Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Maddə 9. Başqa dövlət orqanlarında baytarlıq xidmətiYüklə 342.7 Kb.
Pdf просмотр
səhifə2/4
tarix25.12.2016
ölçüsü342.7 Kb.
1   2   3   4
Maddə 9. Başqa dövlət orqanlarında baytarlıq xidməti  

9.1. Başqa dövlət orqanlarının baytarlıq xidmətləri bu Qanuna və digər qanunvericilik 

aktlarına uyğun olaraq: 

9.1.1. müvafiq dövlət orqanlarına məxsus obyektlərdə heyvan xəstəliklərinin 

profilaktikasını, diaqnostikasını və müalicəsini həyata keçirirlər; 

9.1.2. bu orqanların baytarlıq nəzarətində olan obyektlərində baytarlıq (baytarlıq-

sanitariya) tədbirlərini həyata keçirirlər; 

9.1.3. 


müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən keçirilən baytarlıq tədbirlərində 

iştirak edirlər və qanunvericiliklə müəyyən olunan digər baytarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olurlar. 

9.2. Başqa dövlət orqanlarının baytarlıq xidmətləri baytarlıq tədbirlərinin, baytarlıq 

(baytarlıq-sanitariya) nəzarəti də daxil olmaqla təşkili və yerinə yetirilməsində 

Azərbaycan Respublikasının baytarlıq qanunvericiliyini rəhbər tutur, baytarlıq uçotu və 

hesabatlarını aparır, onları müəyyən edilmiş qaydada və formada 

müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanına

 təqdim edirlər. 

9.3. Başqa dövlət orqanlarının baytarlıq xidmətləri dövlət baytarlıq nəzarəti funksiyasını 

yerinə yetirmirlər. 

Maddə 10. Bələdiyyələrin baytarlıq sahəsində hüquqları  

10.1. Bələdiyyələr tərəfindən yaradılmış hüquqi şəxslər bu Qanunun 27.1-ci maddəsində 

nəzərdə tutulmuş qaydada baytarlıq təbabəti ilə məşğul ola bilərlər. 

10.2. Dövlət baytarlıq xidməti bu Qanunun 20-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş baytarlıq 

tədbirlərinin həyata keçirilməsində köməklik göstərilməsi üçün bələdiyyələri cəlb edə 

bilər. Bu zaman bələdiyyələr müvafiq tədbirlərin keçirilməsi məqsədilə öz vəsaitləri 

hesabına məqsədli fondlar yarada və yerli büdcədən vəsait ayıra bilərlər. 

III fəsil. Dövlət baytarlıq nəzarəti 

Maddə 11. Dövlət baytarlıq nəzarətinin əhatə dairəsi  

11.1. Dövlət baytarlıq nəzarəti hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən baytarlıq 

qanunvericiliyinin icra edilməsinə dair 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 həyata 

keçirdiyi hüquqi, iqtisadi və təşkilati tədbirlərin məcmusudur. 

11.2. Dövlət baytarlıq nəzarəti aşağıdakıları əhatə edir: 


11.2.1. hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən baytarlıq qanunvericiliyinin tələblərinə 

əməl olunmasını; 

11.2.2. baytarlıq tədbirlərinin təşkili və onların yerinə yetirilməsini; 

11.2.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə başqa dövlətlərdən yoluxucu və 

ekzotik xəstəliklərin törədicilərinin keçməsinin və yayılmasının qarşısını almaq 

üçün baytarlıq tədbirlərinin öz səlahiyyətləri daxilində təşkilini və həyata 

keçirilməsini; 

11.2.4. heyvan mənşəli məhsulların və xammalın istehsalı, tədarükü, saxlanması, 

emalı və satışı müəssisələrində, həmçinin daşınması zamanı baytarlıq (baytarlıq-

sanitariya) qaydalarına və normativlərinə əməl edilməsini; 

11.2.5. dövlət baytarlıq nəzarəti obyektlərinin və baytarlıq (baytarlıq- sanitariya) 

vəziyyətinin təhlükəsizliyinə nəzarət edilməsini, heyvan xəstəliklərinin baş vermə 

və yayılma səbəblərinin və şəraitinin aydınlaşdırılmasını, xəstəliklərin qarşısının 

alınmasını və ləğvi üçün icrası məcburi olan baytarlıq tədbirlərinin müəyyən 

edilməsini və həyata keçirilməsini; 

11.2.6. büdcə vəsaiti hesabına alınmış baytarlıq preparatlarının, o cümlədən 

onların ehtiyatı da nəzərə alınmaqla bölgüsünü, saxlanmasını, daşınmasını və 

istifadəsini; 

11.2.7. müəyyən edilmiş qaydada baytarlıq uçotu və hesabatının aparılmasını və 

onların təqdim edilməsini; 

11.2.8. baytarlıq qanunvericiliyinin pozulmasına görə 

Azərbaycan 

Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində

 nəzərdə tutulmuş hallarda və 

qaydada inzibati xətalara dair işlərə baxılmasını, təqsirkarların cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə materialların aidiyyəti orqanlara 

göndərilməsini. 

Maddə 12. Dövlət baytarlıq nəzarəti obyektləri  

12.0. Dövlət baytarlıq nəzarətinin obyektləri aşağıdakılardır: 

12.0.1. heyvanlar və onların genetik materialları; 

12.0.2. heyvan xəstəliklərinin törədiciləri; 

12.0.3. heyvan mənşəli məhsullar və xammal, baytarlıq preparatları, yem və yem 

əlavələri, patoloji material və ya diaqnostika, baytarlıq (baytarlıq- sanitariya) 

ekspertizası üçün onlardan götürülən nümunələr, habelə su, hava, torpaq və bitki 

nümunələri; 

12.0.4. heyvan xəstəliklərinin profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsi, baytarlıq 

(baytarlıq-sanitariya) ekspertizası üçün istifadə edilən baytarlıq və zoogigiyena 

təyinatlı materiallar və atributlar; 


12.0.5. yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin keçməsinə səbəb ola bilən nəqliyyat 

vasitələri, bütün növ qablar, qablaşdırma materialları, inventarlar, qulluq əşyaları 

və s; 

12.0.6. hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq sahəsində fəaliyyət göstərdikləri obyektlər; 

12.0.7. heyvan mənşəli məhsulların və xammalın istehsalı, tədarükü, saxlanması, 

emalı, satışı və ya istifadə üçün nəzərdə tutulan istehsal binaları və ərazilər; 

12.0.8. heyvanların dayanacaq və suvarılma yerləri, köç yolları, otlaq və örüş 

əraziləri; 

12.0.9. öz səlahiyyətləri daxilində baytarlığa dair uçot və hesabat sənədləri, 

sertifikat, şəhadətnamə, arayış, baytarlığın (baytarlıq-sanitariya) rəyi, ekspertiza 

aktı, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin istehsalı, tədarükü, saxlanması, 

daşınması və emalına aid normativ-texniki sənədlər, baytarlıq sahəsində digər 

normativ sənədlər. Maddə 13. Dövlət baytarlıq müfəttişlərinin aktları  

13.1. Dövlət nəzarəti nəticəsində dövlət baytarlıq müfəttişləri öz səlahiyyətləri daxilində 

aşağıdakı məsələlər barədə qərarlar qəbul edirlər: 

13.1.1. baytarlıq sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasının aradan 

qaldırılması; 

13.1.2


. dövlət baytarlıq nəzarəti obyektlərinin baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) 

ekspertizası və diaqnostika müayinələrinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada aparılması; 

13.1.3


. heyvanların planlı profilaktik və ya məcburi peyvənd edilməsi, heyvan 

xəstəliklərinin baş verməsinin və yayılmasının qarşısının alınması, xəstəlikləri 

ləğv etmək üçün epizootiya mənbələrində və qeyri-sağlam məntəqələrdə, 

heyvandarlıq binalarında, onların ərazilərində, nəqliyyatda və digər yerlərdə 

dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada aparılması; 

13.1.4. heyvan və insanlar üçün ümumi olan xəstəliklər də daxil olmaqla, xüsusi 

təhlükəsi və digər yoluxucu xəstəliklərin baş verməsi və yayılması təhlükəsi 

müəyyən edildikdə, hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətinin dayandırılması və ya 

qadağan edilməsi və bu məsələ ilə əlaqədar məhkəmədə iddia qaldırılması (iddia 

qaldırıldığı halda fəaliyyətin dayandırılması və ya qadağan edilməsi məhkəmə 

qərarı qəbul edilənə kimi qüvvədə qalır); 

13.1.5. əhalinin və heyvanların sağlamlığı üçün təhlükəliliyi müvafiq ekspertiza 

nəticələri və ya laboratoriya müayinələri ilə sübut edilmiş heyvanların, heyvan 

mənşəli məhsulların və xammalın qanunla müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə 

dəyəri ödənilməklə götürülməsi, təkrar emalı, zərərsizləşdirilməsi və yaxud məhv 

edilməsi; 


13.1.6. hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq qanunvericiliyinin pozulmasına görə 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb 

edilməsi üçün qanuna müvafiq olaraq tədbirlərin görülməsi; 

13.1.7. dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin idxalı, ixracı və tranzit 

daşınmasında baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) tələblərinin pozulması hallarının 

baş verməsi barədə gömrük orqanlarının bildirişinə əsasən qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada müvafiq tədbirlər görülənə kimi qanunvericilikdə 

müəyyən edilmiş qaydada yüklərin saxlanması və dövlət baytarlıq nəzarətinin 

həyata keçirilməsi; 

13.1.8. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçməyən, 

normativ-texniki sənədlərin tələblərinə cavab verməyən, mənşəyi məlum 

olmayan, saxta, keyfiyyətsiz baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin 

qanunla müəyyən edilmiş qaydada götürülməsi və məhv edilməsi. 

13.2. Dövlət baytarlıq müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının forması, onların 

tərtib edilməsi və verilməsi qaydası 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən 

edilir. 

13.3. Dövlət baytarlıq müfəttişlərinin qərarları hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən icra 

edilməsi məcburidir. 

13.4. Dövlət baytarlıq müfəttişləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 

olaraq fəaliyyət göstərir və qəbul etdikləri qərarlara görə qanuna müvafiq olaraq şəxsən 

məsuliyyət daşıyırlar. Maddə 14. Azərbaycan Respublikası ərazisinin başqa dövlətlərdən keçə biləcək 

yoluxucu və ekzotik heyvan xəstəliklərindən qorunması  

14.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə başqa dövlətlərdən yoluxucu və ekzotik 

xəstəliklərin törədicilərinin keçməsinin və yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə dövlət 

baytarlıq nəzarətini həyata keçirmək üçün dövlət sərhədində qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada (dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla) baytarlıq 

nəzarəti məntəqələri təşkil edilir. Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində baytarlıq nəzarətini həyata keçirən gömrük orqanları öz fəaliyyətini 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət baytarlıq xidməti ilə əlaqələndirirlər. 

14.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə heyvanların, həmçinin inkubasiya üçün 

yumurtaların idxalına yalnız onlar baytarlıq sahəsində müvafiq beynəlxalq təşkilatın 

tərtib etdiyi siyahıya daxil edilən xəstəliklərə və digər yoluxucu xəstəliklərə görə kliniki 

sağlam və təhlükəsiz olduqda, bu xəstəliklərə görə sağlam zonadan və yoluxma 

mənbəyindən müəyyən edilmiş məsafədən kənarda yerləşən təsərrüfatlardan 

götürüldükdə yol verilir. 

14.3. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərə göndərilməmişdən əvvəl ixrac edən ölkə 

tərəfindən baytarlıq sahəsində müvafiq beynəlxalq təşkilatın təklif etdiyi müvafiq 

nümunələrə uyğun ixrac və idxal edən, lazım gələrsə tranzit ölkələrin birgə seçdiyi dildə 

beynəlxalq baytarlıq sertifikatı tərtib edilir. 

14.4. Damazlıq, əmtəə və ya kəsim məqsədilə heyvanları ixrac edən ölkənin ərazisində 

(götürüldükləri təsərrüfatdan ixrac edən ölkədə yüklənəcəkləri məntəqəyə kimi) 


daşınması idxal və ixrac edən ölkələrin birgə müəyyən etdikləri şərtlərə uyğun həyata 

keçirilir. 

14.5. İnsanların qidalanması üçün ət, süd və digər heyvan mənşəli məhsulların ixracına 

yalnız o halda yol verilir ki, ixrac edən ölkənin dövlət baytarlıq orqanı həmin məhsulların 

insanların istifadəsi üçün yararlı olduğunu təsdiq etsin və bu məhsullara baytarlıq 

sahəsində müvafiq beynəlxalq təşkilatın tövsiyə etdiyi nümunələrə uyğun tərtib edilmiş 

beynəlxalq baytarlıq sertifikatları versin. 

14.6. Heyvanların yemləndirilməsi, əczaçılıq, kənd təsərrüfatı və sənaye üçün istifadə 

edilməsi məqsədilə heyvan mənşəli məhsullar idxal və ixrac edildikdə baytarlıq 

sahəsində müvafiq beynəlxalq təşkilatın tövsiyəsinə uyğun hazırlanmış müvafiq 

beynəlxalq baytarlıq sertifikatı ilə təmin edilməlidirlər. 

14.7. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin idxalı, ixracı və tranziti onları göndərən 

və alan ölkələrin müvafiq ərazilərinin epizootik vəziyyəti nəzərə alınmaqla həyata 

keçirilir. 

14.8. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən heyvanların, heyvan mənşəli 

məhsulların və xammalın, baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin daşınmasına 

yalnız baytarlıq nəzarəti məntəqələri olan yerlərdə icazə verilir. Dövlət sərhədlərində 

baytarlıq nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsi və fəaliyyəti sərhəd rejiminin 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən 

edilmiş qaydada həyata keçirilir. 

14.9. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin ixracı, idxalı və tranziti müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanından və onun ərazi bölmələrindən həmin ölkələrdə epizootik vəziyyət, 

heyvan xəstəlikləri törədicilərinin yayılmasını istisna edən baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) 

qaydaları barədə əvvəlcədən məlumatlar almaqla həyata keçirilir. Maddə 15. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin daşınmasına baytarlıq 

nəzarəti  

15.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin 

daşınmasına baytarlıq nəzarəti bu yüklərin tranziti (dövlət sərhədinin buraxılış 

məntəqələrində istisna olmaqla) və respublika daxilində yerdəyişməsi ilə əlaqədar həyata 

keçirilir. 

15.2. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin tranzitinə baytarlıq nəzarəti aşağıdakıları 

əhatə edir: 

15.2.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən heyvanların və heyvan mənşəli 

məhsulların tranziti üçün dövlət baytarlıq nəzarətindən keçməsi lazım olan 

nəqliyyat vasitələrinin əraziyə daxil olmasına beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə 

tutulan baytarlıq sənədləri olduqda və baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qaydalarına 

əməl edildikdə icazə verilməsini; 

15.2.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən heyvanların tranzitinə dair ixrac 

edən ölkə tərəfindən heyvanların növü və sayı, nəqliyyat vasitəsinin növü, tranzit 

ölkəyə marşruta uyğun daxil olduğu və çıxdığı məntəqələri göstərməklə müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanına əvvəlcədən məlumat verilməsini; 


15.2.3. tranzit ölkə kimi beynəlxalq baytarlıq sertifikatı tələb etməyi və 

plomblanmış nəqliyyat vasitələri ilə və ya konteynerlərlə daşınması həyata 

keçirilən hallar istisna olmaqla, digər hallarda dövlət baytarlıq müfəttişi tərəfindən 

heyvanlara qanunla müəyyən edilmiş qaydada baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) 

baxışı keçirilməsini (dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla)

15.2.4. baytarlıq nəzarətində olan yükün təhlükəli xəstəliklərdən hər hansı birinə 

görə xəstə və ya onun törədicisi ilə yoluxmuş olması, habelə beynəlxalq baytarlıq 

sertifikatının düzgün tərtib edilmədiyi müəyyən edilərsə, gömrük orqanlarının 

bildirişinə əsasən dövlət baytarlıq müfəttişi baxış keçirərkən yoluxucu xəstəlik 

diaqnozu təsdiq edildikdə, həmin yükün tranzitinin qadağan edilməsini, həmin 

heyvanların (heyvan partiyasının) ixrac edən ölkəyə qaytarılması, kəsimi və ya 

məhv edilməsi haqqında qərar qəbul edilməsini; 

15.2.5. nəzərdə tutulmayan hallarda heyvanların tranzit ölkədə boşaldılması 

haqqında idxal edən ölkənin məlumatlandırılmasını. 

15.3. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

daşınmasına baytarlıq nəzarəti aşağıdakıları əhatə edir: 

15.3.1. dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin yüklənməsinin və 

boşaldılmasının dövlət baytarlıq müfəttişlərinin nəzarəti altında həyata 

keçirilməsini; 

15.3.2. kənd təsərrüfatı heyvanlarının köç yolları və daşınma marşrutlarının 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən edilməsini və müvafiq 

ərazilərin baş dövlət baytarlıq müfəttişi ilə qanunvericiklə müəyyən edilmiş 

qaydada razılaşdırılmasını; 

15.3.3. dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin daşınmasında istifadə edilən 

nəqliyyat vasitələrinin (konteynerlərin) beynəlxalq müqavilələrin tələb və 

tövsiyələrinə uyğun hazırlanmasını və istifadə olunmasını. 

15.4. Ərazisində heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəliklərinin baş verməsi qeydə alınan 

qonşu ölkələrdən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə keçən nəqliyyat vasitələri 

baytarlıq qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə gömrük orqanı 

tərəfindən məcburi dezinfeksiya edilməlidirlər. 

15.5. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi 

və ölkə daxilində daşınması qaydaları beynəlxalq müqavilələrin tələb və tövsiyələri 

nəzərə alınmaqla, 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən edilir. Maddə 16. Bazarlarda dövlət baytarlıq nəzarəti  

16.1. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların 

və xammalın ticarəti aparılan bütün bazarlarda və digər yerlərdə dövlət baytarlıq 

nəzarətinin aparılması məcburidir. 

16.2. Bazarlarda dövlət baytarlıq nəzarətini dövlət baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) 

ekspertizası laboratoriyaları həyata keçirirlər. 

16.3. Bazarlarda dövlət baytarlıq nəzarəti aşağıdakıları əhatə edir: 


16.3.1. dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin onlara verilən baytarlıq 

sənədlərinə uyğunluğunu yoxlamaq, insan sağlamlığına zərər verə bilən heyvan 

mənşəli məhsullara və xammala qanunla müəyyən edilmiş qaydada baxış 

keçirmək; 

16.3.2

. heyvan mənşəli məhsullardan və xammaldan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada nümunə götürüb laboratoriyalarda baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) 

ekspertizasından keçirmək; 

16.3.3

. baytarlıq normalarına cavab verən məhsulların sahibinə həmin məhsulların satışına icazə verən ekskpertiza aktı təqdim etmək və ya məhsulun (ətin, heyvan 

və quş cəmdəklərinin, digər məhsulların) üzərində nişan qoymaq; 

16.3.4. insan və heyvanların sağlamlığı üçün təhlükəli olan heyvanların, heyvan 

mənşəli məhsulların və xammalın qanunla müəyyən edilmiş qaydada götürülməsi, 

zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi barədə qərar qəbul etmək. 

16.4. Bazarlarda məhsul sahiblərinə ticarət yeri yalnız dövlət baytarlıq-ekspertiza 

laboratoriyalarının müsbət rəyindən sonra verilə bilər. 

16.5. Ticarət üçün xüsusi ayrılmış yerlərdən kənarda və dövlət baytarlıq (baytarlıq-

sanitariya) nəzarətindən keçməyən heyvan mənşəli məhsulların və xammalın satışı 

qadağandır. Bu tələblərə əməl olunmadığı hallarda həmin heyvan mənşəli məhsullar və 

xammal qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövriyyədən götürülür, zərərsizləşdirilir və ya 

məhv edilir. 

16.6. Ticarət obyektlərinin sahibləri baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizasından 

keçməyən məhsulların satışına görə qanunla müəyyən edilmiş qaydada şəxsən məsuliyyət 

daşıyırlar. 

16.7. Bazarlarda baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizasını yalnız öz ixtisası üzrə ən 

azı üç il işləmiş və müvafiq hazırlığı olan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

attestasiyadan keçmiş baytarlıq mütəxəssisləri apara bilərlər. 

16.8. Baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizasının aparılması qaydası 

müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən edilir. 

16.9. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, dövlət baytarlıq nəzarəti və baytarlıq 

(baytarlıq-sanitariya) ekspertizası aparmaq üçün bazarların müdiriyyəti qanunvericiliyə 

uyğun olaraq, baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizası laboratoriyalarına baytarlıq 

normalarına uyğun xidməti otaqlar verməyə və kommunal xərcləri ödəməyə borcludurlar. Maddə 17. Heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın istehsalı, 

tədarükü, saxlanması, emalı və satışına dövlət baytarlıq nəzarəti  

17.1. Heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın istehsalı, tədarükü, 

saxlanması, emalı və satışı obyektlərində baytarlıq nəzarəti məcburidir. 

17.2. Heyvan mənşəli məhsulların və xammalın tədarükü, saxlanması və satışı ilə məşğul 

olan təşkilatlara yalnız baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizasından keçmiş, əhalinin 

sağlamlığı üçün təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən və yoluxucu xəstəliklərə görə sağlam təsərrüfatlardan olan məhsul və xammalın qəbuluna, saxlanması və satışına yol 

verilir. 

17.3. Heyvanların kəsimi, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı 

müəssisələrinin müdiriyyəti məhsulların və xammalın normativ-texniki sənədlərə və 

baytarlıq normativlərinin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq üçün baytarlıq istehsalat-

nəzarət bölmələri yaratmağa, həmçinin dövlət baytarlıq müfəttişlərinə baytarlıq nəzarətini 

həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş 

qaydada lazım olan şəraiti yaratmağa borcludurlar. 

17.4. Heyvan mənşəli məhsulların və xammalın istehsalı, tədarükü, saxlanması, emalı və 

satışı obyektlərində dövlət baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi, həmçinin 

heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın normativ-texniki sənədlərin və 

baytarlıq normativlərinin tələblərinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi qaydaları 

müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən təsdiq edilir. 

Maddə 18. Baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin dövriyyəsinə dövlət 

baytarlıq nəzarəti  

18.1. Baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələrinin istehsalı, idxalı, ixracı, daşınması, 

satışı və tətbiqi dövlət baytarlıq nəzarətindədir. 

18.2. Hüquqi və fiziki şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan 

Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələri idxal 

və ixrac edə bilərlər. Qeydiyyatdan keçməmiş baytarlıq preparatları, yem və yem 

əlavələri Azərbaycan Respublikasına sərgilərdə, yarmarkalarda, konfranslarda nümayiş 

etdirilmək, elmi və digər məqsədlər üçün satış hüququ olmadan gətirilə bilər. 

18.3. Baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin idxalı və ixracı qaydaları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən edilir. 

18.4


. Təbii fəlakət, güclü epizootiya təhlükəsi hallarında Azərbaycan Respublikasında 

qeydiyyata alınmayan baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələrinin idxalına, onların 

istehsalçı ölkələrdə qeydiyyatı və istifadəsini təsdiq edən sənədlər olduqda müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının qərarı ilə icazə verilir. 

18.5. Baytarlıq preparatlarının dövlət reyestrində qeydə alınmış xarici baytarlıq 

preparatlarının hər bir yeni seriyaları (partiyaları) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada ekspertizadan keçirildikdən sonra baytarlıq normativlərinin tələblərinə cavab 

verdikləri hallarda onların tətbiqinə 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 müəyyən etdiyi 

qaydada icazə verilir. 

18.6. Tərkibində heyvanların boy artımını sürətləndirən və məhsuldarlığını yüksəldən 

antibiotiklər, hormonlar və bioloji stimulyatorlar olan baytarlıq preparatları, yem və yem 

əlavələrinin baytarlıq normalarının tələblərinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi qaydası 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfdən müəyyən edilir, onların tətbiqinə 

müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada icazə verilir və 

dövlət baytarlıq nəzarəti altında həyata keçirilir. 
Каталог: modules -> law -> lawfolder


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə