BƏXTİyar tuncay etnoqonik miFLƏR


QAYNAQÇA Qısaltmaların siyahısıYüklə 1,48 Mb.
səhifə14/14
tarix23.02.2017
ölçüsü1,48 Mb.
#9311
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

QAYNAQÇA
Qısaltmaların siyahısı
AASF – Finlandiya Elmlər Akademiyasının xəbərləri.

AFM – Azərbaycan filologiyası məsələləri.

AUFA – Finlandiya Universitetinin illik xəbərləri

CAJ Central Asian Journal

CCK – D. J. Wiseman. Chronicles of Chaldean Kings (626-556 B. C.) in the British Museum London, 1961.

DƏJ – Dil və Ədəbiyyat Jurnalı.

DQJ – “Dədə Qorqud” jurnalı.

FUF – Fin-uqor tədqiqatları jurnalı

JA – Jurnal Asiatiuqe.

KŞA – Körösi şoma arxivi

NAs – Nord Asiatik

NKI – S. Langdon. Die neubabiloischen Köniqsinschrif­ten. Lpk., 1912.

OZ – Şərqi Asiaya jurnalı.

TP – T Pounq-pao

ZA – Zeitschrift für Assirologie. Lpz., B.

* * *


ААН СССР (ЛО) – Архив Академии Наук СССР (ЛО)

АГАИ – Архив ГАНИИИЯЛ

АГМЭ СССР – Архив ГМЭ СССР

АИВ АН СССР (ЛО) – Архив Института Востоко­ве­дения АН СССР (ЛО)

АМ – Архивный Материал

ВДИ – Вестник Древней Истории.

ГАКМ – Горно-Алтайский краеведчиский музей

ГАНИИИЯЛ – Горно-Алтайский научно-исследова­тель­ский институт истории языка и литературы

ГМЭ СССР – Государственный музей этнографии наро­дов СССР

ГО СССР – Географическое общество СССР

ДАН-В – Доклады АН , ыурия Востоковедения.

ДТС – Древнетюркский словарь.

ЖС – Живая Старина.

ЗВРГО – Записи Русского ГО.

ЗВСОРГО – Записки Восточно-Сибирского отдела РГО.

ИЗВСОРГО – Известия Восточно – Сибирского Отдела Русского Географического Общества.

ИРГО – Известия РГО

ИЭ АН СССР – Институт этнографии АН СССР им. Миклухо-Маклая

ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР – Институт языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР

ЛО – Ленинградское отделение

МАЭ АН – Музей антропологии и этнографии АН СССР

МКМ - Минусинский краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова

МНМ – Мифы народов мира.

РГО – Русское географическое общество

СА – «Советская археология» М.

СЭ – Советская этнография.

СС – Сибирский сборник.

УЗКУ – Ученые Записи Казанского Университета.

ХНИИЯЛИ – Хакасский научно – исследовательский институт языка, литературы и истории

ЭO – Этнографическое общество

ЯГИЗ – Якутское государственное издательство
Azərbaycan və Türkiyə türkcələrində

Abbaslı M. Elin sözü. Bakı: Gənclik, 1973. 84 s.

Abdulla B. “Kitabi-Dədə Qorqud”da quşlar. “Kitabi-Dədə Qorqud” (məqalələr toplusu). Bakı: Elm, 1999, s. 60-66.

Abdulla B. “Kitabi-Dədə Qorqud”da rəng simvolikası. Bakı: Çaşıoğlu, 2004. 128 s.

Abdulla B. Salur Qazan: tarix, yoxsa mif... Bakı: Ozan, 2005. 223 s.

Abdullayev Ə. Z. Azərbaycan dili məsələləri. Bakı: BDU-nun nəşriyyatı, 1989.

Abu Hayyan . Kitab al-idrak li-lisan al-Atrak. A.Caferoğlu yay., İstanbul: 1931.

Acalov A. Dəli Domrul boyunun kökləri və mifoloji semio­tikası. AFM, Bakı: Elm, 1983, s. 223-237.

Acalov A. Ön söz. Azərbaycan mifoloji mətnləri. Bakı: Elm, 1988. s. 7-34.

Acalov A. Mifologiya. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Bakı: Elm, 2004, s. 37-66.

Ağasıoğlu F. Tanrı elçisi İbrahim. Bakı: 2007.

Ağasıoğlu F. Azər xalqı, Bakı: 2005.

Ağayev E. Azərbaycan mifologiya elmi və Mirəli Seyidov. Bakı: MBM, 2008. 200 s.

Ağazadə İ. Azərbaycan milli mentalitet sistemi və arxaik – mifoloji düşüncə. Elmi axtarışlar (folklorşünaslıq, filologiya, fəl­səfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). № 1, Bakı: Nurlan, 2008, s. 28-35.

Albalıyev Ş. Hal obrazı folklorda və mərasimdə. Azər­baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XX kitab. Bakı: Səda, 2006, s. 113-122.

Albalıyev Ş. Hal obrazı mifdə və mərasimdə. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXV kitab. Bakı: Nurlan, 2007, s. 50-72..

Albalıyev Ş. Hal-Div-Əzrayıl obrazlarının səciyyəsi. “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə.” III uluslararası kon­fran­sın materialları. Bakı: Səda, 2007 b, s. 547-555.

Albalıyev Ş. Halın olub-olmamağı haqqında. DQJ, 2008, № 1, s. 92-104.

Anadol C. Tarihe hökm edəm millet: Türkler.-"Aydınlıq" qəzeti, 1991, 10 avqust.

Aslanov Elçin. El-oba oyunu, xalq tamaşası. "İşıq", B.: 1984.

Aşıq rəvayətləri. Bakı: 1988. 156 s.

Azərbaycan folkloru antologiyası. I kitab. Bakı: 1969.

Azərbaycan folkloru antologiyası. II kitab. Bakı: 1969.

Azərbaycan xalq dastanları. Bakı: Yazıçı, 1980. 251 s.

Azərbaycan incəsənəti. "Maarif", B..1977.

Azərbaycan mifoloji mətnləri. Elm, Bakı: 1988. 196 s.

Azərbaycan məhəbbət dastanları. Bakı: Elm, 1979. 504 s.

Azərbaycan nağılları. Bakı: 1961, I c.

Azərbaycan nağılları. Bakı: 1961, II c.

Azərbaycan nağılları. Bakı: 1962, III c.

Azərbaycan nağılları. Bakı: 1963, IV c.

Azərbaycan nağılları. Bakı: 1964, V c.

Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. I cild, Bakı: Çıraq, 2004 a, 374s.

Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. I cild, Bakı: Çıraq, 2004 b, 374s.

Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. I cild, Bakı: Çıraq, 2004 c, 374s.

Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. I cild, Bakı: Çıraq, 2004 ç, 374s.

Azərbaycan nağılları. 5 cilddə. I cild, Bakı: Çıraq, 2004 d, 374s.

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 1-10 c.

Azərbaycan tarixi, Bakı: "Azərnəşr", 1994.

Azərbaycanı öyrənmə yolu (jurnal). Bakı: Az. Elmi Tədqi­qat İnstitutu tərəfindən nəşr olunmuşdur. 1928, №.2

Bahaduroğlu V. Heyvanlar aləmi və mifoloji mətnlər. Azər­baycan təbiəti. 1993, № 4-6, s. 8-10.

Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm. Bakı: Elm, 1951.

Baxşəliyev V. Gəmiqaya təsvirlərinin poetikası. Bakı: Elm, 2002, 128 s.

Bayat F. Oğuz epik ənənəsi və “Oğuz Kağan” dastanı. Ba­kı: Sabah, 1993. 194 s.

Bayat F. Türk esxotoloji düşüncəsində dünyanın sonu; kal­kan­çı çak. Azərbaycan şifahi ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XVII kitab. Bakı: Səda, 2003 a, s. 27-39.

Bayat F. Korkut Ata Mifolojiden gerçəkliye Dede Korkut, Ankara: 2003, s. 7.

Bayat F. Köroğlu. Şamandan Aşıka, Alpdan Erene. Ankara: Akçağ, 2003 c. 176 s.

Bayat F. Advermə. Dədə Qorqud kitabı. Ensiklopedik lüğət. Bakı: Öndər nəşriyyatı, 2004, 9-11.

Bayat F. Alp. Dədə Qorqud kitabı. Ensiklopedik lüğət. Bakı: Öndər nəşriyyatı, 2004, 23-25.

Bayat F. Oğuznamə(lər). Dədə Qorqud kitabı. Ensiklopedik lüğət. Bakı: Öndər nəşriyyatı, 2004 c, 255-174.

Bayat F. Oğuz Destan dünyası. Oğuznamelerin tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü. Ankara: Ötüken, 2006, 328 s.

Bayat F. Mitolojiye Giriş. , Ötüken, 2007.

Bayat F. Türk Mitolojik Sistemi. C. 1. İstanbul: Ötüken, 2007, 380 s.

Bayat F. Türk Mitolojik Sistemi. C. 2. İstanbul, Ötüken, 2007, 368 s.

Bayat F. Türk dini – mifoloji sistemində tanrı. Azərbaycan şifahi ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XVII kitab. Bakı: Səda, 2005, s. 70-106.

Bayatılar. Bakı: Azərnəşr: 1960.

Besanoğlu Ş. Diyarbakır ağzı. Ankara: 1966.

Bəydili C. Türk din düşüncəsi sistem kimi. “Çraq” jurnalı, 1999, № 4, s. 41-44

Bəydili C. Övliya Qorqut Ata. “Azərbaycan” jurnalı, 1999, № 9, s. 172-176.

Bəydili C. Qorqut Atanın advermə funksiyası. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. X kitab. Bakı: Səda, 2001, s. 29-39.

Bəydili C. ”Qorqut” adının ölümdən qaçma motivi ilə bağ­lılığı. DQJ, 2001, № 1, s. 27-31.

Bəydili C.Dünya modeli. AF, V kitab. Bakı: BDU-nun nəşriyyatı, 2003. s. 34-37.

Bəydili C. Türk mifoloji sözlüyü. Bakı: Elm, 2003 b. 418 s.

Bəydili C. Can yerinə can. Dərə Qorqud kitab. Ensiklopedik lüğət. Bakı: Öndər Nəşriyyat, 2004, s. 69.

Bəydili C. Qorqut Ata. Dərə Qorqud kitab. Ensiklopedik lüğət. Bakı: Öndər Nəşriyyat, 2004, s. 229 .

Bəydili C. Tanrı. Dərə Qorqud kitab. Ensiklopedik lüğət. Bakı: Öndər Nəşriyyat, 2004, s. 316-318.

Bəydili C. Mifoloji varlıq və dünyaduyumunda yeri. AF, VI kitab, Bakı: BDU-nun nəşriyyat, 2004, s. 110-113.

Bəydili C. Türk yaradılış mifləri haqqında.”Ekologiya, fəl­sə­fə, mədəniyyət” məcmuəsi. XXXVI buraxılış. Bakı: 2004, 92-94.

Bəydili C. Mifoloji varlıqlar və özəllikləri. Filoloji araşdır­malar. Bakı: BDU-nun nəşriyyatı, 2004, s. 38-42.

Bəydili C. Türk esxatoloji düşüncəsi və Dədə Qorqut. “Qlo­ballaşma və Azərbaycan mədəniyyəti” II Respublika elmi – prak­tiki konfransnın materialları. Bakı: 2004, s. 71-78.

Bəydili C. Xaos anlayışı mifologiyada. “Ortaq türk keçmi­şin­dən ortaq türk gələcəyinə” II uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı: Səda, 2004, s. 71-78.

Bəydili C. Dəli. Dərə Qorqud kitab. Ensiklopedik lüğət. Ba­kı: Öndər nəşriyyat, 2004, s. 104-105.

Bəydili C. Mifoloji ulu ana kompleksi haqqında. FM, AMEA Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu, № 5, Bakı: 2007, s. 29-39.

Bəydili C. Mifoloji Ulu Ana obrazının transformaları: Umay övliya. Ədəbiyyat məcmuəsi. AMEA Nizami ad. Ədə­biyyat İnstitutunun Elmi əsərləri, XX. Bakı: 2007, s. 84-92.

Bəydili C. Türk Mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funk­siya. Bakı, Mütərcim, 2007. 272 s.

Bilqamıs dastanı. Bakı: Gənclik, 1985. 104 s.

Boratav, Şerif. Sabir türkleri. Türk Tarih Kurumu, Belleten, Ankara: 1941, cilt V, sayı: 17-18, s. 53-99.

Bozqurd. Bakı: Azadlıq nəş., 1992.

Caferoğlu A. Azerbaycan ve Anadolu Folklorunda Saka­la­rın iki Şaman Tanrsı. Ankara Universitesi İlahiyet Fakultesi Der­­gisi, C. I-IV, 1958, s. 155-161.

Caferoğlu A. Şaman Sayaçının Bir Duası. “Reşit rehmeti Arat için”. Ankara, 1966, s. 155-161.

Cavad Heyət. Türklərin tarixi və mədəniyyətinə bir baxış. Bakı: 1993. 176 s.

Cavad Heyət. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı: 1990. 476 s.

Cavadov Q. Əkinçilik mədəniyyətimizin sorağı ilə. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1990.

Cavat A. Alfabenin menşei en eski türk yazısıdır. İstan­bul:1933.

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antalogiyası. IV c. Bakı: Elm, 1984. 328 s.

Cəfərli M. Dastan və mif. Bakı: Elm, 2001. 188 s.

Cəfərov C. Bəzi damğa və işarələrin etimoloji izahı. Türk dillərinə dair etimoloji və tarixi-morfoloji tədqiqatlar. ADU-nun nəşriyyatı, Bakı: 1987.

Cəfərov N. Azərbaycanşünaslığa giriş."AzAtaM", Bakı: 2002.

Cəfərov N. Qədim Türk ədəbiyyatı. Bakı: “AzAtaM”, 2004. 322 s.

Çəmənzəminli Y. V. Əsərləri. 3 cilddə. III c. Bakı: Elm, 1977. 328 s.

Faruq Sumer. Oğuzlar. Bakı: Yazıçı, 1992. 432 s.

Fəzlullah Rəşidəddin. Oğuz-namə. Bakı: 1992. 72 s.

Göyüşov R. Azərbaycan arxeologiyası. Bakı: “İşıq”, 1986.

El-oba oyunu, xalq tamaşası. Bakı: Gənclik, 1993. 388 s.

Esxil. Seçilmiş əsərləri. "Avrasiya Press" , Bakı: 2006.

Əbülqazi Bahadır xan. Şəcərei-Tərakimə (Türkmənlərin soy kitabı). Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002, 145 s.

Əfəndiyev R. Daşlar danışır... Neolit dövründən-XIX yüzil­li­yədək. Bakı: "Gənclik", 1980.

Əfsanələr. Bakı: Gənclik, 1986. 176 s.

Əlibəyzadə E. Ədəbi şəxsiyyət və dil. Bakı: "Yazıçı", 1982

Əliyarov S. "Kitabi Dədəm Qorqud" əlyazmaları üzərində çalışmalar. AFM, III. Bakı: Elm, 1991.

Əliyev R. Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik transforma­siyaları (Azərbaycan mifoloji mətnləri əsasında). Fil. elm. dok. dis., Bakı 1991, 259 s.

Əliyev R. M. Azərbaycan nağıllarında mifik görüşlər. Bakı: Elm, 1992, 118 s.

Əliyev R. Mifoloji şüurun bədii spesifikası. Bakı: Qartal, 2001, 100 s.

Əliyev R. Mif və folklor: genezisi və poetikası. Bakı: Elm, 2005, 224 s.

Əliyev R. Ölüb-dirilmə motivinin tipləri və tipikləşdiril­məsi haqqında. DQJ, 2005, № 3, s. 36-49.

Əliyev R. “Dəli Domrul” boyunun mifoloji strukturu. APDU-nun Elmi xəbərləri, 2006, № 3, s. 143-149.

Əliyev R. Mifoloji təfəkkür, mifoloji şüur və mifoloji xaos. AMEA-nın Məruzələri, LXII c., 2006, № 1, s. 106-111.

Əliyev R. Mifoloji şüurun struktur səviyyəsi. Elmi axta­rış­lar. XX, Bakı: Səda, 2006 c, s. 271-277.

Əliyev R. Mif və simvol. DDQ, 2006, № 2, s. 45-53.

Əliyev R. Mifin dialektikası və folklor. “Humanitar elmlə­rin öyrənilməsinin problemləri” dərgisi, 2006, № 3, s. 78-83.

Əliyev R. Riyazi mifologiya. Bakı: Nurlan, 2008. 182 s.

Əlibəyzadə E. Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət ta­ri­xi. Bakı: Gənclik, 1998.

Əlibəyzadə E. Azərbaycan dilinin tarixi. I c. Bakı: Azər­baycan Tərcümə Mərkəzi, 2007, 458 s.

Əlizadə R. Türk epos ənənəsində əcdad kultu. Türk Dünya­sı İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: VIII, Sayı 1, Sayfa: 95-105, İZMİR 2008.

Əski türk yazılı abidələri müntəxabatı. BDU-nun nəşriyyatı, 1993. 290 s.

Əzizov E. Azərbaycan-uyğur izoqlosları. AFM, Bakı: Elm, 1991.

Gökyay O. S. Dedem Korkut kitabı. İstanbul, 1938.

Göyüşov R. Azərbaycan arxeologiyası, Bakı: "İşıq", 1986

Hacılı A. Dünya ağacı. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XI kitab, Bak, Səda, 2002, s. 55-73.

Hacılı A. Mifopoetik təfəkkür fəlsəfəsi. Bakı: Mütərcim, 2002, 164 s.

Hacıyev T.Azərbaycan ədəbi dili tarixi. I, Bakı: 1976.

Haqverdiyev Ə. Seçilmiş əsərləri, II c., Bakı: 1957.

Heyət C. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış. Bakı: 1993.

Homer. İlliada.

İnan A. Çingizname. Azerbaycan Yurt Bilgisi. LII, 1934.

Inan A. Еski türk dini tarihi. Istanbul, MЕB, 1976. 256 s.

İnan A. Erope və Hurafe Motiflerinin Tarix Bakımından Önemi. Abdulkadir İnan. Makaleler ve incelemeler. 3. Baskı, I c., Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1998, s. 191-194.

İslam Ansiklopedisi, XII cüz, Milli Egitim Bakanlığı, İstan­bul, 1950.

İsmayıl M. Azərbaycan xalqının yaranması. Bakı: Azərbay­can Dövlət Nəşriyyatı", 1955.

Ismayıl Rüstəm qızı M. Naxçıvan əfsanələri. Naxçıvan, Elm, 2008, 190 s.

Kalafat Y. Dоğu Anadоluda еski türk inançlarının izlеri. Ankara: Atatürk Kültür Mеrkеzi Başkanlığı, 1999, 218 s

Kalankaytuklu M. Alban tarixi. Bakı: Elm, 1993.

Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı: Yazıçı, 1988, 267 s.

“Kitabi-Dədə Qorqud”un izahlı lüğəti. Bakı: Elm, 1999. 204 s.

Kırk kız. Karakalpak xalkının kaxarmanlık dastanı. Kur­ban­bay japaydan jazıp alğan xom baslağa tayarlağan Asan Be­qimov. Nökis, 1956.

Koroğlu X. Oğuz qəhrəmanlıq eposu. Bakı: Yurd, 1999.

Mehdiyeva A. Ay tanrısının nişanələri. Zəka jurnalı, № 2, 1992, s. 47-49.

Məmmədli H. Dədə Qorqud şəxsiyyəti və soykökü haqqın­da. DQJ, 1993, № 1, s. 110-121.

Məmmədov A. Azəbaycan dilinin erkən tarixinə dair materiallar. Azərbaycan filologiyası məsələləri. I. Bakı: 1989.

Məmmədov M. M. Azərbaycan mifoloji mətnləri. Fil. el. nam. dis. avtoreferat, Bakı: 1998, 29 s.

Məmmədov M. M. Türk xalqlarnda kosmoqonik miflər. DƏJ, Bakı: 2000, № 2, s.99-102.

Məmmədov M. M. Kosmik dünya – ümumdünya daşqını ilə bağlı miflər. DƏY, Bakı: 2000, № 4, s.88-90.

Məmmədov M. M. Türk-monqol xalqlarının eposlarında hə­­yat ağacı. Filoloji araşdrmalar. XlV kitab. Bakı: 2001, s. 37-42.

Məmmədzadə H. “Dədə Qorqud”, “Oğuznamə”nin uyğur variantı və “Avesta”da insanın yaranması mifologoyası əsasında improvizasiyaları. DQJ, 1993, № 1, s. 121-125.

Nəğmələr, inanclar, alqışlar. Bakı: Yazıçı, 1986. 213 s.

Nəbiyev A. Azərbaycan türklərinin mifologiyası. ADJ, 1997, say: 1-2, s. 78-85.

Nəbiyev A. Azərbaycan mifologiyası. Folklorşünaslıq mə­sə­lələri, V buraxılış, BDU-nun nəşriyyatı, 2002, s.6-92.

Nəbiyev A. A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. Birinci hissə. “Turan” nəşrlər evi, Bakı: 2002

Nərimanoğlu K. V. Türk mif poetikasına yeni baxış (ön söz). S. Rzasoy. Oğuz mifi və Oğuznamə erosu. Bakı: Nurlan, 2007, s. 3-5.

Oğuz Y. Qədim Azəbaycan və Anadolu türkləri. Bakı: "Azər­baycan Milli Ensiklopediyası" NPB., 2002.

Oğuz Y. Tuncay B, Türkün gizli tarixi. Bakı: Apostrof, 2009, 49 s.

Oğuznamə. Bakı: Yazıçı, 1987. 223 s.

“Oğuznamə”lər. Bakı: BDU-nun nəşriyyatı, 1993. 92 s.

Ögel B. Türk mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Des­tanlar), I cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989, 644 s.

Ögel B. Türk mitolojisi, II cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, 610 s.

Ögəl B. Türk mifologiyası. I c. Bakı: MBM, 2006.

Ön və Orta Asiya türklərinin tarixinə dair dörd anonim mən­bə. Bakı: Nurlan, 2003. 192 s.

Özdək R. Türkün qızıl kitabı. Bakı: 1992.

Qafarlı R. Mif və nağıl (Epik ənənədə janrlararası əlaqə). Bakı: ADPU nəşri, 1999. 448 s.

Qafarlı R. Azərbaycan türklərinin mifologiyası (bərpa, ge­ne­zis). Bakı: Ağrıdağ, 2004 a. 232 s.

Qafarlı R. Azərbaycan türklərinin mifologiyası (mifik dün­ya modeli, təsnifat). Bakı: Ağrıdağ, 2004 b. 236 s.

Qafarov R. O. Azərbaycan türklərinin mifologiyası (qay­naq­ları, təsnifatı, obrazları, genezisi, evolyusiyası və poetikası). Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı. 2010. 60 s.

Qaraqalpaq auz ədebiatınınq yigitləri. II ktap, 1940.

Qasımzadə F., Hacıyev T. Avestadan bu günədək. Bakı: Bi­lik, 1982. 52 s.

Qaşqay S. Manna dövləti. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəş­riyyatı, 1993.

Qukasyan V. L. Azərbaycan dilinin təşəkkül tarixinə dair qeydlər. Bakı: AFM, 1983, s. 35-62.

Rəcəbov Ə., Məmmədov Y. Orxon-Yenisey abidələri, Ba­kı: Yazıçı, 1993.

Rəşidəddin. Oğuznamə.Tərtibçi İ.M.Osmanlı. Bakı: Azər­baycan Milli Ensiklopediyası, 2003, 108 s.

Rzasoy S. Oğuz mifologiyası. Bakı: Folklor İnstitutu, 2009 363 s..

Rzayev N. Möcüzəli qərinələr. Bakı: 1984.

Rzayev N. Qayalar danışır, Bakı: "Elm" 1985.

Sehrli sünbüllər. Azərbaycan mifləri. Bakı: Gənclik, 1984. 144 s.

Seyidov M. Azərbaycan mifik təsəvvürünün qaynaqları. Bakı: Yazıçı, 1983. 326 s.

Seyidov M. Azərbaycan xalqının soy kökünü düşünərkən. Bakı: Yazıçı, 1989. 496 s.

Seyidov M. Qızıl döyüşçünün taleyi. Bakı: Gənclik, 1984. 108 s.

Seyidov M. Yaz bayramı, Bakı: Gənclik, 1996. 96 s.

Seyidov M. Qam Şaman və onun qaynaqlarına ümumi baxış. Bakı: Gənclik, 1994. 232 s.

SəfərоvY. Bir əfsanənin mənşəyi. Еlm və həyat, 1982, №10, s. 32-33.

Səfərоv Y. Azərbaycan əfsanə və rəvayətləri və оnların təs­nifinə dair. Gənc ədəbiyyatşünasların V rеspublika kоnfransı, mə­ruzələrin tеzisləri. Bakı: Еlm, 1987, s. 105-106.

Süleymenov O. Az-Ya. Bakı: Azənəşr, 1993.

Şağani - Səlimov T. T. Abşeron folklorundan seçmələr. Ba­kı: Elm, 1994. 120 s.

Şərifzadə B. Zərdüşt və “Avesta” tarixinə dair. “Zəka” jurnalı. № 1-2, 1993, s. 16-36.

Şükürlü Ə. Mifologiya. l kitab. Bakı: Elm, 1995. 188 s.

Süleymenov O. Bakı: Az-Ya. 1993.

Tahirzadə Ə. Kəsrəviçiliyin kökü, özəyi, ardıcılları, dirçəl­dilməsi. II. Azərbaycan filologiyası məsələləri. III. Bakı: Elm, 1991.

Tantəkin H. Dəli Becan surətinin prototiplərinə dair. Məqalələr. Bakı: Şirvannəşr, 2006, s. 91-118.

Tantəkin H. Sehirli nağılların onqon və əsatiri surətləri. Bakı: “Şirvannəşr”, 2004.

Təhmasib M. H. Azərbaycan xalq ədəbiyyatında div surəti. “Vətən uğruda” jurnalı. 1946, № 1.

Təhmasib M. H. C. Cabbarlı və şifahi xalq ədəbiyyatı. “Azərbaycan” jurnalı. 1959, № 12.

Təhmasib M. H. Azərbaycan xalq dastanları (orta əsrlər). Bakı: Elm, 1972. 399 s.

Təhmasib M. H. Əfsanəvi quşlar//M. Təhmasib. Məqalələr. Tərtib edənlər M. Cəfərli və O. Əliyev. Bakı: Elm, 2005, s. 7-19.

Toğan Z. V. Oğuz destanı. Reşideddin Oğuznamesi, tercü­me ve tahlili, İstanbul 1972.

Tuncay B. Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı. Bakı: Qanun, 2010, 368.86

Turan O. Cihan hakimiyeti Mefkuresi Tarihi. I-II c., "Bo­ğazçı yayınları", İstanbul, 1993.

Türk folkloru araştırmaları. İstanbul, 1973, № 173.

Türk masalları. İstanbul, 1971, I kitap, Naki Tezel.

Türk masalları. İstanbul, 1971, II kitap, Naki Tezel.

Türk mifoloji düşüncəsində esxatologiya. BDU-nun xəbər­ləri. Bakı: 2006, № 2, s.208-213.

Uraz M. Türk mitolojisi. İstanbul, Hüsnüabat, 1967. 244 s.

Vəliyev V. Azərbaycan folkloru. Bakı: Maarif, 1985. 414 s.

Yüz bir türk еfsanеsi. Sakaоğlu S. Ankara: Başеr Matbaası, 2004, 254 s.

Xalqımızın deyimləri və duyumları. Bakı: 1993. 165 s.

Xalq yaddaşının izləri. (tоplayan və tərtib еdən M.İsmayıl) Bakı: Еlm, 2005, 144 s.

Xəlilov P. Kitabi-Dədə Qorqud intibah abidəsi. Bakı, Gənc­lik, 1993. 100 s.

Xudiyev N. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Ankara, 1997.

Vəliyev V. Azərbaycan folkloru. Bakı: Maarif, 1985.

Yeni Türk Ansiklopedisi. 12c. Ankara, Ötüken, 1985.

Yusifov Y., Kərimov S. Toponimikanın əsasları. B.1987.

Toğan A. Zeki Velidi. Türk tarihine giriş. Cild l, En Eski Devrlerden 16. asra kadar, II baskı, İstanbul, 1970.

Zeynallı H. Seçilmiş əsərləri. Bakı: 1983.

Zeynalov F. Qədim türk yazılı abidələri. Bakı: 1980.

Zeynalov F. Türkologiyanın əsasları. Bakı: Maarif, 1981.

Zeynalov İ. Mifoloji təfəkkür və onun əsas formaları. Azər­baycan təbiəti. № 1, 1994, s. 31-34.
Rus dilində

Абаев В.И. Скифо-сарматские наречия. В кн. Основы Иранского языкознания. Древнеиранские языки, Москва,1979.

Абромзон С.М. Этнический состав северной Киргизии. Труды Киргиз-ской археологическо-этнографической экспе­ди­ции., вып., IV , Москва, 1960.

Абуладзе И. А. Тюркские переводы словника словаря Сулхан-Саба Орбелиани. Тбилиси, 1968.

Авшарова И. Изображение быка на образцах мате­риаль­ной культуры конца бронзого-начала железного пе­рио­дов в Азербайджане. Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru., AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu,Bakı: 2005

Аджи М. Европа, тюрки, Великая степь. "Мысль", Мос­ква, 1998.

Акопян А. А. Алвания – Алуанк в греко-латинских и в древнеармянских источниках. Ереван, 1987.

Алексеев В. П. Этногенетические предания, лингвисти­ческие данные, антрополгический материал. В кн. Этни­ческая история и фольклор. М., «Наука», 1977, с. 9-31.

Алексеев Н.А. Обряд посвящений в кузнецы у якутов. В кн. Из истории Якутии в XVII-XVIII в.в. Якутия: Кн. Изд-во, 1965.

Алексеев Н.А. Материалы о религиозных верованиях якутов как историко – этнографический источник. – Сов. Этнография, 1966, № 2, с. 22-33.

Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов в XIX – XX вв. Канд. дис. Москва, 1967.

Алексеев Н.А. Культ айыы – племенных божеств, по­кро­вителей якутов. – В кн. Этнографический сборник. Вып. 5, Улан-Удэ, 1969.

Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов в XIX – XX вв.Новосибирск, Наука, 1975.

Алексеев Н.А. Общее в ранних формах в религиозных верованиях якутов. В кн. Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, Наука, 1978 а.

Алексеев Н.А. Религиозные верования тюркоязычных народов Сибири и некоторые вопросы их этногенеза. – В кн.Всесоюзная сессия, посвященная итогам полевых этно­графических и антропологических исследований 1976-1977 гг. (Тезисы докладов) Ереван, Изд-ство АН Арм. ССР, 1978 б. с.152-153.

Алексеев Н.А. К вопросу датировки этнокультурных кон­тактов тюркоязычных народов Сибири. – В кн. Литера­туроведение и история. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной тюркологической конференции. Ташкент, Фан, 1980 а, с. 155-156.

Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1980 б. с. 318.

Алексеев Н.А. Миф о духе-хозяйке земли в якутском героическом эпосе. – В кн. Фольклор народов РСФСР. Уфа, изд. Башкирского университета, 1980 в. с. 7-12.

Алексеев Н.А. Деятельность В. М. и М. Н. Ионовых по изучению этнографии и языка якутов. – В кн. Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропо­логии. Вып. lX, M., Наука, 1982 а, с. 149-161.

Алексеев Н.А. Проблемы методики полевого изучения шаманства у народов Сибири. – В кн. Тезисы докладов Всесоюзной сессии по итогам полевых этнографических исс­ле­дований 1980-1981 гг. посвященной 60-летию об­ра­зования СССР. Нальчик, 1982 b, с. 143-144.

Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Си­бири. Новосибирск, Наука, 1984, 232 с.

Алиев И. История Мидии. Б.,1960.

Алиев К. Античные источники по истории Азербай­джана. "Элм", Б.,1987.

Алиева К., Шамхалова П. Характер орнаментации Нах­чыванской керамики эпохи бронзы. Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru., AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı: 2005

Акритас П., Стефанова Е. Легенды Кавказа. Нальчик, 1958.

Амонжолов А. С. Руноподобная надпись из сакского за­хоронения близ Алма-Аты, "Вестник Казахской ССР", Ал­ма-Аты, 1971.

Анисимов А. Ф. Религия эвенков в историко-генетичес­ком изучении и проблемы происхождения первобытных верований. М. – Л., Изд-ство АН СССР, 1958, 235 с.

Анохин А. В. Материалы по шаманизму у алтайцев, собранные во время путешесевий по Алтаю в 1910-1912 гг., по поручению Русского комитета для изучения Средней и Вос­точной Азии. Л., 1924, 152 с.(Сб. МАЭ АН СССР, т. 4, вып. 2).

Анохин А. В. Душа и ее свойства по представлениям телеутов. – Сб. МАЭ АН СССР, 1929, т. 8, с. 253-269.

Антонов И. К. Материалы по исторической лексике якутского языка. Якутск: Кн. изд-ство , 1971, 176 с.

Армянская география VII века до Р.X.-СПб,1877.

Артомонов М.И. Скифо-сибирское искусство зверинего стиля. Сб. Скифской археологиию М., 1974.

Асадов Ф. М. Арабские источники о тюрках в ранее средневековье. Б., «Элм», 1993. 204 c.

Ахметьянов Р. Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья. М.: Наука, 1981, 144 с.

Ашурбейли С .Б. Государство Ширваншахов. Б., 1985.

Бартольд В. В. Сочинения. М., 1968, Т. 5, 757 с.

Баскаков Н. А. Тюркские языки. М., 1962.

Байбурин А. К. Космическая модель. Свод этнографи­чес­ких понятий и терминов, вып. 4, Мосува, Наука, 1991. с. 61-63.

Байбурин А. К. Космогенез мифологический. Свод эт­но­­графических понятий и терминов, вып. 4, Мосува, Наука, 1991. с. 63-64.

Байбурин А. К. Миф. Свод этнографических понятий и терминов, вып. 4, Мосува, Наука, 1991. с. 75-78.

Байбурин А. К. Мифологическое сознание. Свод этно­гра­фи­ческих понятий и терминов, вып. 4, Мосува, Наука, 1991. с. 78-80.

Байбурин А. К. Мифология. Свод этнографических по­ня­тий и терминов, вып. 4, Мосува, Наука, 1991. с. 80-83.

Бернштам А. Н. Некоторые итоги археологических ра­бот в Семиречье. Кр. сообщения ИИМК, вып. 13, 1946.

Библия.


Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитав­ших в Средней Азии в древние времена. Т. 1-3, М.-Л., 1950-1953.

Боло С. И. Прошлое якутов до прихода русских по преданиям Якутского олруга. Вып. 4, Москва-Якутск: Кн. изд-ство, 1937, 227 с.

Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., Наука, 1973, 284 с.

Брагинская Н. В. Небо.МНМ,. М., Советская Энцикло­педия, 1982, с. 206-208.

Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татар­ских наречий. СПб, 1873.

Буниятов З. М. Обзор источников по истории Азер­байджана. Баку, 1954.

Буниятов З. М. Азербайджан в Vll-lX в. Баку, 1955.

Бутанаев В. Я. Культ богини Умай у хакасов // Этно­гра­фия народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1984, с.93-105.

Вайнштейн С. И. Тувинцы-тоджинцы. Историко-этно­гра­фические очерки. М., Изд-ство вост. лит., 1961, 218 с.

Вайнштейн С. И. Тувинское шаманство. Доклад на VII Международном конгрессе этнографических и антропо­ло­гических наук. М., Наука, 1964, 10 с.

Вайнштейн С. И. Этнографические исследования в Гор­ном Алтае и Туве. – В кн. Полевые исследования Инсти­тута этнографии. 1978. М., Наука, 1980, с. 90-100.

Валитова А. А. К вопросу о фольклорных мотивах в «Кутадугу Билик». СВ, 1958, № 5.

Василев М. Н. Тунгусские предания. ЖС, 1908, выпуск 1, с. 352-370; 1909, выпуск 2, с. 90-100.

Васильев В. Н. Шаманский костюм и бубен у якутов. Сб. МАЭ АН СССР, 1940, т. 1, вып. 8,с. 1-47.

Велиев М.Г. (Бахарлы). Азербайджан (физико-геогра­фи­ческий, этногра-фический и элономический очерк), Баку, 1921.

Велиханов Ч.Ч. Сочинения, тт., I-IV.

Вербицкий В. И. Краткие сведения об Алтайской мис­сии. – Томские епархиальные ведомости, 1886, № 22, с. 1-12.

Вербицкий В. И. Алтайские инородцы. М., 1893, 221 с.

Винклер Г. Западная Азия в древние времена. История человечества. т.III,СПб, 1903.

Виташевский И. А. Материалы для изучения шаманства у якутов. – Зап. ВСОРГО по этнографии, 1890, т. 2, вып. 2, с. 36-48.

Виташевский И. А. Из области первобытного психо­ней­роза. – Этногр. обозрение, 1941, № 1-2.

Виташевский И. А. Из наблюдений над якутскими ша­манскими действиями. – Сб. МАЭ АН СССР, 1918, т. 5, вып. 1, с. 165-183.

Вопросы диалектологии тюркских языков. т.III, Баку, 1963.

Ворбьева М. Г. Племена и народы рабовладельческой эпохи на территории Каракалпакии. В кн. Очерки истории Каракалпакской АССР, т. 1, Ташкент, 1964.

Восточный Туркестан в древности и раннем сред­не­вековье. М.,1988.

Востров В.В., Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение казахов. Алма-Ата,1968.

Вчерашняя И. А. Тувинские народные сказки. Канд. дис. М., 1955.

Гасанов З. Царские Скифы. "Liberty Publishing House", New York, 2000.

Гафуров Б.Г. К 2500 летию Иранского государства. История Иранского государства и культуры, М.,1971.

Гейбуллаев Г.А. К Этногенезу азербайджанцев. "Элм", Б.,1991.

Гелланик Митиленский. Собрание отрывков. Фраг­мен­ты из Оксиринхских папирусов, X.

Генко А. Н. О названиях «плуга» в Северокавказских языках. Док. АН СССР, 1930, № 7.

Гинзбург В. В. Некоторые проблемы изучения взаимо­связи расогенеза и этногенеза. СЭ, № 4, 1968.

Горохов Н. С. Юрюнг Уолан . Якутские сказки. – Изв. Вост. – Сиб. отд – ния РГО 1884, т. 15, вып. 5-6, с. 54-57, 396-398.

Гошгарлы Г. Исследование археологичиских памят­ников в зоне нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и южно-кафказского газопровода Баку-Эрзурум (ЮКГ) в 2004-2005 г.г. Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru., AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı: 2005

Грантовский Э.А. Индо-иранские касты у скифов. XXV Международная конференция востоковедов. Доклады деле­гации СССР, М., 1960.

Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Пред­ней Азии.-М.,1974.

Грум-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхай­ский край. Т 1, СПб, 1944

Гулиев Ф. Урукская керамика Южного Кафказа. Qafqa­zın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru., AMEA-nın Arxeo­logiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı: 2005.

Гулузаде Н. Еще раз о культе быка в Азербайджане. Археология, этнология, фольклористика Кавказа. В., 2005, с. 83.

Гумилев Л. Древние Тюрки. "АСТ", Москва,2002.

Гурвич И. С. Космогонические представления и пере­житки тотемистического культа у населения Оленского района. – Сов. этнография, 1948 а, № 3, с. 128-134.

Гурвич И. С. Охотничьи обычия и обряды у населения Оленского района. – В кн. Сб. материалов по этнографии якутов, Якутск, Кн. из – ство 1948 б, с. 74-94.

Гурвич И. С. Отмирание религиозных верований народов Сибири. В кн. Вопросы перодоления религиозных пережитков в СССР, М. – Л., 1966.

Гурвич И. С. Культ свяшенных камней в тундровой зоне Евразии. В кн. Проблемы антропологии и истори­чес­кой этнографии Азии, М., 1968.

Гурвич И. С. Культура современных якутов – олене­во­дов. К вопросу о поздних этапах развития якутского народа. М., Наука, 1977, 248 с.

Гурвич И. С. От редактора. – В кн. Алексеев Н. А. Ран­ние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Ново­сибирск, 1980 с. 3-5.

Гурвич И. С., Беленкин И. Ф. С. И. Мицкевич как этно­граф. Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии им. Н. Н. Миклухо – Маклая АН СССР. Новая серия, т. 107, вып. 8, 1978, с. 100-121.

Гуревич И. С. Георические сказания северных якутов – оленеводов и вопросы этнической принадлежности древ­него населения между Енисеем и Леной. В кн. Этническая история и фольклор. М., 1977. 260 с.

Дандамаев М.А.,Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана."Наука", М.,1980.

Дебец Г. Ф., Левин В. Г., Трофимов Т. А. Антропо­логи­чес­кий материал как источник изучения этногенеза. СЭ, 1952, № 1.

Джавахишвили В. А. Экономическая история Грузии. Т. 1, Тбилиси, 1930.

Джафаров Ю. Р. Гунны и Азербайджан. "Элм", Б., 1985.

Дыренкова Н. П. Получение шаманского дара по воззрению турецских племен. Сб. МАЭ АН СССР, 1930, т. 9, с. 267-291.

Дыренкова Н. П. Шорский фольклор. Записи, перевод, вступительная статья и примечания Н. П. Дыренковой. М.-Л., Изд-ство АН СССР, 1940, 448 с.

Дыренкова Н. П. Материалы по шаманству у телеутов. – Сб. МАЭ АН СССР, 1949, т. 10, с. 107-190.

Дмитрева Л. В. Архивные материалы В. М. Ионова. – Учен. вып. Института востоковедения АН СССР, 1968, т. 16, с. 425-440.

Долгих Б. О. Легенды и сказки нганасан. Красноярск, 1958.

Долгих Б. О. Происхождение нганасанов. В кн. Сибир­ский сборник. М.-Л., 1952

Дьяконов И.М. Ассиро-вавилонские источникн по истории Урарту. ВДИ, 1951, № 2.

Дьяконов И. М. История Мидии с древнейщих времен до конца lV в. до н. э. М-Л., 1956.

Дьяконов И.М.Предыстория армянского народа. Ере­ван, 1968.

Дьяконова В. П. Похороны по ламаистски. В кн. Потапов Л. П. Очерки народного быта тувинцев. М., Наука, 1969 а, с 286-308.

Дьяконова В. П. Шаманский погребальный обряд. В кн. Потапов Л. П. Очерки народного быта тувинцев. М., Наука, 1969 а, с. 375-381.

Дьяконова В. П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. Л., Наука, 1975. 163 с.

Дьяконова В. П. Религиозные представления алтайцев и тувинцев о природе и человеке. – В кн. природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., Наука, 1976.

Дьяконова В. П. Религиозные культы тувинцев. – В кн. Памятники культуры народов Сибири и Севера (вторая половина XlX – XX начало вв.). Л., Наука,1977, c. 172-216 (Cб. МАЭ АН СССР, т. 23).

Дьяконова В. П.Предметы в лечебной функции Тувы и Алтая. – В кн. Материальная культура и мифология. Л., Наука, 1981 а, с. 138-152 (Cб. МАЭ АН СССР, т. 37).

Дьяконова В. П. Тувинские шаманы и их социальная роль в обществе. – В кн. Проблемные истории обществен­ного сознания аборегенов Сибири (По материалаи второй поло­вины XlX – XX начало вв.). Л., Наука, 1981 б, с. 129-164.

Еремян С.Т. Страна "Мехелония" надписи Кааба-и Зардушт. ВДИ,1964, №4.

Жирмунский В. М. Сказание об Алпамыше (богатыр­ская сказка). М., 1960.

Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии кара­калпаков. «ТИЭ. Новая серия», 1950, т. lX.

Жданко Т. А. Каракалпаки (Основные проблемы этни­ческой истории и этнографии). М., 1964.

Жуковская Н. Л. Ламаизм и ранние формы религии. Ь., Наука, 1977, 200 с.

Иванов В. В. Антропогонические мыфы. МНМ,. М., Советская Энциклопедия, 1982, с. 87-89.

Иванов В. В. Астральные мифы. МНМ,. М., Советская Энциклопедия, 1982, с. 116-118.

Иванов В. В. Верх и низ. МНМ,. М., Советская Эн­цик­лопедия, 1982, с. 233-234.

Иванов В. В. Глаз. МНМ,. М., Советская Энцикло­пе­дия, 1982, с. 306-307.

Иванов В. В. Дракон. МНМ,. М., Советская Энциклопе­дия, 1982, с. 394-395.

Иванов В. В. Змей. МНМ,. М., Советская Энциклопе­дия, 1982, с. 468-471.

Иванов В. В. Солярные мифы. МНМ,. М., Советская Энциклопедия, 1982, с. 461-462.

Иванов В. В., Топоров В. Н. Птицы. Советская Энцик­лопедия, 1982, с. 346-349.

Иванов В. Ф. Историко-географическое изучение Яку­тии XVII-XVIII вв. М., Наука, 1974, 284 с.

Ионов В. М. Орел по воззрениям якутов. Сб. МАЭ АН СССР, 1913, вып. 16, 26 с.

Ионов В. М. К вопросу об изучении дохристианских верований якутов. Сб. МАЭ АН СССР, 1918, т. 5, вып. 1, с. 155-164.

Исторические предания и рассказы якутов. Ч. 1. М.-Л., 1960.

Исторический фольклор эвенков, М.-Л.,1966.

История Армении Лазаря Парбского. Тiflis,1904 (erməni dilində).

История Казахской ССР. 1, Алма-Ата, 1977.

Исторические предания и рассказы якутов. М.-Л., Изд-ство АН СССР, 1960, ч. 1 – 122 с., ч. 2 – 350 с.

Калачаев А. Поздка Тклкнгитая на Алтай. – Живая страна. 1896, вып. 3-4, с. 483, 491-492.

Каразин Н. Сказка о женском ханстве. «Древняя и но­вая Россия», 1875, III

Кармышева Б.Х. Узбеки-локайцы Южного Таджикис­тана. Москва,1954.

Каруловская Л. Э.Представления алтайцев о вселенной (материалы алтайыкому шаманству). – Сов. этнография, 1935, № 4-5, с. 160-183.

Касумова С. Ю. Азербайджан в III-VII вв., Б., 1985.

Катанов И. Ф. Поездка к карагасам в 1800 г. – Зап. отр. этнографии, 1891, т. 17, вып. 2, с. 151-152, 155, 179, 222.

Катанов И. Ф. Отчет о поездке, совершенный с 15 мая по 1 октября 1896 г. в Минусинский округ Енисейской гу­бер­нии. Казань, 1807, (Отд. оттиск, изд-ство УЗКУ за 1897 г.). 101 с.

Катанов И. Ф. Отчет о поездке в Минусинский округ Енисейской губернии летом 1809 г., Казань, 1900.

Катанов И. Ф. Образцы народной литературы турецких племен, изданные В. Радловым. Ч. 9, Наречие урянхайцев (со­йотов), абаканских татар и карагасов. Тексты, собранные и пе­реведенные И. Ф. Катановым. Сиб., Изд-ство АН, 1907, 649 с.

Керимов Л. Азербайджанский ковер, ll,"Gənclik",Bakı: 1983.

Клемена Д. А. Минусинская Швейцария и боги пустыни. Восточное обозрение, 1884, №3.

Клемена Д. А. Заметки о тюсах. – Изв. Вост. – Сиб. отд-ния РГО, 1892, т. 23, вып. 4-5, с. 23-25.

Кляшторный С. Г. Стеллы золотого озера. (К датировки енисейских рунических памятников). – В кн. Turcologica. (К 70 летию академика А. Н. Кононова). Л., Наука, 1976.

Кляшторный С. Г., Басилов В. Н., Потапов Л. П. Тюр­коязычных народов мифология. МНМ,. М., Советская Эн­циклопедия, 1982, с. 536-541.

Ковалевская В.Б. Кавказ и аланы. "Наука", М.,1984.

Кодухов В.И. Введение в языкознание. "Просвещение", Москва,1979.

Колоев Б. А. Мотив амазонок в осетинском нартском эпосе. КСИЭ, 1959, вып. XXXll.

Кон Ф. Я. Филологические и биологические данные о якутах. – В кн. Былое и настоящее народов Сибири. Мате­риалы для их изучения. Вып. 1, Минусинск, 1899.

Кон Ф. Я. Предварительный отчет по экспедиции в Урянхайскую землю. - Изв. Вост. – Сиб. отд-ния РГО,1903, т. 35, № 1, 1904, с. 22-25.

Кон Ф. Я. Предварительный отчет о поездке в сойотию. Л., 1934.

Кон Ф. Я. За 50 лет. Л., 1936.

Кононов А. Н. О семантике слов «кара» и «ак» в тюркской географической терминологии. Изв. отделения общественных наук АН Таджикской ССР. Вып. 5, 1959.

Константинов И. В. Материальная культура якутов XVlll века. Якутск, Кн. изд – ство, 1971, с. 212.

Константинов И. В. Просхождение якутского народа и кго культуры. – В кн. Якутия и его соседи в древности. Якутск, изд-ство ЯФ СО АН СССР, 1975, с. 106-173.

Корнилов И. Обряд посвящения кузиецы и Кудай Бахсы. Как становятся шаманами. Изв. Вост. – Сиб. отделения РГО, 1908, т. 39.

Косвен М. О. Амазонки, история легенды. СЭ, 1947, № 2-3.

Kрамер С. Н. История начинается в Шумере. Наука, М., 1965, 256 с.

Ксенефонтов В. Г. Ураанхай – сахяляр. Т 1, Иркутск, 1937.

Ксенофонтов Г. В. Легенды и рассказы о шаманах. Приложение к «Очеркам изучения Якутского края»». Вып. 2, Иркутск, 1928, 77 с.

Ксенофонтов Г. В. Хрестес. Шаманизм и христианство. Иркутск, 1929, 143 с.

Ксенофонтов Г. В. Сошествие шамана преисподнюю. Воинствующий атеизм, 1931, № 12, с. 120-145.

Ксенофонтов Г. В. Эллейада. Материалы по мифологии и легендарной истории якутов. М., Наука, 1977, 248 с.

Кузьмина Е.Е. Сюжет борьбы хишника и копытного в исскустве "зверинего стиля" евразийских степей скифской эпохи. Сб. Скифо-Сибирский мир,-М.,1987.

Кузнецов А. А., Куликов П. Е. Минусинские и ачинские инороды (Материалы для изучения). Красноярск, изд-ство Енисейской губ. стат. Комитета, 1898.

Кулаковский А. Е. Материалы для изучения верования якутов. В кн. Кулаковский А. Е. Научные труды. Якутск, 1979, с. 7-101.

Кулаковский А. Е. Материалы для изучения верования якутов. В кн. Записки Якутского краевого географического общества. Кн. 1, Якутск, 1923, 107 с.

Кязем-бек М. Мифология персов по Фирдоуси. М. Кя­зем-бек. Избранные сочинения. Баку, Элм, 1985, с. 306-308.

Левин В. Г. Этнографические и антропологические ма­те­риалы как исторический источник. К методологии изучения истории бесписменных народов. СЭ, 1961, № 1.

Лившиц В.А. Надпись из Гильберджина.-сб."Древняя Бактрия". М.,1976.

Маак Р. Виллийский округ Якутской области. Ч. 3, Спб., 1887, с. 116-128.

Мадуров Д. Ф. Традиционное декоративное искусство и праздники чувашей. Чебоксары, Чуваш. кн. изд-во, 2004, 287 с.

Малов С. Е. Несколько слов о шаманстве турецского населения Кузнецкого уезда Томской губернии. – Живая старина. 1909, вып. 2-3.

Малов С. Е. Предписание к труду А. В. Анохина «Ма­териалы по шаманству у алтайцев». – Сб. МАЭ АН СССР, 1924, т. 4, вып. 2, с. 1-7.

Мамедов К. О палеоантропологии народов Кавкаэа. Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru., AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı: 2005.

Массон В.М., Сарианиди В.И. Каракумы: Заря цви­лизации. "Наука", Москва, 1972.

Махмудова Х. Оленные камни скифского времени. Qaf­qazın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru., AMEA-nın Arxeo­logiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı: 2005.

Меликашвили Г. Древневосточные материалы по исто­рии народов Закавказья, l, Наири-Урарту,Тбилиси, 1954.

Меликашвили Г.А. Некоторые вопросы Маннейского царства,M.,1978.

Миддендорф А. Ф. Путишесивие на север и восток Сибири. Ч. 2, Спб., 1896, 310 с.

Мизиев И. М. Тринадцать слов из языка скифов. AFM, Bakı: 1991, s. 41-49.

Миллер В. Отголоски Иранских сказаний на Кавказе. Экскурсы в области русского народного эпоса. М. 1892.

Мирза Кязым бек. Мифология персов по Фирдоуси. Избранные произведения. Баку, Элм, 1985, с. 306-318.

Михайлов Т. М. Из истории бурятского шаманизма (с древ­нейших времен по XVIII в). Новосибирск, Наука, 1980, 320 с.

Мицкевич С. И. Мэнэрик и эмиряченье. Формы исто­рии в Колымском крае. Л., 1929.

Mурадова Ф. Датировка наскальных изображений Гобустана...Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru., AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı: 2005.

Мусеибли Н. Позднеэнеолитические курганы Акста­фин­ского района. Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folk­loru., AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı: 2005.

Народы Сибири. - Из серии «Народы мира». Этногра­фические очерки, М.-Л., изд-ство АН СССР, 1956, 1084 с.

Нарты. Кабардинский эпос. М., 1957 a.

Нарты. Эпос осетинского народа. М., 1957 б.

Нартский эпос. Орджоникидзе, 1957.

Неклюдов С. Ю. О кривом оборотне (к исследованию мифологичес­кой семантики фолъклорного мотива) // Проб­лемы славянской этнографии (к 100-летию со дня рождения Д.Зеленина), Л.: Наука, 1979, с. 133-141.

Ойротско-русский словарь. М., ОГИЗ, Гос. изд-ство инос. и нац. словарей, 1947, 312 с.

Окладников А. П. Исторические рассказы и легенды нижней Лены. Сб. МАЭ. 1940, т 11.

Окладников А. П. Якуты до присоеденения к Россий­скому государству. – В кн. История Якутской АССР, т. 1, М.-Л., изд-ство АН СССР, 1955, 428 с.

Орансий И.М. Иранские языки.-М.,1963.

Основы научного атеизма. М., Госкомиздат, 1962, 399 с.

Островских П. Этнографические заметки о тюрках Ми­нусинского края. – Живая старина. 1895, вып. 3-4, с. 336-345.

Очерки по истории Башкирской АССР, т. 1. Уфа, 1956.

Пагирев Д. Д. Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавкаского Края. Тифлис, 1913.

Памятники культуры народов Сибири и Севера (вторая половина XIX –начало XX вв.) Л., Наука, 1977, 230 с.(Сб. МАЭ АН СССР, т. 33).

Пекарский Э. К. Материалы по якутскому обычному праву. Сб. МАЭ АН СССР, 1925, т. 5, вып. 2,с. 673-678.

Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. Т. 1-3, М., Изд-ство АН СССР, 1959, 3858 с.

Пекарский Э. К. Васильев В. Н. Плащ и бубен якут­ско­го шамана. – В кн. Материалы по этнографии России. Т. 1, Спб. изд-ство Этнограф. отд-ния Русского музея, 1910, с. 89-116.

Пекарский Э. К. Попов Н. Н. Среди якутов. Случайные заметки. – В кн. Очерки по изучению якутского края. Вып. 2, Иркутск 1928, с. 28-53.

Петри Б. Э. Промыслы карагас. Иркутск, 1928.

Пигулевская Н. Города Ирана в раннем средневековье. М.-Л, 1956.

Пиотровский Б. Б. Скифы и Древний Восток. – СА. Вып. 19, 1954, с. 158-169.

Пиатровский Б.Б. Ванское царство. М.,1959.

Пигулевская Н.В. Сирийские источники VI в о народах Кавказа. ВДИ,1939, №1.

Пирцхалава М.С. Памятники скифской архаики (VIII-VI вв. до н. э.) на территории древней Грузии. Афтореф. канд. дис.,Тбилиси, 1975.

Плетнева С. А. Хазары, М., 1976, с. 7.

Плиний Секунд Старший. Естественная история, Vll.

Попов А. А. Материалы по родовому строю долган. СЭ, 1954, № 6.

Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Вып. 4, Спб, 1883, 944 с.

Потапов Л. П. Охотничьи поверья и обряды у алтай­ских турков. - В кн. Культура и письменность Востока. Кн. 5, Баку, 1929, с. 123-140.

Потапов Л. П. Лук и стрела в шаманстве у алтайцев. – Сов. этнография, 1934, № 3.

Потапов Л. П. Следы тотемистических представлений у алтайцев. - Сов. этнография, 1935, № 5-6, с. 134-151.

Потапов Л. П. Кулът гор на Алтае // ж. «Советская этнография», 1946, №2, с. 145-160.

Потапов Л. П. Обряд оживления шаманского бубна у тюркоязычных племен Алтая. - Тр. Инст. этнографии АН СССР, нов. сер., 1947, т. 1, с. 159-182.

Потапов Л. П. Бубен телеутской шаманки и ее рисунки. - Сб. МАЭ АН СССР, 1949, т. 10, с. 191 – 206.

Потапов Л. П. Материалы по этнографии тувинцев ра­йо­нов Монгун Тайги и Карк-Холя. – В кн. Тр. Тув. комплексной археолого-этнографической экспедиции. Т. 1, М.-Л., 1960.

Потапов Л. П. Очерки народного быта тувинцев. М., Наука, 1969 а, 462 с.

Потапов Л. П. Очерки народного быта тувинцев. М., Наука, 1969 а, 402 с.

Потапов Л. П. Этнический состав и поисхождение ал­тай­цев. Историко-этнографический очерк. Л., Наука, 1969 б. 196 с.

Потапов Л. П. К семантике названий шаманских бубнов у народностей Алтая. – Сов. тюркология, 1970, № 3, с. 86-93.

Потапов Л. П. Конь в верованиях и эпосе народов Сая­но-Алтая. – В кн. Фольклор и этнография. Связи фольк­лора с древними представлениями и обрядами. Л., 1977, 167-178.

Потапов Л. П. К вопросу о древнетюркской основе и датировке алтайского шаманства. – В кн. Этнография наро­дов Алтая и Западной Сибири. Наука, 1978, с. 3-16.

Потапов Л. П. Шаманский бубен качинцев как уникаль­ный предмет этнографических коллекций. В кн. Мате­риал­ная культура и мифология. Л., Наука, 1981, с. 121-137 (Сб. МАЭ АН СССР, т. 37).

Приклонский В. Л. О шаманстве у якутов. - Изв. Вост. – Сиб. отд-ния РГО, 1886, т. 17, вып. 1-2, с. 84-112.

Приклонский В. Л. Похороны у якутов в северной части Якутской области. – В кн. Сибирский сборник. Вып. 1, Иркутск, 1890, с.162-167.

Приклонский В. Л. Сведения о языческих верованиях и о обычиях прежних якутов. – Якутские епархиальные ведомости, 1893, № 22, с. 349-351.

Припузов Н. П. Сведения для изучения шаманства у якутов. Изв. Вост. – Сиб. отд-ния РГО, 1884, т. 15, вып. 3-4, с. 59-66.

Припузов Н. Сведения для изучения шаманства у яку­тов якутского округа (Извес. вост. Сибир. Отд. Геог. Обшч.), Иркутск, 1885, ХВ, с-3-4.

Природа и человек в религиозных верованиях народов Сибири и Севера. Л., Наука, 1976, 334 с.

Проблемы истории общественного сознания абороге­нов Сибири (по материалам второй половины XIX – начала XX в. Л., Наука, 1981, 284 с.

Прокофьева Е. Д. Шаманские бубны. – В кн. Историко-этнографический атлас Сибири. М.-Л., 1961, с. 435-490.

Прокофьева Е. Д. Шаманские костюмы народов Сиби­ри. – В кн. Религиозные представления и обряды народов Сибири в – начале в. Л., Наука, 1971, с. 5-100, (Сб. МАЭ АН СССР, т. 18).

Пуравжав С. К вопросу о стадиях развития идеологи­ческой конденции древнемонгольского шаманизма. – В кн. Труды монгольских историков (1960-1974), Улан-Батор, 1975, с. 113-114.

Радлов В. В. Образы народной литературы тюркских племен. T. III, Сп, 1870, с. 47.

Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 2, часть 2, СПб, 1899.

Райков М. И. Отчет о поездке к верховьям реки Енисея, совершенной по поручению Русского географического общества. ИЗВСОРГО, 1898, т. 34, вып. 4.

Редер Д.Г. Мифы и легенды древнего двуречья. "Нау­ка", Москва,1965.

Рыбаков Б.А. Геродотово Скифия.М., 1979.

Сагалаев А.М. Урало-Алтайская мифология. Символ и ар­хетип. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1991, 155 с.

Самойлович А. Кафказ и турецкий мир. Отд. отт. их "Известий об-ва в изучения Азербайджана", Баку, 1926.

Сатлаев Ф. А. Кумандинцы. (Историко-этнографи­чес­кий очерк XIX – первой четверти XX в.) Горно- Алтайское отд-ние Алтайского кн. изд-ства, 1974. 200 с.

Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды. На стыке кон­тинентов и цвилизаций… «Инсан», Москва, 1996, 767 с.

Саха фольклора (Якутский фольклор) Якутск, 1947.

Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору, Л., 1938.

Сеидов А. Нахчыван-древнейший центр металлургии. Qafqazın arxeologiyası, etnologiyası, folkloru., AMEA-nın Ar­xeo­logiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı: 2005

Сенека Луций Анней. Исследование о природе. К Луцию, XVl.

Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исс­ле­дования. Т. 1, Спб., изд. РГО, 1896. 720 с.

Слепцов А. О. О верованиях якутов Якутской области. - ИЗВСОРГО, 1886, т. 17, № 1-2.

Смирнов .П. Скифы.-М.,1966.

Соловьев Ф. Остатки язычества у якутов. В кн. Сборник газеты «Сибирь». Т. 1. Спб. 1876, с 409-419.

Сорок девушек. Каракалпакская народная поема, в переложении Арсения Тарковского. М., 1951.

Софронов Д. Д. «Тайны» шаманов. – Полярная звезда, Якутск 1972, № 1, с. 116-120.

Сухов А. Д. Философские проблемы происхождения ре­лигии. М., Мысль, 1967. 287 с.

Суховский О. В. О шаманизме в Минусинском крае. – Изв. О – ва археологии, истории и этнографии при Казан­ском университете, 1901, т. 17, вып. 2-3, с. 147-155.

Тадмор Х. Три последних десятилетия Ассирии.-"Тру­ды 25-го Международного конгреса востоковедов", т.1, М., 1949.

Тереножкин А.И. Скифская культура. Сб. Проблемы скифской археологии, М.,1971.

Техов Б.В. Скифы и Центральный Кафказ в Vll-Vl вв. до н.э.,М,1980.

Токарев С. А. К постоновке проблем этногенеза. СЭ, 1949, № 3.

Токарев С. А. Шаманство у якутов в XVll в.- СЭ, 1939, № 2, с. 89-103.

Токарев С. А. Очерк истории якутского народа. М., 1940.

Токарев С. А. Пережитки родового культа у алтайцев. _ Тр. Ин-та этногр. АН СССР, нов. сер., 1947, т. 1, с. 139-158.

Токарев С. А. Ранние формы религии и их развитие. М., наука, 1964 а, 399 с.

Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., Политиздат. 1964 б, 559 с.

Токарев С. А. История русской этнографии (дооктябр­ский период). М., Наука, 1966, 453 с.

Толстов С. П. Основные вопросы Древней истории Средней Азии. ВДИ, 1938, № 1.

Толстов С. П. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии. СЭ, 1947, № 6-7.

Толстов С. П. Древний Хорезм. М., 1948.

Толстов С. П. Основные теоретические проблемы со­вре­менной советской этнографии. – В кн. Доклады совет­ской делегации на VI Международном конгрессе антро­пологов и этнографов. М., 1960.

Толстова Л. С. Некоторые вопросы исторической оно­мас­тики хорезмского оазиса. В кн. Этнография имен. М., 1971.

Толстова Л. С. Исторический фольклор каракалпаков как источник для изучения этногенеза и этнокультурных связей этого народа. В кн. Этническая история и фольклор. М., «Наука», 1977, с. 141-164.

Тревер К. Л. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. М., Л., 1959.

Трощанский В. Ф. Эволюция черной веры (шаманства) у якутов. – Учен. зап. Казанского ун-та, 1904, кн. 4. 185 с.

Фирдоуси. Шахнаме. M., 1967.

Фрай Р. Наследие Ирана.М.,1972.

Фридрих И. История письма. Москва, "Наука",1979.

Хара-Дабан Э. Чингис хан как полководец и его нас­ледие. На стыке континентов и цвилизаций… «Инсан», Москва, 1996, 767 с.

Худяков И. А. Краткое описание Верхоянского округа. Л., Наука, 1969. 440 с.

Церен Э. Библейские холмы. "Правда", Москва,1986.

Чанчибаева Л. В. Религиозные пержитки у алтайцев и вопросы атеистической работы. Канд. Дис. Л., 1978.

Швецов С. Горный Алтай и его население. Т. 1, Ко­чевники Бийского уезда. Барнаул 1900, с 84-89.

Щербак А. М. Грамматический очерк языка тюркских текстов X-Xlll вв. из Восточного Тюркестана. М. 1962.

Щукин Н. С. Поездка в Якутск. Спб. 1833, с. 198-218.

Эргис Г. У. Спутник якутского фольклориста. Якутск, Госиздат ЯАССР, 1945, 95 с.

Эргис Г. У. Очерки по якутскому фольклору. М., Наука, 1974, 403 с.

Эргис Г. У. О научной деятельности и рукописном архиве Г. В. Ксенефонтова. – В кн. Очерки истории Русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 8, Т. 102, М., Наука, 1978, с 122-141.

Юсифов Ю. Ранние контакты Мессопатамии с северо­восточными странами-Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqların öy­rənilməsi problemləri, Bakı: 1989.

Якутский фольклор. Л., 1936. 322 с.

Яковлев Е. К. Этнографический обзор инородческого населения долины южного Енисея и обьяснительный ката­лог этнографического отдела музея. Минусинск, 1900.

Ястремский С. В. Остатки старинных верований у якутов. - ИЗВСОРГО, 1897, т. 38, вып. 4, с. 136-265.


Avropa dillərində

Barnett R. Median art.-İr. An. Vol. 2. 1962.

Cameron G. G. History of early İran. N. Y., 1936

Gadd, The fall of Ninevih. L., 1923.

Gmelin I. G. Reise durch Sibirien von der yahre 1733-1743. Bd. 11, Götlingen, 1752.

Djakonova V. The vestments and paraphernalia of Tuva sha­maness. – İn: Shamanism in Siberia. Budapest, 1978, p. 325-339.

Emsheiner E. Eine sibirische Parallele zür lappishen Zaubertrommel. – Ethnos, Stokholm, 1948, Bd. 13, № 1-2.

Excavations in Kaluraz, Gilan. "Bulletin of the Asia İnstitute Pahlavi University",3, 1973.

Hinz W.Persis.PW,1971.

Godard A. Le tresor de Ziviye. Haarlem, 1950.

Ghrishman R.A. Propos du Tresor de Ziviye.-Jnes. Vol. 32. 1973.

Jean-Paul R. Orta Asyada kutsal bitkiler ve hayvanlar. İstanbul, 2005.

The Gothic Histoy of Jordanes in Englsh version with intro­duction and commentary by CharlesMierow. New York, 1960, V.

Landsberger Bakı: Bauer Th. Neuveröffentichten Berich­tsquel­len der Zeit von Assarhaddon bis Nabonid. – ZA. Bd. 1927, s. 61-98.

Lönngvist Bj. Probleme conctrning the Sibirian Shaman costume. – Offprint Ethnologia Fennica. 1976, № 1-2.

Luckenbill D. Ancient records Assyria and Babylonia. Vol.2. Chicago, 1927.

Marquat J. Uber das Volkstum der Komanen. Berlein, 1914.

Moravçig W. Byzantiko-turkika. III, d. II, 1943.

Pomponil Melae de chorographia libri tres. Ed.G. Rans­trand. Stokholm, 1871. Перевод на русский язык: Античная география. М.,1953.

Potapov L. P. Die Herstellung der Samanentrommel bei den Sor. – İn: Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin. Jg. XXVII. Aht. 1. Ostasitische Studien.

Radloff W. Proben der Volksliteratur der türkiscen Stamine Südsibiriens. I-IX, St. Phg.

Radloff W. Aus Sibirien. Zose Blatter aus meinem Tagebuch. 2 Anfl. Leipzig, 1893, mN I-II.

Siikale A. –L. The rite technuque of the Sibirien Shaman. Helsinki, 1978.

Eliade M. Shamanism. Archaic Techniques of Ecstasy. London, 1976.BAŞLIQLAR
Giriş..............................................................…………….3

Göytürk və uyğurların etnogenezi ilə bağlı

mifoloji motiv və süjetlər...........................................15

Nuh oğlu Yafəslə (Olcayla) bağlı etnoqonik miflər.........48

Oğuzlarla bağlı etnoqonik miflər, ilk Oğuz yurdu

Mahan: əfsanə, yoxsa reallıq......................................70

Orta Asiya türklərinin etnoqonik rəvayət və

dastanları..................................................................125

Saxa-yakut türklərinin etnoqonik mif, rəvayət və

dastanları..................................................................170

Sakların usun (hosun) boyunun etnoqonik rəvayət

və dastanları.............................................................237Nəticə.............................................................................261

Qaynaqça.......................................................................273
Bəxtiyar Tuncay.

Etnoqonik miflər.

Bakı: “Nurlan”, 2013

Nəşriyyat direktoru:

Nadir Məmmədli
Nəşriyyat redaktoru:

Ramiz Ələkbərov
Kompyuterdə yığdı:

Xəzəngül Məmmədova
Korrektor:

Günay Oruczadə
Kompyuter tərtibçisi və

texniki redaktoru:Aygün Balayeva

Kağız formatı: 60/84 1/32

Mətbəə kağızı N1

Həcmi: 308 səh.

Tirajı: 300

Kitab Azərbaycan MEA Folklor İnstitutunun

Kompyuter Mərkəzində yığılmış, “Nurlan” NPM-də

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin