Gaz yakan cihazlara dair yönetmeliK (90/396/AT)Yüklə 215,39 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.01.2017
ölçüsü215,39 Kb.
#6221

 

1

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :   

 

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK 

(90/396/AT) 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı kapsamına giren ve kullanılacak olan gaz 

tipleri ve karşılık gelen tedarik basınçları Bakanlık tarafından Müsteşarlık aracılığıyla 

Komisyona bildirilen gaz yakan cihazların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil 

hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini 

ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.  

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik;  

a) Bundan sonra ‘cihazlar’ diye anılacak olan; yemek pişirme,  ısınma, sıcak su elde 

etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su 

sıcaklığı 105

°

C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,  

b) Bundan sonra “donanımlar” diye anılacak olan; cebri üflemeli brülörler ve bu tür 

brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları  dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına  

pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle 

bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi 

montajlarını, 

kapsar.  

(2) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere özel 

olarak tasarımlanan cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.  

   

Dayanak 

MADDE 3 - (1)  Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin 

Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,  

b) Gaz Yakan Cihazın  Normal Kullanımı: Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda, bir 

cihazın “normal kullanımı”, imalatçının talimatlarına göre, doğru olarak tesis edilmesi ve 

düzenli olarak bakımının sağlanmasını, gaz yakıt kalitesindeki normal sapmalar ve besleme 

basıncındaki normal dalgalanmalar altında kullanılmasını, üretim amacına uygun olarak veya 

öngörülebilecek şekilde kullanılmasını,  

c) Gaz Yakıt: l bar basınç altında 15°C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı, 

ç) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,  

d) MüsteşarlıkBaşbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,  

e) Üye Devletler: Avrupa Birliğine Üye Devletleri, 

ifade eder.  

  


 

2

İKİNCİ BÖLÜM Emniyet, Standartlar, Piyasaya Arz ve Piyasa Gözetim ve Denetimi  

 

Emniyet hükümleri 

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan cihazlar ve donanımlar bu 

Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–I)’de belirtilen, kendilerine uygulanabilir temel gereklere 

uygun olmak zorundadır.  

(2) Bakanlık aşağıdaki durumlardan birine uyan cihazların ve donanımların, bu 

maddenin birinci fıkrasında geçen temel gereklere uygun olduğunu kabul eder.  

a)

 Kendilerine uygulanabilen ve referans numaraları Avrupa Birliği Resmi 

Gazetesinde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış standartları uygulayan ve referans numaraları 

Bakanlık tarafından yayımlanmış ulusal standartlara uygunluk.  

b)

 Uyumlaştırılmış standartların olmadığı durumlarda, bu Yönetmeliğin 6 ncı  

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen, kendilerine uygulanabilen ulusal standartlara 

uygunluk. 

 

Atıf yapılan standartlar MADDE 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen temel 

gereklere uygun olan ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ulusal 

standartların metinleri, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir. Komisyon söz konusu 

ulusal standartların uygunluk varsayımını karşıladığını bildirirse, bu standartların referans 

numaraları Bakanlık tarafından yayımlanır.  

(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 

standartların, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen temel gerekleri karşılamaması 

halinde, durum gerekçeleri belirtilerek Müsteşarlık aracılığıyla Bakanlık tarafından, 

98/34/EEC Direktifi uyarınca kurulan komiteye iletilir.  

   

 

Piyasaya arz, piyasa gözetimi ve denetimi MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan, bu Yönetmeliğin 9 uncu 

maddesinde bahsedilen uygunluk değerlendirme işlemlerinden geçmiş ve 11 inci maddesinde 

belirtilen CE uygunluk işaretini taşıyan cihazların piyasaya arzı veya hizmete sunulması 

yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.  

(2) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde tanımlanmış donanımlardan, bu Yönetmeliğin 8 

inci maddesinde düzenlenen uygunluk değerlendirme belgesi bulunanların piyasaya arzı 

yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez. 

(3) Gaz yakan cihazların piyasa gözetimi ve denetimi 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı 

Ürünlere  İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 

13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça 

yapılır ve CE uygunluk işareti taşıyan bir cihazın normal olarak kullanıldığında kişilerin, 

evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atması hususunda kesin belirtilerin 

bulunduğu tespit edildiğinde, bu cihazların piyasadan toplatılması veya piyasaya arzının 

yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde gerekli 

bütün önlemler alınır. Bakanlık, aldığı önlemleri Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa 

iletir. Söz konusu bildirimde, alınan önlemlerin gerekçeleri gösterilirken özellikle ürünün 

uygunsuzluğunun aşağıda belirtilen hususlardan birisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı 

belirtilir.  

a) Cihazın, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında atıfta bulunulan 

standartlara ve dolayısıyla Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–I)’deki temel gereklere uygun 

olmaması,  

3

b) Sözü edilen standartların yanlış uygulanmış olması,  c) Sözü edilen standartların yetersiz olması. 

(4) Cihazın piyasaya arzını veya hizmete sunulmasını kısıtlayıcı nitelikte alınan kararlar 

gecikmeksizin Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve ilgili tarafa, gerekçeleri, karara karşı 

başvurulabilecek yasal yollar ve süreler de belirtilmek koşuluyla bildirilir.   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uygunluk Değerlendirmesi, CE Uygunluk İşareti,  

Onaylanmış Kuruluşlar ve Cezai Hükümler 

 

Uygunluk değerlendirme usulleri 

MADDE 8 - (1) Seri olarak üretilen  cihazların uygunluk değerlendirmeleri aşağıda 

belirtildiği şekilde yapılır. 

a)

 

Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 1 inci maddesine göre yapılan AT tip incelemesi. 

b)

 Cihazların piyasaya arzından önce imalatçının aşağıdaki yöntemlerden birisini 

seçerek yapacağı uygunluk değerlendirmesi.  

1)

 

Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 2 nci maddesine göre AT tip uygunluk beyanı.  

2)

 Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 3 üncü maddesine göre AT tip 

uygunluk beyanı (Üretim Kalite Güvencesi). 

3)

 

Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 4 üncü maddesine göre AT Tip uygunluk beyanı (Ürün Kalite Güvencesi).  

4)

 Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 5 inci maddesine göre AT 

doğrulaması.  

(2) Cihazın yalnız bir adet ya da az miktarlarda üretilmesi durumunda, imalatçı bu 

Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–II)’nin 6 ncı maddesine göre AT birim doğrulamasını 

seçebilir.  

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemlerin tamamlanmasından 

sonra, imalatçı bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre CE uygunluk işaretini iliştirir.  

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler, CE uygunluk işaretinin 

iliştirilmesi ve gerektiğinde uygunluk  beyanının düzenlenmesi hariç olmak üzere, bu 

Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen donanımlara da uygulanır. Nihai cihazın temel 

gereklere uygunluğunu sağlamak için, donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu 

beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini 

gösteren bir belge imalatçı tarafından düzenlenir ve donanımlarla birlikte sunulur.  

(5) Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili bütün kayıtlar ve yazışmalar Türkçe veya 

onaylanmış kuruluş tarafından kabul edilen bir dilde yapılır. 

 

Onaylanmış kuruluşların tayini 

MADDE 9 - (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen uygunluk 

değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini 

bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını bu Yönetmelik ve 15/11/2001 tarihli ve 2001/3531 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile 

Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.  

 


 

4

CE uygunluk işaretinin kullanılmasına ve cihazlara iliştirilmesine dair esaslar MADDE 10 - (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK–III)’te gösterilen CE 

Uygunluk  İşareti ve kayıtlar, bu Yönetmelik ile 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine 

ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, cihazın üzerine veya cihazda bulunan 

bilgi plakasına kolayca görülebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Söz konusu 

bilgi plakası yeniden kullanılamayacak şekilde tasarımlanmalıdır.  

(2) Cihaza, CE uygunluk işaretinin  şekli ve anlamı konusunda üçüncü kişileri 

yanıltacak başka işaretler iliştirilmez. Başka düzenleme ve standartlara uygunluğu gösteren 

işaretler, CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde 

cihaza veya bilgi plakasına iliştirilebilir.  

(3) Cihazın CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören başka yönetmeliklere de tâbi 

olması durumunda, CE uygunluk işareti cihazın söz konusu diğer yönetmelik hükümlerine de 

uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu yönetmeliklerden bir veya birkaçının, bir geçiş 

dönemi öngördüğü ve bu dönem içinde imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı 

tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti cihazın sadece imalatçının uygulamayı seçtiği 

yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmeliğin ilgili 

hükümleri ve diğer ayrıntılar cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı, kullanma kılavuzu 

veya bilgi plakasında verilir.  

 

Usulsüz olarak iliştirilmiş CE uygunluk işareti  

MADDE 11 -  (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak 

kaydıyla; 

a) CE uygunluk işaretinin cihaza usulsüz olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi 

durumunda, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, cihazın CE uygunluk işareti 

ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından bildirilen hususlar 

dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.  

b) Uygunsuzluğun devamı halinde, Bakanlık kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde 

söz konusu cihazın piyasaya arzını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedbirleri alır. 

 

Piyasa gözetimi ve denetimi 

MADDE 12 - (1) Bakanlık cihazlar ve donanımlarının piyasa gözetimi ve denetimini 

13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler 

çerçevesinde gerçekleştirir.  

Cezai hükümler 

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 29/6/2001 

tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına 

Dair Kanun hükümleri uygulanır.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 14 - (1) 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaz 

Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten 

kaldırılan Yönetmeliğe diğer düzenlemelerde yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış 

sayılır.  

 


 

5

Yürürlük MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

 

Yürütme MADDE 16 - (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

 

6

EK-I Temel Gerekler 

 

Ön Açıklama 

Donanıma bağlı risklerin varolması durumunda, bu Ekteki cihazlara yönelik gerekli 

koşullardan doğan yükümlülükler donanıma da uygulanır. 

 

1.        GENEL ŞARTLAR  

 

1.1.  Cihazlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlandığı biçimde ve normal 

koşullarda kullanıldığında güvenli bir şekilde çalışarak  insanları, evcil hayvanları ve malları 

tehdit etmeyecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir. 

 

1.2.      Piyasaya sürüldüğünde: 

-   Tüm cihazlarla beraber montaj yapan kişiye yönelik teknik talimatname verilmelidir. 

-   Tüm cihazlarla beraber kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatı verilmelidir. 

-   Tüm cihazlar ve bunların ambalajları uygun uyarı bilgilerini taşımalıdır. 

 

Talimatlar ve uyarı bilgileri Türkçe veya cihazın gönderileceği üye devletin resmi dilinde ya da dillerinde yazılmalıdır. 

 

1.2.1. Montajı yapana yönelik teknik talimatlar, montaj, ayarlama ve servisin doğru 

yapılmasını ve cihazın güvenle kullanılmasını sağlayacak bütün bilgileri içermelidir. 

 

Talimatlar özellikle: -    Kullanılan gazın türünü, 

-    Kullanılan gazın besleme basıncını, 

-    Aşağıdaki koşullar için gerekli temiz hava akışını, 

-    Yanma havası beslemesi için, 

-  Madde 3.2.3.’te belirtilen donanıma sahip olmayan cihazlar kullanıldığında  tehlikeli   

yanmamış gaz karışımlarının oluşumunu engellemek için,  

 -   Yanma ürünlerinin dışarı atılma koşullarını, 

 -  Cihazların bitmiş  şekliyle ilgili temel gereklere uygunluğunun sağlanmasını desteklemek 

amacıyla cebri üflemeli brülörlerle teçhiz edilecek ısıtma elemanlarına, ait özellikler, 

montajla ilgili gereksinimler ve yerine göre imalatçı tarafından önerilen kombinasyonların 

listesini içermelidir. 

 

1.2.2. Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatlarını, güvenli kullanım için gereken tüm 

bilgiyi içermeli ve özellikle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının dikkati çekilmelidir. 

 

1,2,3, Cihazın ve ambalajının üstündeki uyarı bilgileri kullanılan gazın cinsini, gazın besleme 

basıncını ve kullanım kısıtlamalarını, özellikle de cihazın havalandırması yeterli olan yerlere 

kurulması koşulunu açıkça belirtmelidir. 

 

1.3.  Cihazın bir parçası olacak donanım, talimatlara uygun şekilde monte edildiğinde 

öngörülen amaçları doğru olarak yerine getirebilecek şekilde tasarımlanmış ve üretilmiş 

olmalıdır. İlgili donanıma yönelik montaj, ayar, işleyiş ve bakım talimatları sağlanmalıdır. 

 


 

7

2.         MALZEMELER 

 

2.1.     Malzemeler, kullanım amaçlarına  uygun olmalı ve maruz kalacakları mekanik, 

kimyasal ve termik koşullara dayanıklı olmalıdır.  

 

2.2.   Güvenlik açısından önem arz eden malzemelerin nitelikleri cihazların imalatçısı veya 

tedarikçisi tarafından garanti edilmelidir.   

3.         TASARIM VE KONSTRÜKSİYON 

 

3.1.      Genel 

 

3.1.1. Cihazların konstrüksiyonu, normal olarak kullanıldıklarında, güvenlik unsurunu 

tehlikeye sokabilecek kararsızlık, şekil bozukluğu, kırılma veya aşınma oluşmayacak şekilde 

yapılmalıdır. 

 

3.1.2.   Cihazların ilk çalıştırılmalarında ve/veya kullanım esnasında ortaya çıkan yoğuşma  

cihazların güvenliğini etkilememelidir. 

 

3.1.3.  Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, dış nedenlerden kaynaklanan bir yangın 

durumunda patlama riskini asgari düzeye indirecek şekilde yapılmalıdır.  

 

3.1.4. Cihazların konstrüksiyonu, gaz devresine su ve istenmeyen hava sızıntısı oluşmayacak 

şekilde yapılmalıdır.  

 

3.1.5. Yardımcı enerji kaynağındaki normal dalgalanmalar halinde, cihazlar güvenli olarak 

çalışmaya devam etmelidir.  

 

3.1.6. Yardımcı enerji kaynağında oluşan anormal dalgalanmalar ve kesintiler ile enerjinin  

tekrar eski haline gelmesi güvensiz bir durum yaratmamalıdır. 

 

3.1.7. Cihazların tasarımı ve konstrüksiyonu, elektrik kaynaklı  tehlikeleri önleyecek şekilde 

yapılmalıdır. Uygulandığı alanda 11/1/2002 tarih ve 24637 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli 

Teçhizat ile İlgili Yönetmelik” de ortaya koyulan  elektrik kaynaklı  tehlikelerle ilgili 

güvenlik unsurlarına uygunluk, bu maddenin gerekleri ile eşdeğer olmalıdır.  

 

3.1.8.  Cihazın basınç altındaki tüm  parçaları, güvenliği etkileyici deformasyon olmadan, 

maruz kaldıkları mekanik ve ısıl gerilmelere dayanmalıdır. 

 

3.1.9.  Cihazların, tasarımı ve konstrüksiyonu, güvenlik, kontrol veya düzenleme 

ekipmanında meydana gelecek bir aksaklığın tehlikeli bir durum yaratmasını engelleyecek 

şekilde yapılmalıdır.  

 

3.1.10.  Cihazın güvenlik  ve  kontrol ekipmanları ile donatılması  durumunda, güvenlik 

ekipmanlarının işleyişi, kontrol ekipmanları tarafından devre dışı bırakılmamalıdır. 

 

3.1.11. Üretim  safhasında sabitlenen ya da ayarlanan ve kullanıcı ya da montaj yapan 

tarafından müdahale edilmemesi gereken cihazın bütün parçaları uygun şekilde korunmalıdır. 

 


 

8

3.1.12. Manivela kolları ile diğer kontrol ve ayar donanımı açıkça işaretlenmeli ve taşıma ve 

kullanımda herhangi bir hatayı önlemeye yönelik uygun talimatlar verilmelidir. Bunların 

tasarımları ayarların kazara değiştirilmesini önleyecek şekilde yapılmalıdır.  

3.2.     Yanmamış Gaz Çıkışı 

 

3.2.1.  Cihazların konstrüksiyonu, gaz sızıntı miktarı tehlikeli boyutta olmayacak şekilde 

yapılmalıdır. 

 

3.2.2.   Cihazların konstrüksiyonu, yanmamış gazın cihaz içinde tehlike yaratacak  birikimini 

önlemek için ateşleme, yeniden ateşleme ve alevin sönmesinden sonraki gaz çıkışını 

sınırlayacak şekilde yapılmalıdır. 

 

3.2.3. Kapalı mekanlarda ve odalarda kullanılacak cihazlar, söz konusu mahallerde  

yanmamış gazın tehlike yaratacak birikimini engelleyen özel bir donanıma sahip olmalıdır. 

Bu tip donanımlarla donatılmamış olan cihazlar, yanmamış gazların birikip tehlikeli 

boyutlara ulaşmasının önlenmesi için sadece yeterli derecede havalandırmaya sahip alanlarda  

kullanılmalıdır. 

Bakanlık isterse kendilerine özgü koşulları da göz önüne alarak, kendi sınırları dahilinde bu 

tür cihazların tesis edilebilmesi için kabul edilen yeterli havalandırma şartlarını belirleyebilir. 

Bu cihazların kendilerine özgü özellikleri dikkate alınarak tanımlanmalıdır. Büyük mutfak 

cihazları ve toksik bileşenler içeren gazlarla çalışan cihazlar yukarıda adı geçen donanımlara 

sahip olmalıdır.   

3.3.      Ateşleme 

 

Cihazlar normal kullanıldıklarında: -

 

Ateşlemenin ve yeniden ateşlemenin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini,  -

 

Çapraz ateşlemeyi,  garanti altına alacak şekilde yapılmalıdır. 

 

3.4.     Yanma 

 

3.4.1. 

Cihazların konstrüksiyonu,  normal kullanıldıklarında, alev kararlılığını temin edecek 

ve  yanma ürünlerindeki sağlığa zararlı maddeler kabul edilebilir sınırı  aşmayacak  şekilde 

yapılmalıdır.  

3.4.2.  Cihazların konstrüksiyonu  normal kullanıldıklarında, yanma ürünlerini kazara ortama 

yaymayacak  şekilde yapılmalıdır.  

 

3.4.3.   Yanma ürünlerinin tahliyesi için bir bacaya bağlı cihazların konstrüksiyonu, anormal 

çekiş koşullarında, bulunduğu mekana  tehlikeli miktarda yanma ürünü yaymayacak  şekilde 

yapılmalıdır. 

 

3.4.4.   Konutlarda bağımsız olarak kullanılan bacasız ısıtma cihazları ile bacasız şofbenler, 

bulundukları mekan veya alanda insan sağlığını  tehdit edecek şekilde karbonmonoksit gazı 

oluşumuna sebep olmamalıdır. Bu nedenle söz konusu gaza tahmini maruz kalma süresi de 

göz önünde  bulundurulmalıdır.  

 


 

9

3.5.      Enerjinin Rasyonel Kullanımı 

 

Cihazların konstrüksiyonu, güncel teknolojik bilgi seviyesi ve emniyet unsurları göz önüne alınarak, enerjinin rasyonel kullanımı temin edilecek şekilde yapılmalıdır. 

 

3.6.      Sıcaklıklar 

 

3.6.1.  Cihazın taban veya diğer yüzeylere yakın yerleştirilebilecek parçaları, çevrede tehlike 

oluşturacak sıcaklıklara ulaşmamalıdır.  

 

3.6.2.   Cihazlarda müdahale edilebilecek düğme ve kolların yüzey sıcaklığı kullanıcı için 

tehlike oluşturmamalıdır. 

 

 3.6.3. Konutlarda kullanım için tasarımlanmış cihazların  ısı iletimiyle ilişkili yüzey ve 

parçaları haricindeki dış  kısımlarının yüzey sıcaklıkları, kullanıcıyı ve özellikle de tepki 

süresi hesaba katılması gereken çocuklar için  tehlike oluşturmamalıdır.  

 

3.7.     Gıda Maddeleri ve Temizlik Amaçlı Su 

 

Bu alandaki Avrupa Topluluğu kuralları saklı kalmak kaydıyla, bir cihazın üretiminde kullanılan malzeme ve parçalar, temas halinde bulunabilecekleri gıda maddelerinin veya 

temizlik amaçlı kullanılan suyun kalitesini bozmamalıdır.  

 


 

10

EK-II 

 

UYGUNLUĞUN SERTİFİKALANDIRILMASI PROSEDÜRÜ 

 

 1.

 

    AT TİP İNCELEMESİ 

 

1.1.   AT tip incelemesi; tasarımlanan üretimin bir numunesi olan ve bu yönetmeliğin 

kapsamına giren bir cihazın, Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun onaylanmış kuruluş 

tarafından incelenmesi ve sertifikalandırılmasıdır.  

 

1.2.     Tip incelemesi için başvuru, imalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi 

tarafından tek bir onaylanmış kuruluşa yapılır. 

 

1.2.1.   Başvuru şunları içerir: 

 

-    İmalatçının adı ve adresi; eğer başvuru temsilci tarafından yapılmışsa temsilcinin adı ve adresi,  

-   Başvurunun önceden başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir 

taahhütname, 

-     EK IV’de açıklanan şekilde bir tasarım dokümantasyonu  

1.2.2.  Bundan sonra “tip” olarak adlandırılacak olan ve üretimin numunesi olan cihaz, 

imalatçı tarafından onaylanmış kuruluşa teslim edilir. Onaylanmış kuruluş test programı için 

gerekirse daha fazla tip numunesi isteyebilir. 

Tip, ürünün varyasyonlarını da içerebilir, ancak bunlar risk açısından farklı özelliklere sahip 

olmamalıdır. 

 

1.3.      Onaylanmış Kuruluş  

1.3.1.    Tasarım dokümantasyonunu inceleyerek ve tipin tasarım dokümantasyonuna uygun 

üretildiğini onaylamalı ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların 

uygulanabilir hükümlerine ve bu yönetmeliğin gerekli koşullarına uygun tasarımlanmış 

elemanları saptamalıdır. 

 

1.3.2.  Yönetmenliğin 5 inci maddesinde  belirtilen standartların uygulanmadığı durumda, 

imalatçının benimsediği çözümlerin temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek 

için, uygun muayene ve/veya deneyleri uygular ya da uygulatır. 

 

1.3.3.  İmalatçının ilgili standartları uyguladığı hallerde, bu uygulamanın etkin olarak yapılıp  

yapılmadığını, dolayısıyla da temel gereklere uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığını  kontrol 

etmek için  uygun inceleme ve/veya deneyleri yapmalı  veya yaptırmalıdır. 

 

1.4.   Tip, bu yönetmelik  hükümlerine uygunluk sağladığı takdirde onaylanmış  kuruluş 

müracaatçıya AT tip inceleme sertifikası tanzim etmelidir. Söz konusu sertifika, inceleme  

sonuçlarını, varsa  sertifikanın geçerliliğine ilişkin koşulları, onaylanan örnek tipi tanımlayıcı 

verileri ve yerine göre tipin işlevlerinin tanımlamalarını içermelidir. Teknik resim ve şemalar 

gibi ilgili teknik dokümanlarda sertifikaya eklenmelidir.  

 


 

11

1.5.        Onaylanmış kuruluş,  AT tip inceleme  sertifikasının verildiğini ve  madde 1.7’de 

belirtilen tipe yapılan eklemeleri, diğer onaylanmış kuruluşlara derhal bildirmelidir. Bu 

kuruluşlar AT Tip-inceleme  sertifikasının ve/veya eklerinin birer kopyası ile geçerli gerekçe 

göstererek yapılan muayene ve deney raporlarının birer kopyasını talep  edip temin 

edebilirler. 

 

1.6.    AT tip inceleme  sertifikası vermeyi reddeden ya da bunu iptal eden onaylanmış 

kuruluş gerekçelerini de belirterek bu kararını sırasıyla kendisini yetkilendiren Bakanlık  ve 

diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir. 

 

1.7.   İmalatçı,  onaylı  tipte yapılan ve temel gereklere uygunluğu etkileyebilecek tüm 

değişikliklerden  AT tip inceleme sertifikası veren onaylanmış kuruluşu haberdar eder. 

Onaylı tipte yapılan değişiklikler, temel gereklere ya da  cihazın kullanımına yönelik 

uyulması zorunlu koşullara uygunluğunu etkiliyorsa, bu değişikler için AT tip inceleme 

sertifikasını veren onaylanmış kuruluşun ek onayı gerekir. 

Bu ek onay, orijinal AT tip inceleme sertifikasına ek şeklinde verilir. 

 

2.

 

    AT TİPE UYGUNLUK BEYANI  

 

2.1  AT tipe uygunluk beyanı, imalatçının ilgili cihazların, AT tip inceleme sertifikasında 

belirtilen tipe uygunluklarını ve cihazların bu yönetmeliğin temel gereklerini  karşıladıklarını 

beyan etmesidir. İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, her cihaza CE 

uygunluk işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. 

Bu uygunluk beyanı birden fazla cihazı kapsayabilir ve imalatçı tarafından muhafaza edilir. 

CE uygunluk işaretinin yanına, aşağıda madde  2.3’de belirtilen rasgele denetimlerden 

sorumlu onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası da konulmalıdır. 

 

2.2.  İmalatçı, mamulün nihai muayenesi  ve deneyi de dahil olmak üzere imalat  süreci 

sonunda elde edilen  üretimin homojen olmasını  ve cihazların AT tip inceleme  

sertifikasında  belirtilen örnek  tipe ve bu yönetmeliğin ilgili temel gereklerine  uygun 

olmasını teminen gerekli  tüm önlemleri almalıdır. İmalatçı tarafından seçilecek onaylanmış 

kuruluş madde 2.3’de belirtilen şekilde cihazlar üzerinde rasgele denetlemeler yapmalıdır. 

 

2.3 Cihazların yerinde denetimi, onaylanmış kuruluş tarafından rasgele  olarak bir yıllık ya 

da daha az aralıklarla yapılmalıdır. Yeterli sayıda cihaz incelenmeli ve bu Yönetmeliğin 6 ncı 

maddesinde belirtilen uygulanabilir standartlarda düzenlenen uygun deneyler veya eşdeğer 

deneyler bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu sağlamak için uygulanır. 

Her seferinde onaylanmış kuruluş, bu deneylerin kısmen mi, tamamen mi uygulanacağına 

karar verir. Bir ya da daha fazla cihaz onaylanmazsa, bunların pazarlanmasını engelleyici 

önlemler onaylanmış kuruluş tarafından alınır. 

 

3.      AT TİPE UYGUNLUK BEYANI ( ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ) 

 

3.1. AT tipe uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) imalatçının, cihazların AT  tip 

inceleme  sertifikasında belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu 

belirterek, aşağıda madde 3.2’deki yükümlülüklerini yerine getirmesidir. İmalatçı ya da 

Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi her cihaza CE uygunluk işaretini iliştirmeli  ve yazılı 

bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Bu beyan birden fazla cihazı kapsayabilir. Beyan, 

imalatçı tarafından muhafaza edilir. CE uygunluk İşareti AT gözetiminden sorumlu 

onaylanmış kuruluşun kimlik numarası  ile birlikte kullanılmalıdır. 


 

12

 3.2.  İmalatçı, cihazların AT tip inceleme  sertifikasında belirtilen tipe ve bu yönetmeliğin 

temel gereklerine  uygunluğunu temin eden bir kalite sistemi uygular. 

İmalatçı  madde 3.4’de belirtilen AT gözetimine tabidir. 

 

3.3.   Kalite Sistemi 

 

3.3.1. İmalatçı, söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onaylanması için kendi seçtiği 

onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır. 

 

Başvuru şunları içermelidir:  

-  Kalite sistem dokümantasyonu, 

-  Onaylı kalite sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli kılınacağına dair  taahhüt, 

-  Uygunluğunu ve etkinliğini sağlamak için onaylı kalite sisteminin muhafazası için taahhüt,  

-  AT tip inceleme  sertifikasının bir kopyası ve onaylı tiple ilgili dokümanlar. 

 

3.3.2.    İmalatçının benimsediği tüm öğeler, koşullar ve hükümler, sistematik ve mantığa 

uygun bir biçimde kurallar, prosedürler ve yazılı talimatlar şeklinde belgelendirilmelidir. 

Kalite sistemine ilişkin bu dokümantasyon  kalite programı, planlar, el kitapları ile kayıtların 

tutarlı bir şekilde yorumlanmasını mümkün kılmalıdır. Bu dokümantasyon  kalite program, 

plan, kılavuz ve kayıtların yorumunda birliği sağlamalıdır. Belgeler özellikle de 

aşağıdakilerin yeterli tanımını içermelidir: 

 

- Yönetimin kalite hedefleri, organizasyon yapısı ve sorumlulukları ile cihaz kalitesi konusundaki yetkisini, 

- Üretim süreçleri, kullanılacak kalite kontrol ve kalite güvence tekniklerini ve sistematik 

faaliyetlerini, 

- Üretim öncesinde, sonrasında ve üretim boyunca yapılacak muayene , test ve bunların 

uygulanma sıklığını, 

- İstenen cihaz kalitesinin sağlanmasını ve kalite sisteminin etkin işleyişini izleme metodunu. 

 

3.3.3.  Onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin madde 3.3.2’de belirtilen koşulları karşılayıp 

karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini inceler ve değerlendirir. Onaylanmış kuruluş, 

karşılık gelen uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemleri açısından bu koşullara 

uygunluğu varsayar. 

 

Onaylanmış kuruluş kararını imalatçıya bildirmeli ve diğer onaylanmış kuruluşları durumdan haberdar etmelidir. İmalatçıya yapılan bildirim, muayene sonuçlarını, onaylanmış kuruluşun  

adını ve adresini ve ilgili cihazlara yönelik kararın gerekçesini içerir. 

 

3.3.4.  İmalatçı, kalite sistemindeki yeni teknoloji ve kalite anlayışlarının sebep olduğu 

değişikliklerden, kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder. 

Onaylanmış kuruluş, değişiklik tekliflerini inceler ve değiştirilen kalite sisteminin ilgili 

hükümlere uyup uymadığına veya yeniden değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar 

verir. 

Kararını imalatçıya bildirir. Bildirim, muayene sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.  

 


 

13

3.3.5.   Kalite sisteminin onayını iptal eden bir onaylanmış kuruluş, kararının gerekçelerini de 

belirterek durumu diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir. 

 

3.4.      AT Gözetimi  

3.4.1. AT Gözetiminin amacı, imalatçının onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini 

lâyıkıyla yerine getirmesini sağlamaktır. 

 

3.4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşun üretim, muayene, deney ve depo mahallerine inceleme 

amacıyla erişimine izin vermeli ve özellikle; aşağıdaki hususlara ilişkin olmak üzere gerekli 

tüm bilgileri sağlamalıdır. 

 

-    Kalite sistemine ilişkin dokümantasyon, -  Muayene raporları, deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelikleri 

hakkındaki raporlar vs. gibi kalite kayıtları. 

 

3.4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının onaylı kalite sistemini sürdürdüğünü ve  uyguladığını 

garanti etmek için en azından iki yılda bir denetim yapmalı ve denetim raporunu imalatçıya 

sunmalıdır. 

 

3.4.4.    Ayrıca, onaylanmış kuruluş imalatçıya haber vermeksizin  ziyaretlerde bulunur. Bu 

ziyaretler sırasında cihazları test eder ya da ettirir. İmalatçıya bir muayene raporu ve eğer 

yapıldıysa bir deney raporu sunar. 

 

3.4.5.   İmalatçı, talep edildiğinde  onaylanmış kuruluşun raporunu verebilmelidir. 

 

 4.         AT TİP UYGUNLUK BEYANI (ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ) 

 

4.1.  AT tip uygunluk beyanı,  (ürün kalite güvencesi) aşağıda madde 4.2’deki 

yükümlülüklerini yerine getiren imalatçının, ilgili cihazların AT tip inceleme  sertifikasında 

tanımlanan tipe uygun olduğunu ve bu yönetmeliğin temel gereklerini karşıladığını beyan 

etmesidir. 

İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, her cihaza CE uygunluk işaretini 

iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı hazırlamalıdır. Bu beyan birden fazla cihazı 

kapsayabilir ve imalatçı beyanı muhafaza etmelidir. CE uygunluk işareti, AT gözetiminden 

sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası  ile birlikte kullanılmalıdır. 

 

4.2.      İmalatçı aşağıda madde 4.3’de belirtildiği gibi, cihazların son muayenesi ve deneyleri 

için onaylı kalite sistemini uygular. İmalatçı aşağıda madde 4.4’de belirtilen AT gözetimine 

tabidir. 

 

4.3.      Kalite Sistemi 

 

4.3.1. Bu işlemde imalatçı, söz konusu cihazlara yönelik kalite sisteminin onayı için 

başvuruyu kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapar. 

 

Başvuru şunları içermelidir:  

-  Kalite sistem dokümantasyonu,  

14

-  Onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdü, -  Onaylı kalite sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekli kılınacağına dair taahhüt, 

-   Onaylı tiple ve AT tip inceleme sertifikasının bir kopyasıyla ilgili dokümanlar. 

 

4.3.2.   Kalite sisteminin bir parçası olarak, her bir cihaz muayene edilmeli ve bu 

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen uygulanabilir standartlarda belirtilen deneyler ya 

da bu yönetmelikteki temel gereklere uygunluğunu denetleyen eşdeğer deneyler 

uygulanmalıdır.  İmalatçının benimsediği tüm öğeler, yönetmelik ve  hükümler; tedbirler, 

prosedürler ve yazılı talimatlar sistematik olarak ve mantıklı bir şekilde belgelendirilmelidir. 

Kalite sistemine ilişkin bu dokümantasyon kalite programı, planlar, el kitapları ile kayıtların 

tutarlı bir şekilde yorumlanmasını mümkün kılmalıdır.  

 

Kalite sistem dokümantasyonu,  özellikle de aşağıdakilerin yeterli tanımını içermelidir:  

-   Yönetimin kalite hedeflerini, örgütsel yapısını ve cihaz kalitesine ilişkin sorumluluk  ve 

yetkilerini, 

-    Üretim sonrasında uygulanacak kontrol ve deneyleri, 

-    Kalite sisteminin etkin işleyişini doğrulama metodunu, 

 

4.3.3.  Onaylanmış kuruluş, yukarıda madde 4.3.2’de belirtilen koşulları karşılayıp 

karşılamadığını belirlemek için kalite sistemini inceler ve değerlendirir. Onaylanmış kuruluş, 

karşılık gelen uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemleri açısından bu koşullara 

uygunluğu varsayar. Onaylanmış kuruluş, kararını imalatçıya bildirir ve diğer onaylanmış 

kuruluşları durumdan haberdar eder. İmalatçıya yapılan bildirim, muayene sonuçlarını, 

onaylanmış kuruluşun adını ve adresini ve ilgili cihaza yönelik gerekçeli değerlendirme 

kararını içermelidir. 

 

4.3.4.    İmalatçı, kalite sisteminin gerektirdiği adaptasyonlardan, örneğin yeni teknoloji ve 

kalite anlayışlarından kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder. 

Onaylanmış kuruluş değişiklik tekliflerini inceler ve değiştirilen kalite sisteminin ilgili 

hükümlere uyup uymadığına ya da yeniden değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar 

verir.  

Onaylanmış kuruluş kararını imalatçıya bildirir. Bildirim, muayene sonuçlarını ve  gerekçeli 

değerlendirme kararını içerir.  

 

4.3.5.  Kalite sisteminin onayını iptal eden onaylanmış kuruluş, kararının gerekçelerini de 

belirterek durumu diğer onaylanmış kuruluşlara bildirir. 

 

4.4.     AT Gözetimi   

 

4.4.1.  AT gözetiminin amacı, imalatçının onaylı kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini 

hakkıyla yerine getirmesini sağlamaktır. 

 

4.4.2.      İmalatçı, onaylanmış kuruluşun, muayene, deney, depo mahallerine inceleme 

amacıyla erişimine  izin vermeli ve özellikle aşağıdaki hususlara ilişkin olmak üzere gerekli 

tüm bilgileri sağlamalıdır;  

 

-  Kalite sistemine ilişkin dokümantasyon, - Muayene  raporları, deney verileri, kalibrasyon verileri,  ilgili personelin nitelikleri 

hakkındaki raporlar vb. gibi kalite kayıtları.   

15

 4.4.3.  Onaylanmış kuruluş imalatçının onaylı kalite sistemini sürdürdüğünü ve uyguladığını 

garanti etmek için en azından iki yılda bir denetim yapmalı ve denetim raporunu imalatçıya 

vermelidir. 

 

4.4.4.  Ayrıca onaylanmış kuruluş imalatçıya haber vermeksizin ziyaretlerde bulunmalıdır. 

Bu ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluş cihazları test eder ya da ettirir. Onaylanmış 

kuruluş imalatçıya bir muayene raporu ve eğer yapıldıysa bir deney raporu verir. 

 

4.4.5.   İmalatçı talep edildiğinde  onaylanmış kuruluşun raporunu verebilmelidir. 

 

5.         AT DOĞRULAMASI  

5.1.   AT doğrulaması, imalatçının ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin 

cihazların, AT tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygunluğunu ve bu yönetmeliğin 

temel gereklerini karşılayıp sağladığını beyan etmesidir. 

 

5.2.    İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, imalat işleminin, imal edilen 

cihazların AT tip inceleme sertifikasında açıklanan tipe ve kendilerine uygulanan bu 

yönetmeliğin gereklerine cihazların uygunluğunu sağlaması için gerekli tüm önlemleri 

almalıdır.  

İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, her bir cihaza CE uygunluk 

işaretini iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. Uygunluk belgesi birden 

fazla cihazı kapsayabilir ve bu belge, imalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili 

temsilcisi tarafından muhafaza edilmelidir. 

 

5.3.    Onaylanmış kuruluş, ya madde 5.4’de belirtildiği gibi her bir cihazı muayene ve test 

ederek ya da madde 5.5’de belirtildiği gibi cihazları istatistiki bazda muayene ve test ederek, 

cihazların bu yönetmelik gereklerine uygunluğunu denetler. 

 

5.4.      Her bir cihazı muayene ve test ederek onaylama, 

 

5.4.1.  Tüm cihazlar tek tek incelenir ve  bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili 

standardlarda istenilen deneyler ya da eşdeğer deneyler, cihazların AT tip inceleme 

sertifikasında tanımlanan tipe ve kendilerine uygulanan bu yönetmeliğin temel gereklerine 

uygunluğunu doğrulamak için yapılır. 

 

5.4.2.  Onaylanmış kuruluş her cihaza kendi kimlik numarasını vermeli  ya da verdirmeli ve 

yapılan deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk sertifikası düzenlemelidir. Uygunluk sertifikası 

birden fazla cihazı kapsayabilir. 

 

5.4.3.  İmalatçı talep edildiği takdirde, onaylanmış kuruluşun düzenlemiş olduğu uygunluk  

belgesini göstermek zorundadır. 

 

5.5.      İstatistiksel Doğrulama 

 

5.5.1.  İmalatçılar üretilen cihazları bir örnek yığınlar halinde sunmalı ve imalat işleminin, 

üretilen grupların bir örnek olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır. 

 


 

16

5.5.2.   İstatistikî denetim 

 

Cihazlar özellikleri itibariyle istatistiksel  kontrole tabidir. Cihazlar, aynı koşullarda imal edilen aynı modelin birimlerinden oluşan tanımlanabilir yığınlar halinde gruplanmalıdır. 

Yığın rast gele aralıklarla muayene edilir. Örnekleme ile seçilen cihazlar tek tek incelenir. 

Partinin onaylanacağını yada reddedileceğini belirlemek üzere  bu Yönetmeliğin 6 ncı 

maddesinde  belirtilen standartlara göre uygun deneyler veya eşdeğer deneyler yapılır. 

   

Aşağıdaki özelliklere sahip bir örnekleme sistemi uygulanır:  

-     0,5–1,5 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip % 95 onay olasılığına tekabül eden bir 

kalite düzeyi, 

-    5-10 arasında bir uygunsuzluk yüzdesine sahip % 5 onay olasılığına tekabül eden bir 

kalite limiti, 

 

5.5.3.  Yığınlar kabul edilirse, onaylanmış kuruluş her cihaza kendi kimlik numarasını 

iliştirmeli ya da iliştirtmeli  ve yapılan deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk belgesi 

düzenlemelidir. Örneklemede uygun bulunmayan ürünler dışındaki diğer tüm cihazlar 

piyasaya sürülebilir. 

Bir yığın reddedilirse, onaylanmış kuruluş yığının piyasaya sürülmesini engelleyecek uygun 

önlemleri almalıdır. Yığınların sık sık reddedilmesi durumunda, onaylanmış kuruluş 

istatistikî  doğrulamayı askıya alabilir. 

İmalatçı onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda, imalat işlemi sırasında bu kuruluşun  kimlik  

kayıt numarasını iliştirebilir. 

 

5.5.4.     İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, talep üzerine onaylanmış 

kuruluşun vermiş olduğu uygunluk sertifikasını göstermek zorundadır.  

6.      AT BİRİM DOĞRULAMASI 

 

6.1.  AT Birim doğrulaması, imalatçının ya da Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin 

aşağıda madde 6.2’de belirtilen sertifikayla birlikte çıkan ilgili cihazın, bu yönetmeliğin 

gereklerini karşılamasını sağlaması ve beyan etmesidir. İmalatçı  ya da onun Türkiye’de 

yerleşik yetkili temsilcisi cihaza CE uygunluk işareti iliştirmeli  ve kendisinin muhafaza 

edeceği yazılı bir uygunluk belgesi düzenlemelidir. 

 

6.2.  Onaylanmış kuruluş cihazı incelemeli ve cihazın bu yönetmeliğin temel gereklerine 

uygunluğunu sağladığını tespit etmek için, tasarım dokümanlarını  da dikkate alarak uygun 

deneyleri yapmalıdır. Uygunluğu tespit edilen cihazlara Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt 

numarası iliştirilmeli veya iliştirilmesi sağlanmalı ve muayenelerden sonra uygunluk 

sertifikası verilmelidir. 

Onaylanmış kuruluş kendi kimlik kayıt numarasını onaylı cihaza iliştirmeli ve yapılan 

deneylerle ilgili yazılı bir uygunluk  sertifikası düzenlemelidir. 

 

6.3.  Cihazın tasarımıyla ilgili teknik dokümantasyonun amacı, EK IV’de de belirtildiği gibi, 

cihazın bu yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini ve cihazın 

tasarımının, üretiminin ve işleyişinin anlaşılmasını sağlamaktır. 

EK IV’te belirtilen tasarım dokümantasyonu onaylanmış kuruluşa sunulmalıdır. 

 


 

17

6.4.  Onaylanmış Kuruluş gerekli gördüğü takdirde, cihaz monte edildikten sonra muayene 

ve deneyler uygulayabilir. 

 

6.5.  İmalatçı ya da onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, talep edildiğinde onaylanmış 

kuruluşun vermiş olduğu uygunluk sertifikasını göstermek zorundadır. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

EK-III 

 

CE UYGUNLUK İŞARETİ VE KAYITLARI 

 

1. CE Uygunluk işareti, aşağıda gösterildiği gibi “CE” harflerinden oluşur. 

 

 

 CE Uygunluk İşaretini, üretim kontrol safhasına katılan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt 

numarası izler.  

2.  Cihaz ya da cihazın tanıtım etiketi, CE Uygunluk işaretiyle birlikte şu bilgileri de 

taşımalıdır: 

 

-

  İmalatçının adı ya da kimlik numarası, 

-

  Cihazın markası,  

-

  Kullanılıyorsa şebeke geriliminin tipi, 

-

  Cihaz kategorisi, 

-

  CE  Uygunluk işaretinin  iliştirildiği yılın son iki rakamı. 

 

Cihazın niteliğine göre, tesis  için gereken bilgiler eklenebilir.  

3.   CE Uygunluk işareti, küçültüldüğünde ya da büyütüldüğünde yukarıdaki şeklin oranları 

korunmalıdır.  

 

CE Uygunluk İşaretinin farklı uygulamaları, 5 mm’den az olmayacak aynı dikey boyutlara sahip olmalıdır. 

 

19

EK-IV 

 

TASARIM  DOKÜMANTASYONU 

 

Tasarım dokümantasyonu, onaylanmış kuruluşun istediği seviyede değerlendirmesi için, 

aşağıdaki bilgileri içermelidir. 

 

- 

Cihazın genel bir tanımı, 

-

 

Cihazın  kavramsal tasarımları, imalat resimleri ile parça alt montaj grubu, devre v.s. diyagramları, 

-

 Yukarıdakilerin anlaşılabilmesi için cihazın çalışmasını da içeren gerekli tanım ve 

açıklamalar, 

-

 

5 inci maddede atıfta bulunulan   kısmen ya da tamamen uygulanan standartların bir listesi ile 5 inci maddede atıfta bulunulan  standartlar uygulanmadığında, temel gerekleri  

karşılamak için kullanılan  çözümlerin tanımı, 

-

 

Deney  raporları, -

 

Montaj ve kullanım talimatları,  

Uygun hallerde tasarım dokümantasyonu şunları içermelidir: 

 

-

 Cihaza takılan donanım ile ilgili onay sertifikaları, 

-

 Cihazın üretim ve/veya muayene ve/veya izlenme metotlarıyla ilgili onaylar ve 

sertifikalar, 

-

 

Onaylanmış kuruluşun yaptığı değerlendirmeye faydalı olacak her türlü dokümanlar.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

20

EK-V 

 

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK 

ASGARİ ÖLÇÜTLER 

 

Bakanlık tarafından yetkilendirilen onaylanmış kuruluşun yerine getirmesi gereken asgari koşullar: 

 

- 

Personel ile gerekli araç ve ekipmanın bulundurulması, 

-

 

Personelin teknik yeterliliği ve mesleki dürüstlüğü, -

 

Bu cihazlarla doğrudan ya da dolaylı ilişkili olan tüm çevrelerden, gruplardan ya da kişilerden bağımsız olarak, deneylerin uygulanması, raporların hazırlanması, sertifika 

düzenlenmesi ve bu yönetmelikte istenen gözetimin yerine getirilmesi, 

-

 

Personelin mesleki sırları saklaması, -

 

Ulusal bir mevzuat gereğince devlet tarafından sigorta edilmediği durumlarda veya sorumluluğu devletin üstlenmesi halleri dışında, onaylanmış kuruluşun bir kusur sorumluluğu 

sigortası olmalıdır.  

 

İlk iki koşulun yerine getirilişi, Bakanlık ya da Bakanlık tarafından oluşturulan organlarca periyodik olarak doğrulanmalıdır. 

 

  

Document Outline

 • Temel Gerekler
 • Ön Açıklama
  •  EK-II
 • UYGUNLUĞUN SERTİFİKALANDIRILMASI PROSEDÜRÜ
  •  EK-IV
 • TASARIM  DOKÜMANTASYONU
  • Tasarım dokümantasyonu, onaylanmış kuruluşun istediği seviyede değerlendirmesi için, aşağıdaki bilgileri içermelidir.
  •  EK-V

Yüklə 215,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin