Genetika ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə İnsan genetikası


) Cinsin genetik və fenotipik uyğun gəlməməsi hansı sindromda rast gəlinir?Yüklə 1.01 Mb.
səhifə11/16
tarix14.01.2017
ölçüsü1.01 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

650) Cinsin genetik və fenotipik uyğun gəlməməsi hansı sindromda rast gəlinir?
A) Terner

B) Lourens-Mun-Barde-Bidl

C) Nunan

D) Klaynfelter

E) Testikulyar feminizasiya
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
651) Sitogenetik tədqiqat üçün göstəriş hansıdır?
A) Hipodoniya

B) Hündürboy, hipogenitalizm

C) Hirsudizm

D) Erkən cinsi yetişkənlik

E) Anadangəlmə ürək qüsuru
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
652) Qonadaların tam disgeneziyasının klinik manifestasiyası sindromu nə vaxt özünü göstərir?
A) Cinsi yetişkənlik dövründə

B) Prepubertat dövründə

C) Yetkin yaşda

D) Bir yaşında

E) Yenidoğulma dövründə
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
653) Xromosom yığımının anomaliyası hansi sindromda aşkar olunur?
A) Natamam testikulyar feminizasiya

B) Natamam maskulinizasiya

C) Tam testikulyar feminizasiya

D) Qonadanın qarışıq disgeneziyası

E) Qonadanın tam disgeneziyası
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
654) Adreno-genital sindromda irsən ötürülmənin tipi hansıdır?
A) X-ilişikli dominant

B) Autosom-dominant

C) Autosom-resessiv

D) X-ilişikli resessiv

E) Xromosom sistemində anomaliya
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
655) Testikulyar feminizasiyada irsən ötürülmənin tipi hansıdır?
A) Autosom-resessiv

B) İrsən ötürülmənin tipi müəyyən olunmayıb

C) Autosom-dominant

D) X-ilişikli dominant

E) X-ilişikli resessiv
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
656) Düşenin proqressivləşən əzələ distrofiyasında irsən ötürülmənin tipi hansıdır?
A) Autosom-resessiv

B) X-ilişikli resessiv

C) Autosom-dominant

D) X-ilişikli dominant

E) Xəstəlik xromosom sisteminin pozulması ilə əlaqədardır
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
657) Tam testikulyar feminizasiya sindromu zamanı cinsi inkişaf anomaliyasının manifestasiyası hansı yaşda özünü göstərir?
A) Yetkin yaşda

B) İlk onillikdə

C) Yenidoğulma dövründə

D) Bir yaşında

E) Cinsi yetişkənlik dövründə
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
658) Natamam testikulyar feminizasiya sindromunun xarakter klinik əlamətləri hansı yaşda biruzə verir?
A) Cinsi yetişkənlik dövründə

B) Bir yaşında

C) Yetkin yaşda

D) İlk onillikdə

E) Yenidoğulma dövründə
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
659) Adreno-genital sindromun viril forması olan oğlan uşaqlarında hansı müalicə tətbiq olunur?
A) Əvəzedici terapiya

B) Müalicə olunmur

C) Simptomatik müalicə

D) Cərrahi müalicə

E) Vitaminoterapiya
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
660) Hiperpiqmentasiya ocaqlarının əqli geriliklə birlikdə rast gəlməsi hansı sindrom üçün xarakterdir?
A) Hippel-Lindau

B) Fenilketonuriya

C) Vaardenburq

D) Reklinhauzen

E) Terner
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
661) Reklinhauzen xəstəliyinə aid olmayan əlamət hansıdır?
A) Hidrosefaliya

B) Əqli inkişafdan geriqalma

C) Hipoqonadizm

D) Görmənin proqressivləşən itirilməsi

E) Qıcolma
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
662) Proqressivləşən əzələ distrofiyasının müalicəsinin əsas prinsipi hansıdır?
A) Əvəzedici

B) Patogenetik

C) Sadalananların hamısı

D) Simptomatik

E) Etioloji
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
663) Fakomatozların müalicəsinin əsas prinsipi hansıdır?
A) Sadalananların hamısı

B) Patogenetik

C) Etioloji

D) Əvəzedici

E) Simptomatik
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
664) Neyrofibromatoza şübhə olduqda diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün hansı metoddan istifadə olunur?
A) Kliniko-genealoji

B) Histokimyəvi

C) Biokimyəvi

D) Mikrobioloji

E) Sitogenetik
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
665) Tuberoz skleroz üçün daha xarakter əlamət hansıdır?
A) Əqli gerilik

B) Proqressivləşən eşitmənin itirilməsi

C) Daxili orqanların funksiyasının pozulması

D) Fiziki inkişafdan geriqalma

E) Proqressivləşən görmənin itirilməsi
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
666) Boyun alçaq olması hansı sindrom üçün daha xarakterdir?
A) 47, XXX sindromu

B) 47, XYY sindromu

C) 47, XXY sindromu

D) Bekvit-Videman sindromu

E) Nunan sindromu
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
667) Hansı sindrom zamanı sifətin quruluş xüsusiyyətləri diaqnoz qoymağa imkan verir?
A) Vilson- Konovalov

B) Xolt-Oram

C) Tey- Saks

D) Lourens-Mun-Barde-Bidl

E) Kornelii de Lanqe
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
668) Marfan sindromuna xarakter olmayan əlamət hansıdır?
A) Ötürülmənin mendelizm (Mendel qanunu üzrə) xarakteri

B) Ürək-damar sisteminin inkişaf anomaliyası

C) Görmə orqanının anomaliyası

D) Xromosom sistemində anomaliyalar

E) Ucaboy
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
669) Dölün prenatal hipoplaziyası, psixomotor inkişafın ləngiməsi, fiziki inkişafdan geriqalma, alçaqboy, tez-tez mədə-bağırsaq traktının pozğunluğu (iştahasızlıq, qusma, ishal), proqressivləşən mikrosefaliya, intellektin azalması (debillik) aşağıdakı sindromlardan hansı üçün xarakterdir?
A) Sotos sindromu

B) Rassel-Silver sindromu

C) Duboviç sindromu

D) Daun sindromu

E) Kokkeyn sindromu
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
670) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı əlavə müayinəsiz Aper sindromu diaqnozunu qoymağa imkan verir?
A) Sinofriz

B) Əldə və ayaqda total sindaktiliya

C) Akrosefaliya

D) Ekzoftalm

E) Hidrosefaliya
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
671) Kruzon sindromu üçün xarakter olmayan əlamət hansıdır?
A) Mikrogeniya

B) Kraniosinostoz

C) Hipertelorizm

D) Ekzoftalm

E) Üst çənənin hipoplaziyası
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
672) Alt çənənin hipoplaziyası, antimonqoloid tipli göz yarıqları, koloboma, qulaq keçəciyinin atreziyası, qulaq seyvanlarının anadangəlmə kobud deformasiyası, almacıq sümüyünün inkişafdan qalması kimi klinik əlamətlərin kombinasiyası hansı sindromda müşahidə olunur?
A) Nunan

B) Qoldenxaar

C) Françesketti

D) Kruzon

E) Nager
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
673) Sümük sisteminin zədələnməsi hansı patologiya üçün xarakter deyil?
A) Krist-Simens-Turen sindromu

B) Aper sindromu

C) Xolt-Oram sindromu

D) Poland sindromu

E) Elis Van Kreveld sindromu
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
674) Üst dodağın yarığı hansı sindromun əsas əlamətlərindən biridir?
A) Vilyams sindromu

B) Van der Vud sindromu

C) Mekkel sindromu

D) Daun sindromu

E) Aper sindromu
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
675) Mikrosefaliyanın olması hansı sindromu inkar edir?
A) Sotos sindromunu

B) Sekkel sindromunu

C) Lou sindromunu

D) Bekvit-Videman sindromunu

E) Klippel-Trenon-Veber sindromunu
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
676) Oliqodaktiliya hansı sindrom üçün xarakterdir?
A) Mekkel

B) Smit-Lemli-Opits

C) Nager

D) Xolt-Oram

E) Ellis Van Kreveld
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
677) Françesketti sindromu üçün xarakter olmayan əlamət hansıdır?
A) Epikant, monqoloid tipli göz yarığı

B) Almacıq sümüyünün hipoplaziyası

C) Qulaq seyvanlarının inkişaf anomaliyası

D) Göz qapaqlarının koloboması

E) Mikroqnatiya
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
678) Psixomator inkişafın ləngiməsi, əzələ hipotoniyası və katarakta hansı patologiya üçün xarakterdir?
A) Lens sindromu

B) Fenilketonuriya

C) Marfan sindromu

D) Lou sindromu

E) Verdniq-Hoffman sindromu
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
679) Molekulyar zondların köməyi ilə hansı patologiyanın prenatal diaqnostikası mümkündür?
A) Aper sindromunun

B) Alkohol döl sindromunun

C) Duboviç sindromunun

D) Mekkel sindromunun

E) Hentinqton xoreyasının
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
680) Göstərilən əlamətlərə əsasən daha ehtimal olan diaqnoz hansıdır: fiziki inkişafın ləngiməsi, davamlı residivlənən ağ ciyər infeksiyaları, tərdə natrium və xlorun səviyyəsinin yüksəlməsi, çoxlu yağlı fekal kütləsi?
A) Seliakiya

B) Lui-Bar sindromu

C) Mukovissidoz

D) Mukolipidoz

E) Adrenogenital sindrom
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
681) Dənli bitkinin tərkibində protein olan ərzaqların mənimsənilməməsi hansı patologiya üçün xarakterdir?
A) Hipotireoz

B) Mukovissidoz

C) Seliakiya

D) Fenilketonuriya

E) Mukolipidoz
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
682) Lui-Bar sindromu üçün hansı əlamət əsas deyil?
A) Ataksiya

B) Xroniki infeksiyalar

C) Teleangiektoziyalar

D) İmmunoqlobulinlərin səviyyəsinin azalması

E) Piylənmə
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
683) Ətrafların simmetrik qısa olması, postaksial polidaktiliya, əyripəncəlik, dırnaqların hipoplaziyası, hipotrixoz, hətta geniş yayılmış allopsiya, anadangəlmə ürək qüsuru aşağıdakılardan hansı üçün xarakterdir?
A) Trixo-rino-falangeal sindrom

B) Axondromelik displaziya

C) Hipoxondroplaziya

D) Ellis Van Kreveld sindromu

E) Axondroplaziya
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
684) Mikrosefaliya hansına xarakter deyil?
A) Duboviç sindromu

B) Rubinşteyn-Teybi sindromu

C) Rassel-Silver sindromu

D) Fenilketonuriya

E) Edvards sindromu
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
685) Hansı sindrom zamanı bədxassəli törəmənin əmələ gəlməsi ehtimalı yüksəkdir?
A) Vilyams

B) Lui-Bar

C) Klaynfelter

D) Şereşevski-Terner

E) Lourens-Mun-Barde-Bidl
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
686) Anadangəlmə hipotireoz üçün hansı xarakterdır?
A) Əmgəyin erkən bağlanması

B) Hiperhidroz

C) Sümük yaşının pasport yaşından geri qalması

D) Yağlara dözülməzlik

E) Sulu, dayanıqsız nəcis
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
687) Xroniki böyrək çatışmazlığı hansı sindrom üçün xarakterdir?
A) Daun

B) Reklinhauzen

C) Vilyams

D) Alport

E) Vilson-Konovalov
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
688) Ataksiya hansı patologiya üçün xarakter deyıl?
A) Düşen miopatiyası

B) Lui-Bar sindromu

C) Qoşe xəstəliyi

D) Morkio sindromu

E) Ensefalo-trigeminal angiomatoz
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
689) Oynaqların zədələnməsi hansı sindrom üçün xarakter deyıl?
A) Melnik-Nidls

B) Larsen

C) Peny-Şokeyr

D) Frimen-Şeldon

E) Distrofik displaziya
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
690) Polidaktiliya hansı sindrom üçün xarakter deyıl?
A) Langer- Gideon

B) Mekkel

C) Ellis Van Kreveld

D) Lourens-Mun-Barde-Bidl

E) Nager
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
691) İrsi mənşəli karlıq üçün hansı xarakterdır?
A) Tam karlıq (lal-karlıq)

B) Ağır dərəcəli əlamət

C) Yüngül dərəcəli əlamət

D) Orta dərəcəli əlamət

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
692) İrsi formalı karlığın diaqnostikasında audiometrik tədqiqat nəyə imkan verir?
A) Sadalananların hamısına

B) Həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə qiymətləndirməyə

C) Daha obyektiv məlumatlar almağa

D) Pozğunluqların spektrinin tezliyini qiymətləndirməyə

E) Səsin qavrama yüksəkliyinin həddini qiymətləndirməyə
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
693) Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı irsi mənşəli karlıq üçün xarakter deyil?
A) Əhali arasında daha az yayılması

B) Kliniki polimorfizm

C) Prosesin proqressivləşməsi

D) Genetik heterogenlik

E) Əksər hallarda xəstələrin evlənməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
694) Anadangəlmə və erkən karlıqda irsi mənşəli karlıq təxminən neçə faiz təşkil edir?
A) 10-15 %

B) Təxminən 100 %

C) 25 % - ə qədər

D) 5 %-dən az

E) 50 %-ə qədər
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
695) Aşağıdakılardan hansı multifaktorial anadangəlmə anomaliyalara aiddir?
A) Anadangəlmə budun çıxığı

B) Anensefaliya

C) Sadalananların hamısı

D) Dodaq və damağın yarığı

E) Spina bifida
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
696) Hansı patologiya üçün multifaktorial irsi ötürmə xarakter deyil?
A) Polidaktiliyalar

B) Spina bifida

C) Dodaq və damağın yarığı

D) Pilorostenoz

E) Anensefaliyalar
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
697) Aşağıdakılardan hansı multifaktorial xəstəliklərə aiddir?
A) QİDS

B) Qarın yatalağı

C) Ürəyin işemik xəstəliyi

D) Şüa xəstəliyi

E) Sinqa
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
698) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı irsi meyilliklə az əlaqədardır?
A) Şizofreniya

B) Şəkərli diabet

C) Xora xəstəliyi

D) Bronxial astma

E) Qarın yatalağı
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
699) Hansı sindrom zamanı ilk dəfə spesifik xromosom patologiyası haqqında məlumat verilib?
A) Şereşevski-Terner

B) Klaynfelter

C) 18 trisomiyaları

D) “Pişik çığırtısı”

E) Daun xəstəliyi
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
700) Daun xəstəliyi üçün xarakter olmayan əlamət hansıdır?
A) Qulaqların deformasiyaları

B) Çanaq böyrəyi

C) Alçaqboy

D) Ürək qüsuru

E) Göz yarıqlarının çəpliyi
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
701) Yenidoğulmuşlar arasında Daun xəstəliyinin tezliyi nə qədərdir?
A) 1: 5000

B) 1: 1500-2000

C) 1: 500

D) 1: 600-1200

E) 1: 2000-3000
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
702) Bunlardan hansında xromosom sindromu olan uşaqların daha çox doğulması ananın yaşı ilə əlaqədar deyil?

A) Şereşevski-Terner

B) Patau

C) Klaynfelter

D) Edvards

E) Daun
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.


703) Yenidoğulmuş oğlan uşaqlarında Klaynfelter sindromunun klinik şəklinə aid olan hansıdır?
A) Praktiki normal fenotip

B) Damağın yarığı

C) Limfatik ödem

D) Ginekomastiya

E) Xarici cinsi üzvlərin anomaliyası
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
704) Uşaq aralıq tip genitali ilə doğulubsa genetik cinsin müəyyənləşdirilməsi üçün hansı müayinə aparılmalıdır?
A) Uşağın kariotipinin təyini

B) Ananın kariotipinin təyini

C) Uşaqda cinsi xromatinin tədqiqi

D) Ananın cinsi xromatinin təyini

E) Uşağın sidiyində 17-ketosteroidlərin təyini
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
705) X-trisomiyası sindromu olan qadında adətən hansı əlamət müşahidə edilir?
A) Barr cisimciklərsiz hüceyrə

B) Birincili amenoreya

C) Alçaqboy

D) Ürək qüsurları

E) İntellektin azalması
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
706) Edvards sindromlu xəstələrdə hansı aşkar edilir?
A) Cinsi xromosomların anomaliyaları

B) Hermafroditizm

C) Piylənmə

D) "Pişik çığırtısı"

E) 18-ci xromosomun trisomiyası
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
707) Yenidoğulmuş qız uşaqlarında X-trisomiyası sindromunun tezliyi nə qədərdir?
A) 1: 500

B) 1: 5000

C) 1: 3000

D) 1: 700

E) 1: 1200
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
708) Yenidoğulmuş qız uşaqlarında Şereşevski-Terner sindromunun tezliyi nə qədərdir?
A) 1: 5000

B) 1: 3000

C) 1: 1000

D) 1: 40000-50000

E) 1: 15000
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
709) Yenidoğulmuş oğlan uşaqlarında Klaynfelter sindromunun tezliyi nə qədərdir?
A) 1: 1000

B) 1: 5000

C) 1: 10000

D) 1: 3000

E) 1: 500
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
710) “Pişik çığırtısı” sindromu zamanı xəstənin kariotipində hansı aşkar edilir?
A) 47 xromosom

B) Xromosomların çoxsaylı yarıqları

C) 5-ci xromosomun hissəvi monosomiyası

D) Cinsi xromosomların anomaliyaları

E) 5-ci xromosomun hissəvi trisomiyası
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
711) Yenidoğulmuş uşaqlar arasında Edvards sindromunun tezliyi nə qədərdir?
A) 1: 7000

B) 1: 5000

C) 1: 2000

D) 1: 500

E) 1: 12000
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
712) Diri doğulmuş uşaqlarda hansına rast gəlinmir?
A) 18-ci xromosomun uzun çiyninin hissəvi delesiyası

B) 2-ci xromosomun monosomiyası

C) 18-ci xromosomun qısa çiyninin delesiyası

D) 18-ci xromosomun uzun çiyinlərinin izoxromosomu

E) 21-ci xromosomun hissəvi delesiyası
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
713) Yenidoğulmuşlar arasında Patau sindromunun tezliyi nə qədər təşkil edir?
A) 1: 7000

B) 1: 12000

C) 1: 500

D) 1: 3000

E) 1: 5000
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
714) Daun xəstəliyi olan oğlan uşağında nə qədər F-cisimcikləri tapmaq olar?
A) 1

B) 0


C) 4

D) 3


E) 2
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
715) XO/XX mozaisizmi nə ilə xarakterizə olunur?
A) Hədsiz dərəcədə ağıl zəifliyi ilə

B) Şereşevski-Terner sindromunun mümkün klinik əlamətləri ilə

C) Kişi xarici cinsi üzvlərinin inkişafı ilə

D) Xromosomların qeyri-stabilliyi ilə

E) Hündürboy
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
716) Döldə anadangəlmə inkişaf qüsurlarını aşkar etmək və hamiləliyin dayandırılması üçün ultrasəs müayinəsini nə vaxt aparmaq məqsədəuyğundur?
A) 30-40 həftəlikdə

B) 16-18 həftəlikdə

C) 12 həftəliyə qədər

D) 12-14 həftəlikdə

E) 28-30 həftəlikdə
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
717) Yaşlı insanın hemoqlobinin (HbA) əsas fraksiyası nədən ibarətdir?
A) Pentamer

B) Monomer

C) Dimer

D) Trimer

E) Tetramer
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
718) Aşağıdakılardan hansı üçün tirozin sələf sayılmır?
A) Tiroksin

B) Triyodtironin

C) Melanin

D) Katexolaminlər

E) Kinurenin
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
719) Tər mayesində natriumu təyin etməyin əsas metodu hansıdır?
A) Kolorimetriya

B) Alovlu fotometriya

C) Titrometriya

D) Elektroforez

E) Spektrofotometriya
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
720) Fellinq sınağı hansı halda müsbət olmur?
A) Tirizinemiyada

B) Sitrulinemiyada

C) Fenilketonuriyada

D) Müxtəlif etiologiyalı sarılıqlarda

E) Alkoptonuriyada
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
721) Nazik qatlı xromotoqrafiyanın köməyi ilə normada qanda nəyi təyin etmək olur?
A) Maltozanı

B) Laktozanı

C) Fruktozanı

D) Qalaktozanı

E) Qlükozanı
Ədəbiyyat: Е.Т.Лильин, Е.А.Богомазов, П.Б.Гофман-Когдошников «Генетика для врачей» 1990 г.
722) Sidik turşusu nədir?
A) Purin mübadiləsinin metaboliti

B) Pirimidin mübadiləsinin metaboliti

C) Hüceyrə oksidləşməsinin antioksidantı

D) Katexolaminlərin sələfı

E) Zülal parçalanmasının son məhsulu
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
723) Girke xəstəliyinin əsas əlamətləri hansıdır?
A) Hepatomeqaliya və hipoqlikemiya

B) Makroqlossiya və hipoqlikemiya

C) Hepatomeqaliya və hiperqlikemiya

D) Splenomeqaliya və hiperqlikemiya

E) Hepatomeqaliya və makroqlossiya
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
724) Kükürd orqanizmdən hansı formada xaric olur?
A) Sistotionin

B) Sulfid

C) Sistin

D) Sulfit

E) Sulfat
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.
725) Tərkibində kükürd olmayanı aşağıdakilardan hansıdır?
A) Sistin

B) Sistein

C) Homosistein

D) Prolin

E) Metionin
Ədəbiyyat: Н.П.Бочков. «Клиническая генетика» 1997 г.


Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə