Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası


) Atmosfer çirklənmələrinin əhali sağlamlığına təsiri formalarına hansılar aiddir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə10/14
tarix25.11.2016
ölçüsü1,35 Mb.
#46
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

677) Atmosfer çirklənmələrinin əhali sağlamlığına təsiri formalarına hansılar aiddir?

A) Cinsi yetişkənliyə təsiri , boy artırmına təsiri

B) Maddi imkanlara təsiri , sosial yardıma təsiri

C) Kəskin təsiri , xroniki təsiri, sanitariya həyat tərzinə təsiri

D) İqlimin mövsümi və dövrü dəyişkənliklərinə təsiri

E) Fiziki inkişafın təsiri , spesifik xəstələnməyə təsiri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
678) Belçika , Donora , Londonda qeyd olunan “toksiki dumanlar” nə ilə nəticələndi?

A) Əhalinin sanitariya həyat tərzinin pisləşməsi ilə

B) Evlərdə ultrabənövşəyi şüalanmanın azalması ilə

C) Yaşayış məskənlərində işıqlanmanın pisləşməsi ilə

D) Ümumi xəstələnmənin artması ilə

E) Tənəffüs yolları xəstəlikləri və ölümün artması ilə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
679) Sənaye tullantılarından təmizlənməsinin gigiyenik effektliyi atmosfer havanın keyfiyyətini aşağıdakı hansı yerdə təyin etməklə qiymətləndirilir?

A) Atmosfer tullantıların havaya daxil olduğu yerdə

B) Şəhərkənarı xarici nəqliyyat zonasında

C) Sanitariya – mühafizə seliteb (yaşayış) zonaları sərhədində

D) Sənaye meydançaları ərazisində

E) Sanitariya – mühafizə zonası daxilində


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
680)

Müasir şəhərlərdə havanın aşağı qatlarında fotokimyəvi dəyişkənliklərin əsas səbəbi nədir?

A) Havanın yüksək səviyyədə üzvi maddələr və azot oksidləri ilə çirklənmişdir

B) Havanın tozlanmasıdır

C) Havanın karbon qazı və dəm qazı ilə çirklənməsidir

D) Havanın temperaturasının yüksəlməsidir

E) Havanın kanseroqen maddələrlə çirklənməsidir


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
681) Fotokimyəvi dumanın əmələ gəlməsi zamanı mühüm ilkin reaksiya nədən ibarətdir?

A) Günəş şüaları ultrabənövşəyi spektrının təsiri altında azot iki oksidin azot oksidi və atom halında oksigenə parçalanması

B) Havaya iri ölçülü tozların daxil olması

C) Havanın tüstü və qurumlu çirklənməsi

D) Karbon qazının oksigenlə birləşməsi

E) Kükürd qazının havada sürətlə yayılması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
682) Fotokimyəvi parçalanmanın son məhsullarina nə aiddir?

A) Qurğuşun birləşmələri

B) Azot oksidləri

C) Kükürd oksidləri

D) Kanserogen maddələr

E) Karbon oksidi və karbon iki oksid, üzvi aerozollar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
683) Müasir şəraitdə planetimizin iqliminin dəyişə bilməsini nə ilə əlaqələndirirlər?

A) Daha çox yanacağın yandırılması

B) Havada fotokimyəvi proseslərin getməsi

C) Havaya daxil olan karbon qazının miqdarının artması

D) Havada kükürd qazının toplanması

E) Havanın tozlanma dərəcəsinin artması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
684) Karbon qazının iqlimin dəyişməsinə təsir edə bilməsinin səbəbi nədir?

A) Özündən istilik şüalarını buraxır

B) Havaya soyuducu təsir göstərir

C) Günəş şüalarını yerə tərəf buraxır , əmələ gələn infraqırmızı (istilik) şüalarını geri fəzaya buraxmır

D) Havada bütün qazların bir səviyyədə qalmasına təsir edir

E) Havada aerozolları özündə birləşdirir


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
685) Şəhərlərdə ən çox yayılmış atmosfer çirkləndiricilərinə nə aiddir?

A) Asılı maddələr , kükürd və oksidləri, karbon oksidi , oksidontlar

B) Kanserogen maddələr

C) Allergenlər

D) Xlor birləşmələri

E) Karbohidrogenlər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
686) Şəhərlərdə istifadə edilən yanacaq növlərinə hansılar aiddir?

A) Odun yanacağı

B) Buxar yanacağı

C) Elektrik yanacağı

D) Bərk yanacaq (daşkömür) , maye yanacaq (mazut) , qaz halında yanacaq (yanacaq qazı)

E) Yeraltı qaynar sular


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
687) Mazut yanacağının yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrə hansılar aiddir?

A) Toz hissəcikləri , aerozollar

B) Fotooksidontlar

C) Kanserogen maddələr-benzipirenlər

D) Karbohidrogenlər , karbon oksidləri , vanadium -5 oksidi

E) Qurğuşun birləşmələri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
688) Təbii qazın yanması nəticəsində əmələ gələn maddələrərə hansılar aiddir?

A) Azot oksidləri və karbohidrogenlər

B) Fotooksidantlar

C) Karbon oksidləri

D) Kükürd oksidləri

E) Aerozollar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
689) Bərk yanacağın yanması zamanı əmələ gələn külün miqdarı nədən asılıdır?

A) Yandırılma müddəti

B) Yandırılarkən havada oksigenin miqdarı

C) Yanacaq materialının küllülük dərəcəsi və yandırılmasının növü

D) Yanacaq peçlərinin konstruksiyası

E) Yanacaq materialının istehsal edilməsi yeri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
690) Avtonəqliyyatlar yanacağı tullantıları içərisində gigiyenik cəhətdən öyrənikməsi əhəmiyyəti verilənlərə hansılar aiddir?

A) Andidetonatorlar

B) Antifrizlər

C) Karbon oksidi ,azot oksidləri , karbohidrogenlər, aldehidlər,qurum, qurğuşun aerozolları

D) Tüstü və tozlar

E) Kükürd oksidləri, fotooksidontlar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
691) Avtonəqliyyat tullantılarının daha zərərli olmasının səbəbi nə hesab edilir?

A) Tullantıların insanarın tənəffüs sahəsinə tullanması

B) Tullantıların həcminin çox olması

C) Tullantıların tərkibinin mürəkkəb olması

D) Tullantıların çətin birləşmələr əmələ gətirməsi

E) Tullantıların daha toksiki olması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
692) Avtonəqliyyatın tullantılarının (işlənmiş qazların) miqdarı və tərkibi nədən asılıdır?

A) Mühərrikə qulluğun səviyyəsindən

B) Mühərrikin tipi, gücü, texniki vəziyyəti , istifadə olunan yanacağın keyfiyyətindən

C) Mühərikin işlənməsi müddətindən

D) Mühərrikin yerli istehsalı və ya xaricdən alınmasından

E) İstifadə olunan yanacağın qiymətindən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
693) Neft emalı müəssisələrindən atmosferaya daxil olan atmosfer çirkləndiricilərinə hansılar aiddir?

A) Hidrogen sulfit , kapboidrogenlər, kükürd qazı,karbon oksidi

B) Azot oksidləri , benpirenlər

C) Sulfat və sulfid birləşmələri

D) Kanserogen maddələr, oksidontlar

E) Karbon qazı, dəm qazı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
694) Xroniki təsir edən atmosfer çirkləndiriciləri hansı qruplara bölünür?

A) Xroniki spesifik təsiri və xroniki qeyri spesifik təsiri qrupları

B) Xəstələndirici və öldürücü təsiri qrupları

C) Kəskin və xroniki təsir qrupları

D) Yaxın və uzaq müddətli təsiri qrupları

E) Birdəfəlik və çoxdəfəlik təsiri qrupları


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
695) Atmosfer çirkləndiricilərinin sanitariya həyat tərzinə təsiri nədən ibarətdir ?

A) Havanın tozlanmasına şərait yaradır

B) Havada karbon qazı və dəm qazının toplanmasına şərait yaradır

C) Havanın temperaturasını yüksəldir

D) Şəffaflığı azaldır, təbii işıqlanmanı azaldır , duman əmələ gətirir ,yaşıllıqları məhv edir

E) Atmosfer çöküntülərini artırır


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
696) Temperatura inversiyasının təsadüf olunan formalarına hansılar aiddir?

A) Kəskin və xroniki inversiyalar

B) Yerüstü və yuxarıya qalxmış inversiyalar

C) Təsirli və təsirsiz inversiyalar

D) Qısa və uzunmüddətli inversiyalar

E) Sadə və mürəkkəb inversiyalar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
697) Atmosfer çirklənmələrinin atmosferanın yerüstü təbəqəsində konsentrasiyası və dəyişkənliyi nədən asılıdır?

A) Günəş radiasiyasının səviyyəsindən

B) Atmosfer təzyiqinin dəyişməsindən

C) Tullantıların miqdarı, materioloji amillərdən

D) Tullantıların tullandığı yerindən

E) Tullantıdan sonra 3 gün ərzində havanın dəyişkənliyindən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
698) Atmosferanın yerüstü təbəqəsində çirkləndirici maddələrin konsentrasiyasına təsir edən əsas materoloji amillərə hansılar aiddir?

A) Küləkli günlərin tez-tez təkrarlanması

B) Hava cərəyanının istiqaməti və sürəti , atmosferanın temperatur strafikasiyası , havanın rütubətliyi

C) Rütubətin vertikal və horizontal dəyişkənliyi

D) Alçaq və yüksək temperatur şəraiti

E) Atmosfer təzyiqi və küləksiz günlərin sayı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
699) Atmosfer havanın öz –özünə təmizlənməsinin əsasında duran proseslərə hansılar aiddir?

A) Biokimyəvi proseslər

B) Fiziki , fiziki - kimyəvi ,kimyəvi proseslər

C) Bioloji proseslər

D) Mexaniki təmizlənmə prosesləri

E) Alternativ kimyəvi proseslər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
700) Atmosfer havanın çirklənməsindən qorunmasının əsas tədbirlər qruplarına hansılar aiddir?

A) Texnoloji , planlaşdırma , sanitar – texniki tədbirlər

B) Radikal mübarizə tədbirləri

C) Mühavizə zonalarının təşkili

D) Sanitariya – qadağan tədbirləri

E) Rejim zonalarına bölünməsi tədbirləri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
701) Atmosfer çirklənmələri ilə mübaizənin radikal tədbiri?

A) Tullantıları istehsal edildiyi yerdə məhv etməkdir

B) Tullantısız xammaldan istifadə etməkdir

C) Tullantıları istifadəyə verməkdir

D) Qapalı texnololoji prosesləi , tullantısız texnologiyanı yaratmaqdır

E) Tullantıları çox yüksək səvviyyədə tullamaqdır


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
702) Atmosfer çirklənmələri ilə mübaizənin planlaşdırma tədbirlərinə hansılar aiddir?

A) Yaşayış evlərinin uzaqda tikilməsi

B) Nəqliyyatın miqdarının azaldılması

C) Ərazinin zonalara bölünməsi, sanitariya – mühafizə zonaların təşkili , yaşayış rayonların planlaşdırılması və yaşıllaşdırılması

D) Yanacağın tam yandırılması

E) Tullantılarda çirkləndirici maddələrin azaldılması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
703) Sənaye müəssisələrinin sinifi və sanitar – mühafizə zolağının eni nəyə əsasən təyin olunur?

A) Sənaye müəssisəsinin gücü , texnolji prosesin spesifikası, tullantı maddələrin miqdarı və keyfiyyətinə əsasən

B) Sənaye müəssisəsində işçilərin sayına əsasən

C) Sənaye müəssisələrində iş rejiminə əsasən

D) Yerin mikroiqlim şəraitinə əsasən

E) Temperatura inversiyasının tezliyinə əsasən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
704) Havanın tozlardan təmizlənməsi üçün qurğular aşağıdakı hansı qruplara bölünür?

A) Gündəlik və təkrar istifadə qurğular

B) Quru mexaniki toztutucular , filtirasiya apparatları, elektrostatik filtirlər, yaş təmizləyici apparatlar

C) Oksidləşdirici və biokimyəvi qurğular

D) Buxarlandırma və ion mübadiləsi qurğuları

E) Tam və natamam təmizləyici qurğular


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
705) Sənaye tullantılarının qaz halında qarışıqlardan təmizləmək üçün hansı üsul istifadə olunur?

A) Həlletmə üsulu

B) Filtirasiya üsulu

C) Elektrofiltirasiya və ionmübadiləsi üsulu

D) Distilyasiya üsulu

E) Skrubber , köpükləndirmə apparatları , barbaterlər, absorbsiya və adsorbsiya prosesləri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
706)

Hündür borulardan (bacalardan) sənaye tullantılarının havaya buraxılması nəyə gətirir?
A) Tullantıların konsentrasiyasını havanın aşağı qatlarında azaldır

B) Havanı tullantılardan tam təmizləyir

C) Tullantısız mühit yaradır

D) Tullantıların havaya daxil olmasının qarşısını alır

E) Tullantıların mənfi təsirindən əhalini tam qoruyur
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
707) Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır ?

A) Tulyaremiya

B) Poliomielit

C) Lyamblioz

D) Qarın yatalağı

E) Epidemik parotit


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
708) Su vasitəsi ilə yayılan virus infeksiya hansıdır ?

A) Vəba


B) Amyoba dizenteriyası

C) Lyamblioz

D) Epidemik parotit

E) Hepatit A


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
709) Virusla yaranan və su ilə yayılan infeksiya hansıdır ?

A) Leyşmanioz

B) Hepatit A

C) Vəba


D) Qarın yatalağı

E) Epidemik parotit


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
710) Suyun tərkibində olan birinci təhlükə sinifinə aid kimyəvi məddələrin insan üçün təhlükə dərəcəsi necə qiyməıtləndirilir?

A) Yüksək təhlükəli

B) Çox təhlükəli

C) Orta təhlükəli

D) Təhlükəli

E) Təhlükəli deyil


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
711) Xlor tərkibli hansı preparat daha yüksək bakterisid aktivliyi ilə seçilir?

A) Bağırsaq çöpü

B) Xlor əhəngi

C) Xlor olioksid

D) Xloramin

E) Qaz xlor


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
712) Xlor tərkibli preparatların təsirinə daha çox hansı davamlıdır?

A) Bağırsaq çöpü

B) Vəba vibrion

C) Patogen enterobakteriyalar

D) Quru bakteriyalar

E) Enterviruslar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
713) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün hansı su mənbəyinin seçilməsinə üstünlük verilir?

A) Layarası sular

B) Qrunt suları

C) Səth sular

D) Çay-yatağı sular

E) Göllər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
714) Flüorozun patogenezində aparıcı faktor kimi nəyin pozulması səbəb olur?

A) Kalsium-fosfor mübadiləsi

B) Zülal mübadiləsi

C) Turşu-qələvi tarazlığı

D) Flüor mübadiləsi

E) Duz-su balansı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
715) Mərkəzləşdirilmiş içməli su mənbəyi seçilərkən suyun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 3 il müddətində nümunələrin götürülmə tezliyi hansıdır?

A) Həftədə 1 dəfə

B) Rübdə 1 dəfə

C) İldə 1 dəfə

D) Hər mövsümdə

E) Yarım ildə 1 dəfə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
716) Mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatının sinfi hansı təşkilat tərəfindən təyin olunur?

A) GEM


B) “Azərsu SC”

C) Layihə təşkilatı

D) Təbiəti mühafizə orqanları

E) Yerli özünü idarəetmə orqanı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
717) İstehsalat nəzarəti zamanı içməli su keyfiyyətinə paylayıcı qovşaqda hansı göstəricilərə əsaslanır ?

A) Mikrobioloji və kimyəvi

B) Orqanoleptik və kimyəvi

C) Kimyəvi, mikrobioloji, orqanoleptik

D) Fiziki

E) Mikrobioloji və orqanoleptik


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
718) Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi hansı faktorlardan asılıdır?

A) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən

B) Əhalinin xidməti sayından

C) Su mənbəyinin növündən

D) Su təchizatının növündən

E) Paylayıcı şəbəkənin nümunəsindən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
719) İçməli suda qalıq xlorun təyininə nəzarət nə vaxt aparılır?

A) Oaylayıcıya verilməzdən əvvəl və qovsaqla şəbəkədə

B) Paylayıcı şəbəkədə

C) Paylayıcı qovşağa verilməzdən əvvəl

D) Oaylayıcı verilməzdən sonra

E) Paylayıcı şəbəkədən sonra


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
720) İçməli suda xlor qalığının nəzarət tezliyi hansıdır?

A) Növbədə 1 dəfə

B) Həftədə 1 dəfə

C) Sutka ərzində 1 dəfə

D) Saatda 1 dəfə

E) Su təchizatı mənbəyinin növündən asılı olaraq


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
721) Suyun orqanoleptik xassələrinə hansılar aiddir?

A) İy, dad, rəng, bulanlıq

B) Şəffaflığı

C) İy, dad, rəng, bulanlıq,codluq

D) İy, dad

E) İy, dad, rəng


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
722) Sərbəst xlorun zərərsizləşdirici effekti bağlı müqayisədə hansı proseslə xarakterizə olunur?

A) Tez keçirilən

B) Tez və uzun sürməyən

C) Asta və uzun sürməyən

D) Asta və uzun sürən

E) Tez uzun sürən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
723) İçməli suyu xlortərkibli preparatlarla zərərsizləşdirilməsi zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?

A) Qoxusu dəyişir

B) Pisləşər

C) Dadı dəyişir

D) Dəyişməz qalar

E) Yaxşılaşar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
724) İçməli suyu ozonla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?

A) Yaxşılaşar

B) Dəyişməz qalar

C) Dadı dəyişir

D) Pisləşər

E) Qoxusu dəyişir


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
725) İçməli suyu UB-şüalarla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?

A) Yaxşılaşar

B) Dadı dəyişir

C) Pisləşər

D) Qoxusu dəyişir

E) Dəyişməz qalar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
726) Suyun kefiyyəti su xəttinin hansı hissəsində normaya cavab verməlidir?

A) Paylayıcı qovşağan sonra

B) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan

C) Su götürülən yerdən

D) Paylayıcı qovşağa

E) Paylayıcı qovşağa və su götürülən yerdən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
727) Ətraf mühitin amillərinin təsirinə hansılar ən çox davamlıdır?

A) Viruslar

B) Sporalar

C) Şərti patogen bakteriyalar

D) Saprofitlər

E) Patogen bakteriyalar


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
728) Su kəməri stansiyasının texniki işi nə ilə təyin olunur?

A) Stansiyadan çıxan paylayıcı xətdən götürülən suyun nəticəsi

B) Stansiyadan çıxan suyun analiz nəticəsi

C) Heç birilə

D) Stansiyadan çıxan su götürücü yerdən suyun analizi

E) Stansiyadan çıxan paylayıcı xətdən sonraki götürülən suyun nəticəsi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
729) Kontakt koaqulyasiyanın sərbəstə həcim koaqulyasiyasından üstünlüyü nədir?

A) Suyun bulanlığından və temperaturdan az asılıdır

B) Qələvlikdən və suyun rəngindən az asılıdır

C) Suyun rəngindən və bulanlığından az asılı

D) Temperatur və suyun qələviliyindən az asılıdır

E) Suyun codluğundan


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
730) Ftorun içməli suda olan normativi insan orqanizminə daxil olmasını nə təyin edir?

A) Kariyesə qarşı maksimal doza və 1-ci dərəcəli əhalinin 10 % flürozla xəstələnməsi

B) Optimal doza

C) Yüksək doza

D) Kariyesə qarşı təsir edən doza

E) Minimal doza


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
731) Yeraltı su mənbəyinin 1-ci sərhəti mühafizə zonasının ölçüsü nədən asılıdır?

A) Qorunma dərəcəsi, suyun miqdarı, suyun götürülmə həcmindən

B) Mənbəyin qorunma və suyun çoxluğu dərəcəsindən

C) Mənbəyin su tərkibindən

D) Qorunma dərəcəsi və suyun götürülmə həcmindən

E) Mənbəyi qorunma dərəcəsindən


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
732) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu ayrı metodla müqayisədə suyu nə dərəcədə təmizləyir?

A) Asta, lakin keyfiyyətli

B) Asta, lakin keyfiyyətsiz

C) Tez, lakin keyfiyyətsiz

D) Gec və keyfiyyətli

E) Tez və keyfiyyətli


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
733) Suyun zərərsizləşdirməsi zamanı ozonun xlordan üstünlüyü nədədir?

A) Zərərlədirmənin keyfiyətində

B) Orqanoleptik patogen ibtidailərə qarşı çox keyfiyyətlidir

C) Kimyəvi xüsussiyətində

D) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır

E) Orqanoleptik və kontakt üçün az vaxt tələb olunur


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
734) Ozon xlora nisbətən suyun zərərsizləşdirmə reaqenti kimi hansı təsirə malikdir?

A) Kimyəvi xüsussiyətində

B) Az bakterial aktivliyi və orqanoleptik xassələrin yaxşılaşdırılması

C) Az bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

D) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

E) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
735) Suyun təmizlənməsi zamanı gigiyenik nöqteyi nəzərindən texnogen əmələ gəlmiş kimyəvi maddələrin su xəttində konsentrasiyası neçədir ?

A) Əvvəl yüksəlir,sonra aşağı enir

B) Əvvəl aşağı enir,sonra yüksəlir

C) Dəyişilmir

D) Aşağı enir

E) Yüksəlir


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
736) İçməli su xəttində sanitar-mühafizə zonasının qurşaq sərhədlərinin yan ölçüləri nə ilə təyin olunur?

A) Sahənin relyefi ilə

B) Küləklərin tezliyi ilə

C) Çayın eni ilə

D) Çayın dərinliyi ilə

E) Çayın uzunluğu ilə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
737) İçməli su kəməri çay yatağının altında sanitar mühafizə zonasında necə təşur olunur?

A) Səthi


B) Yeraltı qorunmamış

C) Heç qorunmur

D) Həm yeraltı həm səthi

E) Yeraltı qorunmuş


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
738) Xlor qalığının konsentrasiyası gigiyenik tələblərə uyğun olması paylayıcı qovsaqda ikincili çirklənməyə necə təsir edir ?

A) Təsir etmir

B) Fiziki xüsusiyətlərini

C) Mane olur

D) Kimyavi xüsusiyətlərini

E) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılıdır


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
739) Suyun PH çoxaldıqda xlor preparatlarının bakterisid effekti necə dəyişir ?

A) Enir


B) Yüksəlir

C) Xlor preparatından asılıdır

D) Dəyişilmir

E) Xlor preparatından asılı deyil


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
740) Yeraltı su mənbəyinin epidemioloji cəhətdən təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?

A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi kolifaqlar

B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi lyambli kistaları

C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar ümumi nmikrob sayı

D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

E) Heç birinə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin