Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası


) Sənaye toksikologiyasının eksperimentində istifadə olunan inqalyasiya təsirinin növləri hansılardır?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə6/14
tarix25.11.2016
ölçüsü1,35 Mb.
#46
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

380) Sənaye toksikologiyasının eksperimentində istifadə olunan inqalyasiya təsirinin növləri hansılardır?

A) Kəskin inqalyasion

B) Xroniki inqalyasion

C) Statik və dinamik

D) Statik-dinamik

E) Kəskin


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
381) Xronik təsir həddi toksikoloji əhəmiyyət daşıyaraq hansı vacib göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?

A) Limac-kəskin hədd konsentrasiyası

B) DL50 və ya CL50

C) Kimyəvi maddənin təhlükəlilik sinfinin təyini

D) Kcum-kumulyasiya əmsalı

E) Yol verilən hədd konsentrasiyası


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
382) Bəzi kimyəvi birləşmələrin təsirindən yaranan uzun müddətli iş stajı zamanı qadınlarda nəticə olaraq hansı hallar baş verir?

A) Uşaqlığın fibromioması

B) Erkən klimaks, pipomenstrual sindrom

C) Metrorragiya

D) Alqodismenoriya

E) Yumurtalıqların polikistozu


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
383) Peşə bronxial astmanın diaqnostika meyarı hansılardır?

A) Allergenlərlə təmasda olmağla uzun müddətli iş stajı

B) Anamnezdə məişət allergenlərə sensibilizasiyanın olması

C) Anamnezdə kəskin respirator xəstəliklərin və xronik bronxit

D) Nefropatiyalar

E) Ağırlaşmamış allerqoloji anannez, istehsalat şəraitində sensibilizasiyanın ilk təzahürları


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
384) Peşə allerqik dermatitin klinik təzahurları hansılardır?

A) Hiperemiya, şişginlik, rezikulyasiya

B) Bitişmə

C) Proliferasiya

D) Qabıqvermə

E) Veqetasiya


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
385) Hansı istehsalat növlərinin işçilərində sidik kisəsinin peşə xərçənginə rast gəlmək olur?

A) Rezin məlumatları, anilin boya istehsalı

B) Asbest məmulatları

C) Ağacemalı sənayesi

D) Misəridici istehsalat

E) Mikrobioloji sintez müəssisələri


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
386) Hansı kimyəvi birləşmələr işçilərdə dəri və ağ ciyərlərin peşə xərçənginin törədə bilər?

A) Asbest

B) Xlorlu karbohidrogenlər

C) Daş kömür, neft, şist qətranı və onların buxarları

D) Benzidin

E) Xrom
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


387) Adı çəkilən göstəricilərdən kəskin toksiklik parametri hansıdır?

A) DL50, CL50

B) Yol verilən qalıq konsentrasiyası

C) Yol verilən konsentrasiya həddi

D) Zch

E) Limch
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


388) Limch parametri sənaye toksikologiyasında ən əhəmiyyətli olan hansı göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?

A) DL50


B) CL50

C) Yol verilən konsentrasiya həddi

D) Limac

E) Zac
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


389) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı xroniki zəhərlənmə zamanı hemorraqik sindrom törədir?

A) Pestisidlər

B) Dəm qazı

C) Benzol

D) Azot oksidlər

E) 3,4-benzapiren


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
390) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı hipoksid zəhərlərə aiddir?

A) Pestisidlər

B) Civə

C) Dəm qazıD) Benzol

E) 3,4-benzapiren


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
391) Mədəni bitkiləri zərərvericilərdən və xəstəliklərdən mühafizə etməyə, alaq otlarından təmizləməyə, məhsuldarlığı yüksəltməyə imkan verən kimyəvi birləşmələr necə adlanır?

A) Üzvi həlledicilər

B) Pestisidlər

C) Kimyəvi liflər

D) Qələvilər

E) Turşular


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
392) Elektro-maqnit dalğalarının radiotezliyinin bioloji effektinin təsiri nədən asılıdır?

A) Dəyişən tezliklər

B) İsti şüalanmadan

C) Sağlamlığın vəziyyətindən

D) Təsirin müddətindən

E) Sahənin intensivliyindən


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
393) Elektro-maqnit dalğalarının radiotezlik diapazonu olan şəraitində işləyənlər arasında hansı pozğunluqları yaradır?

A) Əsəb sistemi

B) Mədə-bağırsaq traktı

C) Duz-su mübadiləsinə

D) Ürək-damar sistemi

E) Tənəffüs sistemi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
394) Radionaviqasiya, radiolakasiya və televiziyada istifadə olunan radiodalğalar hansı diapazonda olur?

A) Ultrasəs

B) UYT-ultra səs

C) YT-yüksək tezlikli diapazon

D) İYT-ifrat yüksək tezlikli diapazon

E) İnfra səs


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
395) İş yerlərinin üst qatının işıqlandırılması hansı şkala üzrə təyin olunur?

A) Özü işıq saçan əşya ilə işləyən zaman

B) Travma təhlükəsi ehtimalı olan zaman

C) Hərəkət edən obyektə nəzarət edən zaman

D) Açıq havada işləyən zaman

E) Uzun müddət güclü işıq altında işləyən zaman


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
396) Rasional süni işıqlandırmaya olan əsas gigienik tələbat hansı sayıla bilər?

A) Yalnız yerli işıqlandırılmada istifadəsi

B) Əhəmiyyəti yoxdur

C) Bərabər

D) Kifayət qədər

E) Açıq lampaların istifadəsində


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
397) Görmə qabiliyyətini müayinə edən zaman hansı üsullardan istifadə olunur?

A) Angioqrafiya

B) Aydın görmənin davamlığı (sabitliyi)

C) Görmənin itiliyinin müayinəsi

D) Termometriya

E) Gözün keçirmə qabiliyyəti


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
398) İş yerinin süni işıqlandırma zamanı gözlə görünən işlərin əlamətləri necə qəbul olunur?

A) (Günəş şüası) insolyasiyanın davamiyyəti

B) Fon və obyekt arasında olan kontrast

C) Tonun xarakteri

D) Obyektin ölçüsünü ayırmaqla

E) Obyektin kütləsini ayırmaqla


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
399) Səsin fiziki xarakteristikası hansı əsas əlamətə görə ölçülür?

A) Qarışıqlığı

B) Səs təzyiqləri

C) Dalğanın dəyişməsi

D) Tezliklər

E) Enerji axınının sıxlığı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
400) Müxtəlif tezliyə və intensivliyə malik nizamsız xaotik səs dalğalarının yığımından ibarət olan və insanların sağlamlığına zərərli təsir göstərən amil necə adlanır?

A) Elektro-maqnit şüalanma

B) Səs-küy

C) Vibrasiya

D) Atmosfer təzyiq

E) Lazer şüalanma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
401) Bərk cisimlərin rəqsi hərəkətindən ibarət olan amil necə adlanır?

A) İnfra-səs

B) Lazer şüalanma

C) Səs-küy

D) Ultra-səs

E) Vibrasiya


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

Uşaq və yeniyetmə gigiyenası

402) Yaş rejimlərin fizioloji əsasını nə təşkil edir?

A) Maddələr mübadiləsinin spesifikası

B) Motor funksiyalarının inkişafının xüsusiyyətləri

C) Mərkəzi sinir sistemin inkişafının xüsusiyyətləri

D) Görmə və eşitmə analizatorların inkişafının xüsusiyyətləri

E) Uşağın cinsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
403) Məktəbəqədər müəssisələrində təlim-tərbiyyə rejiminin yaş əlamətlərinə görə ayırd edilməsində daha əhəmiyyətli məsələ nə sayılır?

A) Uşağın yaşı

B) Fiziki hazırlığı

C) Ailənin həyat tərzi

D) Sağlamlığın vəziyyəti

E) Cinsi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


404) Ümumi tipli məktəbəqədər müəssisələrində qrupların tutumu uşağın yaşından asılı olaraq, 1-3 yaşlı körpələr üçün bu tutum nə ölmalıdır?

A) 20


B) 10

C) 12


D) 25

E) 15 uşaq


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
405) 3 yaşından artıq fonetik qüsurları olan uşaqlar üçün məktəbəqədər müəssisələrdə qrupların tutumu nə qədərdir?

A) 12


B) 8

C) 6


D) 15

E) 10
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


406) Məktəbəqədər müəssisələrində gəzintini nə ilə bitirmək tövsiyyə olunur?

A) Ekskursiya ilə

B) Sakit oyunla

C) Hərəki oyunlar

D) Fiziki məşğələlər

E) İdman oyunları və əyləncələri ilə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
407) Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda iş qabiliyyətinin optimal göstəriciləri həftənin hansı günlərində olur?

A) Çərşənbə, cümə

B) Çərşənbə axşamı, çərşənbə

C) Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı

D) Çərşənbə axşamı, cümə axşamı

E) Çərşənbə, cümə axşamı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
408) Məktəbəqədər uşaqlar üçün videodispley terminal məşğələlər hansı yaşdan tövsiyyə olunur?

A) Ancaq 6 yaşından

B) 5-6

C) 3-4


D) 3-6

E) 5-6 yaşından


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
409) Məktəbəqədər müəssisələrdə kompyuter oyun məşğələlərini həftənin ən yüksək iş qabiliyyəti olan günlərin salaraq hansı tezliklə keçirilməsi məsləhət görülür?

A) 4 dəfə

B) 3 dəfə

C) Həftədə 2 dəfə

D) 5 dəfə

E) 1 dəfə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
410) Uşaq müəssisəsində videodispley termil məşğələlərinin keçirməkdən əvvəl nə olmalıdır?

A) Bədən tərbiyyəsi məşğələləri

B) Yuxu

C) Qida qəbuluD) Hərəki oyunlar

E) Sakit oyunlar


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
411) Məktəbəqədər uşaqlar videodispley terminal məşğələlərində göz üçün gimnastikanı nə vaxt keçirməlidirlər?

A) Məşğələdən əvvəl

B) Məşğələdən bir saat sonar

C) Məşğələdən sonar

D) Hər hansı bir variant mümkündür

E) Məşğələ zamanı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
412) Sutkalıq rejimin adı çəkilən komponentlərdən hansı addım ölçmə vasitəsi ilə qiymət vermək məqsədəuyğundur?

A) 6-yaşlı şagirdlərin dinamik fasiləsi

B) Bütün fənlər üzrə dərsləri

C) Ev tapşırıqların hazırlanması

D) Əmək dərsləri

E) Günü uzadılmış qruplarda qida qəbulu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
413) Günü uzadılmış qruplarda gün rejimini öyrənmək üçün hansı metodikadan istifadə edilir?

A) Saniyə kəsilmələri ilə xronometraj

B) Fotoxronometraj

C) Anketləşdirmə

D) Antropometriya

E) Sanitar təsvir


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
414) Yuxarı sinif şagirdlərin iş qabiliyyətini öyrənmək üçün hansı metodika daha informativ sayılır?

A) Hərəki komponentin xronometrajı

B) “Step-test” zamanı fiziki yüklənməyə nəbzin reaksiyası

C) Dinamometriya

D) Addımölçmə

E) Anketləşdirilmə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
415) Hər hansı bir sinfin həftəlik yüklənməsi nəyə müvafiq olmalıdır?

A) Əsas tədris planına

B) Valideynlərin istəyinə

C) Müəllimlərin istəyinə

D) Direktor tərəfindən təsdiq olunan cədvələ

E) Məktəblilərin maksimal yolverilən yüklənməyə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
416) Yuxarı sinif şagirdlərin tədris yüklənmənin normadan artmasına nə səbəb ola bilər?

A) Dərs zamanı yoxlama işlərin aparılması

B) Cədvələ fakultativ məşğələlərin daxil edilməsi

C) Cədvəldə qoşa saatların olması

D) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələri

E) Sağlamlıq saatı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
417) Həftənin hansı günlərində uşaqların iş qabiliyəti optimal səviyyədə olur?

A) Çərşənbə

B) Cümə

C) Cümə axşamıD) Çərşənbə axşamı

E) Bazar ertəsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
418) Əsas fənlər üzrə dərs sıxlığı neçə faiz olmalıdır?

A) 50%-dan az

B) 50-70%

C) 90%-dən çox

D) 85-90%

E) 75-80%


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
419) Məktəbdə dərslər bitkidən sonar şagirdlərin yorğunluğunu necə aradan qaldırmaq olar?

A) Açıq havada fəal istirahət

B) Bədii ədəbiyyatın mütaliyəsi

C) İdman məşqələsi

D) Faydalı əmək

E) Məktəbdən kənar müəssisələrdə dərnək məşğələlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
420) Həftənin hansı günlərində uşaqlarda iş qabiliyəti daha az olur?

A) Cümə


B) Çərşənbə axşamı

C) Çərşənbə

D) Bazar ertəsi

E) Cümə axşamı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
421) Tənəffüslərin ən minimal müddəti nə qədərdir?

A) 10 dəqiqə

B) 20

C) 15


D) 25

E) 5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


422) 6-yaşlı uşaq üçün birinci sinifdə dərsin davamı nə qədərdən çox olmamalıdır?

A) 30


B) 25

C) 45


D) 35 dəqiqə

E) 40
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


423) 4-6 yaşlı uşaq üçün rasion kaloriliyi 1970 kkal, zülalların miqdarı – 68 q, karbohidratların isə 272 q təşkil etdikdə yağların gündəlik norması nə qədər olmalıdır?

A) 49


B) 83

C) 79


D) 68 q / gündə

E) 53
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


424) 1-3 yaşlı uşaq üçün rasion kaloriliyi 1600 kkal, yağların miqdarı – 53 q, karbohidratların isə 212 q təşkil etdikdə zülalların gündəlik norması nə qədər olmalıdır?

A) 68


B) 36

C) 79


D) 49

E) 53 q / gündə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
425) Polidoymamış yağ turşuların ən çox miqdarı hansı ərzaqdadır?

A) Qoyun piyində

B) Marqarində

C) Kərə yağında

D) Günəbaxan yağında

E) Donuz piyində


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
426) Böyüməkdə olan orqanizm hansı mineral maddəyə yüksək tələbat duyur?

A) Manqan

B) Kalsium

C) Kalium

D) Selen

E) Natrium


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
427) Termik işləmə zamanı ən çox parçalanmaya məruz qalan vitamin hansıdır?

A) C vitamini

B) E

C) K


D) PP

E) Fol turşusu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
428) Usaq orqanizmdə daha yaxşı mənimsənilən kalsium duzları hansı ərzaqda olur?

A) Süd məhsullarında

B) Yarmada

C) Balıqda

D) Tərəvəzdə

E) Kartofda


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
429) Bioloji aktiv əlavələrə hansılar aiddir?

A) Qida boyaları

B) Emulqatorlar

C) Şirinləşdirici maddələr

D) Antioksidləşdiricilər

E) Mikroelementlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
430) Ərzaqın bioloji dəyəri hansı maddəyə görə təyin olunur?

A) Karbohidratlar

B) Vitaminlər

C) Yağlar

D) Zülallar

E) Kalorilər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
431) Tərəvəzlərdə nitratların artıq olmasının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına nə gətirib

çıxardır?

A) Qızarılması

B) Tərəvəzlərin mükəmməl yuyulması

C) Suda bişirilməsi

D) Çoxtərkibli xörəklərin hazırlanması

E) Tərəvəzlərin təmizlənməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
432) Məktəbəqədər müəssisələrində çürümüş süd nəyin hazırlanmasında istifadə olunur?

A) Blinçiklər və oladiylərin

B) Kəsmiyin

C) Yoqurtun

D) Qatıq əvəzi 2-ci naharda verilməsi

E) Mayalı xəmirin


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
433) Kənd uşaq baxçalarında nəyi qışa tədarük etmək qadağandır?

A) Çəlləklərdə duza qoyulmuş xiyar

B) Bankalarda konservləşdirilmiş kompotlar

C) Qurudulmuş göyərti

D) Çəlləklərdə turş kələm

E) Mürəbbə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
434) Nitrat duzların ən az miqdarda toplanması hansı ərzaqda olur?

A) Kökdə


B) Kələmdə

C) Çuğundurda

D) Göyərtidə

E) Kartofda


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
435) Südün bioloji dəyərini qorumaq üçün onun qaynadılma müddəti neçə dəqiqə olmalıdır?

A) 5 dəqiqə

B) 7 dəqiqə

C) 10 dəqiqə

D) 3 dəqiqə

E) 1 dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
436) Yeməklərin hazırlanmasında hansı uşaq müəssisələrində marqarindən istifadə edilməsi

yol verilir?

A) Məktəbəqədər müəssisələrində

B) Uşaq sanatoriyalarında

C) Sağlamlaşdırıcı düşərgələrində

D) İnternatlarda

E) Məktəblərdə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
437) Ət xörəyi üçün ən yaxşı xuruş ( qarnir ) nədir?

A) Buğda bişən kələm

B) Lobya

C) Kartof püresi

D) Qarabaşaq sıyıqı

E) Vermişel


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
438) Məktəbəqədər müəssisələrində hansı konservlərdən istifadə etmək qadağandır?

A) Tərəvəz

B) Ət

C) Tomatda olan balıqD) Meyvə

E) Süd
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


439) Adı çəkilən tərəvəzlərdən nitrat duzların toplanması ənb çox hansında olur?

A) Çuğundurda

B) Kələmdə

C) Göyərtidə

D) Kökdə

E) Kartofda


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
440) Məktəbdə qabyuyan maşın olmadığı halda çay və xörək qablarını yumaq üçün vannaların sayı neçədən az olmamalıdır?

A) 4


B) 3

C) 7


D) 2

E) 5-dən
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


441) Xörək qabının yuyulma keyfiyyətinə ən az dərəcədə təsir edən amil hansıdır?

A) Yuyucu məhlulun temperaturu

B) Qabın çirklənmə dərəcəsi

C) Yuyucu məhlulun konsentrasiyassı

D) Yaxalanma suyun temperaturu

E) Vanna, qab yuyan əski və əllərin təmizliyi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
442) Məktəbəqədər müəssisələrində qida qəbullarının arasında olan maksimal yol verilən interval neçə saat olmalıdır?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 6

E) 4 saat


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
443) Salmonellyozun profilaktikasında aparıcı amil nə sayılır?

A) Mikrofloranın çoxalmasının qarşısının alınması

B) Mükəmməl isti işlənmə

C) Mükəmməl soyuq işləmə

D) Xam malın yoluxucu qabiliyyətinin qarşısının alınması

E) Soyuducuda olan temperatura


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
444) Botullizmə aid olan ən təhlükəli ərzaq hansıdır?

A) Üzüm şirəsi

B) Duzlu xiyar

C) Konservləşdirilmiş yaşıl noxud

D) Turş kələm

E) Şəkər tozu ilə qarışıq olan qarağat


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
445) Adıçəkilən ərzaqlardan daha tez xarab olan hansıdır?

A) Yumurta

B) Pendir

C) Buza qoyulmuş qaraciyər

D) Yağ

E) Buzlu ət


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
446) Xüsusən tezxarab olan qida ərzaqların saxlanması üçün maksimal temperatur hansıdır?

A) +40C


B) +80C

C) + 60C


D) +20C

E) +100C
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


447) Uşaq müəssisələrin qida blokunda xüsusən tezxarab olan ərzaqların saxlanması hansı

temperatur hüdudu rejimində yol verilir?

A) 00C-dan+60C-dək

B) +20C-dan +80C-dək

C) +40C-dan + 80C-dək

D) +40C-dan + 100C-dək

E) +20C-dan +60C-dək


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
448) Adıçəkilən ərzaqlardan hansını soyuducuda saxlamamaq olar?

A) Marqarini

B) Yoqurtu

C) Kərə yağını

D) Bitki yağını

E) Mayonezi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
449) Bağırsaq çöpünə aid olan yaxmaların laboratoriyaya çatdırılmasının maksimal vaxtı nə

qədərdən artıq olmamalıdır?

A) Əhəmiyyəti yoxdur

B) 2 saat

C) 3 saat

D) 1 saat

E) 30 dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
450) Sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı bağırsaq çöpünə aid olan yaxmalar qida blokunda haradan götürülür?

A) Çir ət üçün taxta

B) Çir ət üçün bıçaq

C) Hazır ərzaq üçün masa

D) Adıçəkilən əşyaların hamısı

E) Çir ərzaq üçün masa


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
451) Gecə-gündüz uşaq müəssisələrində əsas qida maddələri və kaloriliyinə aid olan nümunələrin götürülməsi hansı tezliklə olmalıdır?

A) İldə 3 dəfə

B) İldə 2 dəfə

C) İldə 4 dəfə

D) Hər ay

E) İldə 1 dəfə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
452) Yodun miqdarı daha çox hansı ərzaqda olur?

A) Süd


B) Ət

C) Balıq


D) Xurma

E) Toyuq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


453) Tərkibində daha çox dəmir miqdarı olan yarma hansıdır?

A) Yulaf


B) Düyü

C) Vələmir

D) Arpa

E) Qarabaşaq


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
454) Uşaqlar üçün cinsiyyətdən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə tələbatın differensasiyası ( fərqi) hansı yaşdan daxil edilir?

A) 11 yaşdan

B) 14

C) 9


D) 12

E) 7
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


455) Beta-karotinlə ən çox zəngin olan məhsul hansıdır?

A) Ərik


B) Cəfəri

C) Xurma

D) Kök

E) İt burnu qaqası


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
456) D vitamini ilə ən çox zəngin olan ərzaq hansıdır?

A) Siyənək balığı

B) Bitki yağı

C) Yumurta

D) Süd

E) Tərəvəzlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
457) A vitamini daha çox hansı ərzaqda olur?

A) Malın qara ciyəri

B) Treska balığı

C) Kərə yağı

D) Quş əti

E) Toyuq yumurtası


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
458) Usaq orqanizmi tərəfindən daha yaxşı mənimsənilən yağ hansıdır?

A) Bitki yağı

B) Donuz piyi

C) Mal piyi

D) Marqarin

E) Südün tərkibində olan yağ


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
459) Hansı ərzaqların zülalında daha çox bioloji dəyər olur?

A) Meyvələrin

B) Dən bitkilərin

C) Heyvan mənşəli ərzaqların

D) Tərəvəzlərin

E) Qida yağları


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
460) Ərzağın qida dəyəri nə ilə təyin olunur?

A) Karbohidratları ilə

B) Zülal ilə

C) Yaq ilə

D) Letisini ilə

E) Kaloriliyi və bütün qida maddələri ilə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin