Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası


) Avtonəqliyyatda işlədilən dizel mühərliklərinin havaya atdıqları tullantı gigiyenik nöqteyi nəzərindən nədir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə12/14
tarix25.11.2016
ölçüsü1,35 Mb.
#46
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

807) Avtonəqliyyatda işlədilən dizel mühərliklərinin havaya atdıqları tullantı gigiyenik nöqteyi nəzərindən nədir?

A) Kükürd dioksidi

B) Hidrogen oksidi

C) Azot oksidi

D) Hidrogen dioksidi

E) His
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


808) Atmosfer havasının çirklənmə dərəcəsi tullantının atıldığı yerlə tutduğu yerin asıllıqı hansıdır?

A) Faza xarakteri daşıyan asılılıq

B) Düz asılılıq

C) Heç biri

D) Aydın seçilməyən asılılıq

E) Geriyə asılılıq


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
809) Sənaye obyektlərinin məişət tullantılarının nəzarətinə qoyulan kontrol hansıdır?

A) Sanitar-müdafiə sahəsinin sərhədində

B) Tullantının əmələ gəlmə yer

C) Ayrılmış sahələrdə

D) Müəssisələrin ərazisində olan meydançalar

E) Atmosferə ardıcıl olmayaraq atılan tullantının yeri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
810) Bərk yanacaq yandırılan zaman atmosferə atılan sulfit qazını azaltmaqdan ötrü müəyyən qədər effektli sayılan tədbir hansıdır?

A) Kömürün yığılıb və ayrılması

B) Ən hündür sobaların tikilməsi

C) Lay-lay yandırılıb toz halına çevirməklə

D) Təmizləyici qurğuların tikilməsi

E) Sanitar-müdafiə sahələrinin təşkili


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
811) Sənaye müəssisələrinin tullantılarından əmələ gələn kül kütlələrinin tutulub udulmasından ötrü hansı təmizləyici variant düzgün sayılır?

A) Skrubber-elektrofiltr

B) Əl filtri- siklon

C) Batareya siklonu-elektrofiltr

D) Skrubber-batareya siklonu

E) Elektrofiltr-batareya siklonu


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
812) Gigiyenik nöqteyi nəzərdən mühərliyin korbiratoru tərəfindən atmosferə atılan tullantı hansı sayılır?

A) His


B) Karbon dioksidi

C) Dəm qazı

D) Azot oksidi

E) Kükürd dioksidi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
813) Avtomobilin hansı mühərlik növü eyni surət zamanı atmosferə daha çox dəm qazı tullayır?

A) Karbürator

B) Əhəmiyyəti olmayan

C) Heç biri

D) Dizel

E) Qaz balonu


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
814) Elmi texniki-normativlərə cavab verən və müəyyən qədər yol verilən konsentrasiya həddi hansıdır?

A) Heç biri

B) Tikinti üçün ayrılmış yerdə fon çirklənmənin qeyd olunması

C) Tullantının atıldığı yer

D) Sanitar-müdafiə sahəsinin ərazisində

E) Tikinti üçün ayrılmış yerdə fon çirklənmənin qeyd olunmaması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
815) Atmosfer havasının vəziyyətinin stasionar baxışına nəzarət necə aparılır?

A) Meteofaktoru nəzərə alaraq müəyyən məsafələrdə çirklənmə mənbələrindən seçilmiş hava nümunələrindən

B) Şəhərin sənaye sahələrinin zamana görə fiksasiya olunmuş yerlərində havanın nümunə üçün seçilməsi

C) Zaman ardıcıllığı ilə qrafika görə fiksasiya olunmuş yerlərdən hava nümunələrini ardıcıllıqla götürmək

D) Daimi olaraq tərkibində tullantı maddələr olan hava nümunəsini fiksasiya olunmuş nöqtədə vaxtaşırı olaraq növbəti müayinələr aparılmasını təmin etmək

E) Tikinti yerləri üçün ayrılmış sahələrin fiksasiya olunmuş yerlərində nümunə üçün götürülmüş hava


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
816) Fotokimyəvi duman əmələ gələn zaman hansı ilkin reaksiya daha vacib sayılır?

A) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenin oksidləşməsi

B) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin yayılması

C) Ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında karbon dioksidinin yayılması

D) İnfroqırmızı şüalanmanın təsiri altında karbohidrogenin yayılması

E) İnfraqırmızı şüalanmanın təsiri altında azot dioksidinin yayılması


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
817) Atmosfer havanın çirklənməsinin əhalinin xəstələnməsinə təsiri öyrənmə zamanı hansı hallarda əhalinin eyni qrupu həm kontrol, həm də təcrübə qrupu kimi ola bilər?

A) Sağlamlığa təsir edən çirklənmənin hər bir halda öyrənilməsi

B) Xroniki spesifik təsirin öyrənilməsi

C) Kəskin təsirin öyrənilməsi

D) Heç biri

E) Xroniki qeyri spesifik təsirin öyrənilməsi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
818) Atmosfer çirklənməsinin insan orqanizminə uzun müddət hopması zaman hansı xoşagəlməz nəticəyə səbəb olur?

A) İş sahəsinin havasında yol verilən konsentrasiya həddi

B) Fon konsentrasiyası

C) Orta sutkalıq yol verilən konsentrasiya həddi

D) Heç biri

E) Maksimal birdəfəlik yol verilən konsentrasiya həddi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
819) Atmosfer havasının tərkibində olan normal gigiyenik maddələrlə yanaşı ortasutkalıq yol verilən konsentrasiya həddi və eləcə də birdəfəlik maksimal yol verilən konsentrasiya həddi necə qurulur?

A) Qıcıqlandırıcı və qoxuya malik olan xüsusiyyət

B) 1 və 2-ci sinfə aid edilən təhlükəli maddələrə yol verilən konsentrasiya həddi

C) Yaşayış yerlərinin havasını çirkləndirən əsas maddələr

D) Toplanmış effektə məxsus olan hərəkət

E) İş sahəsinin havası üçün xüsusiyyət


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
820) Zərərli qarışıqların konsentrasiyasının artımı və atmosferin alt qatında, (50 m qədər) torpağın alt qatının inversiyası nə qədər qəbul olunur?

A) 100 m yüksəklikdən artıq olan tullantı torpağın 50-100 m qatında

B) 200m yüksəkliyə bərabər olan tullantı konsentrasiyası

C) Təşkil olunmamış tullantılarda

D) 100m yüksəkliyə bərabər olan tullantı konsentrasiyası

E) Heç biri


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
821) Torpağın 50-100 m qatında inversiya temperaturunun tezliyi hansı hündürlükdə boru inşaatı daha qənaətbəxş sayılır?

A) 100 m


B) 300 m yuxarı

C) 150-200 m

D) 200 m yuxarı

E) 50 m aşağı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
822) Əhalinin istirahəti üçün yer seçilən zaman atmosfer havasının hansı normaları nəzərdə tutulur?

A) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir

B) 1,2 yol verilən konsentrasiya həddi olmaqla bioloji təsir

C) Yol verilən konsentrasiya həddi

D) Toplanmış bioloji maddələrin qeydə almaqla yol verilən konsentrasiya həddi

E) 0,8 yol verilən konsentrasiya həddi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
823) Hansı proqrama görə stasionar postda maddələrin adlarının nəzarətinə baxış keçirilir?

A) Sənaye müəssisələrinin ərazisində özlərinə məxsus tullantılar spesifik və maddələr

B) Heç biri

C) Əsas çirkləndirici maddələr

D) Əsas çirkləndirici maddələr və 1-2 və daha çox yayılmış spesifik maddələr

E) Əsas çirkləndirici maddələr və spesifik maddələr əraziyə atılan sənaye tullantılarına xas olan


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
824) Səyyar postların müşahidəsi zaman hansı maddələr sınaq üçün nəzərdə tutulur?

A) Sənaye müəssisələrinin ərazisində yığılan əsas çirkləndirici maddələr və spesifik maddələr

B) Sənaye müəssisələrinə aid olan spesifik maddələr

C) Heç biri

D) Əsas çirkləndirici maddələr

E) Əsas çirkləndirici maddələr və müəssisələrin ərazisində yayılmış bir neçə spesifik maddələr


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
825) Qatlarla yandırılan bərk yanacağın çatışmayan xüsusiyyəti hansıdır?

A) Karbohidrogenin yüksək tullantısı

B) Dəm qazının yüksək tullantısı

C) Uçan hisin yüksək tullantısı

D) Kükürd dioksidinin yüksək tullantısı

E) Azot oksidinin yüksək tullantısı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
826) Ftor birləşdiricilərinin yüksək konsentrasiyası atmosfer havasında nəyə səbəb ola bilər?

A) Heç birinə

B) Dəridə piqment ləkələrinə, səpkilərə və gözün selikli qişasının zədələnməsinə səbəb ola bilər

C) Ağ ciyərlərdə düyünlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər

D) Osteoskleroz tipinə xas olan sümük sisteminin zədələnməsi

E) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi kimi əsəb xəstəliklərinə səbəb ola bilər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
827) Berilliumun atmosfer havasında yüksək konsentrasiyası nəyə səbəb ola bilər?

A) Heç birinə

B) Dəridə piqment ləkələrinə, səpkilərə və gözün selikli qişasının zədələnməsinə səbəb ola bilər

C) Ağ ciyərlərdə düyünlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər

D) Osteoskleroz tipinə xas olan sümük sisteminin zədələnməsi

E) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi kimi əsəb xəstəliklərinə səbəb ola bilər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
828) Gigiyenik nöqteyi nəzərdən istilik elektrik mərkəzlərindən atılan tullantılar hansı qaz yanacaqlarını əmələ gətirir?

A) Azot oksidi, karbohidrogen

B) Karbohidrogen, kükürd hidroksidi

C) Qurquşun aerozolu, karbohidrogen

D) Kükürd oksidi, azot oksigeni

E) Azot oksigeni, qurquşun aerozolu


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
829)

Gigiyenik nöqteyi nəzərindən istilik elektrik mərkəzlərindən atılan tullantılar bərk yanacaqlarda nə əmələ gəlir?
A) Qurquşun aerozolu

B) Azot oksigeni

C) Karbohidrogen

D) Kükürd hidrogeni

E) Kükürd oksidi
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
830) Atmosfer çirklənməsinin marşrut postlarına olan nəzarət nədən ötrü təyin olunur?

A) Ardıcıllıqla zamana görə fiksasiya olunmuş nöqtələrdən qrafika görə daima götürülən nümunədən ötrü

B) Zamana görə ardıcıllıqla ayrılmış sahələrin fiksasiya nöqtələrindən nümunə götürməkdən ötrü

C) Zamana görə müəssisə sahələrinin fiksasiya nöqtələrində götürülən nümunələrdən ötrü

D) Ara vermədən daimi olaraq növbəti müayinələrdən ötrü götürülən nümunələrin tərkibində olan çirkləndirici maddələrin qeydiyatından ötrü

E) Meteofaktorları nəzərə alaraq müəyyən məsafələrdə çirklənmə mənbələrindən götürülən nümunələrdən ötrü


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
831) Atmosfer havasının vəziyyətini öyrənən zaman marşrut postlarının üzərinə düşən nəzarət hansıdır?

A) Ərazinin əsas spesifik maddələri və əsas maddələrin müəyyən hissəsi

B) Heç biri

C) Əsas çirkləndirici maddələr

D) Sənaye müəssisələrinin spesifik tullantı maddələri

E) Ərazinin spesifik tullantıları və əsas çirkləndirici maddələr


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
832) Torpağa yaxın qatda olan zərərli maddələrin konsentrasiyası yol verilən konsentrasiya həddinin hansı hissəsini təşkil etməlidir?

A) Ortasutkalıq

B) Ortahəftəlik

C) Ortaillik

D) Maksimal birdəfəlik

E) Orta aylıq


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
833) Temperatur qradienti hansıdır?

A) Sənaye müəssisələrinin havasının ölçülməsi

B) Hava temperaturunun şaquli ölçülməsi

C) İsti tullantıların hesabına havanın temperaturunun ölçülməsi

D) İlin fəsillərinə görə havanın ölçülməsi

E) Sutka ərzində havanın temperaturunun ölçülməsi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
834) Orqanizmin enerjiyə olan tələbatını ödəyən və oksidləşmə prosesinin gedişi üçün vacib olan mühit necə adlanır?

A) Atmosfer havası

B) Temperatur

C) Şüalanma

D) Atmosfer təzyiqi

E) Rütubət


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
835) Yaşayış otaqlarına radonun daxil olunmasının əsas mənbəyi nədir?

A) Torpaq

B) Su kəməri

C) Linoleum

D) Atmosfer hava

E) Qaz sobası


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
836) İnfeksion boksda hansı ventilyasiya olmalıdır?

A) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurulma üstünlüyü ilə

B) Təmiz hava axarı, mexaniki yolla

C) Sovurucu-təmiz hava axarı, təmiz hava axarın üstülüyü ilə

D) Sovurucu, təbii yolla

E) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurma və təmiz hava axarının bərabər həcmi ilə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
837) Əməliyyat otağında hansı ventilyasiya olmalıdır?

A) Sovurucu, təbii yolla

B) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurmanın üstünlüyü ilə

C) Sovurucu-təmiz hava axarı, təmiz hava axarın üstünlüyü ilə

D) Sovurucu-təmiz hava axarı, sovurma və təmiz hava axarının bərabər həcmi ilə

E) Təmiz hava axarı, mexaniki yolla


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
838) Əməliyyat otağında təmiz hava axar ventilyasiya sistemində bakterioloji filtrlər harada yerləşdirilir?

A) Havakeçiricisində

B) Ventlyasion kamerasında kaloriferlə birlikdə

C) Heç birində

D) Hava qəbul edən şaxtada

E) Təmiz hava axarının qəfəsi qarşısında


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
839) Otaqlarda mikroiqlimin optimal normativləri yol verilən normativlərdən fərqli olaraq nədən asılı və nədən asılı deyillər?

A) İnsanın yaşından və klimatik zonadan asılı deyillər

B) Heç birindən

C) İnsanın yaşından asılı və klimatik zonadan asılı deyil

D) İnsanın yaşından asılı deyillər və klimatik zonadan asılıdırlar

E) Həm insanın yaşından və klimatik zonadan asılıdır


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
840) İnsanın mənzildə istilik komfortunu təmin etmək üçün hansı göstəricilərin böyük əhəmiyyəti var?

A) Mənzilin rütubəti

B) Hava cərəyanının sürəti

C) Havanın temperaturu, otağın üfüqi istiqamətində və hündürlüyündə temperatur göstəricisinin düşüb-qalxması, divarların daxili səthinin temperaturu

D) Otağın üfüqi istiqamətində və hündürlüyündə temperatur göstəricisinin düşüb-qalxması

E) Havanın temperaturu


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
841) Mənzildə havanın yüksək temperaturu olduqda termorequlyasiya prosesinin əlverişli şəraitini təmin etmək üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?

A) Yuxarı səviyyədə olan rütubət və kifayət qədər havanın cərəyanı

B) Yuxarı səviyyədə olan rütubət və havanın zəif cərəyanı

C) Aşağı səviyyədə olan rütubət və havanın zəif cərəyanı

D) Hava temperaturun aşağı enməyi

E) Aşağı səviyyədə olan rütubət və kifayət qədər havanın cərəyanı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
842) Mənzildə havanın aşağı temperaturu olduqda termorequlyasiya prosesinin əlverişli şəraitini təmin etmək üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?

A) Heç birində

B) Rütubətin az olması və havanın zəif cərəyanı

C) Rütubətin çox olması və havanın zəif cərəyanı

D) Rütubətin çox olması və havanın kifayət qədər cərəyanı

E) Rütubətin az olması və havanın kifayət qədər cərəyanı


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
843) Yaşayış və ictimai binaların mənzillərində ventiliyasiyanın effektivliliyin sanitar göstəricisi hansıdır?

A) Oksidləşmə

B) Azot oksidləri

C) Amonyak

D) Karbon dioksidi

E) Toz
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


844) Mikrorayonun ərazisində və ya mənzillərdə insolyasiyaya verilən gigiyenik qiymətləndirmə nəyə əsasən verilir?

A) İl ərzində aydın günəş günlərin sayı

B) Şüalanma rejimi

C) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti və rejimi

D) Heç birinə

E) Birbaşa günəş şüalanmanın müddəti


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
845) Yaşayış mənzillərində insolyasiyaya qoyulan gigiyenik tələblər hansılardır?

A) Optimal vaxta görə və optimal yol verilən rejimə görə

B) Yol verilən vaxta görə və optimal yol verilən rejimə görə

C) Heç birinə

D) Optimal vaxta görə və yol verilən rejimə görə

E) Yol verilən vaxta görə və yol verilən rejimə görə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
846) Xəstəxanalarda yoluxucu şöbələrin çirkab suları hara axıdılır?

A) Heç birinə

B) Şəhər kanalizasiyasına axıdılmamış təmizlənir və zərərsizləşdirilir

C) Məsələnin həlli konkret sanitar şəraitdən asılıdır

D) Şəhər kanalizasiyasına axıdılır

E) Şəhər kanalizasiyasına axıdılmamış zərərsizləşdirilir


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
847) İnsolyasiyanın hansı effektinə əsasən yaşayış sahələrinin və mənzillərin insolyasiya rejiminin gigiyenik normativi qoyulur?

A) Heç biri

B) Ümumsağlamlaşdırıcı

C) Psixofizioloji

D) Bakterisid

E) İstilik


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
848) Əməliyyat otaqların orientasiyası hansı istiqamətdə tövsiyyə olunur?

A) Klimatik zonadan asılıdır

B) Cənub

C) Qərb


D) Şimal

E) Şərq
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


849) Yaşayış binalarda insolyasiyaya qoyulan gigiyenik normativlər nədən asılıdır?

A) Sanitar hissəsindən başqa bütün otaqlarda

B) Mənzildə otaqların sayından

C) Mənzilin yalnız bir otağında

D) Mənzilin bütün otaqlarında

E) Əhəmiyyəti yoxdur


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
850) Yolxucu şöbənin neytral zonasında hansı ventilyasiya nəzərdə tutulur?

A) Təmiz hava axarı-sovurucu, sovurulma üstünlüyü ilə

B) Təmiz hava axarı-sovurucu, sovurma və təmiz hava axarının bərabər həcmi ilə

C) Sovurucu təbii yol ilə

D) Təmiz hava axarı

E) Sovurucu mexaniki


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
851) Yaşayış və ictimai binaların proektləşdirilməsində bir adam başına düşən hava axarı norması hava hansı kimyəvi maddənin məhdud olması ilə hesablanır?

A) Mikroorqanizmlər

B) Azot oksidləri

C) Amonyak

D) Toz

E) Karbon dioksid


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
852) Doğum evində zahı qadınların yenidən doğulanlarla birgə qalması üçün ayrılan palatalar hansı şöbədə yerləşməsi nəzərdə tutulur?

A) Observasiya şöbəsi

B) Patoloji

C) Fizioloji və observasiya şöbəsi

D) Uşaq şöbəsi

E) Fizioloji şöbə


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
853) Yol verilən hava temperaturu ilə divarlar və ətraf əşyaların temperaturun aşağı olan otaqlarda insanda isti itkisi hansı yolla baş verir?

A) Buxarlanma

B) Heç birilə

C) Konduksiya

D) Konveksiya

E) Şüalanma


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
854) Xəstənin fərdi hospitalizasiyası üçün lyuks palata, sanitar hissə və xarici tamburdan ibarət olan ayrı-ayrı bölmələr necə adlanır?

A) Yoluxucu palata

B) Yarımboks

C) Bir çarpayılı palata

D) Filtr otaqı

E) Boks
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


855) Eyni tipli xəstəliklərlə olan xəstələr üçün ayrılmış palatalar, müalicəvi və yardımcı otaqların kompleksi necə adlanır?

A) Qəbul şöbəsi

B) Stasionarın bloku

C) Xəstəxana şöbəsi

D) Palata

E) Yarımboks


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
856) Otağın havası daxil olan xarici hava ilə 1 saat neçə dəfə dəyişməsini bildirən rəqəm necə adlanır?

A) Hava həcmi

B) Hava kubu

C) Ventilyasiya həcmi

D) Heç biri

E) Havadəyişmə rəqəmi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
857) Adı çəkilən gösrəricilərdən hansı biri havanın ionirasiyasının-bioloji effektini öyrəndikdə istifadə olunmur?

A) Aeroionlar

B) Elektrik sahə

C) Azot oksidləri

D) Atmosfer oksigen

E) Ozon
Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


858) Çoxprofilli xəstəxananın layihələşdirilməsində hansı şöbənin yerləşməsi ayrıca binada (blokda) nəzərə alınmalıdır?

A) Yoluxucu

B) Fizioterapevtik

C) Uroloji

D) Nevroloji

E) Terapevtik


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
859) Yaşayış otaqların havasında radonun və onun parçalanma məhsulların əsas mənbələri hansılardır?

A) Atmosfer hava

B) Polimer inşaat materialları

C) Lak-boya materialları

D) Civə lyuministent lampaları

E) Binanın yerləşdiyi yerdə olan torpaq


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
860) İctimai binalarda minimal təbii işıqlanma əmsalın normalaşdırılmasında hansı şərtlər nəzərdə tutulur?

A) Maddələr mübadiləsi proseslərinə təsiri

B) İşığın bakterisid təsiri

C) Orqanizmin bioritmlərinə işığın təsiri

D) İşığın istilik təsiri

E) Yaşayış yerlərin işıq iqlimi, gözlə görünə bilən işlər


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
861) Müasir mənzildə gigiyenik nöqteyi nəzərdən havanın əhəmiyyətli kimyəvi birləşmələri hansılardır?

A) Azot oksidləri, formaldehid, karbon dioksidi

B) Xlor, 3,4- benzapiren

C) Dəm qazı

D) Civə

E) Qurquşun, 3,4-benzapiren


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
862) Müalicə profilaktik müəssisələrin binalarında hansı qızdırıcı sistem daha məqsədəuyğundur?

A) Əhəmiyyəti yoxdur

B) Hava

C) Kombi-sistemiD) Buxar

E) Su və panel (şüa) qızdırıcı sistemi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
863) Qızdırılmış havanın hərəkət vasitəsi ilə istiliyin verilməsi necə adlanır?

A) Konveksiya

B) Şüalanma

C) Radiasiya

D) Konduksiya

E) Buxarlanma


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006
864) İnsan orqanizminə infraqırmızı şüalar hansı təsir göstərir?

A) Radiasion

B) İstilik

C) Fotokimyəvi

D) Kimyəvi

E) Biokimyəvi


Ədəbiyyat: М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006

Radiasion gigiyena

865) Hansı şüalanma növünün yükü yoxdur, amma hissəcikləri yükə malikdir?

A) α


B) β

C) Neytron

D) Proton

E) γ
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


866) Hansı ionlaşmanın daha cox xətti galınlıgı vardır?

A) α


B) γ

C) Proton

D) Neytron

E) β
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


867) İonlaşmış şüalanmanın ekvivalent dozası nə ilə ölçülür?

A) Rentğen, Kulon/kq

B) Kori, Bekkerelq

C) Ber, Rad

D) Ber, Zivert

E) Grey, Rad


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
868) İonlaşmış şüalanmanın udulmuş dozası nə ilə ölcülür?

A) Ber, Zivert

B) Rad, Qrey

C) Küri, Bekkerel

D) Rentgen, Kulon/kq

E) Mr/saat, Mkr/san


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
869) Bioloji effektivlik baxımından insan ücün ionlaşmış şüalanmanın hansı növündən istifadə olunur?

A) Xətti qalınlıq ionlaşması

B) Daimi-qamma

C) Enerjinin xətti verilməsi

D) Çəkilmiş koeffisent

E) Daimi parcalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin