HeydəR ƏLİyev fondu miLLİ yaddaşin keşİYİNDƏ II ciLDYüklə 33.31 Mb.
Pdf просмотр
səhifə10/15
tarix23.12.2016
ölçüsü33.31 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Milliyyətindən, yaşından, dini etiqadından və başqa fərqlərdən asılı olma-
yaraq, RAGT­də hamıya yer var. Mən bu təşkilatın bütün üzvlərini, Azərbayca-
nın imicini saxlamaq üçün iş görən, səy göstərən, Vətənimizi ləyaqətlə təmsil 
edən insanların hamısını salamlayıram.
Bununla bərabər, mən RAGT­yə daxil olmasalar da, Azərbaycan mədəniy-
yətinin təbliğinə kömək edən bütün təşkilatlara dərin hörmət bəsləyirəm. Mən 
onların seçiminə hörmət edirəm onlarla işləməyə, əməkdaşlıq etməyə, əlimdən 
gələn kömək və dəstəyi göstərməyə hazıram.
Zənnimcə, belə desəm səhv etmərəm ki, Azərbaycanın bütün gəncləri öz 
Vətəni ilə fəxr edir. Azərbaycan zəngin mədəniyyətə, qədim tarixə və böyük 
istedadlara  malik  olan  ölkədir.  Müstəqil  dövlət  kimi  hələ  çox  gənc  olmağı-
mıza baxmayaraq, qısa müddət ərzində ölkəmiz çox böyük nəticələrə nail ola 
bilmişdir. Yəqin  hamınıza  məlumdur  ki, Azərbaycan  iqtisadi  inkişafın  sürə-
tinə  görə  dalbadal  bir  neçə  ildir  dünyada  liderdir.  Ölkəmizdə  nəqliyyat  və 
energetika sahələrində iri regional layihələr həyata keçirilir. Sosial problemlər 
həll edilir. Belə bir misal göstərmək kifayətdir ki, son beş ildə ölkədə yoxsul-
luğun səviyyəsi 49 faizdən 13 faizə düşmüşdür. Əlbəttə, bu, son hədd deyil-
dir. Ümumiyyətlə, yoxsulluq olmamalıdır. Biz buna çalışırıq və mən inanıram 
ki, buna nail olacağıq.
Azərbaycan  təhsil  sahəsinə  böyük  sərmayə  qoyur.  Son  dörd  ildə  ölkədə 
1700 yeni məktəb tikilmişdir. Hər bir məktəbin öz kompüter sinfi var. Mədə-
niyyətin  inkişafı  Azərbaycan  dövlətinin  fəaliyyətinin  prioritet  istiqamətidir. 
Tarixi abidələr, binalar bərpa olunur, muzeylər, teatrlar təmir edilir və eyni za­
manda yeniləri tikilir.
Mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bunlar təkcə Azərbaycanın pay-
taxtında deyil, bütün regionlarda da baş verir. Bir sözlə, həyatın bütün sahələ-

131
rində inkişaf və yeniləşmə prosesi hiss edilir. Lakin təəssüf ki, ölkəmizin qar-
şısında  hələ  həll  edilməmiş  problemlər  də  var.  Bu  problemlərin  ən  böyüyü 
öl kəmizin  ərazisinin  20  faizinin  işğal  olunması  ilə  nəticələnmiş  Ermənistan ­
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Ölkədə bir milyon qaçqın və məc-
buri  köçkün  var.  Azərbaycan  rəhbərliyi  və  xalqımız  dəfələrlə  vurğulamışdır 
ki, münaqişənin beynəlxalq hüquq əsasında və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində dinc yolla həllinə tərəfdardır. Danışıqlar prosesi 15 ildən çoxdur 
davam edir və mən inanıram ki, bu münaqişə yaxın vaxtlarda öz ədalətli həl-
lini tapacaqdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək, bütün qaçqınlar 
və məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıda biləcəklər. Zənnimcə, belə 
desəm, səhv etmərəm ki, bu, hər bir azərbaycanlının ən böyük arzusudur.
Bu gün biz Rusiyada ölkəmizi təmsil edirik. Bizi bir­birimizə çox şeylər – 
tarixi və mədəni əlaqələr, ortaq keçmişimiz bağlayır. Azərbaycanda zəngin rus 
mədəniyyətinə, böyük rus dilinə çox qayğı ilə yanaşırlar. Qeyd etmək lazımdır 
ki,  müstəqillik  dövründə Azərbaycanda  rus  məktəblərinin  heç  biri  bağlanma-
mışdır, Bakı Slavyan Universiteti, Rus Dram Teatrı fəaliyyət göstərir. Lakin ən 
başlıcası isə, insanlarımız arasında, xalqlarımız arasında dostluq münasibətləri 
mövcuddur.  Biz  Rusiyaya  minnətdarıq  ki,  burada  özümüzü  rahat  hiss  edirik, 
dünyada ən yaxşılardan sayılan təhsil almaq imkanımız var”.
Həmin gün Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayən-
dəliyinin  başçısı,  “Baku”  jurnalının  baş  redaktoru  Leyla  Əliyeva  “Rossiya” 
televiziyasının  “Vesti”  xəbərlər  kanalına  müsahibə  verərək  Fondun  çoxşaxəli 
fəaliyyəti, özünün təşəbbüsü ilə yaradılan Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təş-
kilatının  vəzifələri  haqqında  məlumat  verərək  yaratdığı  təşkilatın  məqsədinin 
Rusiyada yaşayan azərbaycanlı gəncləri birləşdirmək, onların Rusiya cəmiyyə-
tinə inteqrasiyasına kömək göstərmək, habelə Azərbaycan mədəniyyətini təb-
liğ etmək olduğunu bildirmişdir. Leyla xanım ölkəmizin tarixi və mədəniyyəti 
haqqında,  dünyanın  müxtəlif  guşələrində  yaşayan  istedadlı  həmvətənlərimiz 
barədə geniş oxucu auditoriyasına söhbət açmış, “Baku” jurnalından danışar­
kən  demişdir  ki, Azərbaycan  haqqında  bütün  informasiyanı  əhatə  edən,  Bakı 
haqqında nəfis jurnal buraxmaq onun çoxdankı arzusu idi.
Leyla  Əliyeva  gənclər  məsələsinə  toxunaraq  bildirmişdir  ki,  Azərbaycan 
gəncləri Rusiya gənclərindən heç nə ilə fərqlənmir, Azərbaycanda isə Şərq ilə 
Qərb arasında böyük fərq hiss edilmir.
Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  mətbuat  xidmətinin  köməyi  ilə 
hazırlanmış  layihə  əsasında  “İzvestiya”  qəzetinin  2009­cu  il  30  aprel  tarixli 
nömrəsində  Rusiyanın  Azərbaycanlı  Gənclər  Təşkilatının  fəaliyyətinə,  ölkə-
mizdə uşaqlara və gənclərə dövlət qayğısına həsr olunmuş tematik əlavə veril-
mişdir.  Sözü  gedən  materialı  oxuculara  çatdırmağı  vacib  hesab  etdik.  Çünki 
burada Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin 

132
başçısı, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri, “Baku” jurnalının 
baş redaktoru Leyla Əliyevanın fəaliyyətinə obyektiv şəkildə nəzər salınmışdır.
“Sülalə telləri ilə bağlı olan nüfuzlu və tanınmış siyasətçi nəsillərinə dün-
yanın  hər  bir  dövlətində  rast  gəlmək  olar.  Əliyevlər  ailəsi  müasir Azərbay-
canın  aparıcı  sosial­siyasi  və  mədəni  sülalələrindən  biridir.  Əlbəttə,  hər  bir 
ölkə  üçün  yüksək  elitanın  tanınmış  soyadlarını  daşıyan  üzvlərinin  vətəndən 
kənarda  irəli  getməsi,  müvəffəqiyyət  qazanması  ictimai  diplomatiyanın  xey-
rinədir, iki ölkənin birlikləri arasında sosial­humanitar əlaqələr yaradılmasına 
kömək  edən  qeyri­formal  resursları  gücləndirir.  Heydər  Əliyev  Fondunun 
Rusiyadakı  nü ma yəndəliyinin  rəhbəri,  Azərbaycan  Prezidenti  İlham  Əliye-
vin qızı, “Baku” jurnalının baş redaktoru və RAGT­nin rəhbəri Leyla Əliyeva 
məhz bu cür, iki ölkəni birləşdirən şəxsdir. O, məlahətli gənc qadın, maraqlı 
müsahib və parlaq şəxsiyyət olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanın və Rusiya-
nın gənclər siyasətinin elçisidir.
RAGT­nin yaradılması Rusiya kimi böyük bir ölkənin müxtəlif guşələrində 
yaşayan, işləyən və təhsil alan, lakin tarixi vətənləri ilə sıx əlaqələri qoruyub 
saxlamağa  çalışan  gənc  azərbaycanlıları  birləşdirmək  üçün  Leyla  Əliyevanın 
komandasının  uzun  müddət  ərzində  apardığı  gərgin  işin  yekunu  olmuşdur. 
Moskvada  keçirilən  təsis  konfransına  azərbaycanlı  gənclərin  80­dən  yuxarı 
klub və təşəbbüs qrupunu təmsil edən 300­ə yaxın nümayəndə gəlmişdi.
Onların buraya toplaşmaqda məqsədi nə idi? RAGT­nin Rusiya gənclərinin 
müxtəlif etnik qrupları arasında tolerantlıq və qarşılıqlı anlaşma mühiti yarat-
maq çağırışı bütün rusiyalılara ünvanlanmışdır. Məhz bu səbəbdən Rusiyanın 
ən  ucqar  regionlarından  gəlmiş  gənc  nümayəndələr  Rusiyada  yaşayan  bütün 
millətlərdən olan gənclərə müraciətlərində bir neçə mühüm məqamı vurğula-
mışlar. Birincisi, RAGT bu qəbildən olan bütün tolerant ictimai təşkilatlar üçün 
açıqdır və RAGT­nin üzvləri birgə layihələrdə iştirak etməyə hazırdırlar. İkin-
cisi, RAGT­nin üzvləri savadlılıq, uğurlu fəaliyyət nümunəsi olmağa, Rusiya-
nın ictimai həyatında fəal iştirak etməyə hazır olmağa çalışacaqlar. Bu, özlü-
yündə heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Üçüncüsü, aydındır ki, RAGT həmfikir 
və dost insanların kollektividir. Lakin bu təşkilatda birləşən gənclər, ilk növ-
bədə, Rusiyanın məsuliyyətli və vətənpərvər əhval­ruhiyyəli vətəndaşları kimi 
göstərməyə çalışacaqlar.
Bu çağırış Azərbaycanın ənənəvi diaspor təşkilatlarının nümayəndələri tərə-
findən əvvəllər də bu və ya digər formada səslənmişdir. Lakin indiki halda söh-
bət sovet mentallığı, habelə Rusiya ilə müttəfiq respublika kimi Azərbaycanın 
qarşılıqlı münasibətlərinin əvvəlki tarixi ilə demək olar ki, əlaqəsi olmayan yeni 
nəsildən gedir. Ona görə də çağırış indi daha səmimi və ümidverici səslənir.
Konfransda və qeyri­rəsmi görüşlərdə Azərbaycanın Rusiyadakı imici haq­
qında çox söhbətlər olmuşdur. Leyla Əliyeva yeni təşkilatın üzvlərini salamla-

133
yaraq, diqqəti Azərbaycanın humanitar sahədə irəliləməsi mexanizmlərinin tək-
milləşdirilməsi məsələsinə yaradıcılıqla yanaşmağın zəruriliyinə cəlb etmişdir. 
RAGT­nin  lideri  qeyd  etmişdir  ki, Azərbaycan  mədəniyyətinin  daha  adekvat 
təbliğ edilməsi üçün yeni üsullar fikirləşib tapmaq lazımdır, RAGT Rusiya ilə 
Azərbaycanın bu istiqamətdə qarşılıqlı fəaliyyətinin yeni ideyalarının mənbə-
yinə çevrilə bilər. Leyla Əliyeva demişdir: “İnanıram ki, RAGT fəal struktur 
olacaq, bizim bütün ideya və planlarımız gənclərimizin sıx birləşməsinə, Azər-
baycan və Rusiya xalqları arasında dostluğun möhkəmlənməsinə xidmət edən 
konkret layihələr şəklində gerçəkləşəcəkdir”.
Konfransda  çıxış  edən  nümayəndələrin  əksəriyyəti  qızlar  idi.  Onların 
çıxışlarında  müsbət  enerji,  işin  uğuruna  inam  hiss  olunurdu.  Məsələn,  İva-
novo  vilayətindən  gəlmiş  Failə  Quliyeva  qeyd  etmişdir  ki,  yeni  təşkilatın 
bu  vilayətdə  fəaliyyəti  yerli  sosial  layihələrin  həyata  keçirilməsinə  kömək 
etməyə yönəlmişdir və bütün işlər uğurlu nəticələr verir. “Gəlinlər şəhəri”nin 
nümayəndəsi RAGT­nin internet saytının yaradılmasını da yüksək qiymətlən-
dirərək demişdir ki, bu sayt azərbaycanlı gənclərin regionlar arasında əlaqələ-
rin  tənzimlənməsinə  yönəlmiş  səylərini  birləşdirməyə  şərait  yaradacaqdır. 
RAGT­nin Vladivostokdakı təşəbbüs qrupunun nümayəndəsi Adım Qazıyev də 
əmindir ki, gənclərin işində çox şey bu və ya digər regionda fəaliyyət göstərən 
diaspor  təşkilatlarından  asılıdır.  O  demişdir:  “Vətəndən  uzaqda  olsaq  da,  hər 
birimiz öz köklərimizə sıx bağlıyıq”.
Gənclər təşkilatının bütün fəalları öz qarşılarında ilk baxışda bir­birinə zidd 
olan iki məqsəd görürlər: gənc həmvətənlərinin Rusiya cəmiyyətinə inteqrasi-
yasına  kömək  etmək  və Azərbaycan  mədəniyyətini, Azərbaycan  dilini, Azər-
baycan ənənələrini qoruyub saxlamaq. Bütün bunlar inteqral şəkildə əlaqələn-
dirilə  bilər.  Xüsusən  ona  görə  ki,  gənclər  başa  düşürlər:  əgər  sən  öz  tarixi 
vətəninlə  əlaqələri  itirmirsənsə,  bu,  çox  yaxşıdır,  lakin  bundan  daha  vacibi  – 
həmin vətənin Rusiyada səlahiyyətli təmsilçisi olmaqdır.
Çox şey gənclər mühitində formalaşan əhvali­ruhiyyədən asılıdır. Bu halda 
şəxsi şəbəkə əlaqələri, formal maneə və məhdudiyyətləri aradan qaldıran inter-
net kimi qeyri­formal kommunikasiya kanalları mühüm rol oynayır. Leyla Əli-
yeva hazırda təhsil aldığı Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutun-
dakı azərbaycanlı gənclər klubuna rəhbərlik edir. Prezident qızının Rusiyanın 
müxtəlif ali məktəblərində təhsil alan və müxtəlif şəhərlərdə yaşayan azərbay-
canlı  gəncləri  öz  ətrafında  cəmləşdirən  şəxsə  çevrilməsi  qanunauyğun  haldır. 
O, həm də bir etnik submədəniyyətin məhdudiyyət çərçivələrini aradan qaldı-
ran  körpü  yaradır.  Heydər  Əliyev  Fondunun  Moskvadakı,  Leyla  Əliyevanın 
başçılıq etdiyi nümayəndəliyi və RAGT Rusiya və Azərbaycan ali məktəbləri 
arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə birlikdə kömək edəcəkdir, gələcəkdə isə 

134
onlar rusiyalı tərəfdaşları ilə birlikdə Rusiya məktəblilərini və tələbələri Azər-
baycanla, azərbaycanlı məktəbli və tələbələri Rusiya ilə tanış etmək formatında 
mədəni  mübadilə  proqramlarını  həyata  keçirmək  niyyətindədirlər.  Şübhəsiz, 
perspektivdə  bu  fəaliyyət  ölkələrimizin  qarşılıqlı  münasibətlərində  hələ  möv-
cud olan bir sıra neqativ stereotipləri aradan qaldırmağa kömək edəcəkdir”.
“Heydər  Əliyev  ölkəni  xilas  etmiş  və  müasir Azərbaycanın  təməlini  qoy-
muşdur. Bu gün dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Ulu Öndərin başladığı işləri 
uğurla davam etdirir. Azərbaycan ən qabaqcıl ölkələrlə bir sırada durur. Bütün 
bunlar böyük Heydər Əliyevin xalqı bir araya gətirməsi, ölkəni səfərbər etməsi 
sayəsində mümkün olmuşdur. 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümlərinin keçi-
rilməsi  Fondun  dəstəyi  ilə  dünyanın  bir  sıra  böyük  şəhərlərində  olduğu  kimi 
Moskvada  ənənə  şəklini  almışdır.  13  may  2009­cu  il  tarixdə  Heydər  Əliyev 
Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə Rusiya Dövlət Kitab­
xanasının Şərq Ədəbiyyatı Mərkəzində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ana-
dan olmasının 86­cı ildönümünə həsr olunmuş gecə keçirilmişdir. 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümü şərəfinə belə 
bir tədbirin Rusiya kitabxanasında keçirilməsi rəmzi xarakter daşımışdır, çünki 
Heydər Əliyev mədəniyyətin, mənəvi kamilliyin inkişafına, vahid mədəni mə­
kanın saxlanılmasına böyük töhfələr vermişdir. 
Heydər  Əliyevin  böyüklüyü  onun  bir  dövlət  xadimi  kimi  mədəni­mənəvi 
əlaqələrin inkişafının əhəmiyyətini başa düşməsində idi. Azərbaycanın mədəni­
mənəvi  əlaqələri  qoruyub  saxlaması  Heydər  Əliyevin  dövlət  xadimi,  yeni 
demokratik Azərbaycanın  qurucusu  kimi  böyük  xidmətidir.  Onun  rus  dili  və 
mədəniyyətinə  münasibəti,  Bakı  Slavyan  Universitetinin  yaradılması,  Rusiya 
Dilçilik Universitetində Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin açılması 
Heydər Əliyevin unudulmaz xatirələrinə ən gözəl abidələrdir.
Rusiya Dövlət Kitabxanasının direktoru Viktor Fyodorov gecəni açaraq bil-
dirmişdir ki, Heydər Əliyev həm SSRİ, həm Azərbaycan üçün, həm də Rusiya­ 
Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsi üçün çox işlər görmüşdür. Hey-
dər Əliyevin fəaliyyətinə necə yüksək qiymət verilirsə­verilsin, yenə də azdır, 
çünki ən yüksək qiyməti tarixin özü verir. O demişdir: “Artıq aydındır ki, Hey-
dər Əliyev tərəfindən qoyulmuş təməlin əsasında həm müasir geosiyasi vəziy-
yəti  ən  incəliyinə  qədər  bilən  dövlət  xadiminin,  həm  də  öz  vətənini  ürəkdən 
sevən bir insanın müdrikliyi durur”. 
Rusiyanın  görkəmli  elm  xadimləri  insanların  ürəklərində  silinməz  izlər 
qoymuş Azərbaycan xalqının Ulu Öndərini sonsuz səmimiyyət və məhəbbətlə 
xatırlayaraq  bildirmişlər  ki,  Heydər  Əliyevlə  görüşmək  və  onunla  ünsiyyətə 
girmək həyatlarında ən parlaq və unudulmaz məqamlar olmuşdur. 

135
Azərbaycanın  və  Rusiyanın  əməkdar  incəsənət  xadimi  Janna  Dozortseva 
demişdir:  “Heydər  Əliyev  yüksək  mədəniyyətə  malik  son  dərəcə  gözəl  insan 
olmaqla yanaşı, həm də səmimi və mehriban idi. O, intellektinə, ziyalılığına və 
zəngin biliyinə görə bənzərsiz şəxsiyyət idi”. 
Heydər  Əliyev  SSRİ  Nazirlər  Soveti  sədrinin  birinci  müavini  vəzifəsində 
işləyərkən  onun  köməkçisi  olmuş Yuri  Soloduxin  bu  böyük  insanı  xatırlaya-
raq demişdir: “Heydər Əliyevlə işləmək hamı üçün məktəb idi. O, fəaliyyətinin 
əməli nəticələri, xüsusi iş üslubu olan siyasi xadim idi. Böyük, nadir intellek-
tual  potensialı  da  onun  geniş  dünyagörüşündə  özünü  büruzə  verirdi.  Heydər 
Əliyev  mədəniyyətə  və  mənəvi  inkişafa  böyük  diqqət  yetirirdi.  Onun  kino 
sənayesi üçün büdcədən pul ayrılmasına nail olmasını və Tretyakov qalereya-
sının yeni binasının tikintisinin başa çatmasına kömək etməsini hamı xatırlayır. 
O, böyük siyasi xadim idi. Heydər Əliyev dahiliyi sağlığında etiraf edilmiş şəx-
siyyətlərdən idi”. 
“Exo planetı” jurnalının baş redaktorunun müavini Valeri Calaqoniya Hey-
dər Əliyevin KİV nümayəndələrinə münasibətindən danışaraq bildirmişdir ki, 
heç  bir  sovet  xadimi  jurnalistlərə  bu  qədər  diqqət  ayırmırdı.  Heydər  Əliyev 
KİV­in rolunu Kremldəki həmkarlarından daha yaxşı başa düşürdü. 
Şərq Ədəbiyyatı Mərkəzinin salonunda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 
həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş fotosərgi, iki ekspozisiyadan – onun həyat 
və fəaliyyətindən söhbət açan və Heydər Əliyev Fondu tərəfindən buraxılmış 
kitablardan ibarət sərgi açılmışdır.
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi 28 May Respublika günü-
nün Rusiyada qeyd olunmasını dəstəkləyərək Azərbaycanın dövlətçilik dəyər-
lərinin  zənginliyinin  təbliğ  edilməsi  istiqamətində  mühüm  tədbirlər  həyata 
keçirmişdir.  Belə  ki,  2009­cu  il  may  ayının  28­də  Moskvada  Heydər  Əliyev 
Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva, Rusiya Xarici İşlər 
nazirinin müavini Aleksandr Yakovenko, Rusiya Federal Məclisinin və Dövlət 
Dumasının üzvləri, ictimai­siyasi xadimlər, xarici ölkələrin səfirlərinin iştirakı 
ilə 28 May Respublika gününə həsr edilmiş mərasim keçirilmişdir. 
Rusiya Xarici İşlər nazirinin müavini Aleksandr Yakovenko çıxışında bay-
ram  münasibətilə Azərbaycan  xalqını  təbrik  edərək  vurğulamışdır  ki,  Rusiya 
Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır və bu əlaqələrə 
böyük dəyər verir. 
Heydər Əliyevin həyatında çox şey Moskva ilə bağlı olmuşdur. Burada o, 
güclü  dəstək  almış,  siyasi  və  dövlət  fəaliyyətində  yüksəlmiş  və  son  nəticədə 
sovet rəhbərlərinin ikiüzlülüyü və ədalətsizliyi ilə qarşılaşmışdır. Heydər Əli-
yev bu çətinlikləri ona xas olan insani və vətəndaş dəyanəti ilə qarşılamış və 
doğma respublikaya qayıtdıqdan sonra qüvvəsini, istedadını və biliyini bütün-
lüklə  dövlət  müstəqilliyi  yoluna  qədəm  qoymuş Azərbaycan  xalqına  həsr  et­
mişdir. Heydər Əliyev şəxsiyyətinin miqyası o qədər geniş idi ki, onun intellek­

136
tual  və  insani  keyfiyyətləri  Azərbaycan  sərhədlərindən  çox­çox  uzaqlarda 
tanınmış, beynəlxalq aləmdə qiymətləndirilmişdir. 
Heydər Əliyev onun taleyinə düşən əzablı yolları və şəxsi iztirabları şərəflə 
dəf  edən  müdrik  və  uzaqgörən  siyasi  xadim  kimi  qəbul  olunmuşdur.  Heydər 
Əliyevin ətrafında MDB­nin siyasi, dövlət elitasında layiq olduğu əsl hörmət 
və ehtiram mühiti yaranmışdı. 
Heydər  Əliyev  dərin  ensiklopedik  biliyə  malik  insan,  bədii  istedadların 
mahir hamisi olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatı, incəsənəti və memarlığının əsl 
intibahı  onun  adı  ilə  bağlıdır.  Heydər  Əliyevin  şəxsiyyəti  rus  və Azərbaycan 
xalqlarının  dostluğunun,  milli  mədəniyyətlərinin,  əbədi  əlaqələrinin  təcəs-
sümü idi. Həm sovet və həm də postsovet dövründə Heydər Əliyevin həyatının 
mənası  və  məqsədi  yalnız  yaratmaq  idi.  O,  ölkəsini  hərtərəfli  coşqun  inkişaf 
yoluna çıxarmış, kiçik respublikanı energetika dövləti səviyyəsinə yüksəltmiş, 
Azərbaycanın siyasi təsiri regional çərçivədən çıxaraq beynəlxalq əhəmiyyətə 
malik olmuşdur. O, öz xalqına zəngin irs qoymuşdur və belə oğulları yetirən 
ölkə daim bəxtiyar olacaqdır. 
2009­cu ildə 15 iyun – Milli Qurtuluş günü ilə əlaqədar Moskvada Azər-
baycan  xalqının  Ümummilli  Lideri  Heydər  Əliyevin  xatirəsinə  həsr  olunmuş 
“Qloballaşma  dövründə  mədəniyyətlərin  qarşılıqlı  təsiri”  mövzusunda  bey-
nəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfrans Heydər Əliyev Fondunun Moskvadakı 
nümayəndəliyi, Rusiya Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutu, M.V.Lomono-
sov adına MDU­nun qlobal proseslər fakültəsi, AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və 
Hüquq İnstitutu və Rusiya Fəlsəfə Cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əli-
yeva Azərbaycan xalqının 15 iyun tarixini Milli Qurtuluş günü kimi qeyd etmə-
sini  vurğulayaraq  demişdir:  “Azərbaycan  müstəqilliyini  bərpa  etdikdən  sonra 
ciddi iqtisadi və siyasi problemlərlə qarşılaşdı. İqtisadi tənəzzül keçirən, Ermə-
nistan  tərəfindən  hərbi  müdaxiləyə  məruz  qalan Azərbaycan Vətəndaş  müha-
ribəsi  astanasında  idi.  Çoxdan  gözlənilən  müstəqillik  təhlükə  qarşısında  qal-
mışdı. Yalnız Heydər Əliyevin 1993­cü il iyunun 15­də hakimiyyətə qayıdışı 
vəziyyəti kökündən dəyişdirməyə imkan verdi, suveren Azərbaycan dövlətinin 
əsası qoyuldu. Heydər Əliyev bütün ömrünü öz ölkəsinə, vətəninə həsr etmişdi, 
onun müdrik siyasəti sayəsində Azərbaycan bu gün inkişaf edir və çiçəklənir. 
Azərbaycan iqtisadi inkişaf sürətinə görə bir neçə ildir ki, lider mövqeyindədir, 
ölkədə nəqliyyat, energetika sahələri üzrə iri regional layihələr həyata keçirilir, 
sosial problemlər həll olunur. Bir sözlə, həyatın bütün sahələrində inkişaf aydın 
hiss edilir. 
Bu gün Heydər Əliyev cismən aramızda yoxdur, lakin müstəqil Azərbaycan 
yaşayır, Ümummilli Liderin bütün həyatını həsr etdiyi iş, onun ideyaları yaşa-

137
yır, bu il yaradılmasının beş ili tamam olmuş Heydər Əliyev Fondu yaşayır. Bu 
dövr ərzində Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan xalqının, demək olar ki, bütün 
təbəqələrinin etimadını və dəstəyini qazanmışdır. Bu gün Fond təkcə Azərbay-
canda deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərir və təməli Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulmuş xeyirxah işləri davam etdirir. 
Mənim üçün xoşdur ki, qloballaşan dövrdə mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri 
mövzusunda keçirilən bugünkü konfrans Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edil-
mişdir. Nadir geosiyasi mövqeyə malik, Qərblə Şərq arasında əsl körpü olan və 
qədim İpək yolunda yerləşmiş Azərbaycan, həm Şərq və həm də Qərb mədə-
niyyətini  özündə  əks  etdirir.  Xalqımız  əsrlər  boyu  tolerantlıq  və  dözümlü lük 
ruhunda tərbiyə edilmişdir. Biz adət və ənənələrimizi dərindən qiymətləndirir, 
eyni  zamanda  dünya  ölkələrinin  bir­birindən  fərqli  mədəniyyətlərinə  böyük 
hörmət  bəsləyirik.  Bu  gün  kifayət  qədər  mükəmməl  dünya  birliyində  Azər-
baycan  tolerantlıq  nümunəsi  ola  bilər.  Bugünkü  mövzu  –  qloballaşma  möv­
zusu  kifayət  qədər  genişdir  və  birmənalı  deyildir.  Şübhə  doğurmayan  yalnız 
odur  ki,  müasir  dünya  inteqrasiya  edir  və  qloballaşma  dünyanın  demək  olar 
bütün ölkələrinə və xalqlarına təsir göstərir. Əminəm ki, bugünkü konfrans çox 
maraqlı və səmərəli olacaqdır. Sevindirici haldır ki, konfrans Azərbaycanın milli 
bayramı ilə eyni vaxta düşmüşdür və mən bunda rəmzi xarakter və xoş məna 
görmək istərdim. Bütün iştirakçılara konfransın işində uğurlar arzulayıram”. 
Konfransda MDU­nun fakültə dekanı, tarix elmləri doktoru Georgi Alekse-
yev, AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun direktoru İlham Məm-
mədzadə, MDU­nun qlobal proseslər fakültəsinin dekanı İlya İlin, RF hökuməti 
yanında  Moskva  Turizm  Akademiyasının  kafedra  müdiri  Olqa  Çistyakova, 
Rusiya  Fəlsəfə  Cəmiyyətinin  birinci  vitse­prezidenti,  fəlsəfə  elmləri  doktoru, 
professor Aleksandr Çumakov, RF XİN Diplomatiya Akademiyasının kafedra 
müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Konstantin Dolqovun və digər alim-
lərin çıxışları dinlənilmişdir. 
Konfransın  nəticəsi  olaraq  iştirakçılar  işçi  qaydada  qətnamə  qəbul  etmişlər. 
Qətnamədə mövzunun aktuallığı və əhəmiyyəti vurğulanmış, hər il Azərbaycan 
xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Əliyev qira­Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə