IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə17/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37

Isihlabelelo 60


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeShushani Eduthi. IMikitami kaDavida. Ukufundisa. Esilwa lamaAramu-Naharayimi lamaAramu-Zoba, lapho uJowabi wabuyela watshaya amaEdoma esihotsheni setswayi, inkulungwane ezilitshumi lambili.

1 Nkosi ususilahlile

Wasichithachitha,

Kade usucunuliwe

Buya kithi futhi.
2 Uqhaqhazelis' umhlaba

Wawephula wona,

Siza ubhidliko lwawo

Ngoba uyaqhuqha.

3 Utshengisile abantu

Bakho okunzima,

Iwayin' elesimanga

Usinathisile.


4 Ubanik' isiboniso

Abakwesabayo

Ukuze siphakanyiswe

Ngenxa yeqiniso.


5 Ukuze abathandwayo

Bakho bakhululwe,

Sindisa ngesandla sakho

Sokunene, ngizwa.


6 Ikhulumile iNkosi

Isebungcweleni

Ngokuthaba ngizalaba

Lona iShekemu.


7 Ngolinganis' isigodi

EsaseSukothi

IGiladi ingeyami

Laye uManase.


UEfremu ungamandla

Awekhanda lami

UJuda laye ngakimi

Ungumnikumthetho.


8 IMowabi ingumganu

Wokugezela m'na,

Ngolahl' inyathela lami

Phezu kweEdoma.


9 Nginqoba-ke Filistiya.

Nguban' ozangisa

Kumuzi oqinileyo?

Ngisiw' eEdoma?


10 Kungebe nguwe Nkosi na

Obusilahlile?

Obengasahambi lawo

Amabutho ethu?


11 Siphe-ke wena uncedo

Ekuhluphekeni,

Ngoba olomuntu lona

Uncedo luyize.


12 NgoNkulunkulu sonqoba

Ngoba kunguyena

Ozazigxobela phansi

Ezethu izitha.


Isihlabelelo 61


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. EsikaDavida.

1 Zwana isililo Nkosi

Lomthandazo wami.

Ekucineni komhlaba

Ngokhalela kuwe
2 Lapho inhliziyo yami

Isiphel' amandla

Ngiholele edwaleni

Elide kulami.


3 Ngoba kade uyinqaba

Yami futhi wena

Ungumthangala wamandla

Ngakuso isitha.


4 Ngizahlal' endlini yakho

Ngokungapheliyo

Ngizathemba ingubudo

Yamaphiko akho.


5 Ngoba Nkosi wen' uzwile

Izifungo zami

Unginik' ifa labesab'

Ibizo elakho.

6 Uzakwandisa impilo

Eyayo inkosi

Ibe m'nengi leminyaka

Okwezizukulwan'.


7 Yohlala phakade phambi

KweNkosi. Lungisa

Umusa lal' iqiniso

Okungayilonda.


8 Ngakho ngizahlabelela

Kul' ibizo lakho

Ngenze izifungo zami

Ngezinsuku zonke.


Isihlabelelo 62


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeJeduthuni. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Mpela ulindel' iNkosi

Umphefum'lo wami

Luvela kuyo olwami

Lona usindiso.
2 Yona yodwa ilidwala

Losindiso lwami

Angiyikunyikinyeka

Iyinqaba yami.


3 Koba nini linakana

Okubi ngomuntu?

Lofohlozwa njengomduli

Lothang' oluwayo.


4 Baceba ukumethula

Engqongeni yakhe

Bajabula emangeni

Emangeni wona.


Bayabusisa ngomlomo

Wabo okwempela

Kodwa ngaphakathi kwabo

Bethuka kakhulu.5 Mphefum'lo wami, lindela

'Nkosini kuphela,

Ngokuba ithemba lami

Livela ngakuyo.
6 Yona yodwa ilidwala

Losindiso lwami.

Angiyikunyikinyeka

Iyinqaba yami.


7 KuNkosi kulosindiso

Lodumo olwami,

'Dwala lenqaba yamandla

Ami akuThixo.


8 Themban' kuye kokuphela

Bantu, lizithele

Inhliziyo kuy' iNkosi

Eyinqaba yethu.


9 Mpela abantukazana

Bona bayilize,

Labo abayizikhulu

Bangamangana nje.


Uba befakwa phezulu

Khon' esikalini

Balula okwedlulayo

Ize lalo ize.


10 Ungathemb' imbandezelo

Ungabi lisela,

Nxa inotho isisanda

Ungananzi ngayo.


11 Ukhulume kany' uThixo,

Ngikuzwe kabili

Lokhu, ukuthi amandla

NgakaNkulunkulu.

12 Njalo ngakuwe bo Nkosi

Kukhon' isihawu,

Ngoba uyamnik' umuntu

Ngomsebenzi wakhe.


Isihlabelelo 63


Isihlabelelo sikaDavida, esenkangala yakoJuda.

1 Nkosi wen' uyiNkosi yam'

Ngizakukudinga

Masiny', umphefum'lo wami

Uwomele wena.
Inyama yam' ikhanuka

Wena enkangala

Elizwen' elomileyo

Kungekho lamanzi.


2 Ukubon' amandla akho

Lodumo olwakho

Njengoba ngikubonile

Endawen' engcwele.


3 Ngoba uthando olwakho

Lungcono kulayo

Impilo, indebe zami

Zizakudumisa.


4 Ngakho ngizakubusisa

Wena ngisaphila,

Ngizaphakamis' isandla

Kul' ibizo lakho.


5 'Mphefum'lo wam' uzasutha

'Mkantsho lamanono

Umlomo wam' udumise

Ngendeb' zenjabulo.


6 Nxa ngikukhumbula wena

Embhedeni wami,

Ngemilindo yobusuku

Nginakana ngawe.7 Ngoba ungumncedi wami,

Ngakho emthunzini

Wawo amaphiko akho

Ngizathokoza bo.
8 Owami umphefumulo

Ukuxhume wena

'Sandla sakho sokunene

Sesingibambile.


9 Abading' umphefum'lo wam'

Ukuwudiliza

Bazatshona phansi bona

Khon' emhlabathini.


10 Bazakuwa ngayo yona

Inkemba eyakho

Bazakuba yisabelo

Sawo amakhanka.


11 Kodwa inkosi iyaku-

thokoza ngoMlimu,

Bonke abafunga yena

Bazakujabula.


Kodwa yona imilomo

Eyabo bona-ke

Abakhuluma amanga

Yon' izakuvinjwa.


Isihlabelelo 64


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Izwa izwi lami Nkosi

Lomkhuleko wami

Gcin' impilo yami kukho

'Kwesaba izitha.
2 Ngicatshis' ekucebeni

Kwensitha kwababi

Ekuvukeleni kwabo

Abenza ububi.

3 Abalolimi olwabo

Njengayo inkemba

Bagobis' im'tshoko yabo

'Mazw' ab' ayababa.


4 Ukudubula ngasese

Yen' opheleleyo

Bazamdubula masinya

Ungaze wesaba.


5 Bazikhuthaz' ebubini

Bakhulum' ngokwenza

Imijibila ngasese

Bath': Ibonwa nguban'.


6 Badinga bona ububi

Babuhlolisise

Inhliziyo lokuzindla

Kwabo kutshonile.


7 Kodwa-ke uNkulunkulu

Uzakubatshoka

Uzakubalimaza bo

Masinyasinyane.


8 Bazakwenz' ulimi lwabo

Luwe phezu kwabo

Bonke abababonayo

Bazakubaleka


9 Bonke bazakwesaba-ke

Batsho umsebenzi

WeNkosi, beqedisisa

Izenzo ezayo.


10 ENkosini bazathaba

Abalungileyo

Bathembe; abaqondile

Bazakudumisa.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin