IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə18/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   37

Isihlabelelo 65


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida, ingoma.

1 EZiyoni ulindelwe

Yikubongwa Thixo

Njalo kuwe isifungo

Sizakwenziwa-ke.
2 Wena okuzwayo khona

Lokh' ukukhuleka

Ngakho kuwe izabuya

Yona yonk' inyama.


3 Ububi bami-ke bona

Bungehlule mina

Ezethu iziphambeko

Uzakuzisusa.


4 Uyabusisw' omkhethayo

Wena, omsondeza

Ukuze yena ahlale

Emagumen' akho.


Sizakusutha ngokuhle

Ngokulunga kwayo

Indlu yakho, lethempeli

Lakho elingcwele.


5 Ngezint' ezesabekayo

Ngakho ukulunga

Uzasiphendula Nkosi

Yosindiso lwethu.


Wena ulithemba layo

Yonk' imikhawulo

Yomhlaba labakhatshana

Khonale olwandle.

6 Okuthi ngamandla ayo

Ezimise ngawo

Izintaba, ivunule

Wona amandla nje.


7 Othulis' uxokozelo

Lwezinlwandle layo

Eyawo amavinq' azo

Lomsindo wabantu.


8 Labo abahlezi khona

Emikhawulweni

Yomhlaba bayesaba nje

'Ziboniso zakho.


Uyakwenza kuthokoze

Ukuphuma kwakho

Ukusa lakho ukuhlwa

Khona kuthokoze.


9 Uyethekela umhlaba

Njal' uwunethise

Uwuvundise kakhulu

Ngomfula weNkosi


Wona ogcwele amanzi.

Ubalungisele

Amabele nxa wena-ke

Uwalungisela.


10 Uyanethisa kakhulu

Imisele yawo

Ulungise khona lapho

Imigelo yawo.


Wena uyawuthambisa

Ngayo imikhizo

Ubusisa ukumila

Lokho okulapho.


11 Wethes' umnyaka ngomqhele

Ngokulunga kwakho

Njalo izindlela zakho

Zithont' amagcobo.


12 Athontel' emadlelweni

Ayo inkangala

Athokoze amaqaqa

Kumacele wonke.


13 Isemadlelwen' im'hlambi

Zigcwel' izihotsha

Amabele, zithokoza

Njalo zihlabele.


Isihlabelelo 66


Kumqondisi wokuhlabelela. Ihubo, isihlabelelo.

1 Yenzanini umsindo bo

Ojabulisayo

Liwenze kuNkulunkulu

Lina mazwe lonke.
2 Hlabelani inhlonipho

Yelakhe ibizo

Lenze izibongo zakhe

Zibe lal' udumo.


3 Tshonini kwiNkosi lithi:

Im'sebenzi yakho

Iyesabeka kangaka!

Ngabo ubukhulu


Bamandla wona awakho

'Zitha zakho zonke

Zizazehlisela zona

Ngaphambili kwakho.


4 Wokukhonza wonk' umhlaba

Uhlabele kuwe

Bonke bazakuhlabela

Elakho ibizo.

5 Wozanini lizebona

Izenzo zeNkosi

Iyesabek' ekwenzeni

Kubantwan' babantu.


6 Yaluphendula ulwandle

Lwaba ngumhlabathi

Bachaph' umfula ngenyawo

Laph' sathokoz' kuyo.


7 Uyabusa ngamandl' akhe

Kub' ephakadeni,

Kabawe abavukeli.

Ubona izizwe.


8 Bongani iNkosi yethu

Lina-ke abantu

Zwakalisani ilizwi

Lolwayo udumo.


9 Igcina umphefumulo

Wethu empilweni,

Ingavumeli inyawo

Zethu zitshelele.


10 Ngoba wena Nkulunkulu

Ususihlolile

Wasilinga njengesil'va

Yon' elingiweyo.


11 Usilethile thina-ke

Kulo imbule nje

Wabeka zon' inhlupheko

Kuzinkalo zethu.


12 Uwenzile amadoda

Agad' emakhanda

Sadabula emlilweni

Lakuwo amanzi.


Kodwa wen' usikhuphile

Wasiletha khona

Endaweni yona leyo

Engevundileyo.


13 Ngizakuy' endlini yakho

Lawo umnikelo

Wokutshiswa ngibhadale

'Zifungo zam' kuwe.


14 Ezikhulunywe zindebe

Zona-ke ezami

Okukhulunywe ngumlomo

'Kuhluphekeni kwam'.


15 Ngokunikel' im'hlatshelo

Yezinonileyo

Lamafutha ezinqama

Lenkomo lembuzi.


16 Yizanini lizwe lonke

'Besab' uNkulunkul'

Ngizalanda akwenzele

Umphefum'lo wami.


17 Ngakhala kuye mina-ke

Ngomlomo owami

Njalo wakhuliswa ngalo

Ulimi olwami.


18 Aluba nginanzelela

Khon' ukonakala

Enhliz'ywen' yami, iNkosi

Ngab' ingangizwanga.


19 Qoth' iNkosi ingizwile

Ilalele kimi

Kulo ilizwi eloku-

khuleka okwami.

20 Ibusisiwe iNkosi

Engaphuthisanga

Ukukhuleka okwami

Lom'sa wayo kimi.


Isihlabelelo 67 S.M.


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Isihlabelelo, ingoma.

1 'Thixo kabe lom'sa

Makasibusise

Makakhanyise ubuso

Bakhe kithi sonke.
2 'Kuz' indlela yakho

Yaziw' emhlabeni

Khon' ukusindisa kwakho

Ezizweni zonke.


3 Abakubonge-ke

Abantu Nkosi bo,

Akuthi bonke abantu

Bakubonge wena.


4 Kazithab' izizwe

Zonke zihlabele

Ngenjabulo zidumise

Kuwe njalo njalo.


Ngoba uzagweba

Abantu ngendlela

Elungileyo, wobusa

Izizwe zomhlaba.


5 Abakubonge-ke

Abantu Nkosi bo,

Akuthi bonke abantu

Bakubonge wena.


6 Kuzakuth' umhlaba

Uleth' izithelo,

UThixo, uThixo wethu,

Uzasibusisa.7 Izasibusisa

INkosi, kuzathi

Yonke imikhawulo bo

Yomhlab' iyesabe.

Isihlabelelo 68


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo, ingoma kaDavida.

1 Kavuke uNkulunkulu

Kuchithwe izitha

Lalabo abamzondayo

Abambalekele.
2 Njengentuthu iphetshethwa

Bamukise wena

Njengengcin' incibilika

Phambili komlilo.


3 Ababi kababhubhe bo

Phambi kway' iNkosi.

Kodwa abalungileyo

Babe lentokozo.


Kabajabule-ke phambi

KukaNkulunkulu

Yebo, kabathokoze-ke

Ye kakhulukazi.


4 Hlabelela kuJehova

Izibongo zakhe

Lidumis' ibizo lakhe

Lidumise yena.


Yen' okhwel' emazulwini

Ngebizo lakh' uJah

Njalo lithabe impela

Khona phambi kwakhe.


5 Uyise wezintandane

Ngumahluleli bo

Wabafelwakaz', iNkosi

Kundlu yay' engcwele.

6 UNkulunkul' uhlalisa

Ababodwa ngazo

Izindlu ngezindlu. Njalo

Abakhuphe labo


Ababotshwe ngawo wona

Amaketane bo,

Kodwa abavukelayo

Bahlal' enkangala.


7 Nkulunkul' usukhokhela

Abakho abantu

Ubahola udabula

Lezozinkangala.


8 Umhlaba wanyikinyeka

Lawo amazulu

Athonthisa phambi kwakhe

Yen' uNkulunkulu.


Ngitsho layo iSinayi

Yanyikinyeka bo

Phambi kukaNkulunkulu

'Thixo ka'Srayeli.


9 Nkosi, wanisa kakhulu

Ngalo wal'qinisa

Ilifa elakho, lapho

Selidiniwe-ke.


10 Ibandla lakho lihlezi

Khonapho o Nkosi

Ulungisel' abayanga

Ngobakho ubuhle.


11 INkosi yanika izwi:

Ixuku lona-ke

Elakubikayo khona

Lalil'khulukazi.


12 Amakhosi empi yona

Abaleka wonke

Lomfaz' owasal' ekhaya

Wabelwa impango


13 Lanxa lilel' embizeni

Lofana lempiko

Zamajuba esiliva

'Nsiba zegolide.


14 Laph' uSomandla echitha

Amakhosi kukho

Kwanjengeliqhwa eSalmon'

Elikhithikayo.


15 Intaba kaNkulunkulu

Ifana lentaba

YaseBashane ngobude

Intab' iBashane.


16 Leqelani-ke zintaba?

UThix' uthand' uku-

hlala khona; 'Nkos' yohlala

Khona laphakade.


17 'Nqola zikaNkulunkulu

Zizinkulungwane

Ezimatshum' amabili,

Izinkulungwane


Ezazo izingilosi.

INkos' iphakathi

Kwazo njengaseSinayi

Endawen' engcwele.


18 Wenyukela phezulu-ke

Udons' izigqili

Khona ebugqilini bo

Wemukel' izipho

Zona ezabo abantu

Lab' avukelayo,

Ukuze uMlim' iNkosi

Azehlala kibo.


19 Ibusisiwe iNkosi

Esipha izipho

Insuku zonke uMlimu

Wosindiso lwethu.


20 Yen' uNkulunkulu wethu

Ungowosindiso

KuThix' iNkosi kuloku-

phuma ekufeni.


21 'Nkulunkul' uzalimaza

Ikhanda lezitha,

Aziqothul' izinwele

Ezaso isoni.


22 Ngabantu bayo iNkosi

Yathi: Ngobasusa

EBashane laselwandle

Ngibabuyise bo.


23 Ukuz' ucwilis' unyawo

Lwakho egazini

Lezitha zakho, lolimi

Lwezinja zakh' kulo.


24 Sebebone izinhambo

Ezakho, Jehova,

Nkulunkulu, Nkosi yami

Kundawo engcwele.


25 Abaculi bakhokhela

'Batshayi bogubhu

Lezintombi zazilapho

Zibetha ichacho.


26 Bongan' uThix' ebandleni

Ngitsho yon' iNkosi,

Elivele emthonjeni

WakwaIsrayeli.


27 Ukhona uBenjamini

Engomuncinyane

Balaye umbusi wabo

Yena okaJuda


Amakhosi ayelawo

Amacebo awo,

Amakhosana awakwa-

Zeb'loni, Naftali.


28 'Nkosi yakho imisele

Awakho amandla,

Qinisa Nkosi khonokho

Osenzele khona.


29 Ngenxa yelakh' ithempeli

LaseJerusalem'

Amakhosi azaletha

Zon' izipho kuwe.


30 Khuza bona abemkhonto,

Umhlambi wenkunzi,

Lamankonyana abantu,

Baze bona bonke


Bazinikele bephethe

Inhlamvu zesil'va.

Abantu abathokoza

Empini bachithe.


31 Amakhosan' azaphuma

'Gibithe; masinya

'Eth'yopiya yokwelula

'Sandla say' kwiNkosi.

32 Hlabelan' kuNkulunkulu

Mibuso yomhlaba,

Lihlabelel' indumiso

Kuyona iNkosi.


33 Kuye okhwela phezulu

Kwawo amazulu,

Endul', athume elakhe

Ilizw' elikhulu.


34 Nikan' iNkosi amandla

Ubukhosi bayo

Buphezu kuka'Srayeli

Lamandl' emafini.


35 Uyesabeka o Nkosi

Kwezakho indawo

Ezingcwel', uNkulunkulu

Wakh' uIsrayeli


Nguye ophayo amandla

Njalo lokuqina

Ebantwini bakhe. Kayi-

busiswe iNkosi.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə