IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə20/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   37

Isihlabelelo 72


KuSolomoni.

1 Nkulunkulu nik' inkosi

Izahlulo zakho,

Lay' indodana yenkosi

Ukulunga kwakho.
2 Izabahlulel' abantu

Bakho ngokulunga,

ibagwebe abayanga

Bakho ngemfanelo.


3 Intaba zizalethela

'Bantu ukuthula

Lawo amaqaqanyana

Ngakho ukulunga.4 Yohlulela abayanga,

Isiz' abantwana

Babasweli ibephule

Iziq' abahluphi.
5 Bokwesaba ingq' ilanga

Lenyanga kuhlezi

Kokuphela kuzo zonke

Izizukulwana.


6 Uyakwehla njengezulu

Phezu kwamahlungu,

Njengazo inhlambo zona

'Zimanzis' umhlaba.


7 Ngensuku zayo bokwanda

Abalungileyo,

Kwand' ukuthula nxa lokhe

Inyang' isekhona.


8 Uzabusa kusukela

Kulwandle kusiya

Kulwandl', lemfulen' kusiya

Kuz'phetho zomhlaba.


9 Abahlala enkangala

Bazaguqa khona

Phambi kwakhe njal' izitha

Zokhotha uthuli.


10 Amakhosi eTarshishi

Lawo awakuzo

Izihlenge azaletha

Zona izipho bo.


Amakhosi awakhona

EShebha leSebha

Azakunika zona nje

Ezawo izipho.

11 Yebo amakhosi wonke

Azakuwa wona

Phambi kwakhe, zonk' izizwe

Zizakumkhonza bo.


12 Ngokuba uzamkhulula

Osweley' ekhala,

Lomyanga laye lowo nje

Yen' ongelamsizi.


13 Wohawukela umyanga

Loswelayo njalo

Isindise im'phefum'lo

Eyabaswelayo.


14 Wohleng' umphefum'lo wabo

Kungoz' lodlakela,

Legazi labo lil'gugu

Emehlweni akhe.


15 Njalo uzaphila yena

Kuye kuzanikwa

Okwalo lon' igolide

Lon' elaseShebha.


Uzakwenzelw' im'thandazo

Yena njalo njalo,

Uzakudunyiswa yena

Izinsuku zonke.


16 Koba khon' ihetshezana

Lawo amabele

Elizweni khona phezu

Kwengqonga zentaba.


Zohatshazel' izithelo

NjengeLebanoni,

Bokhaphazel' abomuzi

Satshani bomhlaba.


17 Ibizo layo lokuma

Kube nininini,

Ibizo lizakuhlala

Lisekhon' ilanga.


Bazakubusiswa kuye,

Lazo zonk' izizwe

Zizakutsho khon' ukuthi

Yen' ubusisiwe.


18 Ibusisiwe iNkosi

'Nkosi ka'Srayeli,

'Mlimu yedwa owenzayo

Imimangaliso.


19 Kalibusiswe ibizo

Lakh' elilodumo,

Ugcwal’ umhlaba ngodumo.

Ameni, Ameni.Imikhuleko kaDavida indodana kaJese isiphelile.

Isihlabelelo 73


Isihlabelelo sikaAsafi.

1 Impel' iNkos' ilungile

Kuy' uIsrayeli

Lakulab' abanhliziyo

Ehlanzekileyo.
2 Kodwa mina, inyawo zam'

Zaphose zasuka,

Izinyathelo ezami

Zazizatshelela.


3 Ngoba ngangihawukela

Iziwula lapho

Ngibona impumelelo

Yabakhohlakali.

4 Ngoba kakukh' izibopho

Ekufeni kwabo,

Kodwa won' amandla abo

Aqinile mpela.


5 Kabahlupheki njengabo

Abanye abantu,

Njalo kabakhathazeki

Njengabo abanye.


6 Ngakho ukuziqhenya bo

Kubazungezile

Njengeketane, ukulwa

Kubambokothile.


7 Sebequnjelwe ngamehlo

Ngenxa yokunona

Balenzuzo engaphezu

Kwabakufisayo.


8 Babolile bonakele

Bakhuluma kubi,

Bepopot' imbandezelo

Bayaziqhenya bo.


9 Bahlambaza amazulu

Ngemilomo yabo

Ulimi lwabo luhamba

Izwe jikelele.


10 Ngakho-ke abantu bakhe

Babuyiswa lapha

Bayanathiswa amanzi

Agcwele inkezo.


11 Njalo bathi: Wazi njani

Yen' uNkulunkulu?

Kukhona yini ukwazi

Kuy' oPhezukonke?


12 Khangela abangelaye

UNkulunkulu-ke

Baphumelel' emhlabeni

Bande enothweni.


13 Impela ngihlambulule

Inhliziyo ngeze

Izandla ngizigezile

Ngaphandle kwecala.


14 Ngokuba usuku lonke

Bengihluphekile

Bengitshaywa ekuseni

Kwezinsuku zonke.


15 Uba ngisithi: Ngizothi:

Bona ngocunula

Sona isizukulwana

Sabantwana bakho.


16 Lapha ngacabanga lokhu

Ngifis' ukukwazi

Kwakubuhlungu kakhulu

Kimi khona lokho.


17 Ngaze ngayangena khona

Endlini engcwele

KaNkulunkulu, ngaqonda

Isiphetho sabo.


18 Impela ubabekile

Kwezibutshelezi

Wabaphosela kundawo

Zokuchithakala.


19 Hay' ukuchitheka kwabo

Behliselwe phansi

Ngomzuzwana! Baminziwe

Ngokwesabisayo.

20 Njengephupho kovukayo

O Nkulunkulu, nxa

Uvuka, uzadelela

Owabo umumo.


21 Ngakho inhliziyo yami

Yayicunukile

Futhi mina ngahlabeka

Ezinsweni zami.


22 Ngangiyisiphukuphuku

Umgumbathakazi

Ngaba njengenyamazana

Khona phambi kwakho.


23 Loba kunjalo ngikuwe

Kokuphela mina

Wen' ungibambe ngesandla

Sami sokunene.


24 Wena uzangikhokhela

Ngeselulek' sakho

Emva kwalokhu ungise

Enkazimulweni.


25 Ezulwini ngilobani?

Hatshi nguwe wedwa

Lemhlabeni kakh' omunye

'Ngimfisa njengawe.


26 Inyama lenhliziyo yam'

Kuyaphel', iNkosi

Ingamandla lesabelo

Sami kokuphela.


27 Bhek', abakhatshana lawe

Bazabhubha bonke

Uzachith' abaphingayo

Ngokusuka kuwe.


28 Mina kuhle ngisondele

KuThixo ngimthembe

Ukuze ngibike yonke

Im'sebenzi yakho.


Isihlabelelo 74


IMasikili kaAsafi.

1 Nkosi usilahleleni

Ngokungapheliyo?

Kungani ucaphukele

'Zimvu zedlel' lakho?
2 Kawulikhumbule lona

Elakho ibandla

Lona owalithengayo

Khonale endulo.


Intonga yelifa lakho

Owalihlengayo

Le intaba yeZiyoni

Yon' ohlezi kuyo.


3 Phakamisa izinyawo

Zakh' kukuchitheka

Konk' isitha esikwenze

Endawen' engcwele.


4 Izitha zakho zibhonga

Phakathi kwebandla

Zamisa impawu zazo

Njengeziboniso.


5 Indoda yaba lodumo

Ngokuphakamisa

Amahloka kuzihlahla

Zona eziqatha.


6 Kodwa khathesi bephula

Ngezando langawo

Amahloka umsebenzi

Obaz'weyo wayo.

7 Baphosela won' umlilo

Endaweni yakho

Engcwel', bayingcolisile

Ngokuphosa phansi


Yona eyakho indawo

Okuhlala kuyo

Elakho ibizo lona

Isiwiswe phansi.


8 Bath' enhliziyweni zabo:

Asizidilize.

Batshis' amasinagoge

ENkosi ezweni.


9 Kasibon' impawu zethu,

Kakho umprofethi

Akakho phakathi kwethu

Owaz' izikhathi.


10 Nkosi koza kube nini

Isitha sihlaza

Lesitha sithuk' ibizo

Lakho njalo njalo?


11 Kungan' ufinyez' isandla

Sakho sokunene?

Sikhuphe sona kuso nje

Isifuba sakho.


12 Ngob' uThixo uyiNkosi

Yami yasendulo

Owenza lon' usindiso

Phakathi komhlaba.


13 Wehlukanisa ulwandle

Ngawakho amandla

Wephul' amakhand' ezilo

Phakathi kwamanzi.


14 Wachoboza amakhanda

Awawo umgobho

Ube yikudla kwabantu

Kwabasenkangala.


15 Waqhekeza imithombo

Lazo impophoma

Wayomisa imifula

Egeleza njalo.


16 Ingeyakho yon' imini

Labo ubusuku

Ulungisil' ukukhanya

Lalo ilanga bo.


17 Wamisa imikhawulo

Yonke yomhlaba bo

Walenza lona ihlobo

Labo ubusika.


18 Khumbula ukuth' isitha

Sesicunulile,

Nkos', izithutha zithuka

Elakho ibizo.


19 Nkulunkulu, unganiki

Umuphefumulo

Wejuba lakho kuxuku

Lona elababi.


Ungalikhohlwa ibandla

Labayanga bakho

Kuze kube yisikhathi

Son' esaphakade.


20 Nanzelel' uvumelwano

Ngokuba indawo

Ezomhlaba ezimnyama

Zigcwel' isihluku.

21 Abahlutshwayo kabanga-

buyi belenhloni.

'Myanga lesisweli kaba-

bong' ibizo lakho.


22 Vuka Nkosi ululwele

Olwakho udaba,

Khumbul' is'thutha sithuke

Wena nsuku zonke.


23 Ungalikhohlwa ilizwi

Lezitha ezakho

Uxokozel' olwazo lu-

yanda njalo njalo.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin