IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə28/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37

Isihlabelelo 103


EsikaDavida.

1 Bong' iNkosi mphefum'lo wam'

Lokukimi konke

Kakubusise ibizo

Layo elingcwele.
2 Kawuyibonge iNkosi

Wena mphefum'lo wam'

Ungaze wakhohlwa zonke

Izinzuzo zayo.


3 Yena okuxolelayo

Bonk' obakh' ububi

Yena uyelapha zonke

Ezakho izifo.


4 Ohlenga eyakh' impilo

Encithakalweni

Okwethes' umqhele owo-

musa lesihawu.


5 Osuthis' umlomo wakho

Ngokulungileyo

Buvuswe ubutsha bakho

Bufuz' obokhozi.


6 INkosi isebenzisa

Khona ukulunga

Lesigwebo kubo bonke

Abahlutshwayo bo.


7 Yazazisa izindlela

Zayo kuMozisi

Lazo ezayo izenzo

Kwabako'Srayeli.


8 INkosi ilesihawu

Njalo ilomusa

Iphuz' ukuthukuthela

Yand' esihawini.


9 Kayiyikuphikisana

Ngezikhathi zonke,

Kayigcin' intukuthelo

Kube laphakade.


10 Kayisiphathang' njengazo

Izono ezethu

Kayisiphindiselanga

Ngokobubi bethu.


11 Njengokuphakam' kwezulu

Phezulu komhlaba

Sinjal' isihawu sayo

Kwabayesabayo.


12 Njengempumalang' ihluke

Kuy' intshonalanga

Izidedisile kithi

Zonk' izono zethu.


13 Njengoyis' ehawukela

Abantwana bakhe

Injalo iNkosi kubo

Abayesabayo.


14 Ngokuba iyazazela

Elethu ibumba

Iyakhumbula ukuthi

Thina siluthuli.


15 Umuntu, insuku zakhe

Zifana lotshani

Zinjengeluba leganga

Yen' uyakhahlela.


16 Ngoba umoya udlula

Khona phezu kwalo

Ukuthi indawo yalo

Ingab' isalazi.


17 Kodw' isihawu seNkosi

Sisuka phakade

Siye kweliny' iphakade

Phezulu kwalabo


Abayesabayo yona

Lakho okwayo-ke

Ukulunga kubantwana

Babantwana babo.


18 Kubo abagcin' esayo

Isivumelwano

Labakhumbula ukwenza

Eyay' imithetho.


19 INkosi ilungisile

Isihlalo sayo

Ezulwin', umbuso wayo

Uyabusa konke.


20 Bongani iNkosi lina

Zingilosi zayo

Lina eledlulayo bo

Ngawo won' amandla,

Lina elenza eyayo

Yona imilayo

Lilalela lon' ilizwi

Lawayo amazwi.


21 Yibongenini iNkosi

Lina mabandl' ayo

Lina ezayo inceku

Lenz' intando yayo.


22 Bonganini yon' iNkosi

Lina lonke phela

Misebenzi yayo yonke

Endaweni zonke


Kulo lonke jikelele

Elombuso wayo.

Kawuyibonge iNkosi

Wena mphefum'lo wam'.


Isihlabelelo 104


1 Bong' iNkosi mphefum'lo wam'

Nkosi Nkulunkulu

Wam', umkhulu uhlonitshwa

Wembath' ubukhosi.


2 Ozigubuzele ngoku-

khanya njengengubo

Uyelula amazulu

Njengalo ilembu.


3 Omisa intungo zazo

Ezakho izindlu

Phakathi kwawo amanzi.

Wena owenzayo


Wona amayezi abe

Ngezakhe inqola

Nguwe ohamba phezulu

Kwamaphik' omoya.


4 Owenza izingilosi

Zakhe imimoya

Lezinceku zakhe ama-

langabi omlilo.


5 Owabek' izisekelo

Zomhlaba ukuze

Ungasuswa kuze kube

Lanini lanini.


6 Wawugubuzela wona

Ngenziki sangubo,

Amanzi ema phezulu

Kwazo izintaba.


7 Ngakho ukukhuza kwakho

Wona abaleka

Ngalo izwi lokuduma

Kwakho aphangisa.


8 Enyuka ngazo intaba

Ehla ngezihotsha

Ezawo ezindaweni

Omisele wona.


9 Umisile umkhawulo

'Kuze ungadlulwa

Angabuy' agubuzele

Futhi-ke umhlaba.


10 Uyaveza imithombo

Khon' ezihotsheni

Egelezayo phakathi

Kwawo amaqaqa.


11 Inathis' inyamazana

Zonke ezomango,

Obabhemi bayaqeda

Ukoma okwabo.

12 Phansi kwayo izinyoni

Ezalo izulu

Zilezindlu zazo, ziya-

hlabel' engatsheni.


13 Uthelela amaqaqa

Esendlini yakhe

Umhlab' usuth' ngesithelo

Sem'sebenzi yakho.


14 Ukhulisela inkomo

Bona utshani bo

Njalo layo imibhida

Esenzel' abantu


Ukuze yena alethe

Khona-ke ukudla

Ukuze kuzekuphuma

Khona emhlabeni.


15 Lalo iwayini lelo

'Lithokozisayo

Inhliziyo eyomuntu

Njalo lamafutha


Wona awenza ubuso

Bukhanye obala

Lesinkwa esiqinisa

'Nhliziyo yomuntu.


16 Izihlahla zay' iNkosi

Zigcwele ukudla

Ihlanyel' amasedari

Khon' eLebanoni.


17 Lapho inyoni zakhela

Khona izidleke

Indlu yengabuzane yi-

sihlahla sefiri.


18 Won' amaqaqa amade

Zinqaba zembuzi

Zasendle law' amadwala

Azo izimbila.


19 Inyanga yayimisela

Zona izikhathi,

Ilanga lalo liyazi

Ukutshona kwalo.


20 Iyenza bon' ubunyama

Bube yibusuku,

Kuphuma ngabo izilo

Zawo won' umhlaba.


21 Zon' izilwane ezintsha

Zibonel' okwazo

Ukudla zifun' inyama

Yaz' kuNkulunkulu.


22 Ilanga-ke liyaphuma

Lazo zibuyele

Emuva ziyekulala

'Zikhundleni zazo.


23 Umuntu-ke uyaphuma

Azihambele nje

Ay' emsebenzini kuze

Kube kusihlwa nje.


24 O! Nkosi 'misebenzi yakh'

'Yandile kangaka.

Ingeyokuhlakanipha

Ligcwel' inoth' izwe.


25 Njalo lolwandle lukhulu

Lapho kulezilo

Ezingebalw' ezinkulu

Lazo ezincane.

26 Zihamba kul' izikepe

Loleviyathani

Owamenzela ukuthi

Adlale phakathi.


27 Kuwe zonke zikhangele

Ukuze uziphe

Ngesikhath' esifanele

Okwazo ukudla.


28 Uyazipha, ziyabutha.

Uvula esakho

Isandla, zigcwaliseke

Ngokulungileyo.


29 Usitha ubuso bakho

Ziyakhathazeka

Usus' umoya ziyafa

Zibuyel' othulin'.


30 Uthuma umoya wakho

Zibe sezidalwa

Ubenza butsha ubuso

Bawo won' umhlaba.


31 Udumo lweNkosi luza-

kuma njalo njalo,

Izathokoza iNkosi

Kwim'sebenzi yayo.


32 Ikhangela kuw' umhlaba

Uhluthuthumele

Ithinta won' amaqaqa

Abese ethunqa.


33 Ngizahlabel' eNkosini

Ngisengophilayo

Ngidumis' uThixo wami

Lapho ngisekhona.


34 Kuzaba mnandi okwami

Khon' ukumkhumbula

Ngizakujabula kuyo

Eyami iNkosi.


35 Kaziqedwe emhlabeni

Izoni lababi.

Bong' iNkosi mphefum'lo wam'

Dumisan' iNkosi.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin