IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə30/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37

Isihlabelelo 107


1 Bonganini-ke iNkosi

Ngoba ilungile,

Ngokuba umusa wayo

Uhlezi phakade.


2 Kabatsho-ke abahlengwa

Bayo yon' iNkosi

Labo bona abahlengwa

Kusandla sesitha.


3 Wababutha emazweni

Kwelempumalanga,

'Ntshonalanga lenyakatho

Laseningizimu.

4 Bazulazula enhlane

Bebodw' endleleni

'Muzi wokuhlala bona

Abawutholanga.


5 Bona-ke babelambile

Njalo-ke bomile,

Imiphefumulo yabo

Yaphela amandla.


6 Basebekhal' eNkosini

Besenhluphekweni,

Yase ibakhulula-ke

Kuzinhlupho zabo.


7 Yabakhokhela ngendlela

Yon' elungileyo,

Ukuze bayefika-ke

Emzin' wokuhlala.


8 Abantu kabadumise

INkos' ngokulunga

Kwayo lezimangaliso

'Bantwanen' babantu!


9 Ngob' usuthis' ukufisa

Kwawo umphefum'lo,

Agcwalis' olambileyo

Ngokulungileyo.


10 Abahlez' ebunyameni

'Thunzini lokufa,

Babotshiwe zinhlupheko

Lazo izinsimbi.


11 Ngoba bona bavukela

Amazwi kaThixo

Badela icebo lakhe

Yen' oPhezukonke.


12 Wehlis' inhliziyo zabo

Ngabo ubunzima

Baze bawa phansi bona

Engekh' osizayo.


13 Basebekhal' eNkosini

Besenhluphekweni

Yase ibasindisa-ke

Kuzinhlupho zabo.


14 Yabakhupha emnyameni

Lethunzin' lokufa

Izibopho zabo bona

Yazephulaphula.


15 Abantu kabadumise

INkos' ngokulunga

Kwayo lezimangaliso

'Bantwanen' babantu!


16 Ngoba wephulile zona

'Zivalo zethusi

Wayiquma imigoqo

Eyayo insimbi.


17 Izithutha ngenxa yazo

Zon' iziphambeko,

Labo bon' ububi babo

Ziyahlupheka bo.


18 Umphefumulo owabo

Uzonda ukudla,

Sebesondelele wona

'Masango okufa.


19 Basebekhal' eNkosini

Besenhluphekweni

Yase ibasindisa-ke

Kuzinhlupho zabo.

20 Yathumela izwi layo

Yasibasilisa,

Njalo yasibakhulula

Ekubhujisweni.


21 Abantu kabadumise

INkos' ngokulunga

Kwayo lezimangaliso

'Bantwanen' babantu!


22 Kabanikel' im'nikelo

Yon' eyokubonga,

Batshumayel' im'sebenzi

Yayo ngenjabulo.


23 Bon' abehlela olwandle

Bahamba ngem'khumbi

Besenza imisebenzi

Kwamaneng' amanzi.


24 Babona imisebenzi

EyeNkosi lazo

Izimangaliso zayo

Khona enzikini.


25 Ngokuba utsho kuvuke

Sona isiphepho

Siwaqubule wona-ke

Amagagas' alo.


26 Benyukela ezulwini

Babuyele phansi

'Mphefum'lo uncibilike

Ngenxa yenkathazo.


27 Badengezela bezula

Njengas' isidakwa

Ukuhlakanipha kwabo

Sekubaphelele.


28 Basebekhal' eNkosini

Besenhluphekweni,

Yase ibakhupha yona

Ezinhluphekweni.


29 Wenz' isiphepho sichume

Ukuze kuthi-ke

Won' amagagasi aso

Aze aphele du.


30 Ngakho-ke kabajabule

Ngoba sebethule

Wabaletha ethekwini

'Lesifiso sabo.


31 Abantu kabadumise

INkos' ngokulunga

Kwayo lezimangaliso

'Bantwanen' babantu!


32 Akuth' bayiphakamise

Kubandla labantu,

Bayidumis' kumhlangano

Wabo abadala.


33 Iyayenza imifula

Ibe yinkangala,

Lemithombo ibe njenge-

lizw' elomileyo.


34 Izwe elivundileyo

Libe ligwadule

Ngobubi babantu balo

Abahlala khona.


35 Iyayenza yon' inhlane

Ibe yiziziba

Lomhlaba owomileyo

Im'thombo yamanzi.

36 Khonapho-ke ihlalisa

Abalambileyo

Ukuze bawulungise

Um'zi wokuhlala.


37 Bahlanyela amasimu

Njalo lezivini

Okuthelay' izithelo

Zona ezinengi.


38 Iyababusisa yona

Ukuze bande-ke,

Kayivum' inkomo zabo

Ukuthi zinciphe.


39 Babuye banciphe bona

Njalo bathotshiswe

Ngokubandezelwa kwabo

Lohlupho losizi.


40 Ithela ihlazo phezu

Kwaw' amakhosana,

Iwenz' azule enhlane

Okungelandlela.


41 Iphakamis' osweleyo

Kulo lon' uhlupho

Iyenza zona insapho

Zibe njengomhlambi.


42 'Balungileyo bobona

Njalo bathokoze

Okubi konke kovala

Won' umlomo wakho.


43 Low' ohlakaniphileyo

Loqaphelis' lokhu

Bazaqedisis' uthando

Lwayo yon' iNkosi.


Isihlabelelo 108


Ingoma, isihlabelelo sikaDavida.

1 Nkulunkulu 'nhliziyo yam'

Imi iqinile,

Ngizahlabel' izibongo

Langodumo lwami.
2 Vukanini livuke bo

Lin' hubo lechacho,

Mina ngokwami ngovuka

Ekusen' kakhulu.


3 Ngizakubonga iNkosi

Phakathi kwabantu,

Ngizahlabelela kuwe

Phakathi kwezizwe.


4 Ngoba isihawu sakho

Sikhulu siphezu

Kwezulu, leqinis' lakho

Lifik' emafini.


5 Phakama o wena Nkosi

Phezu kwamazulu,

Lalo olwakho udumo

Phezu kwezwe lonke.


6 Ukuze abathandwayo

Bakho bakhululwe,

Sindisa ngesandla sakho

Sokunene, ngizwa.


7 Ikhulumile iNkosi

Isebungcweleni

Ngokuthaba ngizalaba

Lona iShekemu.


8 Ngolinganis' isigodi

EsaseSukothi

IGiladi ingeyami

Laye uManase.

UEfremu ungamandla

Awekhanda lami

UJuda laye ngakimi

Ungumnikumthetho.


9 IMowabi ingumganu

Wokugezela m'na,

Ngolahl' inyathela lami

Phezu kweEdoma.


10 Ngizanqob' iFilistiya.

Nguban' ozangisa

Kumuzi oqinileyo?

Ngisiw' eEdoma?


11 Kungebe nguwe Nkosi na

Obusilahlile?

Obengasahambi lawo

Amabutho ethu?


12 Siphe-ke wena uncedo

Ekuhluphekeni,

Ngoba olomuntu lona

Uncedo luyize.


13 NgoNkulunkulu sonqoba

Ngoba kunguyena

Ozazigxobela phansi

Ezethu izitha.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin