IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə2/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Isihlabelelo 6 L.M.


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi, ngeSheminithi. Isihlabelelo sikaDavida.

1 O Nkosi ungangisoli

Nxa wena uthukuthele,

Ungangitshayi ngolaka

Olwakho nxa seluvutha.
2 Ngihawukele o Nkosi

Ngoba ngibuthakathaka,

Ngelapha Nkosi ngokuba

Amathamb' athuthumele.


3 Lomphefum'lo wami wona

Uhluphekile kakhulu,

Kodwa wena Nkulunkulu

Hawu Nkosi koba nini?


4 Buya Nkosi ungisize

Hlenga umphefum'lo wami,

O ngisindisa bo ngenxa

Yawo won' umusa wakho.


5 Ngoba ekufeni khona

Akukho ukukhumbula,

Elibeni ngubani na

Ozakubonga wena na?

6 Ngidiniwe mina ngakho

Ukububul' ebusuku,

Ngimanzisile umbheda

Wami ngazo inyembezi.


7 Ilihlo lami lidliwe

Lusizi lwami impela,

Lona liyaguga ngazo

Zonke zon' izitha zami.


8 Sukani kimi lina bo

Abasebenzi bobubi,

Ngoba iNkosi izwile

Ilizwi lokulila kwam'.


9 INkosi isikuzwile

Ukuncenga kwami khona,

INkosi isemukela

Wona umthandazo wami.


10 Zonk' izitha zam' kazibe

Lezinhloni zihlupheke,

Kazibuyele ngenhloni

Zidane ngokuphangisa.


Isihlabelelo 7


IShigayoni kaDavida, ayihlabelela iNkosi, ngamazwi kaKushi umBenjamini.

1 Nkosi Nkulunkulu wami

Ngithembela kuwe,

Kubo abangihluphayo

Ngihleng' ungisize.
2 Hlez' ahlephul' umphefum'lo

Wami sangonyama

Ewenz' iziqa kungekho

Ongikhululayo.


3 Nkosi Nkulunkulu wami

Uba ngenze lokhu

Uba kukhona okubi

Ezandleni zami.4 Uba ngimphindisel' 'kubi

Obengalwi lami

Yebo mina ngimkhulule

Olwa lami ngeze.
5 Yenza ukuthi isitha

Sami siwuhluphe

Umphefum'lo wami wona

Njalo siwuthathe.


Yebo yenz' anyathelele

Phans' impilo yami

Abeke phansi udumo

Lwami othulini.


6 Vuka Nkosi ulolaka

Ziphakamise bo

Ngenxa yal' ulaka lwazo

Zon' izitha zami.


7 Ngakh' umhlangano wabantu

Uzakukuhanqa

Ngenxa yabo buya wena

Khonale phezulu.


8 INkosi yogweba 'bantu

Ngiqondise Nkosi

Ngokulunga lobuqotho

Obukhona kimi.


9 Bona ububi bababi

Abuphele mpela

Kodwa ubamise labo

Abalungileyo.


Nkulunkul' olungileyo

Uyazihlola bo

Izinhliziyo zona bo

Njalo laz' izinso.

10 KuNkulunkul' inqaba yam'

Wena ohlengayo

Labo abaqondileyo

Enhliz'yweni yabo.


11 'Nkulunkul' uyabagweba

Abalungileyo

INkos' izondel' ababi

Izinsuku zonke.


12 Nxa yena engaphenduki

Uzalol' inkemba,

Ugobisile umtshoko

Uwulungisile.


13 Njalo usemlungisele

'Zikhali zokufa,

Uqondisa imitshoko

Yakhe kubahluphi.


14 Khangela uyahelelwa

Yibubi umithi,

Usekhulelwe ngokona

Wazala amanga.


15 Uwenzile won' umgodi

Wawugebha yena,

Usewele emgelweni

Awugebhileyo.


16 Ububi bakhe behlele

Khon' ekhanda lakhe,

Lesihluku simehlele

Khon' ekhanda lakhe.


17 Ngizadumisa iNkosi

Ngokulunga kwayo,

Ngihlabelele igama

Lakh' oPhezukonke.


Isihlabelelo 8


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeGithithi. Isihlabelelo sikaDavida.

1 O Nkosi o Nkosi yethu

Hay' ubuhle balo,

Lona elakho ibizo

Emhlabeni wonke!
Wena ulumisile bo

Olwakho udumo

Ngaphezulu kwawo wona

Amazulu wonke.


2 Emlonyeni wezingane

Njalo lowalabo

Abamunyayo wena u-

sumise amandla.


Ngenxa yezakho izitha

Ukuze wena-ke

Uthulise son' isitha

Lay' umphindiseli.


3 Nxa ngikhangel' amazulu

Umsebenzi wayo

Iminwe yakho, umise

'Nyanga lenkanyezi.


4 Umuntu ubeyini na

Ukuth' umkhumbule?

Lendodana yakh' umuntu

Ukuyihambela?


5 Umenzile wasilela

Kancane kulazo

Ingilosi, umthwese nge-

nkazim'lo lodumo.


6 Wamenza wabusa phezu

Kwem'sebenz' yezandla,

Konke wakubeka phansi

Kwezinyawo zakhe.


7 Zonk' izimvu lezinkomo

Yebo lazo zonke

Izinyamazana zonke

Ezasehlathini.


8 Izinyoni zemoyeni

Lenhlanzi zolwandle

Lakho konke 'kudlulayo

Kundlela zolwandle.


9 O Nkosi o Nkosi yethu

Hay' ubuhle balo,

Lona elakho ibizo

Emhlabeni wonke!


Isihlabelelo 9


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeMuthi-labheni. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Ngizakubong' Nkosi ngayo

'Nhliziyo yam' yonke,

Ngitshengise yonke yakho

'Msebenz' esimanga.
2 Ngizathaba ngijabule

Kuwe ngihlabele

Indumiso ebizweni

Lakh' oPhezukonke.


3 Nxa abayizitha zami

Bebuyel' emuva

Bayakuwa 'babhubhele

'Bukhoneni bakho.


4 Ngoba wena umisile

Ilungelo lami

Wahlala esihlalweni

Ugweba ngok'qonda.5 Wakhuza abahedeni

Wabulal' ababi

Wachitha ibizo labo

Lingaze laziwa.
6 Sitha! kuphelile konke

Ukuchithakala

Uyichithile imizi

Lokwaziwa kwayo.


7 Kodw' iNkosi izahlala

Ngokungapheliyo

Ulungisil' isihlalo

Sayo sokugweba.


8 INkos' iyokwehlulela

Ngokulunga izwe

Izakutheth' amacala

Abo ngeqiniso.


9 INkosi yoba yinqaba

Eyabahlutshwayo

Isiphephelo ngensuku

Ezokuhlupheka.


10 Abazi ibizo lakho

Bazathemba kuwe

Ngoba Nkos' awutshiyanga

Abakufunayo.


11 Hlabelani eNkosini

Ehlez' eZiyoni

Limemezel' ebantwini

Ezakhe izenzo.


12 Lapho ebuza ngegazi

Uyabakhumbula

Kakakhohlwa ukukhala

Kwabachumileyo.

13 Woba lesihawu kimi

Nkosi ukhangele

Zon' izinhlupheko zami

Zabangizondayo.


Wen' ongiphakamisayo

Emnyango yokufa

Ukuze ngizwakalise

Indumiso yakho.


14 Emasangweni entombi

EyaseZiyoni

Ngizakuthokoza kulo

Usindiso lwakho.


15 Izizwe zitshone kuwo

'Mgod' eziwenzile

Zabanjwa ngumgibinyawo

Abawufihlayo.


16 INkosi iyazwakala

Ngokugweba kwayo

Isigangi sibanjiwe

'Msebenzini waso.


17 Ababi bazaphoselwa

Khon' esihogweni

Futhi izizwe zonk' ezi-

khohlw' uNkulunkulu.


18 Ngoba abayanga aba-

soze balitshalwa

Ithemba labaswelayo

Aliyikubhubha.


19 Vuka Nkosi ungavumi

Umuntu ehlule

Kazehlulelwe izizwe

Khona phambi kwakho.


20 Uzesabise-ke Nkosi

Zon' izizwe zonke

Ukuze zizazi zinga-

bantukazana nje.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə