IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə14/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

Isihlabelelo 49


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo samadodana kaKora.

1 Yizwanini lokhu lonke

Bantu, lalelani

Lonke lin' abakhileyo

Emhlabeni wonke.
2 Lani-ke bantukazana

Lani-ke zikhulu,

Lezinothi labayanga

Lonke kanye kanye.


3 Ngomlomo ngizakhuluma

Ukuhlakanipha,

Uzindlo lwenhliziyo yam'

Ngolok'qedisisa.


4 Ngizabek' indlebe yami

Kumizekeliso,

Ngizavula amalibho

Ami echachweni.5 Ngakho ngizakwesabani

Ngensuku zobubi,

Laph' izono zezitha zam'

Sezingihanqile?
6 Bon' abathemba inotho

Lay' imfuyo yabo,

Bezibula ngobunengi

Bay' inotho yabo.


7 Akukho loyedwa wabo

Ongenza ukuthi

Ahlenge yen' umfowabo

Kumbe anikele


KuNkulunkulu wona-ke

Umnikelo waso

Isikhululo esakhe

Yena umfowabo.


8 (Ngob' uhlengo lomphefum'lo

Wabo luligugu,

Futhi lungeme phakade

Ngokungapheliyo.)


9 Ngoba kufanel' aphile

Njal' ephakadeni,

Ukuze angakuboni

Yena ukubola.


10 Ngoba uyabon' abantu

'Bahlakaniphile

Besifa, ngokunjalo-ke

Lazo izithutha


Njalo-ke laye umuntu

Osiphukuphuku,

Batshiya kubo abanye

Eyabo inotho.

11 Umkhumbulo wabo bona

Owangaphakathi

Uth', izindlu zabo ziza-

hlala kokuphela


Lemizi yabo yohlala

Kub' ephakadeni

Babiza amazwe abo

Ngamabizo abo.


12 Loba umunt' edumile

Kalakh' ukuhlala,

Yena njalo uyabhubha

Njengenyamazana.


13 Yona le indlela yabo

'Yibuthutha babo,

'Nzalo yabo isekela

Khon' ukutsho kwabo.


14 Njengezimvu belaliswe

Engcwabeni njalo

Ukufa kuzakubadla.

Kanti abaqotho


Ekuseni bobabusa,

Ubuhle babo bo

Buphelela engcwabeni

Endaweni yabo.


15 INkosi izakuhlenga

Umphefum'lo wami,

Emandlen' alo ingcwaba

Uzangemukela.


16 Ungesabi wena uba

Omunye enotha,

Laph' udumo lwendlu yakhe

Lusengezelelwa.


17 Ngoba lapho yen' esifa

Kakuthwala lutho,

Olwakhe udumo kalu-

soze lwehla laye.


18 Lanxa lapho esaphila

Wathi yena wawu-

busisa umphefumulo

Lowo-ke owakhe.


Bona bazakudumisa

Nxa wena usenza

Khona okulungileyo

Ukwenza kuwe bo.


19 Woy' esizukulwaneni

Esabo oyise,

Abasoze bakubone

Khona ukukhanya.


20 Umuntu odumileyo

Engaqedisisi

Unjengezinyamazana

Zon' ezibhubhayo.


Isihlabelelo 50


Isihlabelelo sikaAsafi.

1 UNkulunkul' olamandla,

Yena-ke iNkosi

Yena usekhulumile

Ubizil' umhlaba
Kusukel' ekuphumeni

Kwalo lon' ilanga

Kusiya kukh' ukutshona

Ukutshona kwalo.


2 Kuphuma khon' eZiyoni

Okupheleleyo

Ebuhlen' uNkulunkulu

Usekhanyile nje.

3 UThixo weth' uzakuza

Akayikuthula

Koba lomlilo odlayo

Khona phambi kwakho.


Zona iziphepho lezo

Ezinkulukazi

Zizakuba khona kuye

Emacelen' wonke.


4 Uzabiza amazulu

Ephezulu kwawo

Lezwen' ukuze agwebe

Abantu bakhe bo.


5 Abacolekileyo bam'

Babuthele kimi

Labo abavumelene

Lami ngomhlatshelo.


6 Amazul' otshumayela

Ukulunga kwakhe,

Ngokuba uNkulunkulu

Unguye umgwebi.


7 Zwanini bo bantu bami

Ngizakukhuluma,

Ngofakaza ngo'Srayeli

NgiyiNkosi yakho.


8 Angiyikusola wena

Ngem'hlatshelo yakho

Letshiswayo ebilokhu

Ikho phambi kwami.


9 Angiyikuthath' inkabi

Esemzini wakho

Lempongo esibayeni

Esingesakho nje.


10 Ngob' inyamazana zonke

Zomango ngezami

Lenkomo ezintabeni

'Ziyinkulungwane.


11 Ngiyazazi zonk' inyoni

Zasezintabeni

Lezilo zona zomango

Zona zingezami.


12 Angiyikukutshela bo

Loba ngilambile

Ngoba umhlaba ngowami

Lokugcwala kwawo.


13 Inyama yazo inkunzi

Ngizakuyidla na?

Lalo igazi lembuzi

Ngizalinatha na?


14 Nikela izibongo-ke

ENkosini yakho,

Lazo izifungo zakho

Kuy' oPhezukonke.


15 Ungibize ngal' usuku

Olwenhlupheko nje,

Ngizakukhulula mina

Uzakungibonga.


16 Kodwa kwabakhohlakele

INkosi ithi nje:

Kuyini ongakwenzayo

'Kufakaz' umlayo,


Kumbe ngabe uyathatha

Isivumelwano

Sami khona-ke kuwona

Umlomo wakho bo?

17 Ngoba uzond' imfundiso

Ulahl' amazw' ami,

Uwalahlela ngasem'va

Uwafulathela.


18 Lapho ubona isela

Usulivumela,

Uhlanganyela lazo-ke

Zona izifebe.


19 Uyanikela umlomo

Wakho ebubini

Lolimi lwakho luyenza

Yon' inkohlakalo.


20 Uhlezi uhleba yena

Umfowenu mpela

Ugcona yon' indodana

Yakhe unyoko bo.


21 Lezizinto uzenzile

Ngaba ngothulayo,

Wakhumbul' ukuthi mina

Nginjengawe kanye.


Kodwa ngizakukukhuza

Ngithatha konke bo

Ngikubeke phambi kwawo

Won' amehlo akho.


22 Nakanani lokhu lina

Elikhohlw' uMlimu,

Hlezi ngilichithe kunga-

bikho umkhululi.


23 Onikela izibongo

Uyangidumisa,

Njalo kuyena-ke lowo

Oqondisa yona


Ingxoxo eqondileyo

Sengizakuthi-ke

Ngibonise usindiso

LukaNkulunkulu.


Isihlabelelo 51


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida. Lapho uNathani umprofethi wafika kuye esengene kuBathisheba.

1 Yiba lesihawu kimi

O Nkosi ngenxa yo-

musa wakho olothando

Olukhulukazi.
Ngokwanda okwesihawu

Sakho esesisa

Uzesule zonke zona

'Ziphambeko zami.


2 Ngigezisise-ke mina

Eziphambekweni

Zami ungihlanze mina

Ezonweni zami.


3 Ngoba ngiyazivuma bo

Iziphambeko zam'

Lesono sami sikhona

Njalo phambi kwami.


4 Kuwe wedwa kuwe wedwa

Ngonile kakhulu,

Phambi kwaw' amehlo akho

Ngenze lob' ububi.


Ukuze uqonde wena

Lapho ukhuluma,

Uhlanzeke lapho wena

Ususahlulela.

5 Bheka mina ngabunjelwa

Esiphambekweni,

Umama wangimithela

Kusona isono.


6 Bheka ufun' iqiniso

Ngaphakathi, uza-

ngazisa inhlakanipho

Ekusithekeni.


7 Ngigezise ngehisophe

Ngohlambululeka,

Ngigeze ngibe mhlophe nke

Ngaphezu kweliqhwa.


8 Ngizwis' injabulo layo

Intokoz' ukuze

Amathamb' owephulile

Wona-ke athabe.


9 Fihla ubuso obakho

Ezonweni zami,

Uzesule zonke zona

Iziphambeko zam'.


10 Dala kimi inhliziyo

Ehlanziwe, Nkosi,

Uvuselele umoya

Oqinisileyo.


11 Kawungangilahli kubo

Ubukhona bakho,

Njalo ungasus' uMoya

Wakh' oNgcwele kimi.


12 Ngibuyisel' intokozo

Zosindiso lwakho,

Ungibambe ngomoya o-

khululekileyo.


13 Ngizafundisa izoni

Izindlela zakho,

Njalo izoni zobuya

Seziphendukile.


14 Ngihlenge kulo icala

Legazi o Nkosi,

Nkosi yalo usindiso

Lona-ke olwami.


Ngakho olwami ulimi

Luzahlabelela

Kakhulukazi okwakho

Khona ukulunga.


15 O Nkosi vula indebe

Ezomlomo wami

Ukuze ngikudumise

Ngezibongo zakho.


16 Kawuthandi umnikelo

Ngabe ngiyakupha,

Kaw'thokozi ngem'nikelo

Yona etshiswayo.


17 Iminikelo yeNkosi

Ngumoy' ophukile,

Inhliziy' edabukile

Aw'yikuyidela.


18 Yenz' okuhle ngom'sa wakho

Khona eZiyoni,

Uyakhe bo imiduli

YeJerusalema.


19 Khona-ke uzathokoza

Ngayo im'nikelo

Yokulunga, etshisiwe

Im'nikelo yonke,

Ngem'nikelo yokutshiswa.

Bazazinikela

Izinkabi kumalathi

Akho phezu kwawo.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin