IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə11/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   37

Isihlabelelo 38


Isihlabelelo sikaDavida, ukukhumbuza.

1 Nkosi, ungangithethisi

Nxa uthukuthele,

Ungangijezisi mina

Nxa ungathokozi.
2 Ngoba imitshoko yakho

Ungiciba ngayo,

Las' isandla sakho sifi-

thizel' ngobuhlungu


3 Akukh' ukuphila kuyo

Yon' inyama yami

Ngesizatho sakho khona

Ukuzonda kwakho.


Mpela akukho sibili

Khon' ukuphumula

Lasemathanjeni ami

Ngenxa yesono sam'.


4 Ububi bam' sebedlule

phezu kwekhanda lam'

Njengomthwalo osindayo

Buyangisinda bo.

5 Izilonda zami ziya-

nuka njalo zona

Zenyanyeka ngenxa yabo

Ubuthutha bami.


6 Sengihluphekile mina,

Ngikhokhoba mpela,

Ngihamba ngilila mina

Ilanga lonke nje.


7 Ngoba ekhalweni lwami

Kugcwele isifo,

Futhi kakulakuphila

Enyameni yami.


8 Sengidinwe ngadabuka

Sibili, ngakhala

Ngokusol' okubuhlungu

Kwenhliziyo yami.


9 Nkosi zonk' izifiso zam'

Ziphambili kwakho

Njalo lokububula kwam'

Kusobala kuwe.


10 Yaphefuzel' inhliziyo

Yam' iphel' amandla,

Ukukhanya kwamehl' ami

Sekungitshiyile.


11 Abathandana lam' bema

Kude ngitshayiwe,

Lezihlobo zami zima

Zikhatshana lami.


12 Lalabo abadingayo

Yon' impilo yami

Bengithiya, labadinga

Owami umona


Bakhulum' amazw' amabi

Futhi banakana

Befunisela amanga

Usuku lonke nje.


13 Mina-ke njengesacuthe

Angizange ngizwe,

Ngaba njengesimungulu

'Singavul' umlomo.


14 Ngakho ngaba nguy' umuntu

Ongelakh' ukuzwa,

Njalo emlonyeni wakhe

Akukh' ukukhuza.


15 Ngoba ngakuwe o Nkosi

Mpela ngiyathemba,

Wena uzakuzwa Nkosi

Nkulunkulu wami.


16 Ngoba mina ngatsh' ukuthi:

Ake ungizwe-ke

Hlezi bona bathokoze

Khona phezu kwami,


Nxa lona unyawo lwami

Selutshelela bo

Bazikhulise-ke bona

Bamelane lami.


17 Ngilungele ukuqhula,

Njal' usizi lwami

Lukhona ngaphambi kwami

Lumi njalo njalo.


18 Ngoba sengizakwazisa

Bon' ububi bami,

Njalo ngizaba losizi

Ngas' isono sami.

19 Izitha zam' ziphilile

Futhi zilamandla,

Labangizondayo ngeze

Bona sebandile.


20 Ababuyisel' ububi

Endawen' yobuhle

Bayizitha zami, ngoba

Ngilandel' okuhle.


21 O ungaze wangitshiya

Wena Nkosi yami

Nkulunkulu wam' ungabi

Khatshana lami bo.


22 Ungabi khatshana lami

Ukuz' ungisize,

Njalo phangisa o Nkosi

Yosindiso lwami.


Isihlabelelo 39


Kumqondisi wokuhlabelela. KuJeduthuni. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Ngathi: Ngizananzelela

Izindlela zami

Ukuze ngingoni ngalo

Lon' ulimi lwami.
Ngizalond' umlomo wami

Ngesayeke kuwo

Lapho ababi bekhona

Yebo phambi kwami.


2 Ngathula-ke ngathi cwaka

Ngazithulela nje

Lekulungeni, usizi

Lwami lwavuka bo.


3 Inhliziyo yam' phakathi

Yatshisa, lomlilo

Watshisa ngisanakana,

Ngatsho ngolimi lwam':4 Nkosi ngazis' isiphetho

Lezinsuku zami

Ukuze ngiqedisise

'Buthakathaka bam'.
5 Khangel' wenzile insuku

Zami zalingana

Lobubanzi besandla bo

Leminyaka yami


Kayis' into phambi kwakho.

Mpela wonk' umuntu

Kubungcono bakh' uyize

Ngokupheleleyo.


6 Impela wonke umuntu

Uhambela ize

Sibili kachelesanga

Kungelasizatho.


Uyabuthelel' imfuyo

Ize ib' enengi

Kodwa engazi ukuthi

Yobuthwa ngubani.


7 Manje-ke khathesi Nkosi

Ngisalindeleni?

Lona ithemba elami

Lingakuwe wedwa.


8 Ngisindise kuzo zonke

'Ziphambeko zami,

Ungangenzi inhlekisa

Yeziphukuphuku.


9 Ngaba yisimungulu nje,

Kangavul' umlomo

Ngenxa yokuthi-ke wena

Ukwenzile lokhu.

10 Susa ukutshaya kwakho

Khona phezu kwami,

Sengidliwe yikutshaywa

Kwesakho isandla.


11 Nxa ulungisa umuntu

Ngokulaya kwakho

Ngenxa yesiphambeko-ke

Ubuhle obakhe


Ubutshabalalisa du

Njengal' ivevane

Ngeqiniso wonk' umuntu

Ulize impela.


12 Zwana umthandazo wami

O Nkosi lalela

Ukukhala lem'nyembezi

Kawungathuli bo.


Ngoba ngingowasemzini

Kuwe lesihambi

Njengabo bonke obaba

Bona babe njalo.


13 Ngiyekele-ke ngizuze

Amandla phambili

Kokuthi ngisuke lapha

Ngingasabi khona.


Isihlabelelo 40


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Ngalindela eNkosini

Ngokubekezela,

Yazithobela ngakimi

Yezw' ukukhala kwam'.
2 Yangikhupha emgodini

Owesabekayo,

Exhaphozini lodaka

Yona yangikhupha. Edwaleni yazimisa

Izinyawo zami,

Yabuye yaziqinisa

Izinyathelo zam'.
3 'Ngoma entsha yayibeka

Emlonyeni wami,

Lay' indumiso kuyena

'Nkulunkulu wethu.


'Banengi bazakubona

'Banengi besabe,

Njalo bathembele kuyo

Ke yona iNkosi.


4 Lowomunt' ubusisiwe

Oyenzayo yona

INkosi, ibe yilona

Elakhe ithemba.


Ongahloniphiyo bona

'Bazigwabisayo

Labo abaphendukela

Kuwona amanga.


5 Minengi Nkosi Thixo wam',

Im'sebenzi yakho

Yona emangalisayo

Uyenzile wena


Lay' imikhumbulo yakho

Yon' eqonde thina

Ayingebalwe-ke kuwe

Ngokulandelana.


Nxa ngingayitshumayela

Ngikhulume ngayo

Iyedlula ukuthi-ke

Ingabalwa yona.

6 Umhlatshelo lomnikelo

Wena kawufisi,

Izindlebe zami zona

Wen' uzivulile.


Umnikelo otshiswayo

Wena kawufuni

Lomnikelo owesono

Wena kawufuni.


7 Ngakho ngathi: Akubone

Ngiyafika mina,

Kuwo umqulu wogwalo

Kulotshiwe ngami.


8 Ngithokoza ngokuyenza

Intando yakho nje,

Nkosi yam', umthetho wakho

Usenhliz'ywen' yami.


9 Ngitshumayel' ukulunga

'Mhlanganwen' omkhulu,

Angibambanga indebe,

Nkosi uyakwazi.


10 Angifihlanga okwakho

'Kulung' enhliz'yweni,

Ngakhuluma uthembeko

Losindiso lwakho.


Angifihlanga uthando

Law' umusa wakho,

Njalo leqiniso lakho

Kumhlangan' omkhulu.


11 Ungabuval' ububele

Bakho Nkosi kimi,

Iqiniso lom'sa wakho

Kungilonde njalo.


12 Ngob' ubub' obungebalwe

Sebungiphahlile,

Zangibamb' izono zami

Angibhek' phezulu.


Zinengi kulezinwele

Zal' ikhanda lami,

Ngakho inhliziyo yami

Ingehlule mina.


13 Ake uthande o Nkosi

Ukungikhulula

Nkosi ake uphangise

Ukusiza mina.


14 Kababe lenhloni njalo

Badunyazwe kanye

Abafisel' umphefum'lo

Wam' ukuwuchitha.


Abaxotshelwe emuva

Babe lamahloni

Bona abangifisela

Khona okubi bo.


15 Kabachitheke bo ngenxa

Yezinhloni zabo

Abatshoyo khona kimi

Bethi: Aha! Aha!


16 Kakuthi bona bonke nje

Abadinga wena

Bathokoze, njalo-ke ba-

jabule kuwena.


Kuthi labo abathanda

Olwakh' usindiso,

Baphikelele ukuthi:

Yinkulu iNkosi!

17 Kodwa mina ngingumyanga

Ngingosweleyo nje,

Kodwa-ke uNkulunkulu

Uyangikhumbula.


Wena ungumsizi wami

Lomkhululi wami,

Ungaze walibala bo

Nkulunkulu wami.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə