IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə8/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37

Isihlabelelo 31


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Kuwe Nkosi ngiyathemba,

Ngingabi lanhloni,

Kawungikhulule wena

Ngokulunga kwakho.
2 Thob' indlebe yakho kimi,

Ngihleng' ngokutshetsha,

Ube 'dwal' eliqinile,

'Ndlu yosindiso lwam'.


3 Ngob' ulidwala elingi-

vikelayo, ngakho

Ngenxa yelakho ibizo

Ngihol' ngiqondise.


4 Ngixakulul' embuleni

'Bangithiye ngalo

Ensitha njengokubana

Ungamandla ami.


5 Kusandla sakho nginika

Umoya wami nje,

Ungihlengile, o Nkosi

Thixo weqiniso.


6 Ngizondile abananza

Amanga ayize,

Kodwa mina ngiyathemba

Khona eNkosini.


7 Ngizathaba, ngithokoze

Kusihawu sakho,

Ngokuba ucabangile

Usizi lwami-ke.

Wena usuwazile bo

Owami wona nje

Umphefum'lo uphakathi

Kwayo inkathazo.


8 Kawungivalelanga bo

Kusandla sesitha,

Umisil' inyawo zami

Kundawo ebanzi.


9 Ngihawukele o Nkosi,

Ngikulo uhlupho,

Usizi lungidl' ilihlo,

Lomoya lesisu.


10 Impilo yami ichithwa

Kusizi-ke njalo

Iminyaka yami layo

Ekububuleni.


Amandl' ami ayaphela

Ngenxa yazo izi-

phambeko ezami, lawo

'Mathambo aphela.


11 Ngaba yinhlekisa kuzo

Izitha zam' zonke,

Langokukhethekileyo

Kubomakhelwane.


Njalo ngabesaba labo

Abazana lami,

Abangibonayo endle

Bangibalekela.


12 Ngilitshelwe engqondweni

Samunt' ofileyo,

Ngiyafanana lesitsha

Esephuliweyo.


13 Ngokuba sengikuzwile

Ukuhleb' kwenengi,

Ukwesaba kwangihanqa

Inhlangothi zonke.


Lapho benza amacebo

Amelana lami,

Beceba ukuyisusa

Yon' impilo yami.


14 Kodwa mina ngathembela

Kuwe wena Nkosi,

Njalo ngangisithi: Wena

'NguNkulunkulu wam'.


15 Izikhathi zami zikho

Esandleni sakho,

Ngikhulule esandleni

Esezitha zami


16 Lakwabangizingelayo.

Khanyisa ubuso

Bakh' encekwini uhlenge

Mina ngom'sa wakho.


17 Kangingayangeki Nkosi,

Ngibizile wena,

Kabayangeke ababi

Bathul' engcwabeni.


18 Kazithuliswe indebe

'Zikhulum' amanga,

Ziziqhenya ngokweyisa

Yen' olungileyo.


19 Hay' ubukhulu bobuhle

Bakh', obubekele,

Ubekele bona labo

Abakwesabayo,

Khona okulungisele

Wakusebenzela

Abathembela ngakuwe

Kunzalo yabantu!


20 Uzabafihla ensitha

Yobukhona bakho,

Kukuzigqaja kwabantu.

Uzakubalonda


Uzabagcina ngasese

Edumbeni lakho

Kukho ukuphikisana

Kwazo izindimi.


21 Kayibusiswe iNkosi,

Engibonisile

Um'sa way' oyisimanga

Kumuz' oyinqaba.


22 Ngokuba ngitshilo kukho

'Kuphangisa kwami,

Ngiqunyiwe phambi kwawo

Won' amehlo akho.


Kodwa-ke ulizwile nje

Lonk' ilizwi lami

Lakho ukuncenga kwami

Nxa ngikhala kuwe.


23 O, thandanini iNkosi

Lonk' bangcwele bayo.

Ngokuba yona iNkosi

Iyalondoloza


Bona abathembekayo.

Iyaphindisela

Bona abazigqajayo

Kakhulukazi bo.


24 Woba lesibindi ngoba

Yen' uzaqinisa

Inhliziyo yenu lina

Bathemb' eNkosini.


Isihlabelelo 32


EsikaDavida. Masikhili.

1 Um'ntu low' uyabusiswa

Oxolelwe konke

Ukuphambeka lesono

Sisibekelwe du.
2 Uyadel' umunt' iNkosi

Engambalelanga

Ubub' emoyeni wakhe

Akalabuqili.


3 Ekuthuleni kwami zwi

Agug' amathambo

Ami ngokubhonga kwami

Usuku lonke nje.


4 Emini lasebusuku

Esakho isandla

Sibe nzima phezu kwami.

Ubumanzi bami


Sebuguquliwe baba

Njengakho khona-ke

Ukoma okwalo lona

Ihlobo lelo bo.


5 Ngasivum' isono sami

Kuwe, lab' ububi

Angibufihlanga kuwe

Ekusithekeni.


Ngathi: Ngizavum' kuNkosi

'Ziphambeko zami

Waxolel' ububi baso

Esami isono.

6 Ngakho-ke bonke abale-

Nkosi bothandaza

Kuwe ngesikhathi onga-

tholakala ngaso.


Mpela esikhukhuleni

Samanz' amanengi

Kawasoz' afinyelele

Khona duze laye.


7 Wena uyindawo yami

Yokucatsha njalo

Uzakungilondoloza

Kuzo inhlupheko.


Wena uzakungihanqa

Inhlangothi zonke

Ngazo izingoma zayo

Inkululo; yebo.


8 Ngizakulay' ngifundise

Indlela ozayi-

hamba wena, ngikuhole

Ngelami ilihlo.


9 Ungabi njengal' ibhiza,

Layo imbongolo,

Zona-ke ezingelakho

Ukuqondisisa.


Emlonyeni ziletomu

Ezibanjwa ngalo,

Hlezi zisondele khona

Eduzane lawe.


10 Insiz' ezinengi ziza

Kuzikhohlakali

Othembele eNkosini

Wohanqwa ngumusa.


11 Thokozani eNkosini

Abalungileyo,

Lijabule lina aba-

qoth' enhliziyweni.


Isihlabelelo 33


1 Thokozani eNkosini,

Lina balung'leyo,

Ngoba khona ukubonga

Kufanel' oqotho.


2 Bongan' iNkosi ngechacho,

Hlabela ngogubhu,

Langechacho elentambo

Ezilitshumi-ke.


3 Yihlabeleleni yona

Ihubo elitsha,

Tshayanini kuhle lenze

Umsindo omkhulu.


4 Ngoba ilizwi leNkosi

Phela liqondile,

Yonk' eyayo im'sebenzi

Yenz'wa ngeqiniso.


5 Iyathanda ukulunga

Lakho ukwahlula,

Umhlaba ugcwele ngakho

'Kulunga kweNkosi.


6 Ngalo ilizwi leNkosi

Amazul' enziwe

Ngomoya womlomo wayo

Kwadalwa konkana.


7 Ibuthel' amanz' olwandle

Wonke njengenqwaba,

Iyabekel' ukutshona

Kuzo iziphala.

8 Kakuthi wonke umhlaba

Wesabe iNkosi,

Abahlez' ezweni bonke

Bame bay'hloniphe.


9 Ngoba yona yakhuluma,

Khona kwenzakala,

Yatsho owayo umlayo,

Kwema kwaqina nko.


10 INkos' icitha icebo

Elabahedeni,

Yenz' amacebo abantu

Angaphumeleli.


11 Icebo leNkosi lima

Kub' ephakadeni,

Lem'khumbulo yenhliziyo

Kuzizukulwana.


12 Siyadel' isizwe esi-

loThix' oyiNkosi,

Abant' ebakhethileyo

Babe 'lifa layo.


13 INkosi bo ikhangele

Isemazulwini

Iyabon' amadodana

Awabantu wonke.


14 Ikundawo yokuhlala

Ikhangela phezu

Kwabo bonke abahlali

Bawo won' umhlaba.


15 Iyazenza inhliziyo

Zabo zifanane,

Iyanakana-ke yonke

Im'sebenzi yabo.


16 Kayikh' inkos' esindiswa

Ngobunengi bempi,

'Siqhwaga asikhululwa

Ngamandl' amakhulu.


17 Ibhiza yinto eyize

Njengayo inqaba,

Lingekhulule loyedwa

Ngawalo amandla.


18 Bona, ilihlo leNkosi

Liphezu kwab' aba-

yesabayo, labathemba

Kuw' umusa wayo.


19 Ukukhulul' im'phefum'lo

Yabo kukh' ukufa,

Ukugcina bephilile

Lakuyo indlala.


20 Imiphefumulo yethu

Ilindel' iNkosi,

Ilusizo yona njalo

Lesihlangu sethu.


21 Ngoba inhliziyo yethu

Yothokoza kuyo,

Sithembele ebizweni

Layo elingcwele.


22 Akuthi umusa wakho

O Nkos' ube phezu

Kwethu, njengalokhu thina

Sithembela kuwe.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin