IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə6/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Isihlabelelo 23


Isihlabelelo sikaDavida.

1 Umalusi wam' iNkosi

Angiyikuswela,

Emadlelwen' aluhlaza

Iyangilalisa.
2 Ngasemanzin' okuphum'la

Iyangiholela,

Ibuye ivuselele

Umphefum'lo wami


3 Endleleni zokulunga

Iyangiholela

Akungenxa yami, kodwa

Ngal' ibizo layo.


4 Loba ngisuke ngihambe

Kuso isigodi,

Ethunzini lakh' ukufa

Angesab' okubi.


Ngokuba wena ulami

Lay' intonga yakho,

Lalo udondolo lwakho

Ziyangiduduza.


5 Wendlal' itafula lami

Phambi kwezitha zam',

Ugcobil' ikhanda lami

'Nkezo yam' igcwele.


6 Impel' okuhle lomusa

Kuzangilandela

Kuzo zonke izinsuku

Ezempilo yami. Njalo sengizakuhlala

Phakathi kway' indlu,

Kuyo engeyay' iNkosi

Kub' ephakadeni.

Isihlabelelo 24


Isihlabelelo sikaDavida.

1 Umhlaba ungoweNkosi

Lokugcwala kwawo,

Izwe lonke labo aba-

hlezi kulo lonke.
2 Ngokuba wawusekela

Phezu kwezinlwandle,

Wawumisa yena phezu

Kwazo impophoma.


3 Nguban' ozakwenyukela

Entaben' yeNkosi?

Ngubani ozakumana

'Ndawen' yay' engcwele?


4 Nguyen' olezandla zakhe

Ezigeziweyo,

Yena onhliziyo yakhe

Ehlanzekileyo.


Ngongaphakam'sang' owakhe

'Mphefum'l' ezenini,

Ongazange njal' afunge

Ngokuyinkohliso.


5 Uzakwem'kel' 'zibusiso

'Zivel' eNkosini,

Lokulunga kuNkulunkul'

Wosindiso lwakhe.


6 Yilesisizukulwana

Sabamdingayo bo,

Abading' ubuso bakho

O wena Jakobe.

7 Phakam'san' inhloko zenu

Lina amasango,

Phakanyiswani minyango

Yasephakadeni.


Ukuze ingen' iNkosi

Yokukhazimula.

Ingubani iNkosi le

Yokukhazimula?


8 Yiyo iNkos' elamandla

Impel' ilamandla,

YiNkosi elobuqhawe

Khona kuyo impi.


9 Phakam'san' inhloko zenu,

Lina amasango,

Yebo liyiphakamise

M'nyango yaphakade.


10 Ke izangena iNkosi

Yokukhazimula.

Ingubani iNkosi le

Yokukhazimula?


INkosi eyamabandla

Iyiyo iNkosi

Iyiyo iNkosi yona

Yokukhazimula.


Isihlabelelo 25 S.M.


EsikaDavida.

1 Kuwe wena Nkosi

Ngiphakamisela

Umphefum'lo wami kuwe

Ngiwuphakamise.
2 Nkosi ngikuthemba

Kangingayangeki,

Zinganqobi phezu kwami

Izitha ezami.3 Abakulindayo

Kabangayangeki,

Abonayo ngamabomu

Kababe lenhloni.
4 Ngitshengise Nkosi

Izindlela zakho,

Ngifundise imikhondo

Yakho Nkosi yami.


5 Kawungikhokhele

Mina-ke ngakulo

Lona iqiniso lakho

Njalo ngifundise.


Ngoba uyiNkosi

Yosindiso lwami,

Kuwe ngizakulindela

Kulo lonk' usuku.


6 Khumbula bo Nkosi

Isihawu sakho

Lobubele bakho ngoba

Busuka phakade.


7 Ungazikhumbuli

'Zono zobutsha bam',

Leziphambeko ezami.

Ngaw' umusa wakho


Ngikhumbule mina.

Ngenxa yokulunga

Okwakho kuphela Nkosi

Ungikhumbule nje.


8 Ilungil' iNkosi

Iqondile yona,

Ngakho izakufundisa

Izoni ngendlela.

9 Abamnene bona

Izabaqondisa

Ekwahluleni, lendlela

Yay' ibafundise.


10 Indlela zeNkosi

Ngum'sa leqiniso

Kwabagcin' uvumelwano

Lemilayo yayo.


11 Ngokwebizo lakho

Nkosi uxolele

Isiphambeko sami-ke

Ngokuba sikhulu.


12 Ngubani na yena

Owesab' iNkosi?

Yiyo ezakumfundisa

'Ndlel' ayikhethayo.


13 Umphefum'lo wakhe

Wohlal' uchelese,

Layo eyakhe inzalo

Yofuya ilizwe.


14 Imfihlo yeNkosi

'Kwabayesabayo,

Njalo izabatshengisa

Isivumelwano.


15 Amehl' am' ahlezi

Ebhek' eNkosini

Ngob' ihlwith' inyawo zami

Khona embuleni.


16 Phendukela kimi

Ungihawukele

Ngokuba ngilesizungu

Ngihluphekile m'na.


17 Inhlupho ezayo

Inhliziyo yami

Zandile, ngikhuphe mina

Kunhlupheko zami.


18 Bona uhlupho lwam'

Lobuhlungu bami

Njalo uzixolele-ke

Zonk' izono zami.


19 Khangel' izitha zam'

Ngoba zinengi bo

Ziyangizonda mina-ke

Ngenzondo yolunya.


20 Lond' umphefum'lo wam'

Njal' ungikhulule

Ngingabi lanhloni ngoba

Ngithembele kuwe.


21 Akuth' ubuqotho

Lakho ukuqonda

Ngilonde bo ngoba mina

Ngilindele kuwe.


22 Nkulunkulu mhlenge

Yen' uIsrayeli

O Nkosi kuzo zonke bo

Izinhlupho zakhe.


Isihlabelelo 26


EsikaDavida.

1 Ngahlulele wena Nkosi

Ngoba ngihambile

Kubo ubuqotho bami

Njalo ngithembile
Kuyo yon' iNkosi yami

Ngenxa yakho lokhu

Mina angisoze ngibe

Ngisatshelela bo.

2 Ngihlolisise o Nkosi

Njalo ungilinge,

Uhlolisise izinso

Lenhliziyo yami.


3 Ngoba owakho umusa

Ukhona phambili

Kwamehlo ami, ngihambe

Ngeqiniso lakho.


4 Kangihlalanga lababi

Abantu kanjalo,

Kangihambanga labo nje

Abazenzisayo.


5 Ngilizondile ibandla

Labenza okubi,

Njalo angiyikuhlala

Labaxhwalileyo.


6 Ngizagez' izandla zami

Ngoba sengimsulwa,

Ngizazingelez' ilathi

Elakho o Nkosi.


7 Ukuze ngifakaze nge-

lizwi lokubonga,

Ngikhuluma ngazo zonke

'Zimangalis' zakho.


8 Nkosi ngiyathand' inhlalo

Yayo indlu yakho,

Lalaph' okuhlala khona

Inhlonipho yakho.


9 Kawungabuth' umphefum'lo

Wami laz' izoni,

Labo kuy' impilo yami

Labantu begazi.


10 Ngakuzo izandla zabo

Kukhona ububi,

Kwezokunene kugcwele

'Nzuzo yenkohliso.


11 Kodwa mina ngizahamba

Ebuqothweni bam',

Ngihlenge-ke futhi ube

Lesihawu kimi.


12 Unyawo lwami lumile

Ebutshelezini,

Ngizabusisa iNkosi

Ngisemabandleni.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin