IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə4/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Isihlabelelo 15 L.M.


Isihlabelelo sikaDavida.

1 O! Nkosi ngubani oza-

kuhlala endlini yakho?

Ngubani ozakwakha na

Entabeni yakh' engcwele?
2 Yen' ohamba ngobuqotho

Owenzayo ukulunga

Ekhuluma iqiniso

Kuyo inhliziyo yakhe.


3 Kahlebi ngalo ulimi

Akoni umakhelwane

Kaphakamisi ihlazo

Kuy' umakhelwane wakhe.


4 Kumehl' akhe uyenyanya

Umuntu ongalunganga

Kodwa uyabadumisa

Abayesabay' iNkosi.


5 Nxa yena esefungile

Loba kuzakumlimaza

Akaphenduki lakanye

Kanik' imali ngenzuzo.


Akemukeli isipho

Kuye ongelal' icala

Yena okwenzayo lokho

Kayikuzanyazanyiswa.


Isihlabelelo 16


IMikitami kaDavida.

1 Ngilondoloze-ke mina

Nkulunkulu wami

Ngilibekile kuwena

Elami ithemba.
2 Usutshilo eNkosini,

UyiNkosi yami

Lokhukulunga okwami

Kakufiki kuwe


3 Kodwa kubangcwel' labahle

Abasemhlabeni

Kulapho ikhona yona

Eyam' injabulo.


4 Zizakwanda izinsizi

Zabo abaphanga

Abanye onkulunkulu.

Anginikeli-ke


Enathwayo eyegazi.

Angiyikuphatha

Wona amabizo abo

Ngezindebe zami.


5 INkosi iyisabelo

Selami ilifa

Lesenkezo yam'. Ulonda

Esam' isabelo.


6 Zingehlele izabelo

Endawen' ezinhle

Yebo ngilalo ilifa

Elilungileyo.


7 Ngizabonga iNkosi bo

Engiqondisayo

'Zinso zam' zingiqondisa

Khona ebusuku.

8 Ngiyibekile iNkosi

Njalo phambi kwami

Ngoba ingakwesokudla

Ngingenyikinyeke.


9 Ngakho inhliziyo yami

Ithab' ludumo lwam'

Inyama yami layo yo-

phumul' ethembeni.


10 Ungatshiyi umphefum'lo

Wam' esihogweni

Njal' ungavumel' oNgcwele

Wakh' abon' 'kubola.


11 Uzangibonisa yona

Indlela yempilo

Kubukho bakho kugcwele

Yona injabulo.


Kuso esakho isandla

Son' esokunene

Kukhona izinjabulo

Ezingapheliyo.


Isihlabelelo 17


Umkhuleko kaDavida.

1 Zwana khona ukulunga

Nkosi ulalele

Kukho ukukhala kwami

Beka indlebe bo
Emithandazweni yami

Yona engaphumi

Kuzo izindebe zona

'Zigcwel' inkohliso.


2 Kasivele phambi kwakho

Isigwebo sami

Amehl' akho kawabone

Okulungileyo.3 Usuyihlolile yona

Inhliziyo yami

Wangethekelela mina

Khona ebusuku.
Mina usungihlolile

Kawathola lutho

Ngizimisele-ke mina

Ngingoni ngomlomo.


4 Ngemisebenzi yabantu

Ngizigcinile m'na

Ngelizwi lendebe zakho

Endlelen' zomchithi.


5 Londa ukuhamba kwami

Kuzindlela zakho

Ukuz' amanyathelo am'

Angaz' atshelela.


6 Nkulunkulu ngakhal' kuwe

Ngoba uzangizwa

Bek' indlebe yakho kimi

Uzw' amazwi ami.


7 Tshengis' isihawu sakho

'Simangalisayo

Wen' osindisa ngesandla

Sakhe sokunene


Ngesandla esokunene

Labo abathemba

Kuwe uyabavikela

Kwabavukelayo.


8 Ngigcine sanhlamvu yalo

Elakho ilihlo

Ungifihle emthunzini

Wamaphiko akho.


9 Kwabakhohlakeleyo-ke

Abangihluphayo

Kuzitha ezilengozi

Ezing'hanqileyo.


10 Bazingelezelwe kuwo

Amafutha abo

Ngomlomo wabo bayatsho

Okokuzigqaja.


11 Sebesihanqile manje

Thin' ekuhambeni

Bakhangele ngamehl' abo

Phansi bekhotheme.


12 Sangonyama ephangayo

Khon' ukudla kwayo

Ingonyam' entsh' iquthile

Endawen' ensitha.


13 Vuka Nkosi umdanise

Umwisele phansi

Khulula umphefum'lo wam'

Kom'bi, 'nkemba yakho.


14 Kubantu, abayisandla

Sakho, Nkos', kubantu

Bomhlab', osabelo sabo

Sikule impilo


Ogcwalisa izisu-ke

Zabo ngenoth' yakho

Ngenotho eligugu-ke

Efihlakeleyo


Bona bagcwel' abantwana

Njalo bayatshiya

Eyabo yona inotho

Kuzinsane zabo


15 Mina ngizabon' ubuso

Bakho ek'lungeni

Ngonele lapho ngivuka

Ngilesimo sakho.


Isihlabelelo 18


Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida, inceku yeNkosi, eyakhuluma eNkosini amazwi alelihubo mhla iNkosi imkhulula esandleni sezitha zakhe zonke lesandleni sikaSawuli. Wasesithi:

1 Mina ngizakukuthanda

Wena oyiNkosi,

Yebo eyami yona-ke

Ungamandla ami.
2 INkos' ilidwala lami

Lay' inqaba yami,

INkosi ngumkhululi wam'

Lamandla awami.


Kuyo ngizathemba mina

Isihlangu sami

Lophondo losindiso lwam'

Inqaba yam' ende.


3 Ngizakubiza iNkosi

Efanel' udumo

Besengisindiswa kuzo

Ezami izitha.


4 Izinsizi ezokufa

Zangihanqa mina,

Amabutho ababi bo

Angesabisayo.


5 Izinsizi zesihogo

Zangizingeleza

Lemijibila yokufa

Yangivimbezela.

6 Kuzo izinhlupho zami

Ngabiza iNkosi

Futhi ngakhalela kuye

'Nkulunkulu wami.


Wasizw' isililo sami

Kwelakh' ithempeli

Kweza khona phambi kwakhe

Lendlebeni zakhe.


7 Wazamazama umhlaba

Ezisekelweni

Zamaqaqa zanyikinywa

Ngob' ethukuthele.


8 Kwathunq' inthuthu iphuma

Emakhalen' akhe,

Lomlil' emlonyeni wakhe

Kwavuth' amalahle.


9 Wakhothamis' amazulu

Wehla phansi yena,

Kwaba mnyama langaphansi

Kwezinyawo zakhe.


10 Njalo wagad' ikherubi

Wabuye waphapha,

Yebo waphapha ngempiko

Ezawo umoya.


11 Wacatsha ebunyameni

Wembatha amanzi,

Amnyama lawo amafu

Phezul' ezulwini.


12 Kukhanya phambili kwakhe

Amafu anzima

Akhe adlul' isiqhotho

Lamalahl' omlilo.


13 'Nkosi yadum' ezulwini

Yavez' izwi layo,

Laba yisiqhotho mpela

Lamalahl' omlilo.


14 Yaphosa im'tshoko yayo

Yabachithachitha,

Yahlaba ngembane yayo

Njalo yabaxotsha.


15 Khona kwabonakaliswa

Im'thombo yamanzi,

Lezisekelo zomhlaba

Zasibukululwa.


Zavulwa ngokuzikhuza

Kwakho wena Nkosi,

Ngokufutha komoya nje

Wamakhala akho.


16 Yathuma isezulwini

Yasingihluthuna,

Yangikhupha emanzini

Wona amanengi.


17 Yangisindis' esitheni

'Sith' esilamandla

Lakub' abangizondayo.

Ababengehlula.


18 Banginqabela ngosuku

Lwenkathazo yami

Kodwa uJehova waba

Yinsika yami nje.


19 Wangileth' obala yena

Endawen' ebanzi,

Wangikhulula ngokuba

Wathokoza kimi.

20 INkosi ingivuzile

Ngokulunga kwami

Langokuhlanzeka kwazo

Ezami izandla.


21 Ngoba mina ngigcinile

Indlela zeNkosi,

Angimukanga kuMlimu

Wami ngakh' okubi.


22 Ngoba izehlulo zakhe

Zikho phambi kwami,

Angilahlang' izimiso

Zakhe phambi kwami.


23 Njalo ngangiqondile mpo

Khona phambi kwakhe,

Ngazigcina ngingoni nje

Kub' ububi bami.


24 Ngokulunga kwami 'Nkosi

Ibuyisele kim'

Ngokuhlanzeka kwezandla

Emehlweni ayo.


25 Kuye lowo olomusa,

Wobonis' umusa,

Kuy' umuntu yen' oqotho

Wokhanya uqotho.


26 Woz'bonakalisa kubo

'Bahlanzekileyo,

Kuye ophambukileyo

Uphambukile-ke.


27 Ngoba uzabasindisa

'Bantu 'bahlutshwayo,

Kanti uyawathobisa

'Mehlo azidlayo.


28 Wokhanyis' isibane sam'

'Nkosi 'Thixo wami,

Uzakhanyisa kubona

Ubunyama bami.


29 Ngawe sengigijimile

Phakathi kwebutho,

NgeNkosi yami ngeqile

Phezulu komduli.


30 Iqondil' indlela yayo

'Nkosi, izwi layo

Lihloliwe, ilihawu

Kwabathemba kuyo.


31 Ngubani uNkulunkulu

Ngaphandle kweNkosi,

Kumbe nguban' olidwala

Ngaphandle kweNkosi.


32 KunguNkulunkulu onge-

mbathisa ngamandla,

Owenza indlela yami

Yona iphelele.


33 Wenz' inyawo zami zibe

Njengezezimpala,

Wangimisa endaweni

Zam' eziphezulu.


34 Ufundis' izandla zami

Ukulwa kuthi-ke

Izingalo zam' zephule

Idandil' lethusi.


35 Uyangipha isihlangu

Solwakh' usindiso

Lesandla sok'nene sakho

Siyangisekela.

Labo ubumnene bakho

Bungenzile bona

Mina ngaba nguy' omkhulu

Ngobumnene bakho.


36 Wena uzikhulisile

Izinyathelo zam'

Phansi kwezinyawo zami

Kazitshelelanga.


37 Ngixotshil' izitha zami

Ngazifumanisa,

Angibuyelanga futhi

Ngingaziqedanga.


38 Ngazilimaza-ke zona

Kazisavukanga,

Ziwile ngaphansi zona

Kwezinyawo zami.


39 Ngoba ungembathisile

Ngamandla empini

Uthobisile ngaphansi

'Bangivukelayo.


40 Unginike izintamo

Ezezitha zami

Ngize ngibachithe bonke

Abangizondayo.


41 Bakhala kodwa engekho

Ozabasindisa,

Ngitsho lakuyo iNkosi

Kayiphendulanga.


42 Ngabagaya njengothuli

Luqhutshwa ngumoya,

Ngabatsahaza nje bona

Sadaka lwendlela.


43 Ungikhululile mina

Kuzo zona lezo

Inkani zabo abantu

Wena ungenzile


Inhloko yabahedeni.

Bona labobantu

Engingazange ngibazi

Bazakungikhonza.


44 Bangavele bezwe ngami

Bazakulalela,

Abezizwe bazithobe

Bona phambi kwami.


45 Zona zonke izihambi

Ziyakubuna nya,

Zesabe zona kakhulu

Kundawo zensitha.


46 Iphilile yon' iNkosi

Libusisw' idwala

Lam' iNkosi yosindiso

Kayiphakanyiswe.


47 KunguNkulunkulu yena

'Ngiphindiselayo,

Onqoba izizwe zonke

Zibe phansi kwami.


48 Ungikhulul' ezitheni

Ezami-ke futhi

Usungiphakamisile

Ngaphezulu kwabo


Abangivukelayo m'na.

Usungikhulule

Kubo abantu bolaka

Ungikhululile.

49 Ngakho ngokubonga Nkosi

Phakathi kwezizwe,

Ngihubel' ibizo lakho

Ngizakukubonga.


50 Ukhululo olukhulu

Uluph' inkos' yakhe,

Njalo uyasitshengisa

Sona isihawu.


Kowakhe ogcotshiweyo

Yena uDavida

Kweyakhe yona inzalo

Kube nininini.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə