IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə37/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Isihlabelelo 137


1 Emfulen' yeBabiloni

Sahlala phansi, ye

Salila nxa sikhumbula

Yona iZiyoni.


2 Sayiphanyek' imihube

Yonale eyethu

Eminyezaneni khona

Ephakathi kwayo.

3 Ngokuba lapho labo-ke

Abasithathayo

Besithumbile bafuna

Sihlabel' ingoma


Lalabo abasimotsha

Bafuna ingoma

Bethi: Sihlabelel' enye

'Ngoma yeZiyoni.


4 Singahlabela kanjani

Ingoma yeNkosi

Thina sihlezi ezweni

Elabasemzini?


5 Nxa ngikukhohlw' Jerusalem',

Esami isandla

Sokunene kasikhohlwe

Ubuciko baso.


6 Uba ngingakukhumbuli

Akuthi ulimi

Lwami lunamathelane

Lolwanga lomlomo.


Nxa ngingayikhethi yona

IJerusalema

Ngaphezulu kwenjabulo

Eyami enkulu.


7 Khumbula o wena Nkosi

Abantwana bakhe

UEdoma ngal' usuku

LweJerusalema,


Abathi: Lidilizeni

Dilizani lona

Kuze kufik' ematsheni

Awesisekelo.


8 Ntombi yaseBabiloni

Ozakubhujiswa,

Wobusiswa okuphatha

Njengaw' usiphethe.


9 Uyakubusiswa yena

Othath' abantwana

Bakho abasakazele

Khona ematsheni.Isihlabelelo 138


EsikaDavida.

1 Ngokubonga ngenhliziyo

Yami yonke yona

Phambi kwabonkulunkulu

Ngizakudumisa.
2 Ngizakhonza ngikhangele

Kuthempeli lakho

Elingcwele, ngidumise

Lon' ibizo lakho


Ngothand' leqiniso lakho,

Ngob' uphakamise

Izwi lakho phezu kwalo

Lonk' ibizo lakho.


3 Kusuk' engakhala kuwe

Wen' ungiphendule

Wangiqinisa ngamandla

Emphefum'lweni wam'.


4 Wonk' amakhosi omhlaba

Azakudumisa

O Nkosi nxa esesizwa

'Mazw' omlomo wakho.


5 Azahlabela ngendlela

EzikaJehova

Ngoba bukhul' ubukhosi

Obayo iNkosi.

6 Lanxa yena uJehova

Ephakeme, kodwa

Bon' abathobekileyo

Uyabakhumbula.


Kodwa-ke bona abantu

Abazigqajayo

UJehova uyabazi

Ekhatshana labo


7 Lanxa ngihamb' esizini

Olukhulukazi

Wongivuselela wena.

Uzaselulela


Isandla sakho kulaka

Lwezami izitha,

Isandla sakh' sokunene

Sizangisindisa.


8 INkos' izaphelelisa

Okumayelana

Lami, umusa owakho

Nkulunkulu umi,


Umi-ke ephakadeni.

Akungayitshiyi

Imisebenzi yezakho

Zona-ke izandla.


Isihlabelelo 139


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida.

1 O! Nkosi wena usungi-

hlolile wangazi.

Uyakwazi ukuhlala

Kwami khona phansi
2 Lakh' ukuvuka okwami.

Uyaqedisisa

Yona im'khumbulo yami

Isesekhatshana.3 Uyahanq' indlela yami

Lokulala phansi

Uyazaz' indlela zami

Zonk' uzejwayele.
4 Ngoba alikho ilizwi

Elimini lwami

Bheka Nkosi uyalazi

Wena lonkana nje.


5 Ungihanqe ngasemuva

Lakho ngaphambili

Ubekil' isandla sakho

Khona phezu kwami.


6 Lokh' ukwazi kusimanga

Esingehlulayo

Kuphakeme kakhulu-ke

Ngingekufikele.


7 Ngingayaphi ngicatshele

UMoya wakho na?

Ngibubalekele ngaphi

Ubuso obakho?


8 Nxa ngenyukel' ezulwini

Lalapho ukhona

Ngendlal' umbhed' egehena

Lalapho ukhona.


9 Nxa ngithatha amaphiko

Awokusa ngiye-

kuhlal' emikhawulweni

Yalo lon' ulwandle.


10 Lalapho isandla sakho

Sizangikhokhela,

Isandla sakho sokudla

Sizakungibamba.

11 Nxa ngisithi, ubunyama

Qotho bongimboza

Kanti ubusuku bona

Buzakhanya kimi.


12 Yebo ubunyama kuwe

Abufihli lutho

Kodwa ubusuku bona

Buyakhanya kuwe.


Buyakhanya njengemini,

Ubusuku kuwe

Bufanana lay' imini

Ngokukhanya kwabo.


13 Ngokuba wena wazenza

Zon' izinso zami

Wangigoqel' esiswini

Esakhe umama.


14 Ngizakubonga ngokuba

Ngadalwa ngendlela

Eyesabekayo futhi

Eyisimanga-ke.


Iyamangalisa yona

Im'sebenzi yakho,

Lokho umphefum'lo wami

Ukwazi kakhulu.


15 Ibumba lami-ke lona

Lingekucatshele

Lapho ngabunjwa ngasese

Ekusithekeni.


Ngadalwa ngendlela mina

Emangalisayo

Ngabekwa khona ngaphansi

Kundawo zomhlaba.


16 Amehl' akho alibona

Lon' ibumba lami

Kodwa lingakapheleli.

Encwadini yakho


Wonke amalunga ami

Abaliwe kuyo,

'Nsuku zokubunjwa kwawo

Engakabi khona.


17 Iligugu im'khumbulo

Eyakho ngakimi

Nkulunkulu, bunganani

Ubunengi bayo!


18 Uba ngiyibal' idlula

Lon' itshebetshebe

Ngobunengi, nxa ngivuka

Ngilokhu ngilawe.


19 Impela uzambulala

Omubi o Nkosi,

Ngakho sukanini kimi

Madoda egazi.


20 Ngokuba bayakhuluma

Kubi ngawe Nkosi,

Izitha zakho ziphatha

'Bizo lakho ngeze.


21 Nkosi kangibazondi na

Abakuzondayo?

Kanginengwa yibo yini

'Bakuhlubukayo?


22 Ngiyabazonda ngenzondo

Yon' epheleleyo

Ngibabala njengezitha

Izitha ezami.

23 Ng'hlola, Nkulunkulu, wazi

Inhliziyo yami,

Ngilinga, uqedisise

Im'khumbulo yami.


24 Ubone uba kukhona

Indlela yobubi

Kimi, ungiholele-ke

Kundlel' ephakade.Isihlabelelo 140


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Ngikhulule wena Nkosi

Kumuntu omubi

Akungigcine kundoda

Yon' elesihluku.
2 Bona abakhumbulayo

'Bub' enhliziyweni

Bahlangana kokuphela

Besilwa yon' impi.


3 Balola ulimi lwabo

Njengayo inyoka

Ubuhlungu bebululu

Buphansi kolimi.


4 Ngivikele wena Nkosi

Kuzandla zababi

Ungivikele kundoda

Yon' elesihluku.


Bona sebekucebile

Befuna ukuthi

Bawisele phansi khona

Ukuhamba kwami.


5 Bona abaziqhenyayo

Sebengifihlele

Imijibila lentambo

Bendlale imbule,


Bakwenza lokh' eceleni

Kwayo indlela-ke,

Bona sebengibekele

Zona izithiyo.


6 Ngakhuluma eNkosini:

UnguThixo wami

Zwan' ilizwi lokuncenga

Kwami Nkosi yami.


7 Nkulunkulu Nkosi, Mandla

Osindiso lwami,

Ufihlil' ikhanda lami

Osukwini lwempi.


8 Nkosi akungavumeli

'Zifiso zababi.

Ungakhulis' 'cebo labo

Hlezi bazibule.


9 Lon' ikhanda labo bona

'Bangihanqileyo,

'Nkohliso yomlomo wabo

Ibasibekele.


10 Akuthi won' amalahle

Wona avuthayo

Awele phezulu kwabo.

Kabaphoselwe-ke


Baphoselwe emlilweni,

Kuyo imigodi

Ejulileyo ukuze

Bangaphind' bavuke

11 Umunt' ololim' olubi

Angem' emhlabeni

Okubi kuzazingela

Omub' ukumwisa.


12 Ngiyazi ukuth' iNkosi

Izakubamela

'Bahlutshwayo, lelungelo

Labo abayanga.


13 Mpela abalungileyo

Bazabong' ibizo

Abaqotho bazahlala

Ebusweni bakho.Isihlabelelo 141 L.M.


Isihlabelelo sikaDavida.

1 Nkosi ngikhalela kuwe

Phangisa uze ngakimi,

Lalela ilizwi lami

Nxa ngikhalela ngakuwe.
2 Kawumisw' umthandazo wam'

Phambi kwakho njengemphepha

Lokuphakama kwezandla

Komnikelo wakusihlwa.


3 Nkosi bekela umlomo

Wona owami umlindi,

Kawugcine won' umnyango

Wazo izindebe zami.


4 Ungayisi inhliziyo

Yami kokubi ukuze

Ngenz' im'sebenzi emibi

Ngilabo bona abantu


Bona abasebenzayo

Zona-ke iziphambeko

Njalo ngingaze ngadla bo

Izibiliboco zabo.5 Kangitshay' olungileyo,

Kuzakuba yiw' umusa,

Kangisole, kuzakuba

Yiwo amafuth' amahle
Angasayikulephula

Lona elami ikhanda,

Lomthandazo wami uza-

kuba enhlutshweni zabo.


6 Nxa ababo abehluli

Bewiselwe ematsheni

Bazakuzw' amazwi ami

Ngokuba wona amnandi.


7 Ahlakazek' emlonyeni

Wengcwab' amathambo ethu

Njengodabula inkuni

Phezu kwawo umhlabathi.


8 Kodwa mina amehl' ami

Akuwe o Thixo Nkosi

Likuwe ithemba lami,

Ungaswel' umphefum'lo wam'.


9 Ngivikel' em'jibileni

Abangibekele yona

Njalo lakuz' izithiyo

Zabenzi babo ububi.


10 Kabathi bona ababi

Bawele emambuleni

Abo, kuthi-ke mina bo

Ngiphunyuke kuwo wonke.


Isihlabelelo 142


IMasikili kaDavida.

1 Ngakhalela kuy' iNkosi

Ngelami ilizwi

Ngenza isicelo sami

Kuyo yon' iNkosi.

2 Ngithulule phambi kwayo

Isicelo sami,

Ngiyitshengisile lona

Olwami uhlupho.
3 Nxa umoya wami wona

Wawudidekile

Ngaphakathi kwami, wazi

Ukuhamba kwami.


Kundlel' engihamba ngayo

Bangithiyile m'na

Ngobuqili bangithiya

Ngawo umjibila.


4 Ngakhangela esandleni

Sami sokunene

Ngakhangela angabona

'Muntu ongaziyo.


Isiphephelo saphutha.

Mina-ke ngamswela

Umuntu onanza ngawo

Umphefum'lo wami.


5 Ngakhalela kuwe Nkosi

Ngathi: Wena uyi-

nqaba lesabelo sami

Kwelabaphilayo.


6 Lalel' ukukhala kwami

Ngehliselwe phansi.

Ngihlenge kubahluphi bam'

Ngob' bayangehlula.


7 Khupha umphefum'lo wami

Kuyo intolongo

Ukuze ngilidumise

Elakho ibizo.


Abalungileyo bona

Bazakungihanqa

Ngoba uzakungiphatha

Kakuhle kakhulu.


Isihlabelelo 143 L.M.


Isihlabelelo sikaDavida.

1 Zwana umthandazo wami

Nkosi lalela ezami

Izicelo, kuthembeko

Lokulunga ngiphendule.
2 Ungangen' ekwahluleni

Leyakho inceku ngoba

Emehlweni akho kakho

'Philay' olungisiswayo.


3 Ngoba isitha sihluphe

Owami umphefumulo

Sicindezelele phansi

Yona eyami impilo.


Usengenze-ke ngahlala

Ngaphakathi kobunyama

Njengabo labo bona-ke

Asebafa kudala bo.


4 Ngakho-ke umoya wami

Phakathi uyehluleka

Layo inhliziyo yami

Isididekile mpela.


5 Ngikhumbula izinsuku

Ezendulo, nginakana

Ngem'sebenzi yakho yonke

Mina ngizizindla ngayo.


6 Ngelulele kuw' ezami

Izandla, umphefumulo

Wami uwomele wena

Njengomhlab' owomileyo.

7 Ngizwa ngokutshetsha mina

O Nkosi yami-ke wena,

Umoya wam' uyaphela

Wona uthi dedelele.


Ungangifihlel' ubuso

Bakho wena, hlezi ngibe

Njengalabo abawela

Phansi khona emgodini.


8 Ngenza ngizwe isihawu

Lothando lwakh' ekuseni,

Ngoba ngithembela kuwe

Ngenza ukuthi ngiyazi


Indlel' engihamba ngayo

Ngoba ngiphakamisela

Owami umphefumulo

Ngakuwe wena wedwa bo.


9 Ngikhulule Nkosi kuzo

Ezami izitha ngoba

Ngigijimela ngakuwe

Ukuthi ngicatshe kuwe.


10 Ngifundis' intando yakho

Ngoba uyiNkosi yami,

Ulungil' umoya wakho

Ngisa ezwen' lokuqonda.


11 Ngiphilise Nkosi ngenxa

Yebizo lakho langenxa

Yokulunga kwakho, khupha

Umphefum'lo wam' kuhlupho.


12 Ngesihawu sakho chitha

Ezam' izitha, bhubhisa

Bonk' abahluph' umphefum'lo

Ngoba ngiyinceku yakho.


Isihlabelelo 144


EsikaDavida.

1 Bong' iNkos', amandla ami

Efundis' izandla

Zami empini, leyami

Iminwe ukulwa.
2 Ubuhle lenqaba yami

'Mphotshongo omude

Njalo ungumkhululi wam'

Isihlangu sami


Njalo ngithembele kuye

Yena bo onguye

Othoba abantu bami

Khona phansi kwami.


3 Nkosi uyini umuntu

Ukuthi umazi

Lob' indodana yomuntu

'Kuth' uyinakane.


4 Umuntu unjengeze nje,

Izinsuku zakhe

Zifana lethunzi lona

'Lizedlulelayo.


5 Gob' izulu lakho Nkosi

Wehle khona phansi,

Uzithinte izintaba

Zizathunq' intuthu.


6 Phazimisa-ke umbane

Ubachithachithe,

Tshoka imitshoko yakho

Ubhubhise bona.


7 Yelula isandla sakho

Khona ngaphezulu,

Njal' ungisindise mina

Njal' ungikhulule

Emanzini amanengi

Esandleni sona

Sabo abantwana bona

'Bangabasemzini.


8 'M'lomo yab' ikhulum' ize

Lesandla-ke sabo

Sokunene siyisandla

Sayo inkohliso.


9 Ngizahlabelel' ingoma

Entsha ngakuwe o

Nkulunkulu, ngal' ichacho

Lemihubhe layo


Elazo-ke izintambo

Zon' ezilitshumi,

Ngizahlabelela zona

Izibongo kuwe.


10 Uph' amakhos' usindiso,

Okhuph' uDavida

'Nceku yakhe engozini

Yayo yon' inkemba.


11 Ngophula kub' abezizwe

Bakhuluma ize,

'Sandla sabo sokunene

Singesaw' amanga.


12 Ukuze amadodana

Wona ethu abe

Njengamahlumel' akhula

Ebutsheni bawo.


Ukuz' amadodakazi

Ethu afanane

Lamatshe engonsi khona

Njengesigodlweni.


13 Ukuze-ke iziphala

Zethu zon' zigcwale

Yonke imihlobo yakho,

Ukuze izimvu


Zizale inkulungwane

Njalo-ke zizale

Izinkulungwane ezi-

litshum' emangweni.


14 Ukuze inkabi zethu

Ziqine ukuze

Zingadinw' emsebenzini.

Kungafohlelwa-ke


Lob' ukufohlela phandle

Ukuze kungabi

Lokukhala okukhulu

Ez'taladen' zethu.


15 Bayathab' abant' abanje

Yebo bayathaba

Abantu uNkulunkulu

Wabo oyiNkosi.


Isihlabelelo 145 L.M.


Ingoma yendumiso, ekaDavida.

1 Ngizakukuphakamisa

Nkulunkulu wami Nkosi,

Ngodumis' ibizo lakho

Kuze kube nini nini.
2 Wena ngizakudumisa

Nsuku zonke, ngidumise

Lona elakho ibizo

Kuze kub' ephakadeni.


3 Inkulu yona iNkosi

Kayidunyiswe kakhulu

Njalo ubukhulu bayo

Kabusoze bahloleka.

4 Isizukulwana siza-

dumis' im'sebenzi yakho

Kwesinye, sitshumayele

'Zenzo zakh' ezilamandla.


5 Ngizakhuluma ngodumo

Lwabo ubukhosi bakho

Layo im'sebenzi yakho

Yona emangalisayo.


6 Abantu bazakhuluma

Ngamandla ezenzo zakho

Ezesabekayo, njalo

Ngoland' ubukhulu bakho.


7 Bazakhuluma kakhulu

Ngomkhumbul' wobuhle bakho

Obukhulu njalo baza-

hlabel' ukulunga kwakho.


8 INkosi yon' ilomusa

Njalo igcwele uzwelo,

Iphuz' ukuthukuthela

Ilesihaw' esikhulu.


9 Ilungile yon' iNkosi

Kubo bonke, njalo zona

Izihawu zay' ziphezu

Kwem'sebenzi yayo yonke.


10 Izakudumisa wena

Yonk' imisebenzi yakho,

Nkosi, njalo abangcwele

Bakho bazakukubonga.


11 Bona bazakukhuluma

Ngobukhosi obombuso

Wakho, bazakukhuluma

Ngawo won' amandla akho.


12 Ukwazis' amadodana

Abantu izenzo zakho

Ezilamandla, lodumo

Lobukhosi law' umbuso.


13 Owakho wona umbuso

Ungumbus' ongapheliyo,

Ubukhosi bakho boba

Kuzizukulwana zonke.


14 INkosi iyasekela

Bonke labo abawayo,

Iyalulamisa labo

Bona abathobileyo.


15 Amehl' abo bona bonke

Akhangela ngakuwena

Uyabaph' ukudla kwabo

Ngesikhath' esifanele.


16 Uvula isandla sakho

Usuthisa isifiso

Sazo zona lezo zonke

Izinto eziphilayo.


17 UJehova ulungile

Kuzindlela zakhe zonke

Njalo ungcwele kuyona

Yonk' imisebenzi yakhe.


18 Useduze uJehova

Kubo bonk' abambizayo

Bonke labo ababiza

Kuye ngalo iqiniso.


19 Uzagcwalis' isifiso

Sabo abamesabayo,

Uzakuzwa ukukhala

Njalo uzabasindisa.

20 INkosi yon' iyalonda

Bonke abayithandayo

Kodwa izikhohlakali

Izazibhubhisa zona.


21 Wotshumayel' umlomo wam'

Udumo lweNkos', inyama

Yonke kayibong' ibizo

Lay' elingcwele phakade.


Isihlabelelo 146


1 Dumisani yon' iNkosi.

Uboyidumisa

Yona iNkosi wena-ke

Mphefumulo wami.


2 Ngisaphil' ngizadumisa

'Nkosi, ngihlabele

Udumo kuNkulunkulu

Wami ngisekhona.


3 Lingathembi izikhulu

Kumbe indodana

Yomuntu, okungekho-ke

Kuyo lon' usizo.


4 Umoya way' uyaphuma

Ubuy' emhlabeni,

Ngalelolang' im'khumbulo

Yayo iyabhubha.


5 Uyathaba osizwa ngu-

Thixo kaJakobe,

Othembela-ke kuyona

'Nkos' uMlimu wakhe.


6 Owenz' izulu lomhlaba

Lolwandle lakho konk'

Okukhona-ke, agcine

'Qiniso phakade.


7 Owenza ukwahlulela

Kwabahlutshiweyo

Oph' abalambil' ukudla.

Akhuph' izibotshwa.


8 INkos' ivula amehlo

Azo iziphofu

Ivus' abakhothemeyo

Ithand' abalungi.


9 INkosi ilondoloza

Bona abemzini

Ikhulule intandane

Lay' umfelwakazi.


Kodwa-ke yona indlela

Yabo bon' ababi

Iyayimbokotha yona

Iyihlanekele.


10 INkosi yobusa njalo,

Ngitsh' uThixo wakho

Ziyoni, enzalwen' yonke.

Bonganin' iNkosi.


Isihlabelelo 147


1 Dumisanini iNkosi

Ngoba kuhle khona

Ukuhlabelela kuyo

Izingoma zayo.


Kuhle ukumbonga yena

'Nkulunkulu wethu

Ngoba kumnandi sibili

Kuhle ukubonga.


2 UJehova uyayakha

IJerusalema

Abalahlwa ko'Srayeli

Bon' uyababutha.

3 Inhliziy' edabukile

Yen' uyayelapha

Aphinde abophe lawo

Amanxeba abo.


4 Uyabala lon' inani

Lazo inkanyezi

Azibize zona zonke

Ngamabizo azo.


5 INkosi yethu inkulu

Lamandl' ayo futhi

Lolwazi lwayo lukhulu

Ngoba alupheli.


6 INkos' izaphakamisa

Bona abamnene,

Ibawise phansi bona

Abakhohlakali.


7 Hlabelela eNkosini

Uyibonge yona

Hlabel' ubonge ngechacho

Kuy' iNkosi yethu.


8 Isibekela umkhathi

Ngawo amayezi

Izulu line lotshani

Bumil' entabeni.


9 Inyamazan' iyinika

Khon' ukudla kwayo

Lamawabayi amatsha

Wona akhalayo.


10 Kathokozi kuw' amandla

Awalo ibhiza

Kathokozi futhi kuyo

Im'lenze yomuntu.


11 INkos' ithokoza kubo

Abayesabayo

Lakulabo abathemba

Isihawu sayo.


12 Ibonge yona iNkosi

O Jerusalema

Ubonge lawe Ziyoni

'Nkulunkulu wakho.


13 Ngoba useqinisile

Amasango akho,

'Bantwan' bakho abakuwe

Ubabusisile.


14 Ukuthula ukwenzile

Kumingcele yakho

Ukugcwalisile wena

Ngengqoloyi enhle.


15 Uthumil' umlayo wakhe

Khona emhlabeni

Izwi lakhe ligijima

Khona masinyane.


16 Iqhwa elikhithikayo

Wehlis' njengewulu

Njengongqwaqwan' amkhithize

Sangathi ngumlotha.


17 Uphosela isiqhotho

Sakhe njengez'gaqa

Ngubani-ke yen' ongema

Kowakhe umqando?


18 Uthumel' ilizwi lakhe

Ancibilikise

Umoya wakh' uphephetha

Amanz' ageleze.

19 Utshengisa izwi lakhe

Kuye uJakobe

Lezimiso lezigwebo

Zakh' kuIsrayeli.


20 Akazange asiphathe

Ngokunjalo sona

Isizwe loba yisiphi

Sona-ke isizwe.


Mayelana lezigwebo

Zakhe abazange

Ke bazazi lakancane.

Dumisan' iNkosi.Isihlabelelo 148


1 Yidumise ye iNkosi

Dumisan' iNkosi

Emazulwini libonge

Yona engqongeni.


2 Yibongenini-ke yona

Zingilosi zayo

Yibongenini yona bo

Lonke m'khosi yayo.


3 Mdumiseni lina langa,

Nyanga, mdumiseni

Lonke lina zinkanyezi

Ezikhanyisayo.


4 Lina mazul' amazulu

Kalibonge kuye

Manzi khonale phezulu

Awabonge kuye.


5 Kakulibonge ibizo

Layo yon' iNkosi

Ngoba yalaya ngelizwi

Njalo kwadaleka.


6 Ukumisile-ke khona

Kume kokuphela

Wenzile-ke isimiso

Esingadluliyo.


7 Dumisani yon' iNkosi

Likhon' emhlabeni,

Zilo ezesabekayo

Lina nziki lonke.


8 Mlilo laso isiqhotho

Liqhwa lay' inkungu

Lesivunguzan' esenza

Elayo ilizwi.


9 Lina-ke lonke zintaba

Lani-ke maqaqa,

Zihlahla ezithelayo,

Masedari lonke.


10 Nyamazana lezinkomo

Lezihahabayo

Njalo-ke lani zinyoni

Zon' eziphaphayo.


11 Lina makhosi omhlaba

Labo bonk' abantu,

Bagwebi bawo umhlaba

Lani makhosana.


12 Lonke majaha amatsha

Lani-ke zintombi

Lina bantu abadala

Lani-ke bantwana.


13 Kababong' ibizo leNkos'

Eliphakem' lodwa,

Udumo lwayo luphezu

Kwezulu lomhlaba.

14 Njalo iyaphakamisa

Uphondo lwabayo

Lona udumo lwabayo

Bona abangcwele,


Ngitsh' olwabo abantwana

BakaIsrayeli,

Abant' abaduze layo.

Dumisan' iNkosi.


Isihlabelelo 149


1 Dumisanini iNkosi

Lihlabel' ingoma

Entsha lodum' ebandleni

Labangcwele bayo.


2 Kajabul' uIsrayeli

Kuy' umenzi wakhe,

AbeZiyoni bathabe

Kuy' iNkosi yabo.


3 Kabadumise ibizo

Layo ngokusina

Bamhayele ngezigubhu

Langemiqangala.


4 Ngob' iNkos' iyathokoza

Ngabantu abayo,

Yocecisa abamnene

Ngalo usindiso.


5 Kabajabul' abangcwele

Belalo udumo

Kabahlabele kakhulu

Em'bhedeni yabo.


6 Indumiso ezinkulu

ZikaNkulunkulu

Kazib' emlonyeni wabo

Lomhedl' esandleni.


7 Ukubek' impindiselo

Phezu komhedeni

Lazo zon' izijeziso

Phezu kwab' abantu.


8 Ukuboph' amakhos' abo

Ngaw' amaketane

Langezinsimbi abophe

Izikhulu zabo.


9 Ukubenzel' isigwebo

Esilotshiweyo,

Lol' ludumo kubangcwele.

Dumisan' iNkosi.


Isihlabelelo 150


1 Idumise ye iNkosi

Dumisan' uThixo

Kungcwele lasemkhathini

Owamandla akhe.


2 Mdumiseni ngaz' izenzo

Zamandl' amakhulu

Mdumiseni ngobukhulu

Bobukhosi bakhe.


3 Mdumiseni ngokukhala

Komsindo wophondo

Limdumise langechacho

Law' umhubhe wenu.


4 Mdumiseni ngezigubhu

Langakh' ukusina

Limdumise ngomqangala

Langemihlanga-ke.


5 Mdumiseni ngezincence

Ezihlokomayo

Mdumiseni ngezincence

Yenz' umsind' omkhulu.

6 Konk' okuphefumulayo

KakuyidumiseINkosi kakuy'dumise.

Dumisan' iNkosi.

Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə