IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə35/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Isihlabelelo 127


Ingoma yokwenyuka, ekaSolomoni.

1 Aluba yona iNkosi

Ingayakhi indlu

Basebenzela lon' ize

Bon' abayakhayo.
Nxa iNkosi ingagcini

Wona-ke umuzi

Umlindi ulindela-ke

Kodwa lona ize.


2 Kuyize kini-ke lina

Eliphangisayo

Ukuvuka ekuseni

Lihlale kuhlwe nje.


Lidla sona lesosinkwa

Esalo usizi

Ngoba upha ubuthongo

Abathandwa bakhe.


3 Khangel' abantwana yilo

Ilifa leNkosi

Lesithelo sas' isisu

Singumvuzo wayo.

4 Njengemitshok' esandleni

Salo lon' iqhawe

Banjalo-ke abantwana

Babo bon' ubutsha.


5 Iyajabula indoda

Elaso esayo

Isamba esigcweleyo

Sigcwaliswe ngabo.


Kabayikuba lanhloni

Kodwa abantwana

Bazakhuluma lezitha

Ngakulo isango.


Isihlabelelo 128


Ingoma yokwenyuka.

1 Bayabusiswa bonke nje

Abayesabayo

Yona iNkosi behamba

Ngezindlela zayo.
2 Uzakudla umsebenzi

Owezandla zakho

Wothokoza njalo kuwe

Kuzakuba kuhle.


3 Umkakho uzafanana

Lalo-ke ivini

Elithelay' eceleni

Kwayo indlu yakho.


Abantwana bakho boba

Njengosab' lomhlwathi

Bagombolozele lona

Itafula lakho.


4 Khangela kuthi kunjalo

Yen' uyabusiswa

Umuntu oyesabayo

Yona iNkosi bo.5 INkosi yokubusisa

IseZiyon', ubon'

Okuhle kweJerusalem'

Empilweni yakho.
6 Yebo uzakubabona

Abantwana babo

Abantwana bakho, uku-

thula ku'Srayeli.


Isihlabelelo 129


Ingoma yokwenyuka.

1 Kanengi bangihluphile

Kwasebutsheni bam',

Kungathi uIsrayeli

Khathesi angathi:
2 Kanengi bangihluphile

Kwasebutsheni bam'

Kodwa kabazange bona

Bangehlule mina.


3 Abalimi balimile

Khon' emhlana wami

Bayenz' imisele yabo

Yaba mide yona.


4 Ilungile yon' iNkosi,

Iqume phakathi

Zona izibopho zonke

Zabakhohlakali.


5 Kabajabhiswe-ke bonke

Babuyiselwe nje

Bona abangabazonda

Yona iZiyoni.


6 Kabafanane lotshani

Phezu kwaz' izindlu

Obubuna bungazange

Bukhule-ke bona.

7 Obusikayo kasoze

Agcwalis' isandla

Sakhe, loboph' izithungo

Izingalo zakhe.


8 Labo bon' abadlulayo

Kabasoze batsho

Khon' ukuth': Isibusiso

Sayo yon' iNkosi


Kasibeke phezu kwenu.

Siyalibusisa

Ngalo lona nje ibizo

Elayo iNkosi.


Isihlabelelo 130


Ingoma yokwenyuka.

1 Ngakhalela ngakuwena

Mina-ke o Nkosi

Ngiphakathi kwayo yona

Inziki ephansi.
2 Zwana izwi lami Nkosi,

Izindlebe zakho

Zilalele lon' ilizwi

Lokuncenga kwami.


3 Alubana wena Nkosi

Uqaphel' izono,

O Nkosi ungubani na

Yena ozakuma?


4 Kodwa-ke kanti kukhona

Ukuthethelelwa

Ngakuwe, ukuze wena

Wesatshwe-ke yibo.


5 Ngalindela eNkosini,

Umphefum'lo wami

Uyalinda, elizwini

Layo ngiyathemba.6 Mphefum'lo wam' ulindele

INkos' okwedlula

Labo abalind' ukusa

Ngitsho bona labo.
7 ''Srayeli kathemb' iNkosi,

Ngoba eNkosini

Kulesihawu lohlengo

'Lunengi lukuyo.


8 Njalo izakumhlenga bo

Yen' uIsrayeli

Kuzo zonke ezakhe nje

Zon' iziphambeko.


Isihlabelelo 131 L.M.


Ingoma yokwenyuka, ekaDavida.

1 Nkosi inhliziyo yami

Ayilakho ukuzidla

Lawami amehlo wona

Kawaziphakamisi-ke
Njalo kangingeni kuzo

Izindaba ezinkulu

Lakuzo izinto ezi-

phakeme kakhulu kimi.


2 Qotho ngiziphethe kuhle

Ngabuya ngazithulisa

Ngaba njengaye umntwana

Yena olunyuliweyo,


Elunyulwa kuy' unina.

Owami umphefumulo

Unjengaye-ke umntwana

Yena oselunyuliwe.


3 Akuthi uIsrayeli

Athembe yona iNkosi

Kusukela khona manje

Kuze kube nininini.


Isihlabelelo 132


Ingoma yokwenyuka.

1 Nkosi kawumukhumbule

UDavida njalo

Zona zonke ezakhe-ke

Izinhlupheko bo.

2 Ukuthi yena wafunga

ENkosin', wafunga

KuJehova olamandla

Yen' okaJakobe.
3 Qotho angisayikuza

Kuyo indlu yami

Njalo angisoze ngaya

Embhedeni wami.


4 Angisoze ngawanika

Awami amehlo

Ubuthongo lokozela

Kuz' inkophe zami.


5 Ngize ngiyifumanele

INkosi indawo

Yokuhlala yoLamandla

Yen' okaJakobe.


6 Khangela sizwile ngakho

Khona eEfratha

Sakufumanisa khona

Kunsimu yemithi.


7 Sizakungena kwezakhe

Izindlu sikhonze

Sikuso isenabelo

Sezinyawo zakhe.


8 Sukuma o Nkosi kukho

Ukuphum'la kwakho

Wena lawo umtshokotsho

Wawakho amandla.


9 Kabathi abaprisiti

Bakho bagqokiswe

Ngokulunga, abangcwele

Bakho kabathabe.


10 Ngenxa yenceku eyakho

'Davida ungaze

Wabuphendula ubuso

Bogcotshiwe wakho.


11 Yon' iNkosi ifungile

Iseqinisweni

Yathi kuye uDavida,

Ayiy'kuphenduka:


Ngizamis' inzalo yakho

'Sithelo somzimba

Owakho esihlalweni

Sakho sobukhosi.


12 Uba abantwana bakho

Bezakusigcina

Isivumelwano sami

Lobufakazi bam'


Engizakubafundisa,

Abantwana babo

Bazahlal' esihlalweni

Sakho laphakade.


13 Ngoba iNkosi ikhethe

'Ziyoni, yathanda

Yona-ke ibe yindawo

Yayo yokuhlala.


14 Lokhu yikuphum'la kwami

Ngokungapheliyo

Ngizahlala lapha ngoba

Sengiyifisile.

15 Ngizabusisa kakhulu

Khon' okungokwayo

Ngosuthisa abayanga

Bayo ngokudla bo.


16 Ngembese abaprisiti

Bayo ngosindiso

Labangcwele bayo bathab'

Bamemez' kakhulu.


17 Ngenze olukaDavida

Uphondo luhlume

Ngimmisele isibane

Ogcotshiweyo wam'.


18 Ngizazambathis' inhloni

Izitha ezakhe

Kodwa uzaphumelela

Ngakuye umqhele.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin