IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə29/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   37

Isihlabelelo 105


1 O! yibongeni iNkosi

Bizani ibizo

Layo lazise izenzo

Zayo ebantwini.


2 Liy'hlabelel' amahubo

Khuluman' izenzo

Lemisebenzi eyayo

Emangalisayo.


3 Lizikhulise ngebizo

Layo elingcwele

Lijabulis' inhliziyo

Yabading' iNkosi.


4 Dingani uNkulunkulu

Law' amandla akhe

Lidinge ubuso bakhe

Kube njalo njalo.


5 Khumbulan' imisebenzi

Yakh' eyisimanga

Izimanga lezahlulo

Ezomlomo wakhe.


6 Lina nzalo kaAbraham',

Isisebenz' sakhe,

Bantwana bakaJakobe

Abakhethwa bakhe.

7 Yena uyiNkosi yethu

'Nkulunkulu wethu

Izahlulelo zakhe zi-

semhlabeni wonke.


8 Wokhumbul' uvumelwano

Lwakhe kokuphela

Alulay' kunkulungwane

Zezizukulwana.


9 'Sivumelwano asenza

Laye uAbraham'

Lesifungo asifunga

Kuye uIsaka.


10 Saqiniswa kuJakobe

Sangumlayo kuye

Ku'Srayel', esaphakade

Isivumelwano.


11 Esithi: Ngizakunika

Izwe leKhanani

Libe ngelakho ilifa

Lesabelo sakho.


12 Lapho babe balutshwana

Abantu bakhona,

Yebo babe balutshwana

Abahamba kilo.


13 Basuk' isizwe lesinye

Imhlotshana yonke,

Lemibuso ngemibuso

Lakwabany' abantu.


14 Kavumanga ukoniwa

Kwenziwe ngumuntu

Kibo, yebo wawasola

Amakhosi ngabo.


15 Wathi: Lingabobathinta

Engibagcobile

Abami, lingoni labo

'Baprofethi bami.


16 Wehlisela yon' indlala

Elizweni lonke

Wephula yona insika

Yempil' eyisinkwa.


17 Wathumela phambi kwabo

Umunt' uJosefa,

Owathengiswayo khona

Abe yisigqili.


18 Bamlimaza izinyawo

Zakhe ngezibopho,

Bambopha ngamaketane

Wona awensimbi.


19 Kwaze kwafik' isikhathi

Sokuza kwelizwi

Layo, ilizwi leNkosi

Lamlinga yena bo.


20 Inkosi yathumel' izwi

Ukub' akhululwe,

Yena umbusi wabantu

Wahle wamkhulula.


21 Yamenza waba yinduna

Yendlu engeyayo,

Abuse imfuyo yayo

Yonke okwempela.


22 Ukuboph' amakhosana

Ngokuthanda kwakhe

Afundise izikhulu

Zay' inhlakanipho.

23 UIsrayel' eGibithe

Laye wayafika

LoJakobe wayahlala

Ezweni leHamu.


24 Wandisa abantu bakhe.

Wabenzel' amandla

Amakhulu kulalawo

Awezitha zabo.


25 Waziphendul' inhliziyo

Ukuze zizonde

Abantu bakhe, ziqile

Izinceku zakhe.


26 Wathuma yen' uMozisi

Oyinceku yakhe,

Lay' uAroni onguye

Amukhethileyo.


27 Bababonis' izimanga

Lemibono yakhe

Ebantwini lezimanga

Ezweni leHamu.


28 Wabuthuma ubunyama

Wenza kwaba mnyama

Njalo kabavukelanga

Elakhe ilizwi.


29 Wawaphendula amanzi

Aba yil' igazi

Waze wabulala zonke

Izinhlanzi zabo.


30 Ilizwe labo lagcwala

Ngawo amaxoxo,

Agcwala lasezindlini

Zaw' amakhos' abo.


31 Wakhuluma-ke kwavela

'Mtshitshi wempukane

Lezintwala kulo lonke

Kwelabo ilizwe.


32 Wabanisel' isiqhotho

Saba lizulu-ke

Lawo umlil' ovuthayo

Kwelabo ilizwe.


33 Watshay' amasimu abo

Lemikhiwa yabo

Waze wephul' izihlahla

Zelabo ilizwe.


34 Wakhuluma ye kwavela

Zona izintethe

Lamacimbi amanengi

Angeke abalwe.


35 Kwadla yonke imibhida

Elizweni labo

Kwadla zonke izithelo

Zehlabathi labo.


36 Watshaya amazibulo

Wonke ezwe labo

Ingqabutho yamandl' abo

Elizweni labo.


37 Wabakhupha lesiliva

Legolide njalo

Kwakungekho isicubu

Ezizweni zabo.


38 IGibhithe yathokoza

Ngokuhamba kwabo,

Ngoba yatshaywa luvalo

Ngalabo abantu.

39 Wendlala lona iyezi

Labagubuzela

Lomlilo ngasebusuku

Wabakhanyisela.


40 Bacela wabalethela

Zona izagwaca

Wabasuthisa ngesinkwa

Esasezulwini.


41 Waqhekeza lon' idwala

Kwampompoz' amanzi,

Ageleza ekomeni

Kwaba njengomfula.


42 Wakhumbul' isithembiso

Sakhe esingcwele

Laye yen' uAbrahama

Eyakhe inceku.


43 Wabaphumisa abantu

Bakhe ngenjabulo,

Abakhethiweyo bakhe

Ngakh' ukuthokoza.


44 Wabapha amazwe lawo

Angawabezizwe,

Badla ilifa labantu

Lomsebenzi wabo.


45 Ukuze balondoloze

Izahlulo zakhe,

Balond' imithetho yakhe.

Dumisan' iNkosi.


Isihlabelelo 106


1 Dumisan' iNkosi liphe

Izibongo kuyo

INkosi ngob' ilungile

'Sihaw' simi njalo.


2 Ngubani ongakhuluma

Izenzo zeNkosi?

Nguban' ongatshumayela

Izibongo zayo?


3 Babusisiw' abagcina

Ukwahlulela bo,

Lowenz' okulungileyo

Ngezikhathi zonke.


4 Ngikhumbule lami Nkosi

Ngal' uthando lwakho

Olwabantu bakho, woza

Losindiso lwakho.


5 Ukuze ngibon' ubuhle

Babakhethwa bakho

Ukuze-ke ngithokoze

Ngingothabileyo


Phakathi kwesizwe sakho

Khona ngidumisa

Ndawonye lalo elakho

Lona lelolifa.


6 Thina sonile kakhulu

Labobaba bethu

Sikwenzile khon' okubi

Senze ngenkohliso.


7 Bona-ke obaba bethu

Kabezwanga zona

Izimangaliso zakho

Khona eGibithe.


Abakhumbulang' imvamo

Yesihawu sakho

Kodwa bamcunula khona

ELwandl' oluBomvu.

8 Kodwa wasebasindisa

Ngenxa yebizo lakh'

Ukuze wona amandla

Akhe azwakale.


9 Wakhuz' uLwandl' oluBomvu

Kwatsh' amanzi wonke

Wabahambis' enzikini

Njengasemangweni.


10 Wabasindis' esandleni

Sabazondi babo,

Wabahlenga esandleni

Sezabo izitha.


11 Amanzi agubuzela

Ezabo izitha,

Kakuzange kube khona

Loyedw' oseleyo.


12 Ngakho-ke basebekholwa

Emazwini akhe,

Bahlabelela ingoma

Lezibongo zakhe.


13 Masinyane bayikhohlwa

Im'sebenzi yakhe

Kabazange balindele

'Sakh' iseluleko.


14 Kodwa-ke babekhanuka

Kakhulu enhlane

Bamlinga uNkulunkulu

Khona enkangala.


15 Wabanika isicelo

Sabo kodwa yena

Wayicakisa eyabo

Imiphefumulo.


16 Bakhwelezel' uMozisi

Besemadumbeni,

Lay' uAroni ongcwele

Engoway' iNkosi.


17 Waqhekezeka umhlaba

Wamginy' uDathani

Waligqibela ixuku

LikaAbiramu.


18 Kuxuku labo kwavutha

Umlil' otshisayo

Ilangabi labaqeda

Abaxhwalileyo.


19 Balenza lona ithole

Khona eHorebe,

Bakhulek' esithombeni

Esibunjiweyo.


20 Ngokunjalo baphendula

'Dumo lwabo lwaba

Yisifaniso senkabi

Yon' edla utshani.


21 Bakhohlwa uNkulunkulu

Umsindisi wabo,

Owenz' izimangaliso

Khona eGibithe;


22 Izimangalis' ezweni

Lon' elikaHamu

Khona okwesabekayo

OLwandl' oluBomvu.


23 Ngakho-ke wathi uzaba-

chithachitha bona

Alub' uMozisi yena

Umkhethwa-ke wakhe

Engamanga phambi kwakhe

Khon' ekufohleni

Ukuthint' ulaka lwakhe

Hlez' ababhubhise.


24 Yebo badelel' ilizwe

Lona-ke elihle,

Abazange balikholwe

Elakhe ilizwi.


25 Kodwa basebekhonona

Emadumben' abo

Abalalelanga izwi

Layo iNkosi bo.


26 Ngakho esakhe isandla

Wasiphakamisa

Ukuze yen' abawise

Phansi besenhlane.


27 Ukuyichitha inzalo

Yabo ezizweni,

Njalo-ke ayihlakaze

Khona emazweni.


28 Bazihlanganisa bona

LoBali-Peyori

Badla okwahlatshelwayo

Bon' abafileyo.


29 Basebemthukuthelisa

Ngezabo izenzo,

Lobhubhane wafohlela

Khona phezu kwabo.


30 Wema-ke uFinehasi

Wenza isigwebo,

Ngalokho-ke ubhubhane

Wasemiswa lapho.


31 Lokho kwabalelwa yena

Ukulunga kuzo

Zonke izizukulwana

Kube nininini.


32 Baphinda ukumzondisa

Kumanz' eMeriba

Kwaba kubi kuMozisi

Ngenxa yabo bona.


33 Ngoba bacunula lowo

Umoya owakhe,

Wakhuluma ngamawala

Ngezakhe indebe.


34 Kabaziqedanga zona

Zonke lezizizwe

Abalaya ngazo yena

UNkulunkulu bo.


35 Kodwa bona bahlangana

Lab' abahedeni,

Eyabo imisebenzi

Baze bayifunda.


36 Bazikhonza izithombe

Zona-ke ezabo,

Zona zaphenduka zaba

Ngumjibila kibo.


37 Banikela umhlatshelo

Wamadodan' abo

Lamadodakazi abo

Kubomoy' ababi.


38 Igaz' elingelacala

'Lamadodan' abo

Lamadodakazi abo

Balichithachitha.

Abanikel' ngawo kuzo

Izithombe zona

EzeKhanani, lelizwe

Langcola ngegazi.


39 Njalo bangcoliswa bona

Ngem'sebenzi yabo,

Bona-ke basebephinga

Ngezabo izenzo.


40 Ngakho lwavutha ulaka

LweNkos' kubant' bayo

Yaze yalizondela-ke

Elayo ilifa.


41 Yabanikel' esandleni

Esabahedeni,

Labo ababazondayo

Bababusa bona.


42 Zabahlupha zon' ezabo

Izitha zanqoba,

Baze bona babaphansi

Kwezabo izandla.


43 Yabakhulula kanengi

Kodwa bayiqala

Ngawo awab' amacebo

Behliswa yibubi.


44 Kodwa mhlana belusizi

Yabananzelela,

Lapho yona yasisizwa

Ukukhala kwabo.


45 Yasikhumbula esayo

Isivumelwano

Yaphenduka ngaw' umusa

Wayo won' omkhulu.


46 Yakwenza ukuze bona

Babahawukele

Bona ababathumbayo

Babe law' umusa.


47 Sisindise, Nkosi wena

Nkulunkulu wethu,

Njalo sibutha phakathi

Kwazo zon' izizwe


Ukuze sibong' ibizo

Lakho elingcwele,

Njalo ukuze sinqobe

Ngendumiso yakho.


48 Kayibusiswe iNkosi

UNkulunkulu ka-

Israyeli kusukela

Emaphakadeni


Kusiya kwelinye lona

Iphakade, kathi

Bonk' abantu bathi: Amen'.

Dumisan' iNkosi.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin