IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə31/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   37

Isihlabelelo 109


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Ungaze wagcina wena

Ukuthula kwakho,

Wena Nkulunkulu wakho

Ukubonga kwami.
2 Ngoba umlomo wababi

Futhi-ke umlomo

Wabo abakhohlisayo

'Vulekile kimi. Bona-ke bakhulumile

Bemelene lami

Ngalo ulimi olwabo

Lona olwamanga.
3 Bangigombolozele bo

Ngamazwi enzondo

Besilwa lami ngaphandle

Kwaso isizatho.


4 Ngothando lwami bayizo

Zon' izitha zami

Mina ngizinikele bo

Kuwo umthandazo.


5 Njalo bangiphe umvuzo

Wobubi ngobuhle,

Bangipha layo inzondo

Ngal' uthando lwami.


6 Ubeke indoda embi

Khona phezu kwakhe

LoSathane amhlalele

Ngakwesokunene.


7 Uzakuthi laph' egwetshwa

Umyekel' alahlwe

Ukuthi won' umthandazo

Wakh' ube yisono.


8 Insuku zakhe kazibe

Mfitshane zinciphe,

Akuth' omunye athathe

Isikhundla sakhe.


9 Akuth' abantwana bakhe

Baswele uyise

Laye umkakhe kabe-ke

Nguy' umfelwakazi.

10 Akuth' abantwana bakhe

Bazule lelizwe,

Bacel' ukudla bedinga

Khona enkangala.


11 Akuthi umbolekisi

Amthathele konke

Lezihambi zimemuke

Konk' akwenzileyo.


12 Kakungabi lesihawu

Esisiwa kuye

Kungabi khona uthando

Kubantwana bakhe.


13 Kayiqunyw' inzalo yakhe

Kusizukulwana

Esizayo kalicitshwe

Elabo ibizo.


14 Kakukhunjulwe ububi

Boyise kwiNkosi

Njalo singasuswa sona

'Sono sikanina.


15 Kakube phambi kweNkosi

Kokuphela kume,

Iqume ukukhunjulwa

Kwabo emhlabeni.


16 Ngoba kakhumbulanga-ke

Ukuba les'hawu

Kodwa wazingela bona

Abangabayanga


Lay' indodan' esweleyo.

Ukubabulala

Bon' abadabukileyo

Ezinhliziyweni.


17 Yena othand' ukuthuka

Kakuze kuyena,

Ongathab' kusibusiso

Sibe kude laye.


18 Njengoba wazigqokisa

Ngakho ukuthuka

Wakwenza kwaba yingubo

Yon' eyokwembatha.


Kakubuye ngakuyena

Ngaphakathi kwakhe

Samanzi, njengamafutha

'Mathanjeni akhe.


19 Akube yingubo yakhe

Ayembathileyo,

Lozwezwe azibophile

Ngalo njalo njalo.


20 Lokhu kakube ngumvuzo

WeNkos' kuzitha zam',

Abakhuluma okubi

Ngomphefum'lo wami.


21 Nkulunkulu Nkos' ngenzela

Ngal' ibizo lakho,

Isihawu sakho sihle,

Ngikhulule mina.


22 Ngoba ngingumyanga njalo

Min' angilalutho,

Phakathi kwam' inhliziyo

Ilimele futhi.


23 Ngedlule njengesithunzi

Nxa sesifinyela

Ngiyazulazula njalo

Njengayo intethe.

24 Amadol' am' adiniwe

Ngenxa yokuzula

Lenyama yam' idiniwe

Iswel' amafutha.


25 Ngibe lihlazo ngakibo

Nxa bengikhangela,

Bangikhangela-ke baze

Banikin' ikhanda.


26 Nginceda Nkulunkul' Nkosi

Yam' ungisindise

Ngaso sona isihawu

Esingesakho bo.


27 Ukuze babone bazi

Ukuthi isandla

Lesi ngesakho, o Nkosi

Ukwenzile lokhu.


28 Kabathuke kodwa wena

Busisa; bavuke

Bayangiswe kodw' eyakho

Incek' ithokoze.


29 'Zitha zami kazigqoke

Zona izinhloni

Kabazembathis' ihlazo

Njengayo ingubo.


30 Ngizadumisa iNkosi

Mpela ngomlomo wam',

Yebo ngizayidumisa

Phakathi kwabantu.


31 Izakuma kwesokudla

Somyanga ukuze

Imsize kwabalahlayo

Umphefum'lo wakhe.


Isihlabelelo 110 L.M.


Isihlabelelo sikaDavida.

1 Yath' iNkosi kuNkosi yam':

Hlal' esandleni sokudla,

Ngize ngenz' izitha zakho

'Senabo senyawo zakho.
2 UNkulunkul' uzathuma

Intonga yawakh' amandla

EZiyoni, busa wena

Phakathi kwezitha zakho.


3 Abantu bakho bovuma

Bezinikela ngosuku

Lwawo awakho amandla

Ngobuhle bab' ubungcwele


Kuwo umdabuko wakho

Ukusa kuza kulowo

Amazolo ekuseni

Angawab' ubutsha bakho.


4 'Nkos' ifung' ayiphenduki

Wena unguye umpristi

Ongapheliyo ngohlobo

Lwakhe uMelkizedeki.


5 INkos' esandleni sakho

Sokunene yochoboza

Amakhosi ngal' usuku

Lwalo ulaka olwayo.


6 Izakwahlula phakathi

Kwezizw' ezingayaziyo

Igcwalise ngezidumbu

Ezabo abafileyo.


Izakulimaza wona

Amakhanda azo zona

Izinhloko ezamazwe

Amanengi emhlabeni.

7 Izakunatha-ke kiso

Isifula endleleni,

Ngakho izaphakamisa

Lona elayo ikhanda.


Isihlabelelo 111


1 Idumiseni lina bo

INkosi le yona

Ngizayidumisa mina

Yona-ke iNkosi


Ngayo inhliziyo yami

Khon' emhlanganweni

Owabo bon' abaqotho

Lakulo ibandla.


2 Imisebenzi yeNkosi

'Mikhul' iyadingwa

Yibo bonke labo bona

'Bathokoza ngayo.


3 Uyazisek' umsebenzi

Wayo olodumo,

Ukulunga khon' okwayo

Kuhlala phakade.


4 Yayenz' im'sebenzi yayo

Emangalisayo

Ikhunjulw', iNkosi ilo-

musa lesihawu.


5 Ibanikile ukudla

Abayesabayo,

Yokhumbul' uvumelwano

Lwayo njalonjalo.


6 Yabonis' abantu bayo

'Mandla em'sebenzi

Yayo ukuze ibaphe

Ilifa lezizwe.


7 Zil'qiniso lesigwebo

'Zenzo zesandl' sayo,

Lemilayo yayo yonke

Iqinisekile.


8 Kumisiwe kuze kube

Ngokulaphakade

Kwenziwe ngal' iqiniso

Langakh' ukulunga.


9 Yathumela lon' uhlengo

Kub' abantu bayo

Yalaya uvumelwano

Olulaphakade.


Lingcwele lona elayo

Yebo ibizo bo

Njalo liyesabeka-ke

Elayo ibizo.


10 Khona-ke ukumesaba

Yen' uNkulunkulu

Kuyikhona ukuqala

Kokuhlakanipha.


Ukuqedisis' okuhle

Kukwabayenzayo

Imilayo, lodum' lwayo

Lumi laphakade.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə