IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə10/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   37

Isihlabelelo 36


Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida, inceku kaNkulunkulu.

1 Isono somubi sithi

Kunhliziyo yami,

Kakukho ukuyesaba

INkos' 'mehlwen' akhe.

2 Uyazikhohlisa yena

Emehlweni akhe

Kuze kuficwe icala

Lakhe lizondeka.
3 Amazwi omlomo wakhe

'Bubi lenkohliso,

Uyek' ukuhlakanipha

Lokwenza okuhle.


4 Uyaceb' ukungalungi

Elel' ecansini,

Umi endleleni embi

Kenyanyi ububi.


5 Isihawu sakho Nkosi

Sisemazulwini,

Njal' ukuthembeka kwakho

Kufik' emafini.


6 Ukulunga kwakho khona

Kufanana lazo,

Kunjengalezozintaba

Ezinkulukazi.


'Zigwebo zakho zijule

Kakhulu; o Nkosi

Uyalondoloz' abantu

Lezinyamazana.


7 Hayi ubuhle bothando

Olomusa wakho

O Nkulunkulu, ngakho-ke

'Bantwana babantu


Bona-ke bayalibeka

Ithemba elabo

Ngaphansi komthunzi wawo

Amaphiko akho.


8 Bosuthiswa ngamanono

Endlu yakho mpela.

Ubanathis' imifula

Yenjabulo yakho.


9 Ngoba kuwe kulomthombo

Wayo yon' impilo,

Ekukhanyen' kwakho siza-

bona ukukhanya.


10 Qhubela umusa kubo

'Bakwaziyo wena,

Lokulunga kwakho kubo

'Banhliziy' eqotho.


11 Yal' ukuth' unyawo loku-

ziqhenya lung'khube

Lesandla somkhohlakali

Singisuse mina.


12 Nampo abenza okubi

Bawile, baphoswa

Phansi, njalo kabasoze

Baphinde bavuke.


Isihlabelelo 37


EsikaDavida.

1 Ungabozikhathaza bo

Ngabenza okubi,

Ungabi lamona ngabo

Abenza okubi.
2 Ngoba masinya baqunywa

Njengabo utshani,

Babune njengezimila

Zon' eziluhlaza.


3 Themb' iNkosi wenze khona

Okulungileyo,

Wohlala ezweni, qotho

Uzakondliwa-ke.

4 Jabula njal' eNkosini,

Njal' izakunika

Zona izifiso zayo

Inhliziyo yakho.


5 Nikela indlela yakho

ENkosini, themba

Kuyo, izakukwenzela

Konke kuphelele.


6 Izaveza ukulunga

Okwakho njengakho

Ukukhanya lokugweba

Kwakho okwemini.


7 Phumula eNkosini-ke,

Njalo-ke ulinde

Ngokubekezela kuyo.

Ungazikhathazi


Ngenxa yophumelelayo

Endleleni yakhe,

Ngenxa yomuntu esenza

Amaceb' amabi.


8 Yekel' ukuthukuthela,

Utshiye ulaka,

Ungazihluphi lakanye

Ngokwenza okubi.


9 Ngoba abenzi bobubi

Bazaqunywa juqu,

Abalinda eNkosini

Bazakudla izwe.


10 Sekuyisikhatshana nje

Omubi aphele,

Cingisis' indawo yakhe

Ungakuyibone.


11 Kodwa abachumileyo

Bazakudla izwe,

Ngobunengi bokuthula

Bazithokozise.


12 Okhohlakeley' uceba

Ngay' olungileyo,

Egedla phezulu kwakhe

Ngamazinyo akhe.


13 INkosi izakumhleka

Ngoba iyabona

Ukuthi usuku lwakhe

Luzakumfikela.


14 Abakhohlakeleyo ba-

hotshile inkemba,

Bagobis' umtshoko wabo

'Kubawisa phansi


Abampofu labasweli,

Ukubabulala

Bona abaqondileyo

Ekuziphatheni.


15 Inkemba yab' izangena

Kwezab' inhliziyo,

Imitshoko yabo iza-

kuqanyulwa yonke.


16 Okuncinyane alakho

Yen' olungileyo

Kudlul' inotho yababi

Bona abanengi.


17 Ngoba ingalo zababi

Zizephulwa zonke,

Kodw' iNkosi iyamisa

Abalungileyo.

18 Izinsuku zabaqotho

INkos' iyazazi,

Ilifa labo lohlala

Kube njalo njalo.


19 Abayikuba lenhloni

Ngesikhath' esibi,

Langensuku ezendlala

Bazakusuthiswa.


20 Kodw' ababi bazabhubha

Lezitha zeNkosi

Njengamafutha ezimvu

Zotshiswa ziphele.


21 Ababi bayaboleka

Bengabuyiseli,

Olungiley' ulomusa

Njalo uyaphana.


22 Ababusisiwe nguye

Ilizwe ngelabo,

Kanti abathukiweyo

Bazaqunywa bonke.


23 Uhambo lolungileyo

Luphethwe yiNkosi,

Njalo yona ijabula

Endleleni zakhe.


24 Lanxa esiwa kayiku-

lahlwa phansi yena,

INkosi iyamsiza-ke

Ngesayo isandla.


25 Sake sakhon' isikhathi

Engangisemutsha,

Manje sengimdala mina,

Kang'zange ngimbone

Olungileyo elahlwa,

Njalo lenhlalweni

Yenzalo yakhe ihamba

Icela ukudla.


26 Uhlezi elesihawu

Osukwini lonke

Ubolekisa, lenzalo

Yakh' iyabusiswa.


27 Suka ebubini bonke

Wenze khona lokhu

Okulungileyo, njalo

Uhlale lanini.


28 Ngoba iNkosi ithanda

Son' isahlulelo,

Njalo kayiy'kubadela

Abangcwele bayo.


Bona balondoloziwe

Ngokungapheliyo,

Kodwa inzalo yababi

Izaqunywa juqu.


29 Olungileyo uzadla

Ilifa lelizwe,

Uzahlala-ke phakathi

Kwalo njalonjalo.


30 Umlomo wolungileyo

Utsh' inhlakanipho,

Lolimi lwakhe luyatsho

Ngakh' ukwahlulela.


31 Umthetho weNkosi yakhe

Usenhliziyweni,

Alikh' inyathelo lakhe

Elizatshelela.


32 Okhohlakeley' ulinda

Yen' olungileyo

Njalo adingisise bo

Ukuz' ambulale.


33 'Nkosi kayiyikumtshiya

Esandleni sakhe

Kayisoze-ke imlahle

Nxa egwetshwayo-ke.


34 Lindela yona iNkosi

Njal' ugcin' indlela

Yayo njalo izakuku-

phakamisa wena


Uwudle umhlaba; lapho

'Bakhohlakeleyo

Bequnyiwe bathi juqu,

Wen' uzakubona.


35 Ngimbonil' omubi lapho

Emandl' amakhulu

Enaba njengesihlahla

'Siluhlaza tshoko.


36 Kanti wanyamalala bo

Akaz' aba khona,

Yebo ngamdinga yena-ke

Kodwa kazatholwa.


37 Nanzelel' opheleleyo

Nanzelel' oqotho,

Ngob' ukucina konjalo

Kuyikuthula nje.


38 Ngoba abaphambukayo

Bazakubhujiswa,

Ukucina kwab' ababi

Kuzaqunywa juqu.


39 Kodwa usindiso lwabo

'Balungileyo ngo-

lweNkos', ingamandla abo

Ngosuku lohlupho.


40 INkosi izabasiza

Bona njalo iza-

bakhulula bona; iba-

khulule kubona


Labo abayizo zona

Izikhohlakali,

Ibasindise ngokuba

Bathembela kuyo.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin