IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə13/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37

Isihlabelelo 45


Kumqondisi wokuhlabelela, ngeShoshanimi, esamadodana kaKora, Masikili, ingoma yothando.

1 'Nhliziyo yam' iphuphuma

Ngay' indaba enhle

Ngiyakhuluma ngehubo

Engilenzileyo
Elithinta yon' iNkosi,

Ulimi lwami lu-

lusiba laye umbhali

Ongophangisayo.


2 Umuhle kulabantwana

Ababantu bona,

Umusa utheliwe nje

Emlonyeni wakho,


Ngakho-ke uNkulunkulu

Ukubusisile

Wena ngokungapheliyo

Kube njalo njalo.


3 Bophela inkemba yakho

Emlenzeni wakho,

O Somandla, ngal' udumo

Lobukhosi bakho.


4 Ebukhosini obakho

Hamb' uphumelele

Ngenxa yeqiniso loku-

chuma lokulunga.


Njalo isandla esakho

Sokunene mpela

Sizakufundisa into

Ezesabekayo.


5 'Mitshoko yakh' ibukhali

Kunhliziyo yazo

Izitha zayo iNkosi,

Laph' unqob' abantu.


6 Isihlalo sakho Nkosi

Simi njalo njalo,

Intonga yombuso wakho

Ngeyakh' ukulunga.

7 Uthandile ukulunga,

Wazonda ububi,

Ngakho-ke iNkosi yona

INkosi eyakho


Ikugcobe ngamafutha

Awokuthokoza

Ngokungaphezulu kwabo

Abangane bakho.


8 Izembatho zakho zonke

Ziqholwe ngephunga

Lemure lenhlaba layo

Ikhasiya lelo.


Kuzigodlo ezempondo

Zezindlovu lapho

Bakwenzile wathokoza

Okwempela lapho.


9 Amakhosazana lawo

Ayekhona lapho

Kumakhosikazi phela

Awayo iNkosi.


Ngakwesokunene sakho

Kum' indlovukazi

Ilembathil' igolide

ElaseOfiri.


10 Lalela njal' ukhumbule,

Ndodakazi, uzwe,

Ubakhohlwe labakwenu

Labendlu kayihlo.


11 Khon' iNkosi yofisa bhe

Obakho ubuhle

Ngoba iyiNkosi yakho,

Wena khonza yona.


12 Intombi yeTire yoba

Lapho ilezipho,

Lezinothi ebantwini

Zafis' ukuthandwa.


13 Indodakazi yeNkosi

Iyakhazimula

Ngaphakathi, izingubo

Zingezegolide.


14 Izalethwa eNkosini

Ifak' izembatho

Ezicecisiweyo-ke

Ngayo inalithi.


Intombi labosowabo

Abamlandelayo

Bona bazalethwa kuwe

Khona phambi kwakho.


15 Ngenjabulo lentokozo

Bazalethwa bona

Bazangen' esigodlweni

EseNkosi sona.


16 Esikhundlen' saboyihlo

Kuzab' abantwana

Ongabenz' amakhosana

Emhlabeni wonke.


17 Ngizakwenza ukhunjulwe

Kuzizukulwana,

Ngakho abantu bazaku-

bonga njalo njalo.


Isihlabelelo 46


Kumqondisi wokuhlabelela, esamadodanana kaKora, ingoma ngeAlamothi.

1 INkosi yinqaba yethu

Lawethu amandla,

Ingumsizi ngesikhathi

Esezinhlupheko.

2 Ngakho asiyikwesaba

'Ngaz' usuk' umhlaba,

Lob' intaba zithwalelwa

Phakathi kolwandle.
3 Lob' amanzi ehlokoma

Ngokukhathazeka,

Lob' intaba zinyikinywa

Ngokukhukhumala.


4 Kulomfula lezifula

Ezithabis' um'zi

WeNkos', idumb' elingcwele

Lakh' oPhezukonke.


5 INkos' iphakathi kwawo,

Kawunyikinyeki,

Ngesikhath' es'faneleyo

Nkos' izawusiza.


6 Izizwe zaxokozela,

Yadilik' im'buso,

Yaphumisa izwi layo

Lancibilik' izwe.


7 INkosi eyamabandla

Ilathi yona bo,

'Nkulunkulu kaJakobe

Uyinqaba yethu.


8 Wozani libone imi-

sebenzi yeNkosi,

Incithakalo ezenze

Phakathi komhlaba.


9 Wenza izimpi ziphele

Kuwo wonk' umhlaba,

Wephul' umtshoko lomkhonto,

Atshise inqola.


10 Thulani lazi ukuthi

NginguNkulunkulu

Ngiphakanyisw' ezizweni

Lakuwo umhlaba.


11 INkosi eyamabandla

Ilathi yona bo,

'Nkulunkulu kaJakobe

Uyinqaba yethu.


Isihlabelelo 47


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo samadodana kaKora.

1 Qakezani lina bantu

Limemezele-ke

KuNkulunkulu ngelizwi

Lakho ukunqoba.
2 UJehov' uphezu konke

Yen' uyesabeka

UyiNkos' enkulu phezu

Kwaw' umhlaba wonke.


3 Uzabanqoba abantu

Bonke phansi kwethu

Lezizwe zibe ngaphansi

Kwezinyawo zethu.


4 Uzasikhethela yena

Elethu ilifa

Ubuhle bukaJakobe

Yena amthandayo.


5 UNkulunkulu wenyuke

Ngokumemezela,

INkosi, ngakh' ukukhala

Okwalo uphondo.


6 Hlabelela kuy' uThixo

Izibongo zakhe

Lidumis' iNkosi yethu

Ngezibongo zayo.

7 Ngob' uThixo uyiNkosi

Emhlabeni wonke

Hlabelelan' izibongo

Ngokuqedisisa.


8 UNkulunkulu ubusa

Phezulu kwezizwe

Uhlezi esihlalweni

Sobungcwele bakhe.


9 Amakhosana abantu

Wona ahlangene

Labantu bayo iNkosi

EkaAbrahama.


Ngoba amahaw' omhlaba

NgakaNkulunkulu

Yena-ke uNkulunkulu

Uphakanyisiwe.


Isihlabelelo 48


Ingoma, isihlabelelo samadodana kaKora.

1 Mkhul' uJehova, kabongwe

Kakhulu emzini

WeNkosi yeth' entabeni

Yobungcwele bayo.
2 Imi kuhl' intab' iZiyon'

Yintokoz' yomhlaba

Um' enyakatho umuzi

WeNkosi enkulu.


3 UNkulunkulu ukhona

Uyaziwa ngakho,

Ezigodlweni ezawo

Uyinqaba yazo.


4 Ngoba khangel' amakhosi

Ayebuthene nje

Adlule khon' eceleni

Ehamba ndawonye.5 Bakubona bamangala

Babehluphekile,

Baphangisa babaleka

Baya khatshana le.
6 Bafikelwa yikwesaba

Lapho lobuhlungu,

Njengabo bon' ubuhlungu

Bomfaz' ehelelwa.


7 Imikolo yeThashishi

Uyayiphahlaza,

Langawo wona umoya

Wasempumalanga.


8 Njengalokhu sesizwile

Njalo sibonile

Emzini wayo iNkosi

Yawo amabandla.


Emzini kaNkulunkulu

Yena ongowethu

UThixo uzawumisa

Wona kokuphela.


9 Siwukhumbule umusa

Wona ongowakho,

O Nkosi phakathi kwalo

Ithempeli lakho.


10 Njengalo ibizo lakho,

Wena Nkulunkulu

Ngokunjalo ukubongwa

Okwakho impela


Kuze kub' ekucineni

Okwawo umhlaba

'Sandla sakho sokunene

Sigcwel' ukulunga.

11 Kayithabe iZiyoni

Lamantombazana

AkwaJuda kawathabe

Ngezigwebo zakho.


12 Hambahamba eZiyoni

Njalo hamb' ubhode,

Ubale imiphotshongo

Yawo ekhonapho.


13 Cingisisan' im'thangala

Libon' izigodlo,

Lize litshel' ezizayo

Izizukulwana.


14 Ngob' uThixo lo nguThixo

Wethu laphakade,

Uzasikhokhela yena

Kube sekufeni.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə