IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə21/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   37

Isihlabelelo 75


Kumqondisi wokuhlabelela. Alithashethi. Isihlabelelo sikaAsafi, ihubo.

1 Ngakuwe, o Nkulunkulu

Siyanika khona

Ukukubonga-ke, wena

Sesiyakubonga.
Ngoba ibizo elakho

Liseduze lathi

Lezizimanga ezakho

Zilandisa ngakho


2 Nxa ngimisa isikhathi

Esifaneleyo

Ngizagweba ngokulunga

Okupheleleyo.


3 Umhlaba labakhe kiwo

Babhidliziwe bo

Kodwa insika ezawo

Ngizithwele mina.


4 Ngathi kuzo iziwula:

Lingabi yiz'thutha,

Lingaphakamis' uphondo

Lina izixhwali.5 Lingaphakamis' uphondo

Olwakho phezulu,

Liyekel' ukukhuluma

Ngentam' elukhuni.
6 Ukuphakam' akuveli

Kuy' impumalanga

Ngitsho lay' intshonalanga

Lakuyo izansi.


7 Kodw' iNkosi ingumgwebi

Phans' ibek' omunye

Omunye imphakamise

Imuse phezulu.


8 Ngob' esandleni seNkosi

Kukhona inkezo

Lewayini yon' ebomvu

Ihlanganisiwe.


Esethulul' iwayini

Abakhohlakele

Inzece bazayinatha

Yona bayiqede.


9 Kodwa ngizatshumayela

Njalo kokuphela

Ngizabong' uNkulunkulu

Yen' okaJakobe.


10 Impondo zabaxhwalile

Ngizaquma zonke

Ngiphakamise ezabo

Abalungileyo.


Isihlabelelo 76


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Isihlabelelo sikaAsafi, ihubo.

1 UJehova uyaziwa

Khonale koJuda

Ibizo lakhe likhulu

KoIsirayeli.

2 LaseSalema likhona

Idumba elakhe,

Lendawo yakhe ahlala

Kuyo eZiyoni.
3 Khonapho-ke wayephula

Yona imitshoko

Yedandili, amahawu,

Lemihedla lempi.


4 Lukhulu udumo lwakho

Okwedlulisayo

Luhl' okwedlula intaba

Zakho ukuphanga.


5 Baphangiwe labo bona

Abazigqajayo

Bazilalel' ubuthongo

Obukhulu babo.


Akukho won' amadoda

Alamandla awo

Asezifumene zona

Izandla ezawo.


6 Kukho ukukhuza kwakho

Nkosi kaJakobe,

Inqola lay' imbongolo

Kulele sibili.


7 Wena kanye kawesatshwe.

Ngubani ongema

Phambi kobakho ubuso

Nxa usuzondile?


8 Usenzile isigwebo

Khonal' ezulwini

Umhlaba wasusesaba

Wathula wathi zwi.


9 Yath' iNkosi isukuma

Isiyakugweba

Ukukhulul' abamnene

Abasemhlabeni.


10 Qotho ulaka lwabantu

Luzabonga wena

Oluseleyo lolaka

Uzakulukhina.


11 Yenzanini izifungo

Lizigcwalise-ke

ENkosin' uNkulunkulu

Yena owakho bo.


Bonke abamhanqileyo

Kabaleth' izipho

Kuye lowo abamele

Bamesabe yena.


12 Uzakuwuqum' umoya

Owamakhosana

Ngokuba uyesabeka

Kumakhosi ezwe.


Isihlabelelo 77


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeJeduthuni. Isihlabelelo sikaAsafi.

1 Ngakhalela eNkosini

Ngalo ilizwi lam'

Kuye yen' uNkulunkulu

Wabek' indlebe kim'.
2 Ngosuku lohlupho lwami

Ngayiding' iNkosi

Izandla zam' zeluliwe

Ubusuku bonke


Njalo kazizange zona

Zimiswe, owami

Umphefum'lo walile bo

Ukuth' ududuzwe.

3 Ngakhumbul' uNkulunkulu

Ngasengihlupheka

Ngakhalaza umoya wam'

Waphela amandla.


4 Ugcine amehlo ami

Angaze alala

Ngidubekile sibili

Angingekhulume.


5 Ngakhumbula izinsuku

Zona ezendulo

Layo iminyaka yona

Eyasekadeni.


6 Ngikhumbula ingoma yam'

Khona ebusuku

Ngakhulum' lenhliziyo yam'

'Moya wam' wahlola.


7 INkosi izakulahla

Kokuphela yini?

Ayisayikubuye bo

Ithande futhi na?


8 Siphelile isihawu

Sayo phakade na?

Saphela isithembiso

Yini kokuphela?


9 Isikhohliw' iNkosi na

Ukuba lomusa?

Ngolaka lwayo isival'

Is'hawu sayo na?


10 Ngathi: Yibuthakathaka

Bami ngokhumbula

'Minyaka yesokunene

SoPhezukonke bo.


11 Ngokhumbula im'sebenzi

Eyayo iNkosi

Qotho ngokhumbula zona

'Zimanga zendulo.


12 Ngizacabanga njalo bo

Ngem'sebenzi yakho

Yonke, ngikhulume ngazo

Izenzo ezakho.


13 Eyakho indlela, Nkosi

Isendlini yakho.

Ngubani omkhulu onje-

ngoNkulunkul' wethu?


14 UnguNkulunkul' owenza

Imimangaliso

Utshumayel' ebantwini

Wona amandl' akho.


15 Ngengalo yakh' uhlengile

Abantu abakho,

Amadodan' kaJakobe

LawakaJosefa.


16 Amanzi akubonile

Wena Nkulunkulu

Amanzi lobunzulu bo

Konke kwahlupheka.


17 Amafu ehlis' amanzi

Isibhakabhaka

Saduma lay' imitshoko

Yakh' yasabalala.


18 Ilizwi lay' imidumo

Lalisezulwini

Yakhanyis' izwe im'bane

Wazamazam' 'mhlaba.

19 Isolwandl' indlela yakho

'Manzin' amanengi

Lezinyathelo ezakho

Zona kazaziwa.


20 Wahola abantu bakho

Njengawo umhlambi

Ngesandla sikaMozisi

Laye uAroni.


Isihlabelelo 78


IMasikili kaAsafi.

1 Lalelani bantu bami

Umthetho owami,

Indlebe zenu kazizwe

'Mazw' omlomo wami.
2 Ngizavul' umlomo wami

Ngomuzekeliso,

Ngitsho amazw' ayimfihlo

Asephakadeni.


3 Wona lawo esawezwa

Njalo esawazi

Esawatshelwayo thina

Ngabobaba bethu.


4 Kasiyikuwafihlela

Abantwana babo,

Sibonis' izizukulu

Zona ezizayo


Izibongo ezeNkosi

Lamandla awayo

Lem'sebenz' eyenzileyo

Emangalisayo.


5 Yamisa ubufakazi

Khona koJakobe

Yamisa lawo umthetho

Khona ko'Srayeli. Yabalaya bon' obaba

Ngawo, ukuze-ke

Baw'fundise abantwana

Babo ukuwazi.
6 'Kuze isizukulwana

'Sizayo sikwazi

Labantwana baso labo

'Bazazalwa bazi


Lalabo abazavela

Bayitshumayele

Enzalweni yabo phela

Abantwana babo.


7 Ukuze ithemba labo

Libekw' eNkosini,

Bengakhohlw' izenzo zayo

Lemithetho yayo.


8 Bengabafuzi oyise

Ababeqholoza

Isizukulwana leso

Esasihlubuka.


Kabazanga balungise

Inhliziyo yabo,

Wawungaqinang' umoya

Wabo eNkosini.


9 Inzalo kaEfrayimi

Ihlome ngem'tshoko

Yabuyela khon' emuva

Ngosuku olwempi.


10 Kabasigcinanga sona

Isivumelwano

SeNkosi, bal' ukuhamba

Emthethweni wayo.

11 Bayikhohlw' imisebenzi

Yayo njalo layo

Imimangaliso yayo

'Bayitshengiswayo.


12 'Mimangaliso yayenza

Phambi kwaboyise

Elizweni leGibithe,

Kumango weZowan'.


13 Yadabula ulwandle-ke

Yabenza bachapha,

Yawenza amanzi ema

Aba njengenqumbi.


14 Emini yabakhokhela

Ngensika yeyezi,

Lebusuku bonke njalo

Ngokukhany' komlilo.


15 Yawaqhekeza amatshe

Khona enkangala,

Yabanathisa amanzi

Awenziki yona.


16 Yavul' izifula khona

Ziphum' edwaleni,

Yawagelezis' amanzi

Phansi njengem'fula.


17 Kodwa bang'khona besona

Ye, kakhulukazi,

Bacunul' oPhezukonke

Khonale enhlane.


18 Bamlinga uNkulunkulu

Ngenhliziyo zabo

Ngokucelela ukudla

Inkanuko zabo.


19 Ye, baphikisa iNkosi

Bath': Angalungisa

UNkulunkulu enhlane

Itafula yini?


20 Bona, watshaya idwala

Njalo-ke amanzi

Ampompoza agcwalisa

Im'fula yagabha.


Kambe angabanika na

Laso isinkwa-ke?

Angabanika inyama

Abantu bakhe na?


21 Ngakho iNkosi yakuzwa

Yabacunukela

Yamvuthela uJakobe

Umlilo, lolaka


22 Lakuye uIsrayeli.

Ngoba bengamkholwa

UNkulunkul', bengathembi

Kusindiso lwakhe.


23 Lanxa wayelawulile

Amafu phezulu

Wayivula iminyango

Eyasezulwini.


24 Wayebanisele phansi

Imana bayidle

Wabapha law' amabele

Awasezulwini.


25 Umuntu wadla ukudla

Okudliwa yizo

Izingilosi, lenyama

Wabapha yagcwala.

26 Wawuphephetha umoya

Owempumalanga

Ezulwini, ngamandl' akhe

Lowezansi weza.


27 Wayikhithiza inyama

Kibo njengothuli

Lenyon' njengetshebetshebe

Elaselwandle bo.


28 Wakwenza kwawela khona

Phakathi kwenkamba

Yabo kwagombolozela

Amadumba abo.


29 Ngakho-ke badla basutha

Wasebagcwalisa

Ciki, ngokuba wabapha

Ngezifiso zabo.


30 Kabazange bakhunyulwe

Kuzifiso zabo.

Kwathi besayimumethe

Inyama ngem'lomo


31 Ulak' lukaNkulunkulu

Lwehlel' phezu kwabo,

Abakhuluphelis'leyo

Lwabulala bona.


Lwasel'wawisela phansi

Wona amajaha

Awangabakhethiweyo

AkoIsrayeli.


32 Phezu kwakho konke lokhu

Bona kokuphela

Kabakukholwanga ngenxa

Yezimanga zakhe.


33 Ngakho-ke insuku zabo

Waziqeda ngeze

Leminyaka yabo yonke

Ezinhluphekweni.


34 Lapho esebabulala,

Basebemudinga

Baphenduka ngokutshetsha

Bafuna iNkosi.


35 Basebekhumbul' ukuthi

INkosi yayili-

dwala lab', uNkulunkulu

Ungumhlengi wabo.


36 Kodwa bamqila ngomlomo

Wabo, langamanga

Bemqambela yena futhi

Langenlimi zabo.


37 Ngoba inhliziyo yabo

Yayingalunganga

Kuye, futhi kabagcini

'Sakh' 'sivumelwano.


38 Kodwa yena wayegcwele

Isihawu, ngakho

Waxolela impambeko

Kababhubhisanga.


Yebo kanenginengi bo

Waphephis' inzondo

Yakhe, akaqubulanga

Lonk' ulaka lwakhe.


39 Ngoba wakhumbul' ukuthi

Babe yinyama nje,

Bengumoya odlulayo

Ungab' usabuya.

40 Kukangaki bemcunula

Khonale enhlane

Bemdabula kokuphela

Khona enkangala!


41 Ye, babuyela emuva

Balinga iNkosi

Bamqumela oyiNgcwele

WakoIsrayeli.


42 Kabakhumbulang' isandla

Sakhe, futhi lazo

Insuku zokubahlenga

Ezitheni zabo.


43 Lokwenza kwakh' 'ziboniso

Zakhe eGibithe

Lemimangaliso yakhe

Kulizwe leZowan'.


44 Wenza imifula yabo

Yaba ligazi-ke,

Lamanzi abo ukuze

Bangawanathi-ke.


45 Wabathumel' impukane

Izinhlobonhlobo,

Zabaqeda, lamaxoxo

Asebabhubhisa.


46 Futhi wasenikela nje

Amabele abo

Kumacimbi lentetheni

Umsebenzi wabo.


47 Wasechitha amavini

Awabo ngamatshe

Esiqhotho, lemikhiwa

Yabo ngongqwaqwane.


48 Wanikel' inkomo zabo

Lazo kusiqhotho

Lemhlambi yabo kumbane

Otshisay' uthi bhe.


49 Wabahlasela ngolaka

Lwakhe olukhulu

Olwesabekayo ngoba

Lulenzondo yakhe.


Ulaka lentukuthelo

Layo inkathazo

Ngokuthuma ingilosi

Ezimbi kubona.


50 Walungisela inzondo

Eyayo indlela

Kaphephisang' umphefum'lo

Wabo ekufeni


Kodwa-ke wakunikela

Ukuphila kwabo

Ngokupheleleyo kuye

Umatshay'-abhuqe


51 Watshaya amazibulo

Wonke eGibithe

Ubukhulu bamandl' abo

Kumadumb' eHamu.


52 Kodwa wenz' abantu bakhe

Bahambe sazimvu,

Wabakhokhela enhlane

Babe njengomhlambi.


53 Wabahola begciniwe

Bengelakwesaba,

Kodwa ulwandle lwaminza

Izitha ezabo.

54 Wabas' endawen' engcwele

Lakule intaba

Ayithenga ngas' isandla

Sakhe sokunene.


55 Waxotsha abahedeni

Njalo phambi kwabo

Wabahlazulula bona

Baba lifa labo


Ngokulandelana, njalo

Wenz' izizwe zaba-

koIsrayeli zakhela

Emadumben' abo.


56 Kodwa bamlinga bamona

Yena uSomandla,

Kabayigcinanga yona

Imilayo yakhe.


57 Kodwa babuyel' emuva

Kabathembekanga

Njengoyise baphambuka

Okomtshok' ukhutha.


58 Bamzondisa ngendawo zab'

Eziphakemeyo

Bamthela umona ngezi-

thombe zokubazwa.


59 UNkulunkulu ekuzwa

Wazonda kwakubi

Wasemenyanya kakhulu

Yen' uIsrayeli.


60 Walitshiya idokodo

Lokukhonz' eShilo

Ithente owalibeka

Phakathi kwabantu.


61 Wanikel' amandla akhe

Kukho ukuthunjwa

Lodumo lwakhe kusona

Isandla sesitha.


62 Wanikel' abantu bakhe

Njalo emhedleni

Futhi walizondela nje

Lon' ilifa lakhe.


63 Umlilo wawaqothula

Amajaha abo

Lezintombi zabo kazi-

zuzanga ukwenda.


64 Abaprisiti ababo

Baqedwa ngenkemba

Labafelwakazi babo

Kababalilela.


65 Yase ivuka iNkosi

Njengophaphamayo,

Njengeqhawe limemeza

Linath' iwayini.


66 Yatshaya izitha zayo

Kundawo zemuva,

Yaziyangisa kakhulu

Futhi kokuphela.


67 Futhi yalala idumba

ElikaJosefa

Ayikhethanga isizwe

SikaEfrayimi.


68 Kodwa yakhetha isizwe

Esakhe uJuda,

Intaba yaseZiyoni

Yon' eyithandayo.

69 Yakh' indawo yay' engcwele

Njengazo ingqonga,

Njengomhlaba eyawenza

Wem' ephakadeni.


70 Yamkhetha yen' uDavida

Oyinceku yayo,

Yamenyula kuyona nje

Im'hlambi yezimvu.


71 Yamsusa ekweluseni

'Zimv' ezimithiyo,

Yamondlisa ifa layo

LakoIsrayeli.


72 Yabelusa ngobuqotho

Benhliziyo yayo

Lobugabazi bezandla

Zayo baqondisa.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə