IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə22/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   37

Isihlabelelo 79


Isihlabelelo sikaAsafi.

1 Nkulunkulu abezizwe

Sebengene kulo

Ilifa lakho njalo bo

Ithempeli lakho.
Ithempeli elingcwele

Balingcolisile,

Njalo sebedilizile

IJerusalema.


2 Izidumbu zezinceku

Zakho bazenzile

Zaba yinyama yokudla

Kuzo izinyoni.


'Nyama yabathembekile

Bakho banikela

Kuzona inyamazana

Ezisemhlabeni.3 Baliphalaza igazi

Lezinceku zakho

Njengamanz' eJerusalem'

Baswela umgcwabi.
4 Sesibe lihlazo thina

Kubomakhelwane,

Ihlazo lal' uyangiso

Kwabasihanqile.


5 Koza kube nini Nkosi?

Uzonde kok'phela?

Umona wakho wovutha

Njengomlilo yini?


6 Thel' ulaka lwakho kubo

Abangakwaziyo

Abahedeni lem'buso

Engakubiziyo.


7 Ngoba sebemdlile yena

UJakobe njalo

Bayichitha indlu yakhe

Yon' eyokuhlala.


8 Ungasibalel' izono

Zethu zamandulo

Umus' olothando lwakho

Olukhulukazi


Kalusiqalele lona

Khona masinyane

Ngoba sehliselwe phansi

Kakhulukazi bo.


9 Sincede, o Nkulunkulu

Wosindiso lwethu

Ngenxa yodumo lwebizo

Ibizo elakho.

Njalo-ke usikhulule,

Uhlanze izono

Zona ezethu kungenxa

Yelakho ibizo.


10 Ngani na izizwe zithi:

Uph' uThixo wabo?

Makaziwe ezizweni

Emehlweni ethu


Impindiselo yegazi

Lezinceku zakho

Lona elaphalazwayo

Lachitheka lona.


11 Ukububula kwakhe nje

Yen' obotshiweyo

Kakufinyelele kuwe.

Ngawo wona lawo


Amandla akh' amakhulu

Londoloza labo

Asebemiselwe khona

Ukuthi bafe nya.


12 Njalo buyisela kubo

Bon' omakhelwane

Kasikhombisa kusona

Isifuba sabo


Lona ihlazo elabo

Ukukudumaza

Abakuhlambaze ngakho

Wena-ke o Nkosi.


13 Ngakho thin' abantu bakho

Lezimvu zedlelo

Lakho sizakukubonga

Kub' ephakadeni.


Sizakutshengisa yona

Indumiso yakho

Ezizukulwaneni-ke

Ngezizukulwana.


Isihlabelelo 80


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeShoshanimi. Ubufakazi. Isihlabelelo sikaAsafi.

1 Zwana malus' ka'Srayeli

Ohol' uJosefa

Njengomhlambi, wen' ohlezi

Kumakherub', khanya.
2 Phambi kukaEfrayimi,

'Benjamin', 'Manase,

Vusa amandla awakho

Uzesisindisa.


3 Siphendule Nkulunkulu

Ubenze ubuso

Bakho bukhanye-ke, thina

Sizakusindiswa.


4 Nkulunkulu wamabandla

Nkosi, koba nini

Uzondele umthandazo

Owabantu bakho?


5 Ubondla ngesinkwa sazo

Zon' izinyembezi,

Ubanike bazinathe

Kakhulu sibili.


6 Usenzela inzondano

Labakhile lathi,

Lezitha zethu zihleka

Komunye lomunye.


7 Siphendule njalo Thixo

Nkosi yamabandla,

Khanyisa ubuso bakho,

Sizakusindiswa.

8 Ulikhiphile ivini

Livel' eGibithe,

Uchithil' abahedeni

Wasulihlanyela.


9 Ulilungisel' indawo

Laze lagxumeka,

Zatshona impande zalo

Lagcwala umhlaba.


10 Izintaba zimboziwe

Ngumthunzi owalo,

Lengatsha zalo zifana

Lezamasedare.


11 Laqhelis' ingatsha zalo

Zafika elwandle,

Lezingatshana zanaba

Zehlel' emfuleni.


12 Wephuleleni intango

Zalo, kuze kuthi

Bonk' abedlul' endleleni

Bakhwexule lona?


13 Ingulube yamahlathi

Izakulimotsha,

Lenyamazana zomango

Zizalidla lona.


14 Buya sikuncenga Nkosi

Yam'bandla, khangela

Ubone usezulwini

Wethekel' lel'vini.


15 Isivin' osihlanyele

Ngesakho isandla

Sokunene, lalugatsha

Waziqinisela.


16 Lutshisiwe ngaw' umlilo

Lwaqunyelwa phansi,

Babhubha ngokukhalima

Kobakho ubuso.


17 Bek' isandla sakho kuye

Ongesokunene,

Endodaneni yomuntu

Oz'qiniseleyo.


18 Khon' asiyikukutshiya

Sisuke kuwena,

Sivuselele sobiza

Lon' ibizo lakho.


19 Siphendule njalo Nkosi

Thixo wamabandla,

Khanyisa ubuso bakho,

Sizakusindiswa.


Isihlabelelo 81


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeGithithi. EsikaAsafi.

1 Hlabelan' kuNkulunkulu

Ongamandla ethu,

Yenzan' umsindo omnandi

KwiNkos' kaJakobe.
2 Thathan' isihlabelelo

'Leth' isigujana

Umhubhe wona omnandi

Kanye lal' ichacho.


3 Vuthelanini uphondo

Ngokuthwas' kwenyanga

Ngesikhath' es'faneleyo

Ngowethu umkhosi.


4 Ngoba yisimiso kuye

Yen' uIsrayeli,

Njalo ngumthetho weNkosi

Yakhe uJakobe.

5 Lokhu wakumisa kube

Yibufakazi ku-

Josefa ekuphumeni

Kwakhe elizweni


Lona elaseGibithe

Lapho ngezwa khona

Ulimi engingazange

Ngal' uqedisisa.


6 Ngasusa ihlombe lakhe

Khona emthwalweni,

Zasuswa izandla zakhe

Khon' ezimbizeni.


7 Wangibiza uphakathi

Kwalo lon' uhlupho,

Njalo ngakhulula wena

Ngakuphendula-ke


Ngisendaweni yensitha

Kuyo imidumo,

Ngakuhlola emanzini

AwaseMeriba.


8 Zwana wena sizwe sami,

Ngizakufakaza

Kuwe Israyeli uba

Uzangilalela.


9 Kakungabi khona kuwe

Uthixo wezizwe,

Njalo ungakhonz' uthixo

Yena owemzini.


10 Mina ngiyiNkosi yakho

NginguNkulunkulu

Yena owakukhiphayo

Elizweni lelo


Ilizwe eleGibithe.

Khamisa umlomo

Wakho ube banzi, mina

Ngizawugcwalisa.


11 Kodwa bon' abantu bami

Kabalilaleli

Elami ilizwi, njalo

Kangaz' u'Srayeli.


12 Ngabanikel' kuzifiso

Zenhliziyo zabo,

Basebehamba-ke ngawo

Amacebo abo.


13 Kungathi abantu bami

Bangangilalela,

LoIsrayeli ahambe

Endleleni zami!


14 Masinya izitha zabo

Bengingazinqoba

Ngiselul' isandla sami

Kwababalwisayo.


15 Abazondi bay' iNkosi

Ngab' baz'thoba kuyo

Ngabe sema nininini

Isikhathi sabo.


16 Yayizakubondla ngawo

Amabel' amahle,

Ngibasuthise ngenyosi

'Zivel' edwaleni.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə