IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə24/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   37

Isihlabelelo 86


Umkhuleko kaDavida.

1 Gob' indlebe yakho Nkosi

Ukuthi ungizwe,

Ngoba mina ngingumyanga

Njalo ngiyaswela.
2 Londa umphefum'lo wami

Ngoba ngingoqotho,

Nkosi nced' inceku yakho

Ethembela kuwe.


3 Yiba lesihawu kimi

Wena Nkulunkulu,

Ngoba ngikhalela kuwe

Izinsuku zonke.


4 Thokozisa umphefum'lo

Wenceku yakh', ngoba

Kuwe, Nkos', ngiphakamisa

Umphefum'lo wami.


5 Nkosi wena ulomusa

Ungoxolelayo,

Ugcwele son' isihawu

Kwababiza wena.


6 Nik' indlebe Nkosi kiwo

Umthandazo wami,

Ulalele izwi lami

Lokuncenga kwami.


7 Kusuku lohlupho lwami

Ngizakukubiza

Ngakho-ke ngenxa yalokhu

Uzangiphendula.


8 Phakathi kwaz' izithixo

Kakh' ofana lawe,

Nkos', izenzo ezifana

Lezakho azikho.

9 Zonk' izizwe ozenzile

Zoza zikukhonze,

O Nkosi zizadumisa

Ibizo elakho.


10 Ngokuba wena umkhulu

Njalo wena wenza

Izimangaliso; nguwe

Nkulunkulu wedwa.


11 Akungifundis' indlela

Yakho, o Jehova

Ngizakuhamba ngelakho

Iqiniso, Nkosi.


Hlanganisa inhliziyo

Eyami ukuze

Ibe lokwesaba lona

Elakho ibizo.


12 Nkulunkul' ngizakubonga

Ngenhliziyo yami

Yonke, ngizakudumisa

Kokuphela, Nkosi.


13 Ngoba isihawu sakho

Sikhulu ngakimi,

Ukhulul' umphefum'lo wam'

Phans' esihogweni.


14 Nkosi abaziqhenyayo

Bayangivukela

Lemibuthano yabantu

Abavukelayo


Labantu abazingela

Umphefum'lo wami

Njalo kabakubekanga

Wena phambi kwabo.


15 Kodwa wena hawu Nkosi

UnguNkulunkulu,

UnguMlimu ogcweleyo

Ugcwele uzwelo


Lawo umusa ngowakho

Lal' ubekezelo,

Lesihawu singesakho

Lalo iqiniso.


16 O phendukela ngakimi

Ube lesihawu,

Uyiphe amandla akho

Eyakho inceku.


Njalo-ke uyisindise

Yona indodana

Eyayo incekukazi

Yona-ke eyakho.


17 Ngitshengise lon' uphawu

Olwakho okuhle,

Kuze kuthi abazondi

Bami balubone


Njalo kababe lenhloni.

Ngoba wena Nkosi,

Usungisizile mina

Ungiduduzile.


Isihlabelelo 87


Kubantwana bakaKora. Isihlabelelo, ihubo.

1 Isisekelo-ke sona

Sayo sikuzona

Izintaba zona lezo

Ezingcwele zayo.
2 'Nkosi ithand' amasango

AwaseZiyoni

Okwedlul' indawo zonke

EzikaJakobe.

3 Izinto ezilodumo

Zikhulunywa ngawe

O wena muzi omkhulu

OkaNkulunkulu.


4 Ngizakuyiqamba yona

IRahabi layo

IBabiloni kubona

Abangaziyo m'na.


Khangela iFilistiya

Lakuyo iTire,

L'Etiyopiya lumuntu

Wazalelwa khona.


5 NgeZiyoni kuzathiwa:

Lo lay' wazalelwa

Khona, yen' oPhezukonke

Uzakulimisa.


6 Ekubhaleni abantu

INkosi yobala

Ukuthi yena lumuntu

Wazalelwa khona.


7 Koba laph' abahlabeli

Lentshayi zechacho,

Imithombo yonke yami

Yona ikuwena.


Isihlabelelo 88


Ihubo, isihlabelelo. Kubantwana bakaKora. Kumqondisi wokuhlabelela. NgeMahalathi-Leyanothi. IMasikili kaHemani umEzira.

1 Nkosi Thixo wosindiso

Lwami ngikhalile

Emini lasebusuku

Khona phambi kwakho.
2 Vumel' umthandazo wami

Uze ngakuwena,

Lulamis' indlebe yakho

Ekukhaleni kwam'.


3 Ngoba umphefum'lo wami

Ugcwele inhlupho,

Impilo yam' isondela

Khona engcwabeni.


4 Ngibalwa labo abaya

Khona emgodini,

Senginjengayo indoda

Eswele amandla.


5 Ngikhutshwe labafileyo

Njengababulewe

Bona-ke abaleleyo

Kulona ingcwaba


Ongasabakhumbuliyo

Ngitsho lakanye nje,

Sebequnyiwe-ke bona

Kus' isandla sakho.


6 Ungilalisile mina

Kumgodi ophansi

Kulayo yonk' emnyameni

Khon' ekujuleni.


7 Ulaka lwakho-ke lona

Selungisindile,

Wasungihlupha ngawakho

Wonk' amagagasi.


8 Usubahlukanisile

Abangane bami

Baba khatshana lami-ke.

Futhi ungenzile

Mina ngenyanyeka kibo,

Futhi ngivalelwe,

Njalo ngingeke ngiphume

Impela ngingeke.


9 Mina elami ilihlo

Liyalila lona

Ngenxa yesizatho sona

Esalo uhlupho.


Nkosi ngakubiza mina

Izinsuku zonke

Ngizelulile izandla

Zami ngakuwena.


10 Uzabonis' izimanga

Kubabafileyo?

Bazavuk' abafileyo

Bakudumise na?


11 Kuzatshunyayelw' uthando

Lwakho engcwabeni?

Kumbe uthembeko lwakho

Encithakalweni?


12 Izimanga zakho zokwa-

ziwa emnyameni?

Lokulunga elizweni

Lokukhohlwa yini?


13 Kodwa ngakuwe ngakhala

Wena o Jehova,

Ekuseni umthandazo

Wam' uphambi kwakho.


14 Nkosi kungani ulahla

Umphefum'lo wami?

Kungani ungifihlela

Obakho ubuso?


15 Ngihlutshiwe ngilungele

Ukuf' ebutsheni,

Ngisizwa ukwesabeka

Kwakho ngidangele.


16 'Laka lwakh' olutshisayo

Ludlula phez' kwami,

Ukwesabeka okwakho

Sekungiqumile.


17 Kuyangihanqa-ke mina

Izinsuku zonke

Njengamanzi, kungihanqa

Konk' indawo zonke.


18 'Sithandwa lomngan' ubase

Khatshana le lami,

Ujwayelo lwami lona

Khona emnyameni.


Isihlabelelo 89


IMasikili kaEthani umEzira.

1 Ngohlabela ngesihawu

SeNkosi phakade,

Ngitshel' izizukulwana

Ngothembeko lwakho.
2 Ngoba ngithe: Kokwakhiwa

Um'sa laphakade,

Uzamisa uthembeko

Lwakho ezulwini.


3 Ngenze isivumelwano

Lay' umkhethwa wami,

Ngifungile kuDavida

Oyinceku yami.


4 Ngoqinisa laphakade

Eyakho inzalo,

Ngizakwakhel' ubukhosi

Emideni yonke.

5 Amazulu azabonga

Izimanga zakho

O Nkos', uthembeko lwakho

'Bandlen' labangcwele.


6 Ngoba ngubani kulabo

Abasezulwini

Ongalinganiswa laye

Yena uJehova?


Kambe ngubani phakathi

Kwalamadodana

Eziqhwag' ongafaniswa

Laye uJehova?


7 Makesatshwe uJehova

'Bandlen' labangcwele,

Ahlonitshwe yibo bonke

Abamhanqileyo.


8 Nkosi Thixo wemikhosi

Nguban' onjengawe

Ngamandl'? Uthembeko lwakho

Olukuhanqile?


9 Iziphepho zaselwandle

Ziyabuswa nguwe,

Nxa amavinqo evuka

Uyawachumisa.


10 Ufohloze iRahabi

Njengobuleweyo,

Uchithe izitha zakho

Ngengal' yamandl' akho.


11 Amazulu angawakho

Kanye lomhlaba lo,

Umhlaba lemvamo yawo

Wasekelwa nguwe.


12 Wadala iningizimu

Layo inyakatho,

IHermoni leTabori

Kothokoza ngawe.


13 Ulengalo elamandla

'Sandla siqinile,

Siphakeme son' isandla

Sakho sokunene.


14 Ukuqonda lesigwebo

Kukumbuso wakho,

Isihawu leqiniso

Kuhamba phamb' kwakho.


15 Bayabusiswa sibili

Labo abantu-ke

Abawaziyo umsindo

Othokozisayo.


Bazakuhamba o Nkosi

Bephakathi kwakho

Ukukhanya okobuso

Bakho wena Nkosi.


16 Bazatshona bejabula

Ebizweni lakho,

Ekulungeni okwakho

Bazaphakanyiswa.


17 Ngoba uludumo lwawo

Amandla awabo,

Uphondo lwethu loqonga

Ngesihawu sakho.


18 Ngokuba yona iNkosi

Yimvikelo yethu,

LoNgcwele wako'Srayeli

Uyinkosi yethu.

19 Wasukhuluma ngombono

Kongcwele owakho

Wathi: Ngibekil' uncedo

Kuye oliqhawe.


Ngiphakamise omunye

Ongokhethiweyo

Phakathi kwabo bona-ke

Phakathi kwabantu.


20 Ngimtholile uDavida

Oyinceku yami,

Ngimgcobile ngamafutha

Ami ayingcwele.


21 Okuzakuthi isandla

Sami sime laye,

Ingalo eyami layo

Izakumqinisa.


22 Isith' asiyikufuna

Umthelo kuyena,

Lendodana eyobubi

Kayiy'kumtshutshisa.


23 Ngizazitshaya izitha

Zakhe phambi kwakhe,

Ngizakubahlupha bona

Abamuzondayo.


24 Uthembeko lom'sa wami

Kuzakuba laye,

Uphondo lwakhe loqonga

Ebizweni lami.


25 Mina ngizakusimisa

Esakho isandla

Olwandle lesokunene

Sakhe emfuleni.


26 Uzakhala kimi athi:

Wena unguBaba,

INkosi yami ledwala

Losindiso lwami.


27 Lami futhi ngizamenza

Izibulo lami,

Ngimqongise ngaphezulu

Kwamakhosi ezwe.


28 Ngomgcinela isihawu

Sihlale njalo nje,

Lesivumelwano sami

Sizaqina laye.


29 Ngoyilond' inzalo yakhe

Ihlale njalo nje,

Njengezinsuku zezulu

Isihlalo sakhe,


30 Uba abantwana bakhe

Bedela umlayo

Wami bengahambi kuzo

Izahlulo zami,


31 Nxa besephul' izimiso

Zami bezidela,

Bangayilond' imithetho

Yonale eyami,


32 Ngothi ngehlele isono

Esabo ngentonga,

Leziphambeko ezabo

Ngoswaz' olunzima.


33 Kodw' angiy'kususa kuye

Uthando lwami nya

Lekuthembekeni kwami

Angiy'kukhohlisa.

34 Isivumelwano sami

Kangikusephula,

Loba ngiguqule into

Yon' engiyitshilo.


35 Ngafung' kanye ngobungcwele

Obami ukuthi

Mina kangiyikuqamba

Manga kuDavida.


36 Yohlala inzalo yakhe

Phakad' lesihlalo

Sakhe sobukhosi njenge-

langa phambi kwami.


37 Sizakuma njengenyanga

Kokuphela njalo

Njengomfakaz' ezulwini,

Oqinisileyo.


38 Kodwa usumenyanyile

Owawumgcobile,

Usumlahlele khatshana

Futhi umzondele.


39 Udel' isivumelwano

Seyakho inceku,

Ungcolisile umqhele

Wakhe ethulini.


40 Uzifohlozile zonke

Izintango zakhe,

Wadiliza im'thangala

Yakhe yab' lunxiwa.


41 Uyimpango kwabadlula

Bonke ngalindlela,

Kwabakhe omakhelwane

Usebe lihlazo.


42 Ususiphakamisile

'Sandla sokunene

Sezitha zakho, wazenza

Zonke zajabula.


43 Njalo ubuphendulile

'Bukhali benkemba

Yakhe, akasoze eme

Khona-ke empini.


44 Ulufiphazile lona

Olwakhe udumo,

Wabhidlizela phansi-ke

Ubukhosi bakhe.


45 'Zinsuku zobutsha bakhe

Uzifinyezile,

Wena usumembesile

Ngazo izinhloni.


46 Koze kube nini Nkosi?

Uzifihla njalo?

Ulaka lwakho luvutha

Njengomlilo yini?


47 Khumbul' isikhathi sami

Sifitshane mpela,

Ngani udalele bonke

Abantu ize nje?


48 Nguwuphi yen' ophilayo

Ongayikufa na?

Uzakhupha umphefum'lo

Wakh' engcwabeni na?


49 Nkosi buphi ububele

Bakho bamandulo,

Owafungel' uDavida

Ngeqiniso lakho?

50 Khumbula Nkosi ihlazo

Lezinceku zakho,

Ngithwele njani ihlazo

Lezikhulu zonke.


51 Ngal' izitha zakho Nkosi

Zigconile ngalo

Izinyathelo zowakho

Ogcotshiweyo bo.


52 Kayibusiswe iNkosi

Ngokungapheliyo

Ibusisiwe phakade

Amen' loAmeni.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin