M Ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 1 5 0 MƏHƏMMƏd tagi siDQİ Ə s ə r L ə r IYüklə 55,68 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/30
tarix18.01.2017
ölçüsü55,68 Mb.
#5808
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

sevməK 
qədərincə  m üəllim lərim izi  də 
sevirəm .  ÇünKİ  onlar  h ər  gün  mənə  bilm ədiyim   şeyləri 
öyrədirlər.  M üəllim lərim izi  sevən  Kİmi  K İtablarım ı  və 
d əftərlərim i  də  sevirəm .  ÇünKİ  onlar  m ənim   elm  öyrən- 
məyimə  səbəbdir.  Mən 
Kİtabımı 
və  d əftərlərim i 
Kİrli 
və 
çirKİi 
etməyəcəyəm.  MəKtəbdən 
və 
m üəllim lərdən 
və  kİ- 
tabım dan  daha  a rtıq   ata  və  anam ı  sevirəm .  ÇünKİ  mə- 
nim   zəhm ətlərim i 
çəKİb, 
böyüdüb, 
məKtəbə 
qoyan  onlar- 
dan.

Qeyd: 
B u   im la   a ly a z m a s ın d a   39-cu  im la   Kimi  ve- 
rilm işdir.  L a K in   m ü ə l l i f   «MəKtəb»  a d l a n a n   im l a n ı n  
iKinci  im la   y e rin d a   verilm d sin i  tö v s iy ə   et  m işd ir.  K ita b ın  
ndşri  z a m a n ı   m ü ə l li fin   q n y d in ə   əmdl  o lu n m u ş d u r .
U ç ü n c ü   i m l a
MƏKTƏBƏ  DAVAM
İk İ  i l  
bundan 
i r ə l i   m ə n   h e ç  
b ir 
ş e y  
bilməz  idim , 
A ncaq  m übtədilər  sinifində  əlifba  başlayıb,  h ü ru fa t  öy- 
rənm əyə  m əşğul  idim .  B ir  neçə  ay 
məKtəbə 
davam   edib, 
diqqət  ilə  çalışdım .  Sevgili  m üəllim lərim iz  h ə r  gün  ver- 
diyi  d ərsləri  həvəslə  oxuyub,  yazdım   və  öyrəndim .  Tain- 
Kİ  b ir  az  m üddətdə  əlifbanı  b itird im .  GÖzəl  su rətd ə  im- 
ta h a n   verib  b irin ci  sinifə  daxil  oldum.  Keçən  il  bu  vədə 
qiraəti-Q uranla  Kitab  oxum ağa  alışdım .  Bəzi 
h e K a y ə lə r - 
dən  im la  təriqilə  yazıb  və  h ü sn i-x ətt  təlim inə  şü ru   eylə- 
dim.

Ə lhasil,  h ə r  b ir  vəzifəm i  layiqincə  ic ra   edib,  İKİnci 
im tah an ım ızd an   sonra 
İKİnci 
şöbəyə 
K e ç d im . 
İn d i  oxuy- 
ub-yazdıqca  qəlbim   n u ra n i  olub,  m əlum atım   a rtır.
D ö r d ü n c ü   i m l a  
TƏFƏKKÜR  \ Ə   MÜLAHİZƏ
H ər  dəm 
KiçİK 
və  Körpə  u şaq lara  baxıb  yəqin  edi- 
rəm   Kİ,  b ir  v a x t  v a r  im iş  ınənim   də  o n lar 
Kİmi 
nə  dişlə- 
rim   çıxm ışdı  və  nə 
sü rü n ü b   yeriyə  b ilird im .  Nə  də 
süddən  savay  b ir  şey  yeməyə  iq tid arım   v a r  idi.  Sonra 
a ta   və  an am ın  zəhm əti  və  tərbiyəsi  sayəsində  yavaş- 
yavaş  böyüyüb,  gəzib  dolanm ağa  və  xörəK  yeməyə  q ad ir 
oldum .  TaiıiKİ  dil  açıb,  danışıb  və  söyləşdim .  MəKtəbə 
h azırlaşm aq   ü çü n   h ə r  gün  evim izdə  b ir  neçə  sa a t  a ta   və 
anam dan  gözüm üzə  görünən  şeylərin  isim lərin i  və  sair- 
lə rin   a d la rm ı  öyrəndim ,  H eyvanların  və  bitK İlərin  doğu- 
lub-göyərm əsindən  və  böyüyüb-nişvü-nüm a  etm əsindən 
b ir  çox  m əlum at 
Kəsb 
etdim .  Neçə  yaşm da  olduğum u  da 
bilib  məKtəbə  gəldim .  B ir  az  m üddət  zərfin d ə  oxuyub- 
yazm ağı  tə h sil  etdim .  B undan  sonra  h ə r  g ü n   sevinə- 
sevinə  məKtəbə  gəlib,  diqqət  ilə  dərslərim ə  davam  
edəcəyəm.  Tənbəl  və  qeyrətsiz  u şaq lard an   olm ayacağam . 
N afəhm  və  zəKavətsiz  şagirdlərə bənzəməyəcəyəm.
4
B e şin c i  i m l a
MƏKTƏBƏ  DAVAM   EDƏN  UŞAQ
Y aşasın 
məKtəbə 
davam   edən  uşaqlar!
MəKtəbə  davam   edən  uşaq  səhər  tezdən  yerindən 
d u ru b  
məKtəbə 
gəlməK  həvəsilə  uçar.  E vlərində  fe h risti- 
təd risə  (dərs  cədvəlinə)  baxıb,  о  g ü n ü n   d ə rsin i  gözdən 
Keçirib,  h a z ırla r.
A ta-an ası  da  onun  b ir  dəqiqə  v a x tım n   fö v t  olma- 
m asını  nəzərə  alıb  məKtəbə  gəlməyə  tərğ ib   eylər.
MəKtəbə  davam   edən  şag ird   h ər  gün  dərs  v ax tın - 
dan  irə li 
məKtəbdə 
h azır  olur.  MəKtəbə  daxil  olub,  öz 
y erində  əyləşib,  dərsə  h a z ırla şır.  O dur 
Kİ, 
bu  qism   uşaq- 
la r  ə w ə lin c i  dərsdən  ə w ə l 
m əK təb  
həyətində  görünm əz.

Heç 
bir 
g ü n  
məKtəbə 
gəlməməK 
barəsində  bir 
ü z r  və 
bə- 
hanə  gətirm əz.  İs tə r bircə 
dərs  də 
olm uş  olsa, 
yenə  vax- 
tın ı 
itirm əyib, 
m ə K tə b d ə n  
qayib  olm az. 
D ərs 
əsnasm da 
əsla  eşiyə  çıxm az. 
Bu 
səbəbdəndir 
k
İ, 
bu 
günə 
(belə) 
uşaqlar 
gündən-günə  tərəqqi 
tapıb,  im tahan  m əclisində 
im tiyaz  vərəqi  alır. 
M əlum dur 
Kİ,  hər 
k ə s  
uşaqlıqda  bu 
xasiyyətə  adət  tu tsa ,  böyüKİÜKdə  də  tu td u ğu   işdən  mən- 
fəətbərdar  olur.
İn d i  ü m id v ar  oluram   Kİ,  KiçiKİİKdə  məKtəbə  davam  
edib,  böyüyəndə  yenə  h ə r  b ir  v a x t,  h ə r  b ir  işdə  m üda- 
vim ətdən  g eri  durm ayacaqsınız.  TainKİ 
Kamalath 
və  mə- 
rifə tli  ad am ların   m ərtəbəsinə  yetişəsiniz.
A l t ı n c ı   i m l a
M ƏKTƏBƏ  GEC  GƏLƏN  U Ş A Q
Ey  m ənim   həvəsli  şagirdlərim !
MəKtəbimizdə  b ir  neçə  uşaq  v a rd ır 
Kİ, 
həm işə  bi- 
v a x t  gəlm əyə  ad ət  ediblər.  X üsusən  h av a  b u lu t  olan 
v a x tla rd a   h ə r  g ü n   tÖvqif  cəzasını  a lırla r.  Söz  yox 
kİ, 
be- 
lə  u şa q la rın   məKtəbə  gec  gəlm əyi  evlərirdn  u zaq lığ ı  cə- 
h ətin ə  dey ildir.  ÇüıiKİ  çox  u şaq lar v a rd ır 
Kİ, 
evləri 
məK- 
təbə  d ah a  u zaq d ır.  B u nu n la  belə  yenə  h ə r  gün  dərsdən 
irə li 
məKtəbdə 
h a z ır o lu rlar.
Pəs  m əlum   o lu r  kİ,  bu  u şaq ların   a ta   və  an aları 
v a x tın   və  dəqiqənin  qədr  və  qiym ətini  bilm əzlər.  Həm 
də  özləri  şövqsiz  və  həvəssiz  şag ird lə rd ə n d ir  kİ,  hənuz 
oxuyub-yazm ağın  m ənfəətini  və  elm   və  ədəbin  ləzzətini 
anlam ayıblar.  О  səbəbdəndir 
kİ, 
belə  u şaq la r  çox  vax t- 
la r  tö v q if  cəzasına  d ü çar  olub, 
m ə K tə b in  
aşağı  tərəfin d ə 
Kİtabları  əllərində, 
ayaq  ü stə  durub,  dərsə  m əşğul  olur­
lar.  S izlər  də  o n lara  h əq arət  nəzərilə  baxdıqca  yenə  vax- 
tm d a  
məKtəbdə 
h a z ır  olm ağa qeyrət və  dlqqət  etm əzlər.
M əlum unuz  olsun 
k
İ, 
belə  v a x t 
Keçirən 
və  dərs  iti- 
rə n   şa g ird lə r  heç  b ir  v a x t  tərəqqi  etm əz.  H əm işə  yoldaş- 
la n n d a n   geridə  qalıb,  layiqincə  elm  təh sil  etm əyə  çalışa 
bilm əz.
Pəs  lazım d ır  Kİ,  h ə r  gün v a x tın d a  məKtəbə  gəlm əli 
və  h ə r  g ü n ü n   və  h ə r  sa a tm   d ərslərin i  və  v əzifələrin i  öz 
v a x tın d a   cabəca  etm əli.

______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ^
Y e d d i n c i   im la
FƏ H İM   VƏ  2Ə K A V Ə TLİ  U ŞA Q
Fəhim   və  zəKavətli  şagirdlərə  b ir  böyÜK  dövlət  sa- 
hibi  və  b ir  tÜKənməz  xəzinə 
malİKİ 
deməK  cayizdir. 
ÇünKİ  belə  uşaqlar  öz  fəhm  və  fərasətləri  səbəbinə  hər 
qism  elm  və  m aarifdən bəhrəyab  olub,  gələcəKdə  xöşbəxt 
və  səadətm ənd  olm aqlarına  şübhə  yoxdur.  Necə 
kİ  ixiək- 
təbim izin  qabil  və 
zirəK  
şagirdləri  öz  zehn  və  zəKavətlə- 
rin in   sayəsində  hər  gün  müəllimdən  afərin   və  təhsin 
vərəqələri  alırlar.
ZəKavətli  uşaq  məKtəbdə  müəllim  verdiyi  dərslərə 
qulaq  asıb,  anlam adığını  müəllimdən  təKrarən  sual  ey- 
lər.  Sual  və  cavabh  dərslərdə  ham ıdan  qabaqca barm ağın 
tu tu b ,  h ər  b ir  suala  layiqincə  cavab  verər.  Öz  dərsini 
oxuyub-yazıb,  hifz  edəndən  sonra  yoldaşlarınm   səhvlə- 
rin i  və  d əftərlərin in   xətalarm ı  meyl  və  həvəslə  təlim   və 
islah  eylər.  İm la  dərsində  hərfləri,  Kəlmələri,  nöqtələri, 
sə tirlə ri  və  sair  əlam ət  və  işarətləri  elə  b ir  gözəl  surətdə 
tə rtib   ilə  yazar 
kİ, 
səhv  və  xətası  çox  az  tap ılar.  Odur 
Ki, 
belə  uşaqların  nöm rələri  heç  b ir  v ax t  dörddən  və 
beşdən 
ƏKSİK 
olmaz.  Belə  fəhim   və  zəKavətli  uşaqdan 
m üəllim lər  və  a ta   və  ana  nə  qədər  razı  və  xoşnud  olsa 
gərəKdir.
İndi  hər  b ir  şagirdə  lazım dır  Kİ,  həmişə  səy  və  diq- 
qət  etsin   və  şövq  və  həvəslə  çalışsın  ,  tainKİ  belə 
zəKa- 
v ətli  uşaqlardan  məhsub  ola.
SəKKİzinci  i m la  
N A FƏ H İM   VƏ  ZƏ K A V Ə TSİZ  U ŞA Q
Ey 
mənim  zirəK  və 
zəKavətli 
şagirdlərim! 
Keçən 
im la  dərsim izdə  fəhim   və  zəKavətli  şagirdlərin 
əhvalın- 
dan 
filcüm lə  tə rif və  bəyan  olundu.  BugünKÜ  dərsim izdə 
nafəhim   və  zəKavətsiz  uşaqların  halətindən  zİKr  olu- 
nacaqdır.
ZəKafətsiz  uşaq  heç  b ir  v ax t  yoldaşlarına  baxmaz, 
öz  üzərinə 
fİKİr 
etməz  və  əsla  im tahan  g ü n lərini  xəya- 
lına  gətirm əz.  B irinci  sinifdən  İKİnci  sinifə  və 
İKİnci 
si- 
nifdən  üçüncü  sin ifə  tərəqqi  eyləməK  fİKrinə  düşməz.

Şövqlə  və  həvəslə  çalışıb,  çabalayan  u şa q la rın   qey- 
rə ti  və  diqqəti  əsla  ona  tə s ir  etm əz  və  d ərs  əsnasında 
gözünü  K itabdan  g ö tü rü b   və  nəzərini  m üəllim dən  b ir 
özgə  şeyə  m ütəvəcceh  olub,  xəyalını  d a ğ ıd a r.  Məsələn:
MəKtəbin  d iv arın d a  aslıan  x əritələrd ən   b irisin ə   ba- 
x an d a  gözü  b ir   quş 
şəKİinə 
s a ta şır 
və 
öz-özünə  xəyal  ey- 
lər  Kİ,  b u   quş  nə  gözəl  quşdur!  Bu  quş  görəsən  h a rd a  
o lur?  Bu  quş  yuvsını  h a ra la rd a   tİKİr?  D ivardam ı? 
A ğacdam ı?  B ağdam ı?  Dağdamı?
Ə lhasil,  belə  xəyalata  alışıb,  b ir 
v a x t  g ö rər 
k
İ, 
m üəllim   d ərsi  q u rta rıb ,  u şaq lar  tən əffü sə  ç ıx ırla r.  Am- 
m a  dərsdən  heç  b ir  fayda  hasil  edə  bilm əyib.  Söz  yoxdur 
Kİ,  belə  b ifə ra sə t  uşaqdan  həm işə  m üəllim lər  b iz a r  və 
yoldaşları  n a ra z ıd ırla r.  A ta-an ası  onu 
məKtəbə 
göndər- 
m əK d ə 
labüd  və  n açard ır.
İn d i  m əKtəbim izin  üm um   şag ird lərin ə  ta p ş m b   və 
su rəti-m əx su rəd ə  tövsiyö  edirəm  
k
İ, 
gecə-gündüz  həvəslə 
çalışıb,  səy  və  diqqət  eləsinlər, 
tainKİ 
belə  bifəhm   və 
b iş ü u r u şa q la rd a n   olm asınlar.
D o q q u z u n c u   i m l a  
DİQQƏTLI  UŞAQ
D iqqət  dediyim iz  b ir 
böyÜK 
m ənalı 
Kəlmədir. 
H ər 
şag ird   diqqət  Kəlməsinin  m ənasm ı  necə 
Kİ, 
lazım d ır  an- 
lam az.  D iqqət 
Kİmi 
böyÜK 
nem ət 
hər 
b ir  vücu d d a  tapıl- 
maz.  O dur 
Ki, 
məKtəbimizdə b ir  neçə  diqqətli  və  qeyrətli 
u şaq lar  v a rd ır 
kİ,  hər  nə 
qədər  özləri 
kİçİk  və 
sin iflə ri 
az  olsa  da  yenə  h ər  sinifdə  öz  həm dərslərindən  təm iz 
tap ıb ,  tərəq q i  etməKdədirlər.
D iqqətli  uşaq  h ər  gün  səhər  tezdən  məKtəbə  gələn- 
də  K itablarm a,  d əftərlərinə,  qələm danına  və  sa ir  təlim  
şeylərinə  diqqət  ilə  baxıb,  m ülahizə  eylər 
kİ,  məKtəbdə 
m ətəl  qalm asın.  Və 
bəİKə 
də  lazım   olan  v ax td a  yoldaşla- 
rın d an   m innət 
çəKib 
alm asm .  MəKtəbdə  h ər  g ü n ü n   və 
h ər  saatın   dərsini  elə  h azırlay ır  Kİ,  m üəllim   tərəfin d ən  
onu  xəbərdar  etm əyə  lazım   görülm əz.  D ərs  əsnasında 
əsla  yerindən  hərəKət  eyləməz.  D ərsin  a x ırın a   Kimi  elə 
diqqətlə  qulaq  asıb  m əşğul  olar 
k
İ,  həm in  d ərsin   sual  və

cavabına  ş ü ru   olunanda  h ər  b ir  suala  cavab  verməKdən 
aciz  qalm az.
D iqqətli  u şaq ların   im la  d ə ftə rlə rin i  nəzərdən 
Keçi- 
rəndə  h ü sn i-x ə tt  şivəsini 
g ö z lə m ə K İ ə r in d ə n   ə la v ə  
b ir 
h ə rf və  b ir  nöqtə  səhv və  x ətası  tapılm az.
M əlum unuz  olsun 
k
İ,  m əK təbim izin 
diqqətli 
və 
qey- 
rə tli  u şa q la rı  gələcəK  zam anlarda b ir  nem əti-üzm aya  va- 
sil  olub  və  b ir 
böyÜK 
şan  və 
şö v K ə tə  
malİK 
olacaqlar. 
X alq  için d ə  öz  əm sal  və  əcran ın d an   təm iz  tap ıb   (seçilib) 
təh sin i-afərin ə   layiq  olacaqlar. 
ÇünKİ 
in san ı  əla  dərəcəyə 
y e tirə n   d iq q ətd ir.  Elm  və  Kamalat  sahibi  edən  diqqətdir. 
D ünyada  h ə r  b ir  işi  cabəca  edən  diqqətdir.  Yenə  dlqqət- 
d ir.  Yenə  d iq q ətd ir,  oğlanlarım l
O n u n c u   i m l a
D İQ Q Ə TSİZ  U ŞA Q
Ey  m ənim   diqqətli  şagirdlərim !
D iqqətsiz  u şaq ların   hal  və 
h ə r ə K ə ti 
sizlərə 
b ir 
m ayeyi-ibrətdir.  Belə  u şaq lara  m əbada  baxasız!  Öz  qey- 
rə t  və  d iq q ətin izi  zaye  edərsiniz.  D iqqətsiz  uşaq  dünya- 
da  heç  b ir  səadətə  nayil  ola  bilm əz.  Bu  qism   u şaq lar 
m ə K tə b d ə  
heç  b ir  g ü n   öz  d ərslərin i  və  v əzifələrin i  layi- 
qincə  ic ra   edə  bilm əz.  Çox  v a x t  o lu r  kİ,  d u ad an   sonra 
d ə r s ə  
ş ü ru   olunanda  görərsən 
k İ, 
Kitabını  açm ayıb.
-  M üəllim :
“  Oğlum!  Nə  üçün  Kitabını  açm ayıbsan?
K itab ım ı  gətirm əm işəm   cavabm ı v erər.
İm la dərsinizə  d ə ftə rin i  aç!
Deyiləndə  evdə  qalıbdır  deyir.
H ərg ah   b ir  əlahiddə  dəftərə  yazm aq  lazım   gəlsə  qə- 
ləm danı  yazm ayacaq.  Əgər  yoldaşının  qələm danına  şir- 
Kət  etsə  qələm   ta p a  bilməyəcəK.
DeməK  o lu r 
k
İ,  diqqətsiz  uşağın 
m əK təb ə 
gəlməyilə 
evdə  qalm ağı bərabərdir.
Bəzi 
günlər  məKtəbə  daxil  olanda  görərsən  Ki, 
co- 
rabını 
tə rs  
geyibdir 
və 
yainKİ  Kəmərini  bağlamayıbdır. 
Bəzi 
vaxtlar  məKtəbə  gələndə  yolun  y a n sın d a   baxar  go- 
г э г   Kİ, 
gecə  börKÜ 
başında  qalıbdır. 
B ir 
də 
evə 
qayıdıb 
papağın  qoyub,  gəlib  məKtəb  otağına  daxil  olanda  görər

Kİ,  m üəllim   ə w ə lin c i  d ərsi  q u rta n b ,  u şaq la r  tən əffü sə 
çıx ıb lar.  M üəllim   onun  gec  gəlməK  səbəbini  su al  edəndə 
cavabında  aciz  qalıb,  b ir  p ara  yalan  sözlər  telə  düzm əyə 
b aşlar.
MüəlUm:

Y alançının  cəzası  tö v q ifd ir;  -  deyib,  onu  b ir  sa a t 
dizi 
üstə 
əyləşm əyə  d ü çar  eylər.  Şübhəm iz  y o x d u r 
k
İ, 
bu 
növ  diqqətsiz  u şaq la rı  heç 
kəs
 
sevməz.  Söz  y o x d u r 
k
İ, 
hərgiz  belə  u şaq lard an   olm ayacaqsınız  və  həm işə d iqqətli 
olm ağa  diqqətlə  çalışacaqsım z.
O n   b ir in c i  i m l a  
İTAƏTLİ  UŞAQ
İta ə tli  u şa q la rı  A llah  taa la   h ifz  eləsin!  İta ə tli  uşaq 
nəinKİ  məKtəbdə  m üəllim in  b u y u rd u ğ u n a   əməl  eylər, 
bəİKə, 
evlərində  də  ata-an asın ın   sözündən  əsla  təcavüz 
eləməz.  Ona  əm r  olunan  təKİiflərdə  heç  b ir  q ü su r  qoy- 
maz.
İta ə tli  u şağ ı  ata-an ası  b azara,  qonşuya  və  s a ir  yer- 
lərə  b ir  işə  göndərəndə  «baş  üstə!»  -  deyib,  о  iş i  meyl  və 
rəğbətlə  cabəca  etm əyə  çalışır.
Əcəba!  tta ə tli  u şaq   a ta   və  an an m   ita ə tin in   vacib  və 
lazım   olm ağını  h arad an  bilm iş?
Necə bilm əsin 
k
İ, 
m üəllinı  h ə r h əftə  pəncşənbə  gün- 
ləri  a x ırın c ı  dərsdə  mövizə  və  n əsih ət  etd iy i  halda,  a ta  
və  an an m   ita ə tin in   vacib  olm ağım   neçə-neçə  d əlillər  ilə 
sü b u ta   y e tirib ,  x a tirn işa n   eylər.  O dur 
k
İ, 
belə  u şaq lar 
ata -a n asın ın   və  m üəllim lərinin  tərəfin d ən   v erilən   nəsi- 
h ətlərə  canü  dillə  qulaq  asıb,  əməl  etməKdədirlər.  Məsə- 
lən:
Daş  atm aq,  uca  yerdən  atılm aq,  pis  m ü sah ib lər  ilə 
gəzməK, 
nəmnaK 
yerlərdə  əyləşməK,  od  ilə  və 
Kİbrit 
ilə 
oynam aq,  is ti-is ti  təam  
yeməK, 
tə rli-tə rli  su 
içməK, 
ка1 
mevə  yeməK  və  sa ir  bu  günə  (belə)  zərərli  və  bifayda 
əm əllərin  barəsində  verilən  n əsih ətləri  qəbul  edib,  əsla 
it a ə t s iz lİ K  
göstərm əzlər.
M əKtəbimizin  ita ə tli  şag ird ləri  bu  dərsə  necə  diq- 
qətlə  qulaq a sırla r,  necə  şövq ilə və  həvəs  ilə  y azırlar.

Ə lbəttə  in sa n ı  səadətə  y etirən   ita ə td ir.  D ünya  və 
ax irətd ə   n ica t  v erən  ita ə td ir.  Ita ə tli  olm ağa 
Kİm 
çalış- 
maz?  İta ə tli  olm ağı  Kim istəm əz?
O n  İKİnci  i m l a  
İTAƏTSİZ  UŞAQ
Ey  m ənim   ita ə tli  şagirdlərim !
M əbada-m əbada  dünyada b ir  p a ra   ita ə tsiz   və  nadan
uşaqlardan  olasınız!
Itaətsiz  uşaqları  görməyə 
gözüm  
yoxdur. 
Belə 
uşaqlar 
həm işə  m üəllim inin 
gözündən 
düşüb  və 
ata- 
anasının  m əhəbbətindən  məhrum  qalır.  İtaətsiz  uşaqla- 
rın  gördüyü  işləri  və  tutduğu  əm əlləri  bəyan  etməKdən 
dilim  
acizdir, 
Belə 
uşaqları  ata 
və  anası 
bir  lazım lı 
işə 
göndərəndə  az 
qalır  Kİ, 
cam  
çıxsın . 
Guya 
k
İ, 
iş  görməK 
h a ram d ır.  B ir  n əsih ət  edəndə  nə 
qədər 
cam   sıx ılır.  Dey- 
əsən  Ki,  n əsih ət  qəbul  eləməK 
g ü n ah d ır.
Məsələn:
A nası  deyəndə:  -  Oğlum,  ap ar  b u   Kuzəni  çeşm ədən 
doldur!
M ən  ap ara  bilm ərəm ,  çeşmə  u zaq d ır.  M ən  gedə 
bilm ərəm .  Belə 
çirKİn-çirKİn 
cavablar verər,
Keçən  günlərdə  məKtəbimizin  şag ird lə rin in   b irisin - 
dən  evlərində  b ir 
itaətsizlİK 
sad ir  olubdur.  A ta-an am n  
ita ə ti  vacib  və  lazım   olduğu  halda,  anası  ilə  döyüşüb  və 
savaşıb  və  b ir  p ara  nam ülayim   sözlər  söyləməyə  cəsarət
edibdir.
tnd i  mən  onun  adm ı  aşiKar  zİKr  etm əyirəm .  BəIkə 
peşm an  olub,  gedib 
anasım n 
əlini 
öpüb 
və  tə q sirin in  
ü z rü n ü  
istəyib ,  günahm dan 
tövbə  edəcəKdir.  Və  illa 
əsam iyi-ətfal  vərəqəsində 
onun  ad ın m   a ltm d a  
nöqteyi- 
təğbih 
g ö rü n ü b  və  özünü  tövqif  cəzasına  düçar  olm uş 
görəcəKSİniz 
və  onun 
əhvalına 
yanıb,  əfsus 
edəcəKsiniz.
O n  ü ç ü n c ü   i m l a  
QEYRƏTLİ  VƏ  ÇALIŞQAN  U ŞAQ
Bu 
gün  bu  im la  dərsində  sizlərə  bir  müqəddəs 

I- 
m ənin  m ənasım   tərif  və  bəyan  edəcəyəm  Ki,  о  da  qeyrət-

d ir.  Q eyrətli  u şa q la rm   əhvalından b ir  m ü x tə sə r  m əlum at 
verəcəyəm ,  ta   biləsiniz 
k
İ, 
qeyrətli  və  d iq q ətli  olm aq  ey- 
n i  səad ətd ir.
Q eyrət  dediyim iz  nədir?
Q eyrət  dediyim iz  b ir  tÜKənməz  xəzinədir.
Q eyrət 
bir  gövhəri-giranbahadır  kİ,  ona  malİK  olan 
Kİmsə  həm işə 
asayiş 
və  istirah ətlə  Keçinir. 
Hələ 
к а т а - 
la tlı  və 
m ə rifə tli 
şəxslər  qeyrət  Kəlməsini  zəhm ət 
məna- 
sına  tutublar. 
Belə 
kİ, 
h ərg ah  
zəhm ət 
Kəlm əsinin 
bir 
nöqtəsin  götürsən  görərsən 
k
İ, 
zəhm ət  deyil,  rəhm ətdir.
P əs  m əlum   oldu 
kİ, 
səyli  və  q ey rətli  adam   zəhm ət 
sevər.  Zəhm ət  sevən 
Kİmsə 
rəhm ətə  m üstəhəqq  olur. 
O dur 
Kİ, 
deyiblər:

C avanlıq  zam anında  zəhm ət 
çəKən  Kişi 
qocalıq 
əyyam m da  ra h a t  olur.
Q eyrət 
Kəlməsinin 
m ənasm da  sözlər  ü çü n   ancaq 
bir 
bu  qədər  Kİfayətdir.
İ n d i  g ö rəK   a y a   q e y r ə t li  u ş a q   n e c ə   o lu r ?
Q eyrətli  uşaq  əziz  ö m rü n ü n   qiym ətli  v a x tla rın ın  
sa a t  və  dəqiqələrini  bihudə  və  bica  yerə  tələf  və  zaye 
eləməz.  İs tə r  məKtəbdə  olsun,  is tə r  evdə,  heç  b ir  v a x t 
m ətəl  və  Ьекаг  əyləşməz.  K itab  oxuyar,  yazı  y azar,  dərs 
əzbərlər,  hesab  ç ıx a ra r, 
şəK İl 
çəKər.  Ə lhasil,  məKtəb  və- 
zifələrin d ən   tu tm u ş   ev  işlərinə  Kİmi  h ə r  b iris in i  öz  vax- 
tın d a   cabəca  eləyər.  S əhərlər  tezdən  ham ıdan  qabaqca 
məKtəbə 
gələn,  dərsə  ş ü ru   olunanda  ham ıdan  qabaqca 
d ərs  başlayan,  dərs  əsnasında  h ə r  b ir  suala  qabaqca  ca- 
vab  v erən  q ey rətli  u şaq lard ır.  MəKtəbimizə  b ir  m ü fə ttiş 
gələndə  onun  nəzər  diqqətini  cəlb  edən  q ey rətli  şagird- 
lə rd ir.  O dur 
Kİ, 
q ey rətli  şag ird lər  d ərs  g ü n lərin d ə  təh sin  
və  a fə rin   vərəqəsinə  maliK  olub  və  im tah a n   m əclisində 
im tiyaz  vərəqəsinə  layiq o lu rlar.
O n  d ö r d ü n c ü   i m l a  
Q EY R Ə TSİZ  V e   TƏNBƏL  U ŞA Q
Ey  m ənim   q ey rətli  şagirdlərim !  D ünyada 
Yüklə 55,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin