Mövzu 1: GİRİŞ, ÜZVİ Kİmyanin məQSƏDİ,VƏZİFƏLƏRİ, yaranma tariXİ, NƏZƏRİ ƏsaslariYüklə 1,24 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/8
tarix28.04.2017
ölçüsü1,24 Mb.
#15940
1   2   3   4   5   6   7   8Benzofenon yaxşı kosmetik 

məhsul hazırlanır. 

CH 

Trifenilmetan (boyaq) 

+ Br

2

 -HBr 

(C

6H

5

)3

COOH 


(C

6

H5

)

3CNa 

+ NaOH 


- NaBr 

+2Na 


Trifen Br metan 

H

2H

2Simmetrik difeniletan CH 

CH

3

 

Qeyri simmetrik 

difeniletan 

1.  Aromatik nüvələr bir-biri ilə birbaşa birləşirlər 

 

 

 +  

              

 

 

   3 

 

  

 

  

2.  Aromatik nüvələri  bir-birilə k/h radikalı ilə birləşənlər 

   +  CH2

Cl

2                                                             + 2HCl  

 

  

Difenilmetan apelsin iylənir, krem hazırlanır. 

 

 

  

 

 +  HCCl


3

  

  

 

  

                  ( C

6

H

5)

3

CBr                                                                      

                                                                         

 

 

  

70

Heksafenil etan OH 

OH 

NO

2

 

SO

3

3 nitro 1 naftilamin 

5 aminnaftalin 1 sulfoturşu 

T, k 


 

 

2(C6

H

5)

3

CCl  + Zn → (C6

H

5)

3

 – C – C (C6

H

5)

3

  +  ZnCl2

 

  

 

Bu  maddə  bitkilərdə  radikallara  parçalanaraq  onların  inkişafını      sürətləndirir. 

Kondensləşmiş  nüvəli arenlər. Naftalin və törəmələri. 

Naftalin iki aromatik nüvə ilə birləşmiş arendir. C

10

H

8  

 

  

 

  

Benzola  nisbətən az  simmetrikdir  1,4,5,8  α    2,3.6.7  β  atomlardır.  9, 

10  H  atomu    yoxdur.  Hukkel  qaydasına  görə  naftalin  10π  [n=2 

(4n+2)=10]elektronu  olan  aromatik  k/h-dir.  Vahid  delokallaşmış  bir 

müstəvi üzərində bütün C –atomları yerləşir. 

  

  

 

  

 

  

Naftalinin tərkibi 1836 V.A.Voskresenski tərəfindən müəyyənləşib, 1866 

ildə Erlenmeyer onun quruluşunu açmışdır. 

Alınması: 

1.              + 2 CH ≡ CH                                         

                                                                              

                                                                         

2.  Fridel - Krafts üsulu ilə də almaq olar. 

 

 Fiziki  xassələri:  Naftalin  rəngsiz  kəskin  iyli  üçuçu  kristallik 

maddədir. Ərimə temp-ru + 81

0

S, qaynama temp. 2170

S. Suda həll olmur, 

üzvi həlledicilərdə həll olur.  10 10 

β- naftalol 

ά -naftalol 


 

71

+ Cl2

(CCl


4

- HCl + 8 Cl

2

(SbCl3

- 8HCl Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Oktaxlornaftalin 

α-xlornaftalin 

Cl 

NO

2

 

NO

2

 

NO

2

 

NO

2

 

α-nitronaf 

1,5-dinitronaf 

1,8-dinitronaf NO

2

 

SO

3SO

3+ H


2

SO

4 

80

0160


0 Kimyəvi  xassələri:  Naftalin  arenlər  kimi  əvəzetmə  və  birləşmə 

reaksiyalarına həmçinin oksidləşmə reaksiyalarına daxil olurlar. 

1.  Əvəzetmə reaksiyası: 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 +                         +                           

 

   

 

  

 

    

 

  

 

  

  

  

2.  Birləşmə reaksiyaları 

 


 

72

CH2

 

CH CH 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

CH

2 

1,4 dihidronaft 

1,2,3,4 tetrahidronaft 

(tetralin) 

Perhidronaft. 

Dekahidronaft 

 

COOH 


COOH 

+ 5 [ O ] 

+ 3 [ O ] 

+  [ O ]H

2

SO

4 

Cr

2O

3

 V

2

O5

, 450


0

Ftal andihidridi 1,4 Naftaxinon 

O. ftal turşusu 

+ H

2

 C

2

H5

OH 


+ H

2

, Pt + 3H

2

 CH

2

 – CH2

 

   

 

  

 

  

 

 3.  Oksidləşmə reaksiyası 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Tətbiqi:  Naftalin üzvi boyaların alınmasında istifadə olunur. 

Naftalin k/t zərərvericilərini məhv etmək üçün geniş istifadə edilir. 

Həşəratları məhv edir.  

 

 

  

 

Onun törəmələri olan asenaften  bitkilərin  seleksiya  işlərində  istifadə olunur. Onlarda irsi keçmələrə xidmət edir. 

 

 

 

CH 


CH 

+ 2 H


2

+  H2

+ 2 CO2

 


 

73

1 α 2 β 

3 β 

4 α 8 α 

 β-6 

 β-7 

10 

α-ən  müasiri 

1,4.5,8 – α     2,3,6,7 – β C-dır 

 

+H2

 

+Br2

 

Br K

2

Cr2

OH

2

SO9,10 dehidroantrasen 

9 brom naftalin 

1, 4 antraxinon 

AlCl

3

 Üçnüvəli aromatik birləşmələr: Antrasen C

14

H10

 

                                                                                                                                             

 

  

 

  

 

  

Antras  (yunanca  kömür)  daş  kömürdən  alınır.Rəngsiz  kristaldır, 

ərimə temp=217

0

S, suda həll olmur. Üzvi həlledicilərdə həll olur. 9, 10 C-nu daha aktivdir. Ucudur 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Alınması:  

                            CHBr

2

 2                +   2                                                                + 4HBr   

                            CHBr

 

  

 

 

+ HBr 


 

7410 

 

Fenantren:  Antrasenin izomeridir.  Daş kömür qətranı  fraksiyasında 

antrasenlə birlikdə alınır. 

 

 

  

 

  

 

 Sənayedə  tətbiq  az  öyrənilibdir.  Bitkilərin  və  heyvanların 

orqanizmində  fenantrenin  törəmələri  böyük    rol  oynayır.  Fenantrenin 

skelet quruluşuna aid olan birləşmələr cinsiyyət hormonlarının, sterinlərin, 

alkaloidlərin D-vitaminin və s. tərkibini təşkil edir. 

 

 

ƏDƏBİYYAT  

15. 


Грандберг 

И.И. 


Органическая 

химия. 


Москва, 

«Высшая школа», 1980. 

16. 

Баркан  Я.Г.  Органическая  химия.  Москва,  «Высшая школа», 1980. 

17. 


Шаваров 

Ю.С. 


Органическая 

химия. 


Москва, 

Издательства химия, 2002. 

18. 

Петров  А.А.,  Трафимов  А.Т.  Органическая  химия. Санкт-  Петербург, 2002. 

19. 


Qarayev  Ş.F.,  İmaşev  İ.B.,  Talıbov  G.M.Üzvi  kimya, 

Bakı, 2003. 

20. 

Məhərrəmov  A.M.,  Məhərrəmov  M.M.  Üzvi  kimya, BDU, Bakı, 2007. 

21. 


Məhərrəmov  A.M.,Allahverdiyev  M.Ə.  Üzvi  kimya, 

BDU, Bakı, 2007. 

 

 

  

MÖVZU 7: KARBOHİDROGENLƏRİN HALLOGENLİ TÖRƏMƏ-  

75

                   LƏRİ.  TƏSNİFATI, XASSƏLƏRİ, TƏTBİQ SAHƏLƏRİ. 

 

 

 P L A N 

 

1.  Karbohidrogenlərin hallogenli birləşmələrinin təsnifatı. 2.  İzomerliyi və adlandırılması. 

3.  Hallogenli törəmələrin alınma üsulları. 

4.  Fiziki və kimyəvi xassələri. 

5.  Ən mühüm hallogenli birləşmələrin aqrar sahədə tətbiqi. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

76

Cl Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

1,2 - dixlorbenzol 

Karbohidrogenlərin    hallogenli  törəmələri  dedikdə  müxtəlif  sinif 

birləşmələrdə  hidrogen  və  ya  müxtəlif  funksional  qrupların  bir  və  ya  bir 

neçə  hallogen  atomu  ilə  əvəz  olunmasından  alınan  birləşmələr  nəzərdə 

tutulur. Aşağıdakı qrupları mövcuddur: 

1.  Monoəvəzli  törəmələr  C

n

H2n+1

Hal:  Aren  C

n

H

2n-1Hal.  Alitsikllərdə 

birli, ikili və üçlu vəziyyətdə birləşə bilər:   

CH

3

 – CH2

 – CH


2

 – Cl birli ( 1 xlorpropan) 

CH

3

 – CHCl – CH3

 ikili (2 xlorpropan ) 

            CH

3

 CH

3

 – C – CH3

  

           Cl            üçlu ( 2 metil  2 xlorpropan)  

 

2 

 

Xlorbenzol                                                        β – xlornaftol 2.  Eyni saylı hallogenlərin müxtəlif yerlərdə yerləşən hal. C

n

H(2n+2)-m

 

CH3

Cl – CHCl – CH

3

    CHCl


2

 – CH


2

 – CH


3

     CH


2

Cl – CH


2

 – CH


2

Cl 


1,2 – dixlorpropan            1,1 – dixlorpropan      1,3 – dixlorpropan  

 

CCl3

 – CH


2

 – CH


3

     CH


2

Cl – CHCl – CH

2

Cl   CHCl2

 – CHCl – CH

3

 

1,1,7-trixlorpropan     1,2.3 – trixlorpropan          1,1,2 – trixlorpropan  

  Cl                                              Cl                                  Cl 

 

 

  

 

  

 

77

Cl Cl 

Cl 


Cl 

Cl 


Cl 

Cl 


Cl 

Cl 


Cl 

Cl 


Cl 

Cl 


Cl 

Cl 


Cl 

Cl 


Cl 

3.  Perhallogenlibirləşmələr – hidrogen atomu və ya qrupların tamamilə  

hal. əvəz olunmasından alınan birləşmələr 

 

 CCl

4

                                                C2

Cl

6      

Perxlorpentan                                    perxloretan 

 

 

  

 

  

 

 Perxlor heksan                                    Perxlorbenzol 

Bir tip törəmələrin  skelet  ,  fəza,  vəziyyət,  həndəsi  və  optiki  izomerliyi 

mövcuddur: 

CH

3- CH – CH

3

                       CH3

 – CH


2

 – CH – CH

2

 – CH


3

 

  

         Cl                                                          Cl 

2 xlor propan                                             3 xlor pentan 

 

    H                        Cl                     H3

C                     Cl 

              C = C                                             C = C 

  CH


3

                    CH

3

                     Cl                       CH3

 

Sis 2,3 dixlor buten-2                       trans 2,2 dixlor buten-2            Cl                                                    

  

CH

3 – C – CH

2

 – CH3

                     CH

2

 – C – CH2

 – CH


3

 

            H                                                    Cl 

 

L – 2 xlor butan  (sola fırlanır)       D – 2 xlor butan ( sağa fırlanır)  

 

  

 


 

78

CH3

 

Cl Cl 

CH

3 

CH

3 

Cl 


CH

2

Cl Cl 

H

3OH 


Cl 

Br 


Cl 

Br 


Cl 

Br 


3 metil 5 xlor 

tsikloheksanol 

M – xlor 

brom benzol 

P – xlor brom 

benzol 


      Cl    F   

 

F – C – C – Cl    

      Cl    F 

1,1,2 trixlor  1,2.2 triflüoretan       O-xlortoluol            m-xlortoluol 

 

  

 

  

 

 P- xlortoluol                                                           Benzil xlorid 

 

            C6

H

5 

 

C6

H

5 – CCl 

 

            C6

H

5  

Trifenil xlormetan 

 

 

  

 

  

 

  

 

CH ≡ C – CH2

 – CH


2

Cl       CH

2

=CH – CH – CH3

           CH

2

 = CHCl 


 

                                                                Cl 

 4 xlor 1 butin                           3 xlor 1 buten           vinil xlor (xlor eten)   

 

O. xlor brom benzol 

 

79

- HCl - HCl 

- HCl 


- HCl 

+ Cl


2

 

+ Cl2

 

+ Cl2

 

Mezomer  efekti  -  əvəzləyicilərin  p  elektron buludunun π  elektron  sistemi 

ilə qarşılıqlı təsirinə deyilir. Mezomer efekti  ( Mef.) müsbət və mənfi ola 

bilərlər: 

1.  Hal,–  OH,  –  OR,  –  SH,  –  NH

2

  qrupları  özlərindən  elektron itələyirlər. Buna görə də müsbət Me olur. 

2.  – NO


2

 – SO


3

H - , - C =O; - COOH  və s. özlərinə elektron  

 

    birləşdirmək  qabiliyyətinə  malikdirlər.  Buna  görə  də  mənfi mezomer Me malikdirlər. 

 

Alınma  üsulları:  Hallogenli  törəmələr  aşağıdakı  üsullarla 

alınırlar: 

1.  Doymuş k/h-ə hallogenlərlə təsir etməklə ( S

R

 - əvəzlənm.)  

CH

4 + Cl

2

              CH3

Cl               CH

2

Cl

2             CHCl

3

             CCl 

2.  Spirtlərə Hhal. təsir etməklə (  SN

 - əvəzlənmə) 

 

 

CH3

 – CH


2

OH + HCl → CH

3

 – CH


2

Cl + H


2

         CH2

 – CH


  + 2HCl → CH

2

 – CH


2

  + 2 H


2

                                                                         OH     OH                     Cl        Cl 

 

3.  Spirtlərlə başa birl-ə (PCl3

, PJ


5

, NaCl + H

2

SO

4 və s.)S

Nəvəzlənm. 

3C

3H

7

OH + PCl3

 → 3 C


3

H

7Cl + H

3

POC

2H

5

OH + PJ5

 → C


2

H

5J +POJ

3

 + HJ C

2

H5

OH + NaCl + H

2

SO→ C

2

H5

Cl + NaHSO

4

 + H


2

 4.  Doymamış k/h-ə Hal və Hhal təsir etməklə 

CH

2 =CH – CH

3

 +Br2

 → CH


2

Br – CHBr – CH

3

 

CH2

 = CH – CH

3

 +HBr → CH3

 – CHBr – CH

3

 

CH ≡ C – CH3

 + HCl → CH

2

=CCl – CH3

 2 xlorpropen 

 

5.  Aldehid və ketonlara PCl3

-lə təsir etməklə 

CH

3

 – CHO + PCl5

 → CH


3

 – CHCl


2

 + POCl


3

 

CH3

 – CO – CH

3

 + PCl


5

 → CH


3

 – CH


2

 – CH


3

 +POCl


3

 

  

 

80

+ 3HJO - 3 H

2+ NaOH 

+ Cl


2

 

+ Cl2

 

+ Cl2

 

- HCl - HCl 

- HCl 


Benzil xlorid 

Benzildixlorid 

Benzotrixlorid 

+ 3Cl


2

 

ρ-(R-hal) Mr hal 

T

oər.(R-hal) 

Mr hal 


6.  Aldehidlərə HJO və NaOH ilə təsir etməklə 

 

CH3

 – CHO             CJ

3

 – CHO                 CHJ3

  +  HCOONa  

 

7.  Arenlərə hallogenlərlə təsir etmələ  

 

C6

H

5 – CH

3

           C6

H

5 – CH

2

Cl               C6

H

5CHCl

2

             C6

H

5CCl

3

  

 

 C

6

H           C

6

H

6Cl

6 – heksaxlortsikloheksan 

 

8.  Spirtlərə trivinilxloridlə təsir etməklə (SOCl2

 ROH  + SOCl

2

 → RCl + HCl↑+ SO2

 

  

Fiziki  xassələri:  Alifatik  hallogenli  törəmələr  kəskin  iyli  narkotik 

təsirə  malik  maddədir.  Onlar  suda  həll  olmurlar,  üzvi  həlledicilərdə  həll 

olurlar.  Hallogenli  törəmələrin  molekul  kütləsi  artdıqca  (Cl  →  Br→J) 

sıxlığı və qaynama temperatru artır. 

 

 

  

 

  

 

  

 

Arenhallogenli  törəmələr  ağır  maye  və  ya  kristal  halındadır.  Xüsusi kəskin iyləri vardır. 

 

Kimyəvi xassələri: 

1.  Hidroliz reaksiyaları 

C

2H

5

J  + AgOH → C2

H

5OH  + AgJ↓ 

C

2H

5

J  + HOH → C2

H

5OH  + HJ 

 

  

81

- HCl 2.  NH

3

 birləş.-i  - aminlər alınır C

2

H5

Br  +  NH

3

  → C


2

H

5NH

2

 + HBr  

3.  KCN – nitrillər alınır 

C

3

H7

J  +  KCN  → C

3

H

7CN + KJ 

                                

Propil sianid 

 

4.  KHS  təsir etdikdədə merkaptanlar alınır CH

3

Br  + KHS → CH3

 – SH  + KBr 

                              

Metil merkaptan 

 

5.  C


2

H

5ONa  t/ et-də eforlər

 

     Alkoholyat 

C

2H

5

J + C2

H

5ONa → C

2

H5

 – O - C


2

H

5 +NaJ

 

 6.  R – Br  + AgOOC – CH

3

 → R – OOC – CH3

 + AgBr↓


 

                                                                                                                Mür. Efor 

 

7.  CH


3

 J + Mg → CH

3

MgJ alkilmagneziumhallogenid 

                                                     

(arınyar reaktivi)  

 

8.  C2

H

5J  + AgO – NO

2

 → C2

H

5ONO

2

 +AgJ 

 

9.  C2

H

5Cl + NaOH → C

2

H5

OH  +NaCl

 

 

10. CH

2

 = CH – CH2

Cl  +Cl


2

 → CH


2

 – CH – CH

2

 

                           

                                                                                     

Cl       Cl      Cl 

11. 


CH

2

 = CH – CH2

Cl  +NH


3

              CH

2

 =CH – CH2

 – NH


2

 

 Allilamin 

 

Tətbiqləri:

  

 

CH3

Cl – aşağı temp. almaq üçün, digər sintez üçün t/e-r. 

 

CH

3Br – taxıl anbarlarını dezinfeksiya edir. 

 

CH2

 = CHBr – polimer kimi istifadə olunur. 

 

CH

2 = C – CH = CH

2

 – xlorpren kauçuku kimi     

                    Cl 

 

CH

2Cl

2

 –maye spirtlə birlikdə kinoplyonkalarda istifadə olunur.  

C

2H

4

Cl2

 – dixlor etan filokseriya xəstəliyinə  qarşı (torpaqda) 

torpaqda olan mikrobları qırır 

 

CHCl3

 – xloroform narkotik xassə və cərrahiyədə  

82

Cl2

 

Cl2

 

Cl2

 

Cl2

 

Cl2

 

CCl3

 

Cl Cl 

Cl 


Cl

2

 Br 

Br 


Br 

Br 


O. dibrom benzol 

 CHJ

3

 – dezinfeksiya  edici kimi istifadə olunur     

CCl


4

 – həlledici kimi 

 

Cl

3C – NO

2

 – trixlornitrometan zəhəridir dezinfeksiyada istifadə olunur 

 

 2

C = CF


2

 – tefratflüretilen yanmayan polimer olur 

     F 

 

( - C – C - )n        ;                        - bitkilərin boy artımını nizaml. birl-r                                                           alinmasinda i/olunur. 

     F 


 

 

         F  

Cl – C – Cl     - freon (dixlor diflüormetan) xol.-də soyuducu qaz kimi    

                         i/olunur. 

        F 

 

CH

2 – CH – CH

2

 – nemaqon, torpağa 15-20 sm basdırılır bütün zərərve-   

riciləri məhv edir. 

Br       Br      Cl                                                         H 

 

C6

H

5Cl – DDT  sintez edilir                                     C 

 

                                                                       

   dixlor difen. trixlor metan 

                - paradixlor benzol (PDB) üzü xəst. i/o. 

 

  

 

  

 

- ən çox rezin yağ həll. kimi    

   i/olunur. 

 

 

                O CCl

3

 – C          - xloroldan DDT alırlar  

P.  dibrom benzol  

83

CH3

 

Cl COOH 

Cl 


+ [O] 

COOH 


Cl 

Cl 


Cl 

CH

2J – COOH fermentlərdə ingibitor kimi i/o-r 

 

    

 

  

 

  

 

 TXB 2,3,6 trixlor benzoy turş-su herbisid kimi i/o. 

 

  


Yüklə 1,24 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin