Patoloji anatomiya 1 Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?


) Hünter qlossiti hansı xəstəlik zamanı meydana çıxır?Yüklə 1,56 Mb.
səhifə10/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#195
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

569) Hünter qlossiti hansı xəstəlik zamanı meydana çıxır?

A) Ağız boşluğunun viruslu infeksiyası

B) İdiopatik Hünter karsinoması

C) B12-defisitli anemiya

D) Talassemiya xəstəliyi

E) Xockin xəstəliyi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
570) B12-defisitli anemiyanın patogenezi hansıdır?

A) Mədənin parietal vəzlərinə qarşı orqanizmdə autoantitellərin yaranması

B) İki valentli ekzogen dəmirin çatışmazlığı

C) Sepsis və intravaskulyar massiv hemoliz

D) Fosfor-üzvi birləşmələrlə xroniki zəhərlənmə

E) Köndələn çənbər bağırsağın bir hissəsinin rezeksiyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
571) Fankoninin aplastik anemiyası hansı qrup anemiyalara aiddir?

A) Posthemorragik anemiyalar

B) Dishemopoetik anemiyalar

C) Hemolitik anemiyalar

D) İrsi xarakterli qarışıq anemiyalar

E) Arterial anemiyalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
572) Aşağıdakı hansı patologiya hemolitik anemiyalara aiddir?

A) Aplastik Fankoni anemiyası

B) Talassemiya

C) Fol turşusu defisitli anemiya

D) Bədxassəli anemiya

E) Hünter qlossiti


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
573) Aşağıdakı hansı patologiya intravaskulyar hemolitik anemiyaların inkişafına səbəb ola bilər?

A) Talassemiya xəstəliyi

B) Kaslın daxili faktorunun (qastromukoprotein) çatışmazlığı

C) Xroniki daxili qanitirmə

D) İrsi sferositoz xəstəliyi

E) Leykoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
574) Aşağıda göstərilən hansı patologiya ekstravaskulyar hemolitik anemiyalara aiddir?

A) Talassemiya xəstəliyi

B) Erlixin hipoplastik anemiyası

C) B12-defisitli anemiya

D) Hemolitik zəhərlərin təsirindən baş verən anemiya

E) Fankoninin aplastik anemiyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
575) Aşağıdakı anemiyaların hansında Hünter qlossiti baş vermir?

A) Aplastik anemiya

B) Pernisioz anemiya

C) Addison-Birmer anemiyası

D) Bədxassəli anemiya

E) B12-defisitli anemiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
576) Kəskin qanitirmələr (posthemorragik anemiyalar) zamanı ürəyin sol mədəciyində subendokardial qansızmalardan ibarət ləkələr əmələ gəlir. Bu ləkələr necə adlanır?

A) Larşe ləkəsi

B) Ceynuey ləkələri

C) Filatov-Koplik ləkəsi

D) Minakov ləkələri

E) Lukin-Libman ləkəsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
577) Göstərilən hansı patologiya intravaskulyar hemolitik anemiyaların baş vermə səbəbi ola bilməz?

A) Malyariya

B) Sepsis

C) Yanıq xəstəliyi

D) B12-vitamininin çatışmazlığı

E) Leykoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
578) Aterosklerozun inkişafında hansı lipoproteidlər əsas rol oynayır?

A) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

B) Xilomikronlar

C) Çox yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər

D) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər

E) Ara sıxlıqlı lipoproteidlər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
579) Aterosklerozun etio-patogenezini daha əsaslı və elmi şəkildə izah edən müasir nəzəriyyə hansıdır?

A) Aterosklerotik nəzəriyyə

B) Lipoproteid nəzəriyyəsi

C) Trombogen nəzəriyyə

D) Herontoloji nəzəriyyə

E) “Cəmiyyətin sivilizasiyası nəzəriyyəsi”


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
580) Aşağıdakı hansı patologiya aterosklerozun ürək formasının analoqudur?

A) Arteriolosklerotik kardioskleroz

B) Ürəyin işemik xəstəliyi

C) Miokarditik xırdaocaqlı kardioskleroz

D) “Tüklü ürək”

E) Destruktiv miokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
581) Aşağıda göstərilən hansı patologiya arteriosklerozların növlərinə aid deyildir?

A) Vegener qranulomatozu

B) Toksiki arterioskleroz

C) Ateroskleroz və ya metabolik arterioskleroz

D) İltihabi arterioskleroz

E) Arterioloskleroz və ya hialinoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
582) Aterosklerotik nefroskleroz zamanı böyrəyin səthi necə olur?

A) İri ölçülərlə kələ-kötür

B) Xırda ölçülərlə kələ-kötür

C) Xırdadənəvər

D) Hamısı

E) Hamar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
583) Ateroskleroz zamanı ilkin və əsas dəyişikliklər arteriyaların hansı qatında baş verir?

A) Orta və xarici qatlarda

B) Hamısında eyni dərəcədə

C) İntimada (daxili qatda)

D) Mediada (orta qatda)

E) Adventitsiyada (xarici qatda)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
584) Aterosklerozun aşağıdakı hansı mikroskopik inkişaf mərhələsi vardır?

A) Eroziya mərhələsi

B) Damar dəyişiklikləri mərhələsi

C) Piy ləkələri mərhələsi

D) Lipidönü mərhələ

E) Tranzitor mərhələ


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
585) Aterosklerozun klinik-morfoloji formaları içərisində hansı belə bir forma yoxdur?

A) Universal forma

B) Latent forma (və ya gizli ateroskleroz)

C) Ətraf forması

D) Aorta forması

E) Müsariqə forması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
586) Aterosklerozun inkişafında makroskopik olaraq (adi gözlə) hansı belə bir mərhələ yoxdur?

A) Aterokalsinoz mərhələsi

B) Beyinvari şişkinləşmə mərhələsi

C) Piy ləkələri mərhələsi

D) Fibroz düyünlər mərhələsi

E) Yaraların əmələ gəlməsi mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
587) Aterosklerozun hansı mərhələsi əhəng distrofiyası deməkdir?

A) Ateromatoz

B) Lipidogen kalsinoz

C) Aterokalsinoz

D) Aterosklerotik Qon ocağı

E) Liposkleroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
588) Hansı dəyişiklik aterosklerozun beyin forması üçün xarakterdir?

A) İşemik insult

B) Angiogen hidrosefaliya

C) Aterosklerotik meningit

D) İşemik hiperemiya

E) Serebro-vaskulyar ensefalit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
589) Aterosklerozun beyin forması kəskinləşdikdə aşağıdakı hansı patologiya baş verə bilir?

A) Kəskin meninqoensefalit

B) Miokardın infarktı

C) Aterosklerotik yaddaş pozğunluğu

D) Aterosklerotik ağıl zəifliyi

E) İşemik insult


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
590) Aterosklerozun mikroskopik inkişaf mərhələləri içərisində hansı belə bir mərhələ yoxdur?

A) Ateromatoz mərhələ

B) Lipoidoz mərhələsi

C) Lipidönü mərhələ

D) Sağalma mərhələsi

E) Yaralanma mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
591) Aterosklerozun böyrək forması kəskinləşdikdə aşağıdakı hansı patologiya baş verə bilir?

A) Böyrəkdə hemorragik insult

B) Kəskin qlomerulonefrit

C) Böyrək toxumasında infarkt ocaqları

D) Kəskin diffuz xırdaocaqlı nefroskleroz

E) Kəskin aterosklerotik nefroskleroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
592) Aterosklerozun aorta forması aşağıdakı hansı patologiya ilə ağırlaşa bilər?

A) Mezaortit

B) Aortanın amiloidozu

C) Aortanın anevrizması

D) Aortanın mənfəzinin aterosklerotik düyünlərlə kəskin şəkildə daralması və bədənin aşağı hissəsinin işemiyası

E) Aortanın divarında ocaqlar şəklində lipidlərlə infiltrasiya və skleroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
593) Aterosklerozun “piy ləkələri” (və ya piy zolaqları) mərhələsində həmin nahiyə mənfəzə doğru necə dəyişir?

A) İntimanın səthində dərin çökəklik yaranır

B) Mənfəzlə nisbətdə heç bir dəyişiklik baş vermir

C) Mənfəzə doğru bir qədər qabarıqlıq meydana çıxır

D) İntimanın səthində zəif çökəklik yaranır

E) Divardan mənfəzə doğru kəskin qabarıqlıq yaranır


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
594) Aşağıda göstərilən hansı patologiya aterosklerozun ürək forması üçün xarakterdir?

A) Diffuz xırda ocaqlı kardioskleroz

B) Aterosklerotik endokardit

C) Ürəyin gecikmiş (“qocalıq”) iflici

D) Arteriolosklerotik kardioskleroz

E) Arteriolosklerotik perikardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
595) Aterosklerozun aşağıdakı hansı mikroskopik inkişaf mərhələsi vardır?

A) Yerli dəyişikliklər mərhələsi

B) İşemik mərhələ

C) Ləkə mərhələsi

D) Funksional mərhələ

E) Liposkleroz mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
596) Ateroskleroz öz inkişafında makroskopik olaraq (adi gözlə) aşağıdakı hansı mərhələni keçirir?

A) Lipidönü mərhələ

B) Dərin ateroskleroz mərhələsi

C) Fibroz düyünlər mərhələsi

D) Qalıq əlamətləri mərhələsi

E) Səthi ateroskleroz mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
597) Meyitin müayinəsi zamanı (vizual) damar mənfəzinin aterosklerotik düyünlə daralma dərəcəsi təxmini olaraq faiz göstəricisi ilə qiymətləndirilir. Bu faiz göstəriciləri içərisində hansı belə bir rəqəm ola bilməz?

A) 75%


B) 50%

C) 100%


D) 25%

E) Sadalananların hamısı düzgündür


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
598) Aterosklerozun lipidoz mərhələsində lipidləri udmuş makrofaqlar necə adlandırılır?

A) Aterolipidoz hüceyrələr

B) Virxov hüceyrələri

C) Lanqhans və ya yad cisim hüceyrələri

D) Ksantom hüceyrələr

E) Lipoxrom hüceyrələr


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
599) Aterosklerozun hansı mikroskopik mərhələsində damar divarında vizual olaraq sarı ləkələr görünür?

A) Lipidoz mərhələsi

B) Liposkleroz mərhələsi

C) Xolesterin mərhələsi

D) Parenximatoz piy distrofiyası

E) Ateromatoz mərhələ


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
600) Aşağıdakı hansı patoloji proses aterosklerozun böyrək formasında meydana çıxır?

A) Arteriolosklerotik qlomeruloskleroz

B) Aterosklerotik hematuriya

C) Aterosklerotik nefroskleroz

D) Aterosklerotik pielonefrit

E) Arteriolosklerotik nefroskleroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
601) Bu dəyişikliklərdən hansı biri hipertonik kriz üçün xarakter deyil?

A) Arteriolların divarında hialinoz

B) Arteriolların divarında xırda ocaqlı diapedez qansızmalar

C) İntimanın bazal membranının destruksiyası

D) Arteriolların intima qatında “büküşlü görünüş”

E) Fibrinoid nekroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
602) Orta yaşlı, normal bədən quruluşuna və çəkiyə malik şəxsdə ürəyin çəkisi neçədən yuxarı olduqda, buna ürəyin hipertrofiyası deyilir?

A) 200 qram

B) 500 qram

C) 350 qram

D) 650 qram

E) 100 qram


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
603) Hipertoniya xəstəliyi zamanı əsas dəyişikliklər ürək-damar sisteminin hansı hissəsində baş verir?

A) Venalarda

B) Ürəkdə

C) Arteriollarda

D) Kapilyarlarda

E) Arteriyalarda


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
604) Aşağıdakı hansı dəyişiklik hipertonik krizin əlamətidir?

A) Arteriolosklerotik yaddaş zəifliyi

B) Miokardın infarktı

C) Uremik koma

D) Arteriolların divarında fibrinoid nekroz

E) Üçlü sinirin iflici


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
605) Klinik gedişinə görə hipertoniya xəstəliyinin aşağıdakı hansı növü vardır?

A) Sakitlik hipertoniyası

B) Gərginlik hipertoniyası

C) Xroniki hipertoniya

D) Bədxassəli hipertoniya

E) Kəskin hipertoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
606) Arterial hipertoniya xəstəliyinin birinci mərhələsi necə adlanır?

A) Hipertonik kriz mərhələsi

B) Üzv və toxumalarda sklerotik (və ya geridönməyən) dəyişikliklər mərhələsi

C) Simptomatik (və ya başlanğıc) hipertoniya mərhələsi

D) Yayılmış damar dəyişiklikləri mərhələsi

E) Preklinik (və ya funksional, tranzitor) hipertoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
607) Aşağıdakı hansı patologiya hipertoniya xəstəliyinin beyin formasının analoqudur?

A) Meninqoensefalit

B) Hidrosefaliya

C) Serebro-vaskulyar xəstəlik

D) Baş beyin maddəsinin ödemi

E) İrinli meningit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
608) Arterial hipertoniya xəstəliyinin ikinci mərhələsi necə adlanır?

A) Tranzitor mərhələ

B) Ürəyin hipertrofiyası mərhələsi

C) Damar patologiyaları ilə əlaqədar üzvlərdə geridönməyən sklerotik dəyişikliklər mərhələsi

D) Yayılmış damar dəyişiklikləri mərhələsi

E) Funksional mərhələ


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
609) Aşağıdakı hansı dəyişiklik hipertonik krizin əlamətidir?

A) Arteriolların intima qatının büküşlü şəkil alması

B) Diffuz xırda ocaqlı kardioskleroz

C) Vaskulit

D) Miokardın infarktı

E) Aortada medionekroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
610) Ürəyin hipertrofiyası arterial hipertoniya xəstəliyinin hansı mərhələsindən etibarən başlanır?

A) İkinci mərhələnin əvvəllərindən

B) İkinci mərhələnin axırlarından

C) İkinci mərhələnin ortalarından

D) Üçüncü mərhələnin əvvəllərindən

E) Birinci mərhələdən


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
611) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses xarakter olaraq hipertoniya xəstəliyi zamanı inkişaf edir?

A) Aortanın anevrizması

B) Aterosklerotik kardioskleroz

C) Aterosklerotik nefroskleroz

D) Mikroangiopatiya

E) Arteriolosklerotik kardioskleroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
612) Hipertoniya xəstəliyinin ikinci mərhələsində arteriyalarda hansı dəyişiklik baş verir?

A) Ateroskleroz və elastofibroz

B) Vegener qranulomatozu

C) Yayılmış vaskulitlər

D) Plazmorragiya və hialinoz

E) Flebit və flebotrombozlar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
613) Hipertoniya xəstəliyi nədir?

A) Bəzi damar patologiyaları ilə əlaqədar arterial qan təzyiqinin yüksəlməsi

B) Arterial qan təzyiqinin daim yüksək səviyyədə qalması və buna da müvafiq xəstədə klinik və morfoloji dəyişikliklər kompleksinin olması

C) Böyrək patologiyası ilə əlaqədar arterial qan təzyiqinin yüksəlməsi

D) Arterial qan təzyiqinin daim yüksək səviyyədə qalması

E) Psixo-emosional gərginlik zamanı arterial qan təzyiqinin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
614) Hipertoniya xəstəliyinin klinik-morfoloji forması hansıdır?

A) Kardio-vaskulyar forma

B) Universal forma

C) Aşağı ətraf forması

D) Nodoz forma

E) Ürək forması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
615) Hansı patologiya xarakter olaraq hipertoniya xəstəliyi zamanı inkişaf edir?

A) Bağırsaqların qanqrenası

B) Arteriolosklerotik nefroskleroz

C) Arteriit

D) Aterosklerotik nefroskleroz

E) Nekrotik vaskulit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
616) Simptomatik hipertoniya aşağıdakı hansı qrup xəstəliklər zamanı baş vermir?

A) Ağ ciyər xəstəlikləri

B) Endokrin xəstəliklər

C) Damar xəstəlikləri

D) Böyrək xəstəlikləri

E) Mərkəzi sinir sisteminin xəstəlikləri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
617) “Diffuz xırda ocaqlı kardioskleroz” hipertoniya xəstəlyinin (ürək forması) hansı mərhələsində meydana çıxır?

A) Birinci mərhələdə

B) Heç birində

C) Üçüncü mərhələdə

D) İkinci mərhələnin birinci yarısında

E) İkinci mərhələnin ikinci yarısında


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
618) Böyrəkdə hansı dəyişiklik hipertoniya xəstəliyi üçün xarakterdir?

A) Hipertonik qlomerulonefrit

B) Arteriolosklerotik nefroskleroz

C) Aterosklerotik nefroskleroz

D) Nefritik nefroskleroz

E) Böyrəyin qazanılmış polikistozu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
619) Hipertoniya xəstəliyinin klinik-morfoloji forması hansıdır?

A) Serebral forma

B) Yuxarı ətraf forması

C) Yüngül forma

D) Aorta forması

E) Kiçik xoreya forması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
620) Bədxassəli hipertoniya zamanı böyrəkdə hansı proses inkişaf edir?

A) Birincili büzüşmə

B) Bədxassəli hidronefroz

C) Arteriolosklerotik nefroskleroz

D) Farın bədxassəli nefrosklerozu

E) İkincili büzüşmə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
621) Hipertonik kriz zamanı arteriolların divarında aşağıda göstərilən hansı dəyişiklik (elektron-mikroskopik müayinə ilə) müşahidə edilə bilər?

A) Plazmatik hopma

B) Bazal membranın büküşlü şəkildə görünməsi

C) Bazal membranın destruksiyası

D) Hamısı

E) Fibrinoid nekroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
622) Aşağıdakı hansı patologiya hipertonik kriz üçün xarakter hesab edilə bilər?

A) Arteriolların divarında hialinoz (arteriolohialinoz)

B) Kəskin böyrək çatışmazlığı və anuriya

C) Arteriolların divarında fibrinoid nekroz və intimada büküşlülük

D) Ürəyin sol mədəjiyinin kompensator hipertrofiyası

E) Arteriolların divarında sklerotik dəyişikliklər (arterioloskleroz)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
623) Arterial hipertoniya xəstəliyinin üçüncü mərhələsi necə adlanır?

A) Damar dəyişiklikləri ilə əlaqədar üzvlərdə geridönməyən sklerotik dəyişikliklər mərhələsi

B) Ürəyin hipertrofiyası mərhələsi

C) Geridönməyən hipertoniya mərhələsi

D) Funksional hipertoniya mərhələsi

E) Damar dəyişiklikləri ilə əlaqədar üzvlərdə geridönən dəyişikliklər mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
624) Ürəyin ekssentrik hipertrofiyası arterial hipertoniya xəstəliyinin hansı mərhələsində inkişaf edir?

A) Birinci mərhələdə

B) İkinci mərhələnin birinci yarısında

C) Üçüncü mərhələdə

D) Heç birində

E) İkinci mərhələnin ikinci yarısında


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
625) Arteriolosklerotik nefroskleroz hipertoniya xəstəliyinin (böyrək forması) hansı mərhələsində meydana çıxır?

A) Birinci mərhələdən etibarən

B) İkinci mərhələnin ikinci yarısında

C) İkinci mərhələnin birinci yarısında

D) Üçüncü mərhələdən etibarən

E) Heç birində


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
626) Hipertoniya xəstəliyi başqa adla necə adlanır?

A) Kompensator hipertoniya

B) Epidemik hipertoniya və ya sosial xəstəlik

C) Postkompensator və ya dekompensator hipertoniya

D) Essensial hipertoniya və ya arterial hipertenziya

E) Hipertonik vəziyyət


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
627) Aşağıda simptomatik hipertoniyaların hansı qrupu göstərilmişdir?

A) Difteritik hipertoniya

B) Asimptomatik hipertoniya

C) Renal hipertoniya

D) Bədxassəli hipertoniya

E) Onkoloji hipertoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
628) Miokardın hipertrofiyası nəyin hesabına baş verir?

A) Kardiomiositlərin sayının çoxalması (hiperplaziyası)

B) Ürək kameralarının genişlənməsi

C) Kardiomiositlərin həcmcə böyüməsi (hipertrofiyası)

D) Endokardın qalınlaşması

E) Perikardın qalınlaşması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
629) Autopsiya zamanı ürəyin sol mədəciyinin yan divarında (miokardda) ölçüləri 3,0 x 2,0 sm sahədə ağımtıl rəngli, bərk konsistensiyalı çapıq toxuması; arxa divarında isə 2,5 x 2,0 sm ölçüdə kənardan qırmızı haşiyə ilə əhatə olunmuş, ağ-bozumtul (və ya sarımtıl) rəngli sahə görünür. Düzgün diaqnoz aşağıdakılardan hansıdır?

A) Miokardın kəskin işemik distrofiyası

B) Miokardın residiv infarktı

C) Kəskin miokard infarktı

D) İnfarktdan sonrakı iri ocaqlı kardioskleroz

E) Miokardın təkrari infarktı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
630) Göstərilən patologiyalardan biri ürəyin işemik xəstəliklərinə aid deyil. O, hansıdır?

A) Miokardın kəskin işemik distrofiyası

B) Miokarditik diffuz xırdaocaqlı kardioskleroz

C) İnfarktdan sonrakı iri ocaqlı kardioskleroz

D) Aterosklerotik kardioskleroz

E) Arteriolosklerotik kardioskleroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
631) Aşağıdakı hansı hal ürəyin işemik xəstəlikləri üçün risk faktorlarına aid edilir?

A) İdmanla çox məşqul olmaq

B) Orqanizmin ümumi intoksikasiyası

C) Çox saylı psixo-emosional streslər

D) Ürəyin tac arteriyasnın trombemboliyası

E) Septiki endokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
632) Aşağıda göstərilən hallardan hansı miokard infarktının bilavasitə baş vermə səbəblərindən biridir?

A) Miokardın infarktı

B) Ürəyin tac damarlarında tromboz

C) Piylənmə, siqaret çəkmə və şəkərli diabet

D) Şəxsin tez-tez psixo-emosional stresslər keçirməsi və əsəbləşməsi

E) Döş aortasında tromboz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
633) Aşağıdakı hansı ağırlaşma miokard infarktının erkən dövrlərində adətən ölümün bilavasitə səbəbi ola bilir?

A) Xroniki ürək çatışmazlığı

B) Kardiogen şok

C) Mədəciklərin defibrilyasiyası

D) Endotoksiki şok

E) Baş beyin maddəsinin kəskin ödemi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
634) Ürəyin kəskin işemik xəstəliyi hansıdır?

A) Kəskin işemik perikardit

B) Kəskin diffuz ekssudativ miokardit

C) İnfarktdan sonrakı kəskin iri ocaqlı kardioskleroz

D) Kəskin ziyilli endokardit

E) Miokardın kəskin işemik distrofiyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
635) Miokard infarktı zamanı infarkt (nekroz) ocağı gözlə hansı müddətdən sonra görünə bilir?

A) 1-2 saat sonra

B) İnfarkt baş verdiyi andan 15-20 dəqiqə sonra

C) 4 saat sonra

D) İnfarkt baş verən andan etibarən

E) 18-24 saat sonra


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin