Patoloji anatomiya 1 Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?


) Aşağıdakı hallardan hansı toxuma emboliyası hesab edilir?Yüklə 1,56 Mb.
səhifə2/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#195
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

61) Aşağıdakı hallardan hansı toxuma emboliyası hesab edilir?
A) bədxassəli şiş toxumasından şiş hüceyrələrinin qana düşməsi

B) dölyanı mayenin qana keçməsi və emboliya törətməsi

C) damar daxilində qanın laxtalanması və trombun əmələ gəlməsi

D) tromb kütlələrinin qanla hərəkət etməsi

E) sarı sümük iliyindən piylərin qana keçməsi və emboliya törətməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
62) Meyitdə hava emboliyasını təyin etmək üçün hansı üsuldan istifadə edilir?
A) Suntsov sınağı

B) Minakov üsulu

C) Perls reaksiyası

D) Abrikosov kəsiyi ilə

E) “ağciyər sınağı”
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
63) 68 yaşlı kişi cinsli şəxsdə başın tüklü hissəsində 4 sm diametrdə bazal hüceyrəli karsinoma, eyni zamanda dilin sol kənarında 1, 5 sm diametrdə yüksək differensiasiyalı yastı hüceyrəli karsinoma aşkarlanmışdır. Hər iki törəmə əməliyyat edilərək çıxarılmışdır. 16 ay sonra xəstədə boyun limfa düyünlərində metastaz aşkarlanmışdır. Bu metastazlara səbəb olan törəməni və səbəbini göstərin:
A) bazal hüceyrəli karsinoma, çünki yüksək differensiasiyalı yastı hüceyrəli karsinoma metastaz vermir

B) yastı hüceyrəli karsinoma, çünki boyun limfa düyünlərinə daha yaxındır

C) yastı hüceyrəli karsinoma, çünki bazal hüceyrəli karsinoma metastaz vermir

D) hər ikisi, çünki proqnozları oxşardır

E) bazal hüceyrəli karsinoma, çünki ölçüsü daha böyükdür
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
64) Perinevral invaziya göstərilən şişlərdən daha çox hansı üçün xarakterdir?
A) şəffaf hüceyrəli karsinoma

B) ameloblastoma

C) astrositoma

D) mukoepidermoid karsinoma

E) adenoid kistik karsinoma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
65) Göbələyəbənzər mikoz üçün xarakterik olan əlamətləri tamamlayın:

1. Potrie mikroabsesləri

2. Dəridə düyün və düyüncüklər

3. ______
A) göbələkşəkilli hüceyrələr

B) Pioid sümük iliyi

C) Bens-Cons zülalı

D) Sezari hüceyrələri

E) Aşof hüceyrələri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
66) 40-41 həftəlik hamiləliklə ilk doğan hamilə qadın doğuş sancıları ilə doğum evinə daxil olur. İri döl, baş gəlişi müəyyən edilir, doğuşun təbii yolla başa çatdırılması qərara alınır. Doğuşdan sonra doğuş yollarından davam edən qanaxma baş verir. Klinikada atonik uşaqlıq qanaxması diaqnozu qoyulur və qanaxmanın dayandırılması üçün tədbirlərə başlanılır. Görülən tədbirlər effekt vermir, uşaqlığın amputasiyası məqsədilə zahı əməliyyat otağına aparılarkən vəfat edir. Autopsiyada aydın olur ki, qanaxmanın mənbəyi uşaqlıq boynunun selikli qişasındakı çoxsaylı səthi cırıqlardır. Klinik və patoloji-anatomik diaqnozlar arasındakı uyğunsuzluğun kateqoriyası:
A) II kateqoriya

B) V kateqoriya

C) IV kateqoriya

D) III kateqoriya

E) I kateqoriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
67) Miokardda kəskin işemik distrofiyaya məruz qalan sahəyə kalium-tellurit məhlulu əlavə etdikdə işemik distrofiya sahəsində:
A) yaşılımtıl-göy rəng əmələ gəlir

B) şəffaf olaraq qalır və çöküntü əmələ gəlmir

C) çirkli-yaşıl rəng əmələ gəlir

D) qara rəngli tellur və ya formazan dənələri əmələ gəlir

E) qaramtıl-narıncı rəngdə görünür
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
68) Miokard infarktından sonra ürəyin itirilmiş funksiyası (regenerasiyası) hansı proses hesabına baş verir?
A) infarkt ocağından kənarda salamat qalmış kardiomiositlərin hipertrofiyası hesabına

B) nekrozlaşmış kardiomiositlərin yerində birləşdirici toxumanın meydana çıxması hesabına

C) nekrozlaşmış kardiomiositlərin yerində yeni kardiomiositlərin meydana çıxması hesabına

D) infarkt ocağından kənarda salamat qalmış kardiomiositlərin hiperplaziyası hesabına

E) salamat qalmış kardiomiositlərin mitoz bölünməsi hesabına
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
69) Tetrazol duzlarından istifadə etməklə nəyi etmək mümkündür?
A) maddələr mübadiləsinin pozulması hallarında hüceyrələrin sitoplazmalarında piy damlalarının olmasını

B) müayinə olunan obyektlərdə bakteriya koloniyalarını təyin etmək üçün

C) toxumalarda yerli hemosideroz ocaqlarının olmasını (məsələn, köhnə qansızma ocaqlarının təyini)

D) toxumada sklerozun inkişafını

E) toxumada erkən dövrlərdən etibarən nekrozun olmasını (məsələn, miokardın infarktı zamanı ürək əzələsində)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
70) Meningiomanın belə bir histoloji tipinə rast gəlinmir.
A) Angiomatoz meningioma

B) Psammomatoz meningioma

C) Fibroz meningioma

D) Meninqoepitelial meningioma

E) Meninqotelial meningioma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
71) Meninqiomanın histoloji tiplərinə aid edilmir.
A) Psammomatoz

B) Fibroz

C) Adenomatoz

D) Angiomatoz

E) Meninqotelial
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
72) Meningiomaların histoloji tiplərindən biri:
A) Trabekulyar

B) Polimorf hüceyrəli

C) Adenomatoz

D) Fibroz

E) Medulyar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
73) Oynaq daxilindən götürülmüş punktatın immun-flyuoressent müayinəsi zamanı sitoplazmalarında üzüm salxımına bənzər strukturlar görünən neytrofillər aşkar olunur (“raqositlər”). Diaqnoz:
A) revmatizm (poliartritik forma)

B) düyünlü periarteriit

C) revmatoidli artrit

D) neytrofil tipli anadangəlmə immun çatışmazlıq sindromu (“raqositar neytrofilopatiya”)

E) revmatizm (monoartritik forma)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
74) Etiologiyası məlum olan interstitsial xəstəlik:
A) Hammen-Riç xəstəliyi

B) Pnevmokonioz

C) Eozinofil pnevmonit

D) Vegener qranulomatozu

E) Sarkoidoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
75) Bronxopnevmoniyanın ən çox rast gəlindiyi seqmentlər:
A) I, III, IV, VIII, IX

B) III, IV, V, VI, VIII

C) II, VI, VIII, IX, X

D) II, IV, VI, VIII, IX

E) I, III, V, VII, VIII
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
76) Silikoz zamanı kvars (Si2O) hissəciklərini udmuş ağciyərin interstitsial makrofaqları belə adlanır:
A) koniofaqlar

B) kvarsofaqlar

C) silikatofaqlar

D) kətan cisimcikləri

E) giqant yad cisim hüceyrələri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
77) Aşağıda göstərilən hansı patologiya pnevmokoniozlara aid edilmir?
A) sarkoidoz

B) silikatoz

C) alüminoz

D) antrakoz

E) azbestoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
78) İdiopatik fibrozlaşan alveolit zamanı ağciyərdə baş verən patomorfoji dəyişikliklərin ikinci mərhələsi belə adlanır:
A) makrofaqal qranulomatoz alveolit mərhələsi

B) alveollararası arakəsmələrin iltihabi

C) “ağciyər ürəyi”nin formalaşması mərhələsi

D) “şanabənzər” ağciyər mərhələsi

E) alveolyar strukturların dezorqanizasiyası və pnevmofibroz mərhələsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
79) Mikroskopik müayinədə bronxların divarında, xüsusilə selikli qişalarda çoxlu miqdarda limfo-leykositar iltihabi hüceyrə infiltrasiyası və qranulyasiya toxumasının inkişafı görünür. Bu görüntülər hansı bronxitlər üçün xasdır:
A) kəskin qranulomatoz bronxit

B) qarışıq xarakterli kataral bronxit

C) xronik proliferativ bronxit

D) kəskin destruktiv yaralı bronxit

E) xronik irinli bronxit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
80) Kəskin bronxitdən fərqli olaraq xronik bronxit:
A) peribronxial intersistial pnevmoniya ilə ağırlaşır

B) iltihab zonasında sklerozun da meydana çıxması ilə müşayiət olunur

C) bronxun mənfəzində limfo-leykositar infiltrasiya ilə yanaşı sklerotik dəyişikliklərin də inkişafı qeyd edilir

D) bronxun mənfəzində selikli-irinli ekssudatın olması ilə xarakterizə olunur

E) adətən bronxların bütün qatlarını əhatə edir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
81) Kəskin bronxitdən fərqli olaraq xronik bronxit:
A) Patoloji prosesin baş verməsində əsas etioloji faktor respirator xəstəliklərdir

B) Diffuz şəkildə limfo-leykositar infiltrasiya və kirpikli epitel hüceyrələrinin deskvamasiyası görünür

C) Kəskin peribronxial interstitsial pnevmoniya ilə ağırlaşır

D) Bronx divarında limfo-leykositar infiltrasiya ilə yanaşı sklerotik dəyişikliklərin inkişafı da görünür

E) Bronxların mənfəzində yalnız şişkinlik, doluqanlılıq və ödem olur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
82) İdiopatik fibrozlaşan alveolit zamanı baş verən patomorfoloji dəyişikliklərin ikinci mərhələsi:
A) “ağciyər ürəyinin” formalaşması mərhələsi

B) alveolyar strukturların dezorqanizasiyası və pnevmofibroz mərhələsi

C) qranulomatoz alveolit mərhələsi

D) “şanabənzər ağciyər” mərhələsi

E) alveollararası arakəsmələrin iltihabi infiltrasiyası mərhələsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
83) Etio-patogenetik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq ağciyər emfizemasının belə bir növü rast gəlinmir:
A) xronik ocaqlı

B) ilkn idiopatik

C) qocalıq

D) ara


E) panasinar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
84) Ağciyər toxumasında yayılmasından, əhatə etdiyi sahənin ölçüsündən asılı olaraq ocaqlı pnevmoniyaların belə bir forması yoxdur.
A) seqmentar

B) paycıqlı

C) asinar

D) subseqmentar

E) subtotal
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
85) Qalça bağırsağın terminal hissəsindən götürülmüş bioptatın mikroskopik müayinəsi zamanı aşkar edilən hansı morfoloji dəyişiklik Kron xəstəliyi üçün xarakter hesab edilə bilər?
A) sarkoidozabənzər qranulomalar, müxtəlif dərinlikli nekrotik şırımlar

B) örtük epitellərinin və vəz epitellərinin sitoplazmalarında ağır hidropik distrofiya

C) selikli qişanın örtük epitellərinin deskvamasiyası, selikli qişanın atrofiyası

D) fibrinoz ərp

E) limfoid follikullarda “beyinvari şişkinləşmə”
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
86) Tonzillektomiya əməliyyatından sonra damaq badamcıqlarının mikroskopik müayinəsi zamanı limfoid toxumanın sklerozlaşması, bəzi yerlərdə kompensator olaraq hiperplaziyası görünür. Lakunalar genişlənmişdir, epitelləri atrofiyalaşmış, badamcıqların stromasında sklerozla yanaşı limfo-leykositar infiltrasiya da qeyd edilir. Diaqnoz:
A) xronik tonzillit

B) xronik farinqo-laringit

C) kəskin follikulyar tonzillit

D) kəskin lakunar tonzillit

E) kəskin irinli tonzillit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
87) Mədədən götürülmüş bioptatın mikroskopiyası aparılır. Mikroskopik müayinədə mədənin selikli qişasındakı vəzilərin miqdarı azalmışdır, onların yerində birləşdirici toxuma elementlərinin artması qeyd edilir. Örtük epitelinin bağırsaq tipli epitellə əvəz olunması aşkar olunur. Selikli qişanın xüsusi qatı limfo-leykositar infiltrasiyaya uğramışdır. Diaqnoz:
A) xronik fibrinoz qastrit

B) xronik səthi qastrit

C) Menetrie xəstəliyi

D) kəskin irinli qastrit

E) xronik atrofik qastrit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
88) Xronik kolitin əsas patomorfoloji xüsusiyyəti:
A) yoğun bağırsağın selikli qişasında limfo-leykositar infiltrasiya, ödem, doluqanlılıq, diapedez qansızmalar

B) bağırsaq epitelinin distrofik, nekrobiotik dəyişikliyə uğraması və deskvamasiyası

C) iltihabi dəyişikliklərlə yanaşı qranulomatoz strukturların olması

D) limfo-plazmositar infiltrasiya, adenomatoz strukturların inkişafı

E) bağırsağın selikli qişasında limfo-leykositar infiltrasiya, sklerotik və atrofik dəyişikliklər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
89) Histoloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq kolorektal xərçəngin vəzili strukturlarından inkişaf edən xərçəngin xüsusi növü:
A) yulafabənzər hüceyrəli xərçəng

B) üzüyəbənzər hüceyrəli xərçəng

C) iyəbənzər hüceyrəli xərçəng

D) xırda hüceyrəli xərçəng

E) dənəvər hüceyrəli xərçəng
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
90) Kəskinləşmə dövründə xronik xoranın dibinin və divarının belə bir qatı yoxdur:
A) səthi ekssudativ qat

B) kobud lifli birləşdirici toxuma qatı

C) doluqanlı damarlar qatı

D) qranulyasion toxuma qatı

E) fibrinoid nekroz qatı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
91) Yoğun bağırsaqdan götürülmüş materialın müayinəsi zamanı prizmatik hüceyrələrin atrofiyalaşması, selikli qişa büküşlərinin kiçilməsi və hamarlaşması, diffuz şəkildə birləşdirici toxumanın inkişafı, saya əzələ hüceyrələrinin çoxalması görünür. Diaqnoz:
A) qeyri-spesifik xoralı kolit

B) atrofik xronik kolit

C) kəskin fibrinoz kolit

D) proliferativ qranulomatoz kolit

E) qeyri-atrofik xronik kolit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
92) Makroskopik görünüşünə görə yoğun bağırsaq xərçənginin belə bir növü yoxdur:
A) düyünlü xərçəng

B) iriqabarlı xərçəng

C) xoralı-endofit xərçəng

D) yastığabənzər xərçəng

E) diffuz-infiltrativ xərçəng
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
93) Kəskin eliminativ qastritlər zamanı iltihabın xarakteri.
A) irinli

B) fibrinoz

C) hemorragik

D) nekrotik

E) kataral
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
94) Mədədə kobud sklerotik dəyişikliklərə mədənin sirrozuna səbəb ola biləcək kəskin qastriti müəyyən edin:
A) irinli qastrit

B) krupoz-fibrinoz qastrit

C) kataral qastrit

D) nekrotik qastrit

E) diffterik-fibrinoz qastrit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
95) Simptomatik xora olaraq Ellison-Zollinger sindromu zamanı inkişaf edən endokrin xoraların əsas lokalizasiyası:
A) mədənin kardail hissəsi

B) pilorik hissə

C) mədənin kiçik əyriliyi

D) nazik bağırsaq

E) mədənin böyük əyriliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
96) Avtoqəza nəticəsində kəllə-beyin travması almış xəstə klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildikdən 1 gün sonra vəfat edir. Meyitin daxili müayinəsi zamanı mədənin kiçik əyriliyində əsası oval şəkilində selikli qişada, dibi isə xarici qatda yerləşən qıfabənzər toxuma defekti və qarın boşluğunda isə 1, 2 litr duru qan aşkar edilir. Patoloqanatom sonda “Mədənin kəskin xorası və kəskin qanitirmə” diaqnozu qoyur. Baş vermə mənşəyinə görə simptomatik xoranın növü:
A) durğunluq xorası

B) toksiki xora

C) postperasion peptik xora

D) stress xorası

E) endokrin xora
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
97) Xronik xora xəstəliyinin formalaşması zamanı meydana çıxan ardıcıl morfoloji əlamətlər:
A) nekrotik – iltihabi – sklerotik

B) iltihabi – nekrotik – sklerotik

C) iltihabi – sklerotik – maliqnizasiya

D) distrofik – nekrotik – sklerotik

E) distrofik – iltihabi – sklerotik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
98) Hepatit-B virusların səthi antigenlərinin (HBsAg) histoloji təyini üsulu:
A) Medvedev üsulu

B) Şikata üsulu

C) Suntsov üsulu

D) Aftandilov üsulu

E) Virxov üsulu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
99) Hansı müddətdən sonra hepatit xronik hesab edilir?
A) 1 ildən sonra

B) 1 aydan sonra

C) 6 aydan sonra

D) 3 aydan sonra

E) 1 həftədən sonra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
100) Postnekrotik sirrozdan fərqli olaraq portal sirroz:
A) monolobulyar və xırda düyünlü olur

B) paycıqların qalın sklerotik arakəsmələrlə bir-birindən ayrılması ilə özünü göstərir

C) portal hipertenziya sindromunun gec başlaması ilə fərqlənir

D) qısa müdətdə formalaşır

E) hepatositlədə adətən zülal distrofiyasının inkişafı ilə xarakterizə olunur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
101) Qaraciyərdən götürülmüş materialın mikroskopik müayinəsi zamanı psevdolobulyar quruluş aşkar edilir, yalançı paycıqlar biri-birindən ensiz birləşdirici toxuma arakəsmələri ilə ayrılmışlar. Hepatositlərdə piy distrofiyası da qeyd edilir. Birləşdirici toxuma arakəsmələrində limfo-leykositar infiltrasiya aşkarlanır. Triadaların yaxınlaşması nəzərə çarpmır. Diaqnoz:
A) natamam septal sirroz

B) qaraciyərin qrışıq sirroz

C) qaraciyərin postnekrotik sirroz

D) xronik alkoqol hepatiti

E) qaraciyərin portal sirrozu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
102) Kəskin qaraciyər çatışmazlığından ölmüş xəstənin daxili üzvlərindən götürülmüş tikələrin mikroskopik müayinəsi zamanı (boyaq: hematoksilin-eozin) geniş sahələrdə hepatositlər ayırd edilmir, onların yerində çəhrayı-qonur rəngdə amorf nekrotik kütlələr qeyd edilir. Nekrotik kütlələrdən kənar hissələrdə içərisində iri şəffaf, vakuollar olan çoxlu miqdarda hepatositlər “üzüyəbənzər hüceyrələr” görünür. Massiv nekroz sahələri içərisində limfo-leykositar elementlər, makrofaqlar və həmçinin Kupfer hüceyrələri qeyd edilir. Ehtimal olunan diaqnozu müəyyən edin:
A) kəskin virus hepatitinin ildırımvari forması

B) xroniki qeyri-aktiv hepatit

C) qaraciyərin portal sirrozu

D) qaraciyərin ocaqlı piy distrofiyası

E) alkoqol hepatiti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
103) Virus hepatitləri zamanı qaraciyərdə inkişaf edən əsasən də kollikvasion xarakter daşıyan nekrozun belə bir forması yoxdur:
A) körpüyəbənzər nekroz

B) pilləli nekroz

C) multilobulyar nekroz

D) fulminant nekroz

E) kiçik ocaqlı nekroz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
104) Xronik pielonefritə xas xüsusiyyətləri ayırd edin:

1. Ləyəndə və böyrək toxumasında limfo-leykositar infiltrasiya ilə yanaşı skleroz.

2. Yumaqcıqların büzüşməsi.

3. Hematoksilin cisimcikləri.

4. Yumaqcıqların bazal membranında immun depozitlər.

5. İrinli kistalar.

6. Kanalcıqlarda atrofiya və skleroz.

7. Kanalcıq epitelində qlikogen infiltrasiyası.

8. “Qаlxanabənzər büzüşmüş böyrək”.

9. “Aypara” strukturlar.
A) 2, 3, 5, 6, 9

B) 1, 2, 5, 6, 8

C) 1, 2, 3, 8, 9

D) 3, 4, 5, 7, 9

E) 1, 2, 4, 5, 7
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
105) Qlomerulonefritlərin klinik formasına aid deyil:
A) hipertonik

B) hematurik

C) latent

D) xronik

E) nefrotik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
106) Böyrəkdən götürülmüş bioptatın mikroskopiyası zamanı yumaqcıq kapsulunu daxildən örtən epitel hüceyrələri proliferasiya edərək yumaqcıqların periferik hissəsində “aypara” şəkilli qalınlaşmış strukturlar əmələ gətirmişlər. Yumaqcıq kapillyarlarını xaricdən örtən podositlər, həmçinin mezangial hüceyrələrin də proliferasiyası qeyd edilir. Böyrək toxumasının interstitsiyasında ödem, limfo-histositar infiltrasiya ocaqları, kanalcıq epitelində zülal distrofiyaları aşkar olunmuşdur. Diaqnoz:
A) ekstrakapillyar proliferativ qlomerulonefrit

B) xronik tubulo-interstitsial nefrit

C) mezangio-proliferativ qlomerulonefrit

D) membranoz nefropatiya

E) intrakapillyar proliferativ qlomerulonefrit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
107) Böyrəkdən götürülmüş bioptatın mikroskopik müayinəsində interstitsiyada limfosit və plazmatik hüceyrələrdən ibarət diffuz şəkildə infiltrasiya, interstitsiyanın sklerozlaşması, kanalcığın distrofiyası və atrofiyası, kanalcıq mənfəzində homogen kütlələr görünür. Diaqnoz:
A) xronik pielonefrit

B) lipoidli nefroz

C) nekrotik nefroz

D) xronik tubulo-interstitsial nefrit

E) ekstrakapillyar qlomerulonefrit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
108) Tireotoksikozun xarakter mikroskopik əlamətlərindən biri:
A) follikulların mənfəzində birləşdirici toxumanın inkişafı

B) follikulların həcmcə böyüməsi

C) follikulların mənfəzinin limfo-leykositar elementlərlə dolması

D) vəz epitellərinin proliferasiyası və follikulların mənfəzinə doğru məməcikli çıxıntıların əmələ gəlməsi

E) vəz epitellərinin hiperfunksiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
109) Tireotoksikozun xarakter mikroskopik əlaməti:
A) vəz epitellərinin maliqnizasiyası

B) vəz epitellərinin proliferasiyası və follikulların mənfəzinə doğru məməcikli çıxıntıların əmələ gəlməsi

C) follikulların mənfəzində birləşdirici toxumanın inkişafı və follikulların obliterasiyası

D) follikulların həcmcə kiçilməsi

E) follikulların mənfəzinin neytrofil qarışıqlı iltihabi infiltrasiyası və Russel cisimciklərinin meydana çıxması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
110) Seminomanın xarakter morfoloji əlamətlərindən biri:
A) kəsikdə çoxlu miqdarda və müxtəlif ölçülü nekroz ocaqları qeyd edilir

B) kəsikdə çoxlu miqdarda qansızma ocaqları görünür

C) şiş toxuması kəsikdə bərk konsistensiyalı, çəhrayı rəngli görünür, mikroskopik müayinə zamanı atipik və polimorf şiş hüceyrələri aşkar edilir

D) şiş toxuması kəsikdə bozumtul-ağ rəngli paycıqlı quruluşludur, mikroskopik müayinədə oval formalı iri monomorf hüceyrələrdən təşkil olunur

E) şiş hüceyrələri kapsulaya da invaziya edirlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
111) Qeyri-infiltrativ axacaq (axacaqdaxili) xərçənginin histoloji variantı:
A) komedokarsinoma (“angviləbənzər xərçəng”)

B) papilyar xərçəng

C) filloid şiş (“yarpağabənzər şiş”)

D) anaplastik karsinoma

E) Pecet xəstəliyi (Pecet xərçəngi)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
112) Süd vəzlərində perikanalikulyar fibroadenomanın xarakter histoloji əlaməti:
A) paycıqdaxili axacaqların sayının çoxalması

B) şiş toxumasında çoxlu miqdarda oval formalı ocaqlar və yaxud da qısa atmalar şəklində leyomioma sahələrinin meydana çıxması

C) çoxlu miqdarda birləşdirici toxumanın konsentrik olaraq paycıqdaxili axacaqların ətrafında inkişaf etməsi

D) çoxlu miqdarda məməcikli strukturların görünməsi

E) birləşdirici toxumanın paycıqdaxili axacaqların daxilində nazik zolaqlar və ya şaxələnən zolaqlar şəklində inkişaf etməsi (“maral buynuzu” görünüşü)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.


Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin