Patoloji anatomiya 1 Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?


) Hansı patologiya ürəyin xroniki işemik xəstəliyidir?Yüklə 1,56 Mb.
səhifə11/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#195
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

636) Hansı patologiya ürəyin xroniki işemik xəstəliyidir?

A) Kardiomiositlərin xroniki işemik destruksiyası

B) Xroniki interstitsial miokardit

C) Qazanılmış ürək qüsuru

D) Diffuz xırda ocaqlı kardioskleroz

E) Ürəyin kəskin anevrizması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
637) Aşağıdakı hallardan hansı miokard infarktının bilavasitə səbəbidir?

A) Ürəyin tac arteriyasının patologiyaya uğramış hansısa şaxəsinin uzun müddətli spazmı

B) Ürəyin venoz damarlarında iltihab (flebit)

C) Kəskin ürək çatışmazlığı

D) Ürəyin tac damarlarında aterosklerotik dəyişikliklər

E) Asistoliya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
638) Tetrazol duzlarından istifadə etməklə nəyi etmək mümkündür?

A) Toxumalarda yerli hemosideroz ocaqlarının olmasını (məsələn, köhnə qansızma ocaqlarının təyini)

B) Müayinə olunan obyektlərdə bakteriya koloniyalarını təyin etmək üçün

C) Toxumada sklerozun inkişafını

D) Toxumada erkən dövrlərdən etibarən nekrozun olmasını (məsələn, miokardın infarktı zamanı ürək əzələsində)

E) Maddələr mübudiləsinin pozulması hallarında hüceyrələrin sitoplazmalarında piy damlalarının olmasını


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
639) Hansı patoloji proses miokard infarktının erkən dövrlərində ölümün bilavasitə səbəbi ola bilir?

A) Toksiko-nekrotik şok

B) Ürəyin tac arteriyasının trombozu

C) Kardiogen şok

D) Aritmiya

E) Ürəyin erkən iflici


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
640) Diffuz xırda ocaqlı kardioskleroz hansıdır?

A) Ayrı-ayrı perivaskulyar və kardiomiositlərarası sahələrdə birləşdirici toxumanın kiçik ocaqlar və nazik zolaqlar şəklində inkişafı görünür

B) Perikardda diffuz şəkildə birləşdirici toxumanın inkişafı görünür

C) Endokardda səpələnmiş şəkildə kiçik skleroz ocaqları görünür

D) Ayrı-ayrı yerlərdə kardiomiositlər görünmür, onların yerində birləşdirici toxuma inkişaf etmişdir

E) Miokardın bütün arterial damarlarının divarı sklerozlaşmış, mənfəzləri daralmışlar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
641) Mikroskopla baxdıqda miokardda müəyyən sahələrdə kardiomiositlərin yoxdur, onların yerində birləşdirici toxumanın inkişafı görünür. Bu hansı patologiyadır?

A) Miokardın infarktı

B) Miokardın kəskin işemik distrofiyası

C) Diffuz proliferativ miokardit

D) Diffuz xırdaocaqlı kardioskleroz

E) İnfarktdan sonrakı iri ocaqlı kardioskleroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
642) Miokardın infarktı nədir?

A) Tac arteriyalarda aterosklerotik dəyişikliklər nəticəsində miokardda diffuz xırdaocaqlı kardiosklerozun baş verməsi

B) Koronar qan təchizatının pisləşməsi ilə əlaqədar kardiosklerozun inkişaf etməsi və ölümün baş verməsi

C) Müxtəlif patogen amillərin təsirindən, məsələn difteriya toksinlərinin təsiri ilə miokardda kardiomiositlərin nekrozlaşması

D) Qan təchizatının kəskin şəkildə pisləşməsi və ya tamamilə kəsilməsi ilə əlaqədar həmin nahiyədəki kardiomiositlərin nekrozlaşması

E) Miokardın qan təchizatının pisləşməsi ilə əlaqədar ürək nahiyəsində və döş sümüyünün arxasında intensiv ağrıların meydana çıxması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
643) Miokardın residiv infarktı nədir?

A) Baş beynin infarktından sonrakı 6 həftə müddətində miokardda baş verən infarkt

B) Şəxsin həyatında ilk dəfə infarkt keçirməsi

C) Ağ ciyərin infarktından sonra miokardda baş verən infarkt

D) İlk dəfə keçirilən infarktan sonrakı 4 həftə müddətində olan ikinci infarkt

E) İlk dəfə keçirilən infarktdan 8 həftə sonra baş verən ikinci infarkt


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
644) Miokard infarktı zamanı bilavasitə infarkt ocağının ətrafında nə əmələ gəlir?

A) Kollateral damarlar zonası

B) İnfarktdan sonrakı iriocaqlı kardioskleroz

C) Demarkasiya zonası

D) Birləşdirici toxumadan ibarət kapsula

E) Heç nə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
645) Miokardın təkrari infarktı nədir?

A) Ağ ciyər infarktından sonra miokardda da baş verən infarkt

B) İlk dəfə keçirilən infarktdan 8 həftə (2 ay) keçdikdən sonra baş verən ikinci infarkt

C) İlk dəfə keçirilən infarktdan 4 həftə keçməmiş baş verən ikinci infarkt

D) Baş beynin işemik insultundan sonra miokardda da infarktın olması

E) İlk dəfə keçirilən miokard infarktından 4 həftə sonra baş verən ikinci infarkt


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
646) Miokardın transmural infarktı nədir?

A) İnfarkt ocağı endokarda bitişik yerləşir

B) İnfarkt ocağı miokardın ortasında yerləşir

C) İnfarkt ocağı miokardın uzunluğu boyunca böyük sahəyə malik olur

D) İnfarkt eyni zamanda ocaqlar şəklində miokardın ayrı-ayrı müxtəlif nahiyələrində baş verir

E) İnfarkt ocağı endokarddan epikarda qədər miokardın bütün qalınlığını tutur


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
647) Miokardın infarktından sonra ürəyin itirilmiş funksiyası (regenerasiyası) hansı proses hesabına həyata keçirilir?

A) Nekrozlaşmış kardiomiositlərin yerində yeni kardiomiositlərin meydana çıxması hesabına

B) Salamat qalmış kardiomiositlərin mitoz bölünməsi hesabına

C) Nekrozlaşmış kardiomiositlərin yerində birləşdirici toxumanın meydana çıxması hesabına

D) İnfarkt ocağından kənarda salamat qalmış kardiomiositlərin hipertrofiyası hesabına

E) İnfarkt ocağından kənarda salamat qalmış kardiomiositlərin hiperplaziyası hesabına


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
648) Miokardın subendokardial infarktı nədir?

A) İnfarkt ocağı miokardın uzunluğu boyunca böyük sahəyə malik olur

B) İnfarkt endokarddan başladıqdan sonra epikarda doğru yayılır

C) İnfarkt ocağı endokardın altında, ona bitişik yerləşir

D) İnfarkt endokardda yerləşir

E) İnfarkt ocağı miokardın ortasında yerləşir


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
649) Ürəyin cırılması və tamponadası adətən miokardın hansı infarktı zamanı baş verir?

A) Rektik (cırılma) infarkt

B) Subendokardial infarkt

C) Transmural infarkt

D) Subepikardial infarkt

E) Tamponada infarktı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
650) Aşağıdakı hansı patologiya xroniki ürək çatışmazlığının morfoloji ekvivalentidir?

A) Miokardın infarktı

B) Diffuz endokardit

C) Kardioskleroz

D) Difteriya mənşəli toksiki miokardit

E) Miokardın kəskin işemik distrofiyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
651) “Baş beynin qırmızı yumşalması” hansı patologiya ilə əlaqədar meydana çıxır?

A) İşemik insult

B) Hemorragik insult

C) Revmatizmin serebral forması

D) Beyin damarlarında proliferativ vaskulit

E) Ümumi hemosideroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
652) Hansı patoloji proses kəskin serebro-vaskulyar xəstəliklərin (insult) baş verməsinin səbəblərinə aiddir?

A) Beyin əsası damarlarının birində anevrizmanın olması

B) Hialinozla əlaqədar elastikliyini itirmiş beyin arteriollarının cırılması

C) Orqanizmin ümumi intoksikasiyası

D) Baş beynin venoz damarlarında tromboflebit

E) Aterosklerotik dəyişikliklərlə əlaqədar beyin damarlarının mənfəzlərinin daralması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
653) Baş beynin işemik insultu zamanı ölümün bilavasitə səbəbi nə ola bilər?

A) Baş beynin ödemi və dislokasiyası

B) Qanın IV beyin mədəciyinə axıb keçməsi

C) Bədənin digər yarısının iflici (hemiparez)

D) Miokardın fibrilyasiyası

E) Baş beynin yan mədəciklərinə qanın axıb keçməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
654) “Baş beynin ağ yumşalması” hansı patologiya ilə əlaqədar meydana çıxır?

A) Miokardın ağ infarktı

B) İrinli meningit

C) Meninqoensefalit

D) Baş beynin hemorragik insultu

E) Baş beynin işemik insultu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
655) İşemik insult nə deməkdir?

A) Baş beyin maddəsinin hansısa hissəsində damar anevrizmasının cırılması və bu nahiyəyə qan sızması ilə əlaqədar həmin nahiyənin nekrozlaşması

B) Beyin damarlarında patologiyalarla əlaqədar beyin maddəsində işemiya

C) Beyin maddəsinin işemiyası ilə əlaqədar beyin qabığının atrofiyalaşması

D) Baş beyin maddəsinin hansısa hissəsinin qan təchizatının kəsilməsi ilə əlaqədar həmin nahiyənin nekrozlaşması

E) Baş beynin yumşaq qişasında qansızma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
656) Baş beyin maddəsində infarktdan sonra həmin nahiyədə nə əmələ gəlir?

A) Baş beyin maddəsinin ağ yumşalması və divarları ağ rəngdə olan kista

B) Çapıq toxuması

C) Qranulyasiya toxuması

D) Baş beyin maddəsinin qırmızı yumşalması və divarları pas rəngində olan kista

E) İnfarktdan sonrakı (postinfarkt) iri ocaqlı serebroskleroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
657) Hansı patoloji proses kəskin serebro-vaskulyar xəstəliklərin (insult) baş verməsinin səbəblərinə aiddir?

A) Beyin damarlarının trombemboliyası

B) Meninqoensefalit

C) İrsi meyllilik

D) Hialinozla əlaqədar beyin arteriollarının mənfəzlərinin daralması

E) Aterosklerozla əlaqədar beyin arteriyalarının mənfəzlərinin daralması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
658) Aşağıda göstərilən hansı ifadə baş beynə qansızmanın sinonimidir?

A) Baş beynin işemik insultu

B) Beyin əsası damarlarında arterio-venoz anostomozlarda malformasiya

C) Beyin damarlarının malformasiyası

D) Baş beynin apopleksiyası

E) Beyin əsası damarlarının anevrizması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
659) Meyit müayinəsi zamanı baş beynin sağ yarımkürəsində gicgah payında ölçüləri təxminən 3,0 x 3,0 sm, divarı zəif pas rəngində olan kista aşkar olunmuşdur. Bu, nə deməkdir?

A) Qlioblastoma

B) Əvvəllər xəstədə həmin nahiyədə hemorragik insult olmuşdur

C) Xoşxassəli adenomatoz törəmə

D) Əvvəllər xəstədə həmin nahiyədə baş beynin işemik insultu olmuşdur

E) Baş beyin maddəsinin polikistozu (anadangəlmə)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
660) Hansı patoloji proses kəskin serebro-vaskulyar xəstəliklərin (insult) baş verməsinin səbəblərinə aiddir?

A) Toksiki ensefalopatiya

B) Beyin damarlarının, xüsusilə də arteriolların və kiçik kalibrli arteriyaların uzun müddətli spazmı

C) Qocalıq və bununla əlaqədar beyin qabığının atrofiyası

D) Kəskin posthemorragik anemiya

E) Beyin damarlarında vaskulitlər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
661) Baş beyində infarkt ocağının ətrafında çoxlu miqdarda nə aşkar edilir?

A) Ksantom hüceyrələr

B) Leykosit və limfositlər

C) Xırda fibrinoid nekroz ocaqları

D) “Qranulyar (dənəvər) şarlar”

E) Qranulyasiya toxuması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
662) Göstərilən hansı patologiya baş beynin hemorragik insultunun ağırlaşması deyildir?

A) Baş beynin dislokasiyası

B) Qanın IV beyin mədəciyinə axıb keçməsi

C) Baş beynin yan mədəciklərinə qanın axıb keçməsi

D) Orqanizmin ümumi intoksikasiyası

E) Baş beynin ödemi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
663) Baş beynin işemik infarktı ən çox hansı zonada baş verir?

A) Arxa beyin arteriyası hövzəsində

B) Ön beyin arteriyası hövzəsində

C) Orta beyin arteriyası hövzəsində

D) Arxa mərkəzi qırış nahiyəsində

E) Beyin yarımkürələrinin alın payında


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
664) Aşağıdakı hansı patoloji proses baş beyin damarlarının trombemboliyasının mənbəyi (səbəbi) ola bilməz?

A) Orta beyin arteriyasında aterosklerotik dəyişikliklər (ağırlaşmış yaralanmalar mərhələsi)

B) Baldır venalarının trombozu

C) Miokardın intramural və ya subendokardial infarktı

D) Septiki endokarditlə əlaqədar aortal qapaqlarda polipoz-xoralı endokardit

E) Revmatizmlə əlaqədar mitral qapaqlarda kəskin ziyilli endokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
665) Meyit müayinəsi zamanı baş beynin sağ yarımkürəsində gicgah payında ölçüləri təxminən 2,5 x 2,0 sm, divarı ağ rəngdə olan kista aşkar olunmuşdur. Bu, nə deməkdir?

A) Anadangəlmə inkişaf anomaliyası

B) Xoşxassəli kistoz meningioma

C) Baş beynin bədxassəli epitelial şişi

D) Əvvəllər xəstədə həmin nahiyədə hemorragik insult olmuşdur

E) Əvvəllər xəstədə həmin nahiyədə baş beynin işemik insultu olmuşdur


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
666) Serebro-vaskulyar xəstəlik nədir?

A) Ürəyin-damar patologiyası

B) Aterosklerozun və ya hipertoniya xəstəliyinin beyin forması

C) Beyin damarlarından limfosit və leykositlərin beyin maddəsinə keçməsi

D) Revmatizmin serebral forması (Sidenheym xəstəliyi)

E) Beyin damarlarının diffuz şəkildə iltihabı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
667) Baş beyin maddəsinə qansızmadan sonra həmin ocaqda nə əmələ gəlir?

A) Serebral Qon ocağı

B) Heç bir iz qoymadan toxuma tamamilə bərpa olunur

C) Çapıq toxuması

D) Baş beyin maddəsinin ağ yumşalması və divarları ağ rəngdə olan kista

E) Baş beyin maddəsinin qırmızı yumşalması və divarları pas rəngində olan kista


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
668) Aşağıda baş beynin hemorragik insultlarının hansı növü göstərilmişdir?

A) Lakunar dəyişikliklər

B) Subaraxnoidal qansızma

C) Qarışıq infarkt

D) Baş beynin kəskin işemik distrofiyası

E) Baş beynin işemik insultu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
669) Aşağıdakı bütün endokardiitlər revmatizm zamanı, yalnız biri isə septiki endokardit xəstəliyi zamanı rast gəlinir. O, hansıdır?

A) Kəskin ziyilli endokardit

B) Valvulit

C) Qayıdan-ziyilli endokardiit

D) Fibroplastik endokardiit

E) Polipoz-xoralı endokardiit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
670) İltihabın xarakterindən asılı olaraq miokarditlərin hansı növü ayırd edilir?

A) Diffuz miokardit

B) Seroz ekssudativ miokardit

C) Ocaqlı miokardit

D) Parenximatoz miokardit

E) Toksiki miokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
671) Miokardın struktur elementlərinin zədələnməsindən asılı olaraq aşağıda miokarditlərin hansı növü göstərilmişdir?

A) Endogen miokardit

B) Proliferativ miokardit

C) Subendokardial miokardit

D) İnterstitsial miokardit

E) Qranulomatoz miokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
672) Aşağıda seroz ekssudativ miokarditlərin hansı növləri göstərilmişdir?

A) Ekssudativ və proliferativ

B) Parenximatoz və interstitsial

C) Ocaqlı və diffuz

D) Seroz və irinli

E) Kompensator və dekompensator


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
673) İrinli ekssudativ miokardit adətən hansı xəstəlik zamanı inkişaf edə bilər?

A) Septikopiemiya

B) Kraş-sindrom

C) Qrip


D) Difteriya

E) Uremiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
674) Kardiomiopatiyalar hansı qrup miokarditlərə aid edilirlər?

A) Kardiomiopatiya miokardit deyil

B) Alterativ miokarditlərə

C) Ekssudativ miokarditlərə

D) Proliferativ miokarditlərə

E) Ekzogen mənşəli miokarditlər qrupuna


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
675) Hidroperikard hansı növ perikarditlərə aiddir?

A) Bütün növ ekssudat perikarditlərə

B) İrinli perikardit

C) Seroz-kataral perikardit

D) Hidroperikard perikardit deyildir

E) Seroz perikardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
676) Hansı adda endokardit yoxdur?

A) Polipoz-xoralı endokardit

B) Valvulit

C) Qranulematoz endokardit

D) Qayıdan-ziyilli endokardit

E) Fibroplastik endokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
677) Tüklü ürək hansı patologiyanın makroskopik görünüşüdür?

A) İrinli perikardit

B) Proliferativ miokardit

C) Hidroperikard

D) Alkoqol kardiomiopatiyası

E) Fibrinoz perikardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
678) Bəzən autopsiyada ürək kisəsini açdıqda visseral epikard üzərində nisbətən qalınlaşmış şəkildə, təxminən 2-3 sm ölçülərə malik süd rəngli, oval formalı, parlaq sahələr görünür. Bu dəyişiklik necə adlanır?

A) Pələng ürək

B) Süd ləkələri

C) Adgeziv perikardit

D) Cor pulmonale

E) Tüklü ürək


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
679) İltihabi prosesin xarakterindən asılı olaraq aşağıda vaskulitlərin hansı növü göstərilmişdir?

A) Perivaskulit

B) Qranulomatoz vaskulit

C) Flebit

D) Sistem vaskulitlər

E) İkincili vaskulitlər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
680) İltihabi prosesin xarakterindən asılı olaraq aşağıda vaskulitlərin hansı növü göstərilmişdir?

A) Proliferativ vaskulit

B) Arteriit

C) Mezaortit

D) Birincili vaskulit

E) Yerli vaskulit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
681) Aşağıda göstərilən patoloji proseslərin hamısı iltihabi prosesin xarakterindən asılı olaraq vaskulitlərin növləridir, birindən başqa. O, hansıdır?

A) Qranulomatoz vaskulit

B) Tromboendovaskulit

C) Nekrotik vaskulit

D) Destruktiv-produktiv vaskulit

E) Proliferativ vaskulit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
682) Aşağıda göstərilən patoloji proseslər damar divarının hansı qatında baş verməsindən vaskulitlərin növləridir, birindən başqa. O, hansıdır?

A) Panvaskulit

B) Perivaskulit

C) Endovaskulit

D) Proliferativ vaskulit

E) Endomezovaskulit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
683) Pileflebit nədir?

A) Venoz damarların irinli iltihabı

B) Yenidoğulmuşlarda sepsis zamanı Botal axacağının iltihabı

C) Qapı venasının iltihabı

D) Dərin magistral venaların iltihabı

E) Venaların xarici adventisiya qatının iltihabı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
684) Aşağıda sistem vaskulitlərin hansı qrupu göstərilmişdir?

A) Panvaskulit

B) Birincili vaskulitlər

C) Total vaskulitlər

D) Yayılmış limfangit

E) Yerli vaskulitlər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
685) Xəstəliyin ikinci mərhələsində aortanın və ondan ayrılan iri arteriyaların divarında proliferativ toxuma reaksiyası inkişaf edir, çoxnüvəli giqant hüceyrələr olan qranulomalar meydana çıxır (proliferativ qranulomatoz panvaskulit). Bundan sonra isə bu damarların divarında sklerozla müşaiyət olunan üçüncü mərhələ başlanır. Düzgün diaqnoz hansıdır?

A) Takayasu sindromu

B) Şönleyn-Genox sindromu

C) Herpetik aortoarteriit

D) Sifilitik mezaortit

E) Vegener qranulomatozu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
686) Müayinə zamanı yuxarı tənəffüs yollarında və bronxlarda, ağ ciyər və böyrək toxumalarında orta və kiçik kalibrli arterial və venoz damarlarda (xüsusilə də ağ ciyərlərdə) sistem şəkildə nekrotik və proliferativ dəyişikliklər – qranulomatoz vaskulit müəyyən edilir. Hansı diaqnoz daha düzgün olardı?

A) Vegener qranulomatozu

B) Xorton xəstəliyi

C) Saqqo


D) Qripin ağırlaşması kimi qranulomatoz vaskulitlərin inkişafı

E) Skleroma xəstəliyi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
687) Klinikada şiddətli baş ağrıları və görmə qabiliyyəti get-gedə zəifləməkdə olan 55 yaşlı xəstənin gicgah arteriyasının divarından götürülmüş bioptatda mikroskopik müayinə zamanı qranulomatoz panvaskulit aşkar olunur. Tuberkuloid tipli bu qranulomaların tərkibində limfo-leykositar infiltrasiya, çoxnüvəli giqant hüceyrələr görünür. Bu, hansı xəstəlikdir?

A) Obliterasiyaedici tromboangit

B) Takayasu sindromu

C) Bürger xəstəliyi

D) Xorton xəstəliyi

E) Şönleyn-Genox sindromu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
688) 40 yaşlı siqaret çəkən kişi aşağı ətraflarda ağrı və keyləşmələr, fasiləli axsama və tez yorulma şikayətləri ilə klinikaya müraciət edir. Aşağı ətrafın orta kalibrli venoz damarlarından götürülmüş bioptatda xəstəliyin ikinci mərhələsi üçün xarakter olan proliferativ panvaskulit müşahidə edilir: bütün qatlarda, hətta divarönü tromb kütlələrində belə qranulomalar qeyd edilir. Bu, hansı xəstəlikdir?

A) Qeyri-spesifik aortoarteriit (Takayasu arteriti)

B) Obliterasiyaedici tromboangit (Bürger xəstəliyi)

C) Baldır venasının aterosklerozu

D) Baldırın orta kalibrli damarlarının reaktiv tromboflebiti

E) Temporal arterit (Xorton xəstəliyi)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
689) Mikroskopik müayinə zamanı ürəyin xarici qatında diffuz limfo-leykositar infiltrasiya ilə yanaşı çoxlu miqdarda fibrin telləri də görünür. Belə ürək makroskopik görünüşünə görə necə adlanır?

A) Pələng ürək

B) Tüklü ürək

C) Öküz ürəyi

D) Fibrinoid ürək

E) Fibrinoz ürək


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
690) Hansı xəstəlik revmatik xəstəlik hesab edilir?

A) Endoarteriit

B) İdiopatik miozit

C) Filayaqlılıq

D) Spesifik dermatit

E) Dermatomiozit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
691) Göstərilən hansı patologiya revmatoidli artritiin xüsusi klinik-morfoloji formalarına aid deyildir?

A) Di-Corc sindromu

B) Stil sindromu

C) Felti sindromu

D) Vissler-Fankoni sindromu və ya allergik subsepsis

E) Röyter sindromu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
692) Birləşdirici toxumanın sistem dezorqanizasiyası hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Qarın yatalağı

B) Septiki endokardit

C) Proliferativ vaskulitlər

D) Hipertoniya xəstəliyi

E) Qırmızı qurdeşənəyi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
693) “Məftiləbənzər ilgəklər sindromu” hansı patologiya üçün xarakterdir?

A) Qranulyasiya toxumasının səthindəki kapilyar ilgəkləridir və yaraların ikincili sağalmasını göstərir

B) Böyrək amiloidozunun sonuncu mərhələsində (uremik mərhələ) inkişaf edir

C) Kəskin böyrək çatışmazlıqları üçün xarakterdir

D) Qırmızı qurdeşənəyi zamanı “lyupus-nefrit”i göstərir

E) Mezangial qlomerulonefrit üçün xarakterdir


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin