Sbu • Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health CareYüklə 4,3 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/42
tarix15.03.2017
ölçüsü4,3 Mb.
#11507
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

SBU • Statens beredning för medicinsk utvärdering 

The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Karies – diagnostik, 

riskbedömning och  

icke-invasiv behandlingDecember 2007 

En systematisk litteraturöversiktSBU utvärderar sjukvårdens metoder

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) är en statlig myndig- 

het som utvärderar sjukvårdens metoder. SBU analyserar nytta och  

kostnader för olika medicinska metoder och jämför vetenskapens stånd-

punkt med svensk vårdpraxis. Målet är ett bättre beslutsunderlag för  

alla som avgör vilken sjukvård som ska bedrivas. Välkommen att besöka  

SBU:s hemsida, www.sbu.se.

SBU ger ut tre serier av rapporter. I den första serien presenteras utvär-

deringar som utförts av SBU:s projektgrupper. Dessa utvärderingar  

åtföljs alltid av en sammanfattning och slutsatser fastställda av SBU:s 

styrelse och råd. Denna rapportserie ges ut med gula omslag. I den andra 

serien, med vita omslag, presenteras aktuella kunskaper inom något 

område av sjukvården där behov av utvärdering kan föreligga. Den  

tredje serien, Alert-rapporterna, avser tidiga bedömningar av nya  

metoder inom hälso- och sjukvården.

Denna rapport (nr 188) kan beställas från:

SBU, Box 5650, 114 86 Stockholm

Besöksadress: Tyrgatan 7

Telefon: 08-412 32 00 

 Fax: 08-411 32 60Internet: www.sbu.se 

 E-post: info@sbu.seGrafisk produktion av Jerhammar & Co Reklambyrå

Tryckt av Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2007 

Rapportnr: 188 

 isbn 978-91-85413-21-8 

 issn 1400-1403Projektgrupp

Ingegerd Mejàre 

(ordförande)

Susanna Axelsson 

(projektledare)

Gunnar Dahlén

Ivar Espelid

Anders Norlund

Åsa Svensson 

(projektassistent)

Sofia Tranæus

Svante Twetman

SBU • Statens beredning för medicinsk utvärdering  

The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Externa granskare

Kajsa H Abrahamsson

Kim Ekstrand

Nils Oscarson

Madeleine Rohlin

En systematisk litteraturöversikt

Karies – diagnostik,

riskbedömning och

icke-invasiv behandlingInnehåll

SBU:s sammanfattning och slutsatser 

15

1.   Inledning 

31

 

Bakgrund 

31 

 

Hur ser kariesförekomsten ut i befolkningen? 32 

 

 Karies naturalförlopp 

32

 Kariesdiagnostik 

33

  

Förändring i synsättet på behandling 

34 

 

  

Metoder för att diagnostisera karies 

34 

 

Riskbedömning/prognos 35

 

Behandling av tidiga kariesskador 37 

 

Hälsoekonomiska aspekter 39

 

Andra frågeställningar som rapporten undersöker 39

 

Viktiga uttryck 39

 

 Validitet och reliabilitet 

40 


 

Mått för att beskriva träffsäkerhet/tillförlitlighet hos  

41 

 

diagnostiska/prognostiska test 

 

Sensitivitet, specificitet, positivt  41 

 

 och negativt prediktionsvärde

 

 Receiver operating characteristic (ROC) 

43

  

Likelihood-kvot (sannolikhetskvot) 

43

 

Andra mått som används i samband med riskbedömning 44

 

 Relativ risk (RR) 

44

  

Oddskvot (”odds ratio”, OR) 

44 

 

Referenser 58

2.   Metodik för sökning och  

61

 

utvärdering av litteraturen

 

Sammanfattning 61 

 

Gruppens uppdrag 61

 

Sökstrategier 62

 

 Databassökning 

62

  

Övriga informationskällor 

62


 

Primärt urval av studier 

63

 

Bedömning av studierna 64

 

 Granskning av beställda artiklar 

64

  

Tidsaspekten 

64

 

 Gradering av bevisvärde 

64

  

 

Kapitel 4–5 (Diagnostisk och Riskbedömning) 65

 

  

Kapitel 6 (Behandling av tidiga kariesskador) 

66 

 

Dataextraktion 67

 

Slutsatser 68

 

 Starkt vetenskapligt underlag (Evidensstyrka 1) 

68

  

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (Evidensstyrka 2) 

68

 

 Begränsat vetenskapligt underlag (Evidensstyrka 3) 

68

  

Otillräckligt vetenskapligt underlag 

69

 

 Motsägande vetenskapligt underlag 

69

 Referenser 

70

3.   Praxisundersökning avseende  71 

 

bitewingundersökning på barn och ungdomar

 

Bakgrund 71

 

Metod   72

 

Resultat 72

 

Kommentarer 73

 

Konklusioner 73

 

Referenser 78

4.   Diagnostik 

79

 

4.1  Visuell-taktil diagnostik 79

 

 Slutsatser 

79

  

Frågeställningar 

79

 

 Metodik för litteraturgenomgång 

80

  

Bakgrund 

81

 

 Resultat 

82

  

 

Visuell-taktil undersökning av primära tänder 82

 

  

Visuell-taktil undersökning av permanenta tänder 

83

 

  

Förstoringshjälpmedel 

86 

 

  

Aktiv (pågående) och inaktiv (kroniskt  

87 

 

  

avstannad) karies 

 

Framtida nya metoder och forskning 87

 

 Sammanfattning 

88

  

Referenser 

111 

 

4.2 Röntgendiagnostik 119

 

 Slutsatser 

119


 

 

 Generellt 

119


 

 

 Approximal karies 

119


 

 

 Ocklusal karies 

119


 

 

 Sekundärkaries 

119


 

 

Frågeställningar 120

 

 Bakgrund 

120 


 

 

Digital röntgen versus konventionell  121 

 

 röntgendiagnostik (BW) 

 

 Risker med röntgenstrålning 

123


 

 

Validering av kariesdiagnostik 123

 

 Metodik för litteraturgenomgång 

129


 

 

Resultat 129

 

  

Approximal karies 

130

 

  

Ocklusal karies 

131

 

 Intern och extern validitet 

135


 

 

Risker med dental röntgenundersökning (bitewing) 135

 

 Kommentarer 

137


 

 

Framtida forskning 139

 

 Referenser 

159


 

4.3 Tilläggsmetoder för kariesdiagnostik 

169

 

 Slutsatser 

169


 

 

 Fiberoptiska metoder 

169


 

 

 Fluorescensmetoder 

169 


 

 

 Elektriska impedansmetoder 

169 


 

 

Frågeställningar 169 

 

 Metodik för litteraturgenomgång 

169


 

 

Bakgrund 170

 

 Optiska metoder 

172


 

 

 Genomlysning med vitt ljus 

173 


 

 

 Fluorescens 

174


 

 

Elektrisk växelströmsimpedans 175

 

  

ECM – electronic caries measurement 

175


 

 

Resultat 176

 

  

FOTI 


176

 

  

DiFOTI 


176

 

  

DIAGNOdent 

176

 

  

QLF 


177

 

  

ECM 


177

 

  

Biverkningar av de diagnostiska metoderna 

178

 

 Framtida nya metoder och forskning 

178


 

 

Referenser 191

 

4.4  Etiska aspekter 197

5.   Riskbedömning 

199

 

Slutsatser 199

 

 Barn och ungdomar 

199


 

 

Vuxna och äldre 200

 

Frågeställningar 200

 

Bakgrund 200

 

Metodik för litteraturgenomgången 204

 

 Sökstrategier 

204


 

 

Inklusionskriterier och kriterier för bevisvärde 205

 

Resultat 205

 

 Små barn och förskolebarn 

205


 

 

 Mutansstreptokocker 

206


 

 

 Laktobaciller 

206


 

 

 Synligt plack 

206


 

 

 Andra faktorer 

207


 

 

 Karies i primära tänder som prediktor  

208 


 

 

 för karies i permanenta tänder

 

 Skolbarn och tonåringar 

208


 

 

 Sockerkonsumtion som prediktor 

209


 

 

 Posteruptiv ålder som prediktor 

210


 

 

Koronal karies och rotkaries hos vuxna 211

 

  

Muntorrhet som riskfaktor för karies 

212

 

  

Sammanfattning 

212


 

Kommentarer 

213

 

Etiska aspekter 216

 

Framtida forskning 216

 

Referenser 309

6.   Behandling av tidiga kariesskador 

327

 

Slutsatser 327

 

Frågeställningar 327

 

Bakgrund  327

 

Aktuella ämnen och tekniker som testats 329 

 

för behandling av tidiga kariesskador 

 

Fluor 329 

 

 Klorhexidin 

329 


 

 

Fissurförsegling 329

 

 Övriga produkter 

330


 

 

 Ozon 

330


 

 

 Andra produkter 

330 


 

Metodik för litteraturgenomgång 

330

 

 Dataextraktion 

331


 

Resultat 

331

 

 Rotkaries 

332


 

Biverkningar av behandlingen 

333

 

Könsaspekter 333

 

Etiska aspekter 333

 

Framtida forskning 333

 

Referenser 350

7.   Ekonomiska aspekter 

355

 

Slutsatser 355

 

Bakgrund 355

 

Frågeställningar 355 

 

 Diagnostik 

355


 

 

Behandling 356

 

Metodik 


356

 

 Litteratursökning 

356


 

 

Projektets modellberäkningar och avgränsningar 356

 

   

Diagnostik 

356

 

   

Dentinkaries på tuggytan 

356

 

Resultat 357

 

Sammanfattning 358

8.   Tänkbara praxisförändringar 

363

 

Referenser 

365

9.   Ordlista 

367

10.   Projektgrupp, externa, granskare 

373 

 

bindningar och jäv

Bilaga 1. Sökstrategier 

377

Bilaga 2. Granskningsmallar 

381

Bilaga 3. Sensitivitet, specificitet och likelihood-kvot  

387 

för inkluderade studier


SBU:s sammanfattning 

och slutsatser

SBU • Statens beredning för medicinsk utvärdering 

The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care


15

S B U : S   S A M M A N FAT T N I N G   O C H   S L U T S AT S E RSBU:s sammanfattning  

och slutsatser

Viktigaste slutsatser

q

  Tidigare kariesförekomst är den enskilt bästa faktorn för att förutsäga ny karies (Evidensstyrka 1).  

Det finns goda möjligheter att identifiera barn och ungdomar som 

löper liten risk för karies under de närmaste 2–3 åren (Evidensstyrka 1). 

Däremot är det svårt att med god träffsäkerhet avgöra vilka individer 

som löper risk för karies.

q

  För kariesdiagnostik är en kombination av visuell-taktil undersökning och röntgen mer tillförlitlig än metoderna var för sig (Evidensstyrka 3). 

Generellt sett är träffsäkerheten för att utesluta karies högre än för 

att fastställa karies (Evidensstyrka 3). Sannolikheten för att en rönt-

geninducerad cancer kommer att inträffa pga dental röntgen bedöms 

vara mycket liten men större än noll. Det vetenskapliga underlaget 

för tilläggsmetoder är otillräckligt. Det finns inga studier av de olika 

diagnostiska metodernas kostnadseffektivitet.

q

  Det vetenskapliga underlaget är inte tillräckligt för att dra någon slutsats om möjligheterna att effektivt behandla tidiga kariesskador 

med icke-invasiva metoder.K A R I E S   –   d I A G N O S T I K ,   R I S K B E d ö M N I N G   O C H   I C K E - I N vA S I v   B E H A N d L I N G

16

Bevisvärdet avser den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie  

och dess förmåga att besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt.

Evidensstyrka uttrycker det sammanlagda vetenskapliga underlaget  

för en slutsats.Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag

En slutsats med Evidensstyrka 1 stöds av minst två studier med högt  

bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns studier  

som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre.Evidensstyrka 2 – Måttligt starkt vetenskapligt underlag

En slutsats med Evidensstyrka 2 stöds av minst en studie med högt bevis-

värde och två studier med medelhögt bevisvärde i det samlade vetenskap-

liga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock 

evidensstyrkan bli lägre.

Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag

En slutsats med Evidensstyrka 3 stöds av minst två studier med medelhögt 

bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som 

talar emot slutsatsen kan det vetenskapliga underlaget anges som otillräck-

ligt eller motsägande.

Otillräckligt vetenskapligt underlag

När det saknas studier som uppfyller kraven på bevisvärde, anges det veten-

skapliga underlaget som otillräckligt för att dra slutsatser.

Motsägande vetenskapligt underlag

När det finns olika studier som har samma bevisvärde men vilkas resultat 

går isär, anges det vetenskapliga underlaget som motsägande och inga slut-

satser kan dras. Faktaruta 1 Bevisvärde och evidensstyrka.

17

S B U : S   S A M M A N FAT T N I N G   O C H   S L U T S AT S E RBakgrund

Karies är en kronisk sjukdom som vi kan drabbas av hela livet, och den 

kan ge upphov till smärta i munnen och till tandförlust. Hos barn är 

karies en av de vanligaste sjukdomarna. Karies utvecklas långsamt hos 

de flesta människor och kariesprocessen kan avstanna. Sjukdomen är 

dock ofta inte självbegränsande och utan adekvat vård kan processen 

fortsätta tills tanden är förstörd. Kariesskadans utveckling är resultatet 

av ett komplicerat samspel mellan många faktorer. Som begrepp används 

karies både för att beteckna kariesprocessen och dess konsekvenser, dvs 

den skada som uppstår till följd av processen.

Kariesdiagnostik, riskbedömning (identifiering av riskytor, riskindivider 

eller riskgrupper för karies) och tidig behandling av kariesskador, i  

synnerhet hos barn och ungdomar, utgör en väsentlig del av tandvårds-

personalens dagliga arbete. Begreppen hör nära samman på så sätt att  

en kariesdiagnos följs av en riskbedömning som i sin tur utgör grunden 

för behandlingsbeslut. 

Man väljer att:

•  följa tillståndet

•  göra en icke-invasiv (tidig) behandling som syftar till att förhindra  

att kariesskadan ska utvecklas vidare

•  göra en operativ behandling, dvs att avlägsna den karierade delen  

av tanden och ersätta den med en fyllning.

Betydelsen av effektiv tidig behandling har kommit alltmer i fokus och 

därmed också vikten av att tillförlitligt kunna diagnostisera kariesskadan 

i ett tidigt skede av sjukdomsprocessen. De viktigaste frågeställningarna 

för den här systematiska litteratursammanställningen var följande:

•  Hur effektiva är olika metoder för att påvisa förekomst av karies-

skador, jämfört med en referensmetod? Finns biverkningar och  

risker med de granskade metoderna? Vilken diagnostisk metod  

är mest kostnadseffektiv?K A R I E S   –   d I A G N O S T I K ,   R I S K B E d ö M N I N G   O C H   I C K E - I N vA S I v   B E H A N d L I N G

18

•  Hur bra kan karies förutsägas?•  Finns det effektiva, icke-invasiva metoder (ingen borttagning av 

tandsubstans) för att behandla tidiga kariesskador på tandkrona  

eller kariesskador på rotyta?

Metod

Litteratursökning

Sökning av litteratur genomfördes i första hand via elektroniska data-

baser fr o m år 1966. Litteraturen kompletterades med relevanta artiklar 

som identifierats i de beställda artiklarnas referenslistor, i dokumentation 

från konsensusmöten samt från referenslistor i översiktsartiklar.

Inklusionskriterier för studier

Artiklar som inkluderades i granskningen uppfyllde kriterier som beslutats 

i förväg. Resultatet från studien skulle besvara projektets frågeställningar, 

dvs ha lämpliga utfallsmått samt en lämplig uppföljningstid och studie-

uppläggning. För diagnostik jämfördes olika metoders prestanda mot 

referensmetoder där även studier av extraherade tänder ingick. För 

prediktion ingick i huvudsak prospektiva studier där tillförlitligheten i 

riskbedömningen kunde värderas. I avsnittet om behandling av tidiga 

kariesskador krävdes en kontrollgrupp för att studien skulle inkluderas.

Granskning och gradering av studiers bevisvärde

De artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna granskades vidare av 

minst två bedömare med stöd av ett bedömningsprotokoll. Protokollet 

var ett underlag för att sammanställa uppgifter om studieuppläggning 

och resultat samt för att bedöma studiens bevisvärde, dvs hur väl studien 

var genomförd och hur tillförlitliga resultaten bedömdes vara. Bevis-

värdet för varje studie bedömdes av minst två granskare var för sig som 

högt, medelhögt eller lågt.19

S B U : S   S A M M A N FAT T N I N G   O C H   S L U T S AT S E RGradering av slutsatsernas evidensstyrka

Evidensstyrkan bestämdes på grundval av bevisvärdet för de studier, som 

utgjorde det vetenskapliga underlaget för frågeställningen. Denna graderades 

som stark, måttligt stark, begränsad eller otillräcklig enligt Faktaruta 1.  

Om effekten av en åtgärd har otillräckligt vetenskapligt underlag, 

liksom om det vetenskapliga underlaget helt saknas, behöver det inte 

betyda att åtgärden är ineffektiv. Bristen på entydiga vetenskapligt 

belagda resultat kan tolkas som en uppmaning att ytterligare undersöka 

metoden i kliniska studier.


Yüklə 4,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin