Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə56/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   171

qörüntü görüntü. 1. salğım. yanğım. yalğım. yanğım. qaraltı. sərab. yanıltıcı xiyal. vəhm. - salğım olub görünmək: gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal görünmək - salğım atmaq: qaraltı, xəyal görülmək. - salğıma çarpmaq: salğıma qovalaşmaq: boş yerə düşünmək. boşuna xiyal qurmaq. salğımalamaq: yalğım, xəyal görünmək. - onun gülüşü tüm gecə salğımalandı. 1. sırtqı. (çırtqı). pədidə.
-göz, pəncərə düz, doğrusuna ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə: sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).

qörüntüyü -göründüyü kimi olmayan: saysov. - bu dağ saysov, gədiklərinin girintisi qolay, çıxıntısı çoral (güc).

qörünür - qanlı qanlı içində görünür. (iş işi görünür)
-öcürki görünür: sırtdan. sırıtdan. sırdan. sırtın. sırtqı. üzdən. duruğun. durğurun. zahirən.

qörürəm -qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız. (qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).

qörürsə -yoşqarışlı hər nə kötü görürsə, iygərir. (yoşqarışlı: xoşqarışlı. uyumsar. optimisit. xoşbin). (iygərir: iyi sayır).

qörüş görüş. 1. görgü. seçik. sezik. sayıq. sanığ. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz nədir. 1. sezi. əqidə. nəzər. 1. sərgi. nəzəriyyə. 1. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. qanı. tanı.

qörüşlü - sığ görüşlü: qıssa görüşlü. (sığ: sıv. qıssa).

qörüşmək görüşmək. yoxlamaq. ziyarət edmək. - yeddidə üç kərə yoxlayır.
-birbirinə yaxcı görüşmək: sevişmək.

qörüyoruz -sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız, qanmayız, bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm).

qörüyü - söz körüyü: 1. çox danışan kimsə. çançan. ozan. ağzan. (savt (sovt) (ərəb) : səs). 1. sözdə, dildə qalmayan. - sözlə gəmi yeriməz.

qörvələnmək görvələnmək. seçilmək. atalmaq. mənsub, tə'yin olunmaq.

qörvələtmək görvələtmək. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. seçmək. atamaq. mənsub edmək.

qös - kös kös yerimək: küs küs yerimək: küt küt yerimək: basa basa, atıla atıla yerimək.

qösqən köskən. küskən. kütgən. çöşgən. üstünə oturulan kütük.

qösqötüq köskötük. küskütük. 1. qasqatı. yerindən oynamayan. 1. aşırı əsrik, kefli. 1. köskütük. küskötük. korkütük. korkötük. içib sızmış, əsrük kimsə. zırkefli. dadlanmış.

qösqü kösgü. küsgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. 1. çözgü. dəmir çatal, qələm. 1. qəmə. kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə. 1. közgü. odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək. 1. kağlac. ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac.

qösqüc kösgüc. küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. çökgüc. köşgüc. 1. çözgü. dəmir çatal, qələm. 1. qəmə. kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə. 1. közgü. odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək. 1. kağlac. ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac.

qösqümək kösgümək. küsümək. çökgütmək. küsgütmək. kösgütmək. köşgütmək. ağır nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq.

qösqütmək kösgütmək. köşgütmək. küsümək. kösgümək. çökgütmək. küsgütmək. ağır nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq.

qösqütüq köskütük. köskötük. küskütük. küskötük. korkütük. korkötük. içib sızmış, əsrük kimsə. zırkefli. dadlanmış.

qösmüq kösmük. kösnük. kösmük. kösnək. köznək. gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.

qösnəq kösnək. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.

qösnü kösnü. kösün. közük. közün. köznü. kösük. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.

qösnüq kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.
- kösnük qısraqdan qaçarmı?: qızmış ərkək qısraqdan qaçarmı ?.

qösnülüq kösnülük. kösünlük. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. ütünlük. ütünc. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

qöspə küspə. köspə. çökbə. 1. gövdən. gövdün. kövdən. kövdün. yağı, suyu, özü alınıb, artığı qalmış nərsə. 1. çöktüş. uçğuq. çalağın. batqın.

qöstəq köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar. irtıq. sürətgir.

qöstərəməmək -gərəkli gəlişməyi göstərəməmək:tapşırığın yapamamaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}.

qöstərən göstərən. anıqladığan. bəllədən.
-işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz: sıxqa. > sikkə. sikgə. saz. - o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.
-oyun göstərən: sərgiçi. oyunçu. numayişçi. aktor. bazigər.
-yol yasaların göstərən imlər, işarələr, tablular, ışıqlar: sapan. savan.

qöstərərəq -el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan: salman. sağman. səpmən.

qöstəri göstəri. sərgi. numayiş.

qöstərib - sağ göstərib sol vurmaq: aldatmaq.

qöstərinmək göstərinmək. anıqlanmaq. nəmayan olmaq.

qöstərişli - uysal, baş aşağı, həlim göstərişli: quzu kimi. quzu quzu.

qöstərişsiz göstərişsiz. silcik. cılız. sısıq. - silcik cocuğ.

qöstərmək göstərmək. 1. sərgiləmək. sərgəmək. sunmaq. tutuzmaq. ortalatmaq. təşhir edmək. göstəriş yapmaq. numayişə, səhnəyə qoymaq. sunuşlamaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. düşrütmək. təqdim edmək. iraə, ibraz, izhar, ərz, ərzə edmək. çıxartmaq. 1. anıqlamaq. nəmayan edmək. 1. salğamaq. salağmaq. nişan vermək. - yol salğamaq.
-
havada olan nərsəni göstərmək: salğaş.
-yol göstərmək: sağışdırmaq. sağındırmaq. rahnamalıq edmək.
-nərsəni im olaraq göstərmək, təprətmək: saldamaq. satlamaq. imləmək. işarə edmək. - barmağıyla saldadı.
-özün göstərmək: sindirmək. qurralanmaq.

qöstərməmək -kəndini göstərməmək, saxlanmaq: sinmək.

qöstərmətən - heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq:salındığı yerdə otlamaq.

qöstəşinmək göstəşinmək. gözdəğinmək. güvənmək. qıvanmaq. övünmək. öğünmək. öpünmək.

qösüq kösük. közük. közün. köznü. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.

qösüqlüq kösüklük. közüklük. közünlük. köznülük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

qösün kösün. kösnü. közük. közün. köznü. kösük. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.

qösünlüq kösünlük. kösnülük. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. ütünlük. ütünc. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

qöşat köşat. küvşat. küşat. 1. ağzı gen qab. 1. dolça.

qöşəyə -başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir yaşamı.

qöşqü köşgü. çöşgü. quşevi.

qöşqüc köşgüc. küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. 1. çözgü. dəmir çatal, qələm. 1. qəmə. kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə. 1. közgü. odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək. 1. kağlac. ağac dibi kağlamaqa, bitgi kökün qazıb çıxartmaqda yarar arac.

qöşqütmək köşgütmək. kösgütmək. küsümək. kösgümək. çökgütmək. küsgütmək. ağır nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq.

qöşşəq köşşək. çözzək. kütün. köçəl. qıca. götür. qarqıdalı kötüyü.

qöşütlü köşütlü. quşutlu. : keşikli. kölgəli. örtülü. (açıq olmayan) .

qöşütmək köşütmək. quşutmaq. quşatmaq. qurşamaq. örtmək. tutmaq. - bulut göyü quşatdı. - duvar günün önün quşur, gün düşmür.

qöt 1. yan -yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən): səmirgin. 1. sırt. sırıt. arxa.
-baş göt olmaq: salınmaq. düşmək. yıxılmaq.

qötə götə. götəlik. şişlik şişmə. şişiklik. şişməlik.

qötəq kötək. sop. sovub. soğub. soba. çubuğ. batın. batım. güvənlik güclərinin işlətdiyi dəğənək.

qötəqcə gödəkcə. sarıc. kitən. kot.

qötəqləmək kötəkləmək. soplamaq. sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq. çubuğlamaq. batınlamaq. batımlamaq. batumlamaq. dəğnəkləmək.

qötəqləşmək kötəkləşmək. soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq. sobalaşmaq. çubuğlaşmaq. batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq. dəğnəkləşmək.

qötəl kötəl. kötəlli. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

qötələmək kötələmək. kürələmək. kütələmək. kündələmək. kürdələmək. yuvalamaq. yuvalatmaq. tutub fırlatmaq.

qötəliq götəlik. götə. şişlik şişmə. şişiklik. şişməlik.

qötəlli kötəlli. kötəl. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

qötəlsiz kötəlsiz. öğsüz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz. ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.

qötən gödən. güdən. gövdən. göpdən. qarın. qursaq. kovsaq. korsaq. mə'də.

qötər götər < götürər . -yetimə bir tikə ver, ikincisin özü götər.

qötəriş götəriş. götrüş. açığlayış. bildiri. bildirim. anlatı. iləti. sorağış. sorğayış. (xəbər vermə) tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş.

qötəyi -sancı kötüyü: sancı kötəyi: sancı çubuğu: 1. sancılanan heyvanın qarnına iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ. 1. zəncəfil.

qötlə -götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi: sağra. sayra. səğrə. səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

qötrə götrə. götrü. sağat. sağac. gücrə. gürdə. gurda. gücrə. gücrü. bəstək. bəstik. təqviyət.

qötrəti götrəti. götrütü. götrüngü. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə. çiğlə. gücrəti. gücrütü. gücrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.

qötrü götrü. götrə. sağat. sağac. gücrə. gürdə. gurda. gücrə. gücrü. bəstək. bəstik. təqviyət.

qötrünqü götrüngü. götrəti. götrütü. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə. çiğlə. gücrəti. gücrütü. gücrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.

qötrüş götrüş. götəriş. açığlayış. bildiri. bildirim. anlatı. iləti. sorağış. sorğayış. (xəbər vermə) tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş.

qötrütü götrütü. götrəti. götrüngü. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə. çiğlə. gücrəti. gücrütü. gücrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.

qötsaq götsax. güstax.

qöttən -götdən yeyər, ağızdan sıçar. (ağzıgözəl, deyingən, alaşa qadına deyiliir).

qötü ködü. 1. güdü. şuxumlayıb əkilməmiş braxılan topraq. (ayiş). 1. sapır. çatmaz. olmasın. pozuq. - ondan belə sapır iş görünməmişdi.
-alçaq kötü dağ başına çıxmaqilə ucalmaz.
-kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.
-kötü işlər yamanları yamanladar, eyiləri yaralar.
-kötü yoldaşın qadası
, ocax qazanın qarası. (kötüyə yanaş qarası, yoldaşın, qazana yanaş qadası).
-sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz: qanmaz. qana bilməz)
-bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə. muxalif)
-iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.
-saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq: azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq. sasıqmaq. sarsıqmaq.
-tez, kötü yapılan iş: salsırı. sürsat. başdansovdu. yaxma bulamac. - yaxma bulamac otağı boyamış.
-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl)
-yoşqarışlı hər nə kötü görürsə, iygərir. (yoşqarışlı: xoşqarışlı. uyumsar. optimisit. xoşbin). (iygərir: iyi sayır)
-kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna, yala yolun ipək döşə yoluna.
-kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit. -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit).

qötübaşlı kötübaşlı. kötümçül. neqətivisit. -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit).

qötüq kötük. kütük. 1. oturqa. kəsilən ağacdan yerdə qalan bölüm. 1. kimlik. sicill. 1. oturğaq. ana oturağ, dəfdər. saltıq. səbt, əsnad dəfdəri. 1. qalın, yoğun olan nərsə. 1. kütüklük. kötüklük. saltıq. oturqaq. səbt, əsnad güdüsü, idarəsi. dəfdəri kolli səbt. 1. dalıq. qalıq. daban. (sırt. dal). göt. arxa. oturqac. otruq. ortuq. ortucaq. ortcaq. ortmıq. ortamıq. oturamıq. otramıq. yastan. yasta. 1. sox. suş.

qötüqlüq kütüklük. kötüklük. kütüklük. 1. kimlik, sicill işlərinə yetişilən yer. 1. kötük. saltıq. oturqaq. səbt, əsnad güdüsü, idarəsi. dəfdəri kolli səbt. 1. çökütlük. fişənglik. fişəhlik.

qötülənmək kötülənmək. ısızlanmaq. ıysızlanmaq. iysizlənmək. sapqınmaq. şərurlanmaq.

qötülər -dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir. (dönəmiz : öğnümüz. zamanamız).

qötülərtən -kötülərdən yaxcılığı umarsan, toxmaq başda çomağıvı yığarsan.

qötüləşmək kötüləşmək. 1. sınğmaq. fənalaşmaq. durumu pozulmaq. unutulmaq. yalnalmaq. 1. sınmaq. fənalaşmaq. durumu pozulmaq. hafiflənmək. alçanmaq. qırılmaq. mahvetmək. vazgeçmek. feragat etmek.

qötüllüq kötüllük. köküllük. kotulluq. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük. guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.

qötülüyə -yoxdu gücün eyləməyə yaxcılıq, olsun gücün kötülüyə yox demək!.

qötülüyü -kötülüyü, yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan: savaq. sədəqə.

qötümçül kötümçül. kötübaşlı. neqətivisit. -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit).

qötün -götün görən baş gözünü qurtlamaz.
-şələxdə (< sələxdə. salağda) götün işə verməyən: salpığ. səlpik.

qötünə - götünə girmək: quyruğun braxmamaq. dinc ötürməmək.
-götünə girmək: quyruqlamaq.

qötünü -dinlə kötünü, itir özünü. (yamanın sözün boş ver).

qötür götür. kütün. köşşək. çözzək. köçəl. qıca. qarqıdalı kötüyü.
- saldınsa bul, qoydunsa götür, qaçırdınsa tut.
-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar. (uzsa : uzansa).

qötürə -mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

qötürən -dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən. seldırım.

qötürər götürər > götər -yetimə bir tikə ver, ikincisin özü götər.

qötürərəq -kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.

qötürmək götürmək. 1. seçmək. edmək. - onu paşa götdülər. - siz hançın götürürsüz. - qoğub gedə edgənlər: qoğalayıb gedənlər: qoğalamaqda olanlar. 1. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın.
-əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq: saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. yamamaq. qoşub bütünləmək.
-son damcısına dək nərsəni bir yerdən götürmək, axıtmaq, ağdarmaq: sırqırmaq. sıyırmaq. sirgirmək.
-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya. (güv: yağış suyu yığışan çuxur)
-kəndi ilə götürmək: salmaq. - yanında (üstündə) pıçağ salma.
-bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək: bir işi ilkin kərə görmək. saçınmaq. saçdamaq. süfdə edmək.
-özünə götürmək: salınmaq. özü üçün qoymaq, ayırmaq. - onda ikisin salınır.
-yoldan götürmək:saldamaq. satlamaq. salınğlamaq. təmizləyib, dəf edmək. - acımadan qarşına çıxdığın saldadı.
-qoğarıb götürmək: savallamaq. sürtmək.

qötürməz -kötü dilək düzgün yola götürməz, düz yol tutan hər gələnə əğilməz.
-
doğru kişi versə sözü ötürməz, heç bir kölgə artıq boya götürməz.

qötürüb -özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək: sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti. oğulluq. qızlıq.
-əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək: salbamaq. sambamaq. samlamaq. sallamaq.

qötürülən -sağaltmaq, düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən: sağun. saun. yasa. qanun.

qötürülmək götürülmək. savamaq. sapamaq. savrılmaq. sovrulmaq. bitmək. tükənmək. - soğuq düşcək milçəklər savadı.

qötürüm götürüm. küs. çüt. qıt. saqat. çotur. çolaq. çalaq. nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz, kəsik, naqis olmalıq.

qötürüş -su götürüş: su qabarcığı. su köpürcüyü. püsgə > fisgə.

qötütən -bir iyidən min eşit, min kötüdən birin yox.

qötüyə -kötüyə yanaş qarası, qazana yanaş qadası. (kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın qarası).
-
qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız gələr.
-
haçar bulmaz qapıya, girə evrən içinə, bölünmüşdür ikiyə, iyilikdir kötüyə
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar
, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız gələr.
-qaraçılığa, əğriliyə, yalana, kötüyə istəkli, susaq:qurumsaq.
-nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub, qırpıb, biçib kəsmib, qabaqkındanda kötüyə gətirmək: quşa bənzətmək. quşa döndərmək.
-
bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə. muxalif).

qötüyü -sancı kötüyü: sancı kötəyi: sancı çubuğu: 1. sancılanan heyvanın qarnına iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ. 1. zəncəfil.
-üstündə ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü: sapanğ. (< sapmaq: çıpmaq).
-qarqıdalı kötüyü: kütün. köşşək. çözzək. köçəl. qıca. götür.

qövbə kövbə. küvbə. çömlək çeşiti.

qövbəz gövbəz. güvbəz. govbaz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan. (#gümbəz. gömbəz. gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan) .

qövçəq kövçək. köçək. köçük. kövçük. kiçik. quzu. xırda.

qövçüq kövçük. köçək. köçük. kövçək. kiçik. quzu. xırda.

qövəl kövəl. külbə. kövlə. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab. qorav. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

qövərən gövərən. gövəri. göğəri. göyərən. göğərən. gürtək. gurtax. göytək. göylağ. göylük. gögrü. yaşıllıq. səbzə.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin