Uredba za provedbu carinskog zakona


OBRAČUN DAVANJA PRI UVOZU BR. 000000Yüklə 3,03 Mb.
səhifə28/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

OBRAČUN DAVANJA PRI UVOZU BR. 000000


 

Ime i prezime _____________________________

Adresa _____________________________

Putna isprava _____________________________

JMBG _____________________________

 

 Opis robe Carinska vrijednost

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 Carina _________________________________

Porez na dodanu vrijednost _________________________________

Posebni porez _________________________________

Upravna pristojba _________________________________

 

 

Ukupna davanja _________________________________


slovima ____________________________________________________________________

 

 Mjesto i datum Pečat Carinski službenik

___________________________________________________________________________

 

Napomena: Obrazac je širok 148 mm i visok 210 mm. Otisnut je na samokopirnom papiru u blokovima po 100 listova, po dva lista označene istim rednim brojem, pri čemu je prvi list otisnut plavom bojom, a drugi crnom. Potvrda se ispunjava u dva primjerka.


 

 
PRILOG 20

 

CARINSKA DEKLARACIJA ZA REGISTRIRANU PRTLJAGU

 

  

a) Izjavljujem da niže označena prtljaga sadrži predmete osobne uporabe, koju putnici redovno uporabljuju za vrijeme svojih putovanja kao: odijelo, rublje, toaletne predmete, knjige, športske rekvizite, izuzev fotografske ili kinematografske kamere i radiodifuzne i televizijske prijemnike.

 

b) Izjavljujem da ova prtljaga ne sadrži: 

- životne namirnice, duhan, alkoholna pića, oružje, streljivo, opojne droge ili valutu,

- robu, namijenjenu otuđivanju uz nadoknadu ili besplatno,

- predmete kupljene ili dobivene izvan zemlje moga stalnog boravka i koji nisu bili prijavljeni carinarnici ove zemlje (ovo ograničenje primjenjuje se samo prigodom povratka u zemlju stalnog boravka).

 

c) Ovlašćujem željezničku službu da izvrši sve carinske formalnosti. 

d) Poznato mi je da će se u slučaju netočne izjave provesti protiv mene kazneni postupak.

 

 

  

Odredišna zemlja ..................................... Odredišno mjesto ........................................... 

Broj komada prtljage Broj osoba koje prate putnika

 

 

 TISKANIM VELIKIM SLOVIMA

 

 PREZIME IME

 

................................................... ................................................... 

 

Adresa:Ulica ..................................................

Mjesto ................................................

Zemlja ................................................

 

  

Pečat otpremnog kolodvora

s naznačenim datumom Potpis putnika

 

..................................................... ..............................................Prtljažnica


N0
 

PRILOG 21


 

ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA


 

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA


CARINARNICA

CARINSKA ISPOSTAVA


Broj:
Datum:
 

ZA LABORATORIJ *

 

ZAPISNIK

o uzimanju uzoraka

 


1.

Carinski deklarant

2.

Primatelj robe

(upisati i telefonski broj)3.

Broj JCD i vrsta carinskog postupka

4.

Trgovački naziv robe iz fakture **

5.

Tarifna oznaka

6.

Uzorci, uzeti iz:*** posuda, vreća, staklenki, kolutova, bala, kutija, omota, vagona, kamiona, broda, ...

7.

Carinska obilježja:***

Broj plombe Pečat carinarnice8.

Količina uzeta za pojedini uzorak:

Uzorci uzeti u originalnoj ambalaži***

 

 DA NE

9.

Napomene i upozorenja

10.

Prilozi:*** faktura, JCD, certifikat, tehnički podaci,

garancija 

* na izvodu za carinarnicu je umjesto "ZA LABORATORIJ" navedeno "ZA CARINARNICU", na izvodu za deklaranta navedeno je " ZA CARINSKOGA DEKLARANTA"

** ako je različita vrsta robe, treba je označiti na fakturi. U toj rubrici treba napisati F.

***potrebno podcrtaj

Zapisnik je sastavljen u _______________, dana _______________ u tri primjerka.

 

Bio(la) sam nazočan(na) pri uzimanjuuzoraka i preuzeo(la) sam

izvod zapisnika

 

_________________ M.P.____________ __________________(pečat i potpis) (potpis ovlaštene osobe)

PRILOG 22

 

PEČAT ZA OVJERU PRIMJERKA BROJ 3. JEDINSTVENECARINSKE DEKLARACIJE

Veličina pečata: 55 mm x 25 mm

 

HR

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

(1) nadzorna carinska ispostava(2) broj knjigovodstvenog zapisa

(3) datum

(4) naziv ovlaštenog pošiljatelja

(5) broj i datum izdavanja odobrenja iz članka 199. ove Uredbe

 

 

  
PRILOG 23
NAPOMENE ZA POJAŠNJENJE

I. dio
Podaci koji se upisuju u pojedina polja obrazaca zahtjeva
Opće napomene: Ako nije drugačije navedeno, sve se napomene odnose na prateće provedbene propise Carinskog zakona.


1. Podnositelj zahtjeva

Unosi se puno ime i adresa podnositelja zahtjeva. Podnositelj je osoba, kojoj se izdaje odobrenje.

2. Carinski postupak

Upisuje se carinski postupak ili postupci, u koje će roba, navedena u polju 7., biti stavljena.
Određeni carinski postupci su:
– posebna uporaba
– carinsko skladištenje
– unutarnja proizvodnja – sustav odgode
– unutarnja proizvodnja – sustav povrata
– preradba pod carinskim nadzorom
– privremeni uvoz
– vanjska proizvodnja.
Napomena:
Ako podnositelj zahtjeva želi odobrenje za više carinskih postupaka (skupno odobrenje), a obrazac tomu ne odgovara, koriste se odvojeni obrasci (npr. roba, koja bi se unijela u carinske postupke, nije ista za svaki postupak).


3. Vrsta zahtjeva

U to polje se upisuje vrsta zahtjeva s najmanje jednom od sljedećih šifri:
1 – prvi zahtjev
2 – zahtjev za promjenu ili produženje odobrenja (navesti i broj već izdanog odobrenja)
3 – zahtjev za ponovno odobrenje (unutarnja proizvodnja)


4. Dodatni obrasci

Upisuje se broj priloženih dodatnih obrazaca.
Napomena:
Dodatni obrasci namijenjeni su za sljedeće carinske postupke:
carinsko skladištenje, unutarnju proizvodnju (ako je potrebno) i vanjsku proizvodnju (ako je potrebno).


5. Mjesto i vrsta knjigovodstva/evidencije

Upisuje se mjesto knjigovodstva. To je mjesto gdje se vode trgovački, porezni ili drugi knjigovodstveni podaci podnosioca zahtjeva, odnos­no mjesto gdje se ti podaci vode u njegovo ime. Upisuje se također i vrsta knjigovodstva.
Navodi se i vrsta evidencije (evidencija osiguranja), koje će se upotrebljavati u carinskom postupku. Evidencije sadrže podatke sa svim potrebnim informacijama i tehničkim pojedinostima, koje carinarnici omogućavaju nadzor i kontrolu carinskog postupka.
Napomena:
Ako se namjerava roba staviti u carinsko skladište tipa B, polje 5 se ne popunjava.
U slučaju privremenog uvoza polje 5 se ne popunjava osim, ako to zahtijeva carinarnica.


6. Važenje odobrenja

a                                                                                 b

U polju 6.a upisuje se datum željenoga početka važenja odobrenja (dan/mjesec/godina).
Načelno prvi mogući dan važenja odobrenja je dan izdavanja odobrenja. U tom slučaju upisuje se »datum izdavanja«.
U polju 6.b se predlaže datum isteka važenja odobrenja.


7. Roba koja se stavlja u carinski postupak

Tarifna oznaka CT

 Opis

 Količina

 Vrijednost

 

 

 

 

Tarifna oznaka CT
Ispunjava se u skladu s Carinskom tarifom (osmeroznamenkasta tarifna oznaka).
Napomena:
Carinsko skladištenje
Ako zahtjev sadrži više različite robe, u podpolje »Tarifna oznaka CT« upisuje se riječ »različito«. U tom slučaju se u podpolje »Opis« upisuje naziv robe za skladištenje. Podatke o tarifnoj oznaci, količini i vrijednosti robe nije potrebno navesti.
Unutarnja ili vanjska proizvodnja
U podpolje »Tarifna oznaka CT« upisuje se četveroznamenkasta tarifna oznaka CT, a osmeroznamenkasta tarifna oznaka CT obavezno se upisuje:
– ako se namjerava uporabiti istovrijedna roba ili uobičajeni sustav zamjene,
– pri uporabi članka 299. stavak 3. ove Uredbe,
– ako su gospodarski učinci izraženi šiframa 10, 11 ili 99,
– ako se radi o mlijeku ili mliječnim proizvodima, ili
– ako to zahtjeva carinarnica u skladu s čl. 211. stavak 1.

Opis
Navodi se trgovački i/ili tehnički opis robe.
Trgovački i/ili tehnički opis mora biti dovoljno razumljiv i točan, da omogući odlučivanje o zahtjevu. Kada se predviđa uporaba istovrijedne robe ili uobičajeni sustav zamjene, navodi se trgovačka kvaliteta i tehničke osobine robe.
Količina
Upisuje se predviđena količina robe, koja se namjerava staviti u carinski postupak.
Ovaj podatak u svezi s unutarnjom proizvodnjom nije potreban, ako je uporabljena šifra gospodarskih učinaka 30, osim ako se namjerava uporabiti istovrijedna roba.
Količina se treba navesti, ako se radi o preradi tvrde pšenice u tjesteninu ili u slučaju, kada mora biti upisana osmeroznamenkasta tarifna oznaka CT za mlijeko i mliječne proizvode.
Vrijednost
Upisuje se predviđena vrijednost robe (u eurima ili drugoj valuti), koja se namjerava staviti u carinski postupak.
Ovaj podatak ne treba navesti, ako se ne zahtijeva podatak o količini, osim ako podnositelj zahtjeva namjerava uporabiti šifru 30 (minimalna vrijednost).


8. Dobiveni ili prerađeni proizvodi

Tarifna oznaka CT

 Opis

Normativ utroška

 

 

 

Opće napomene:
Upisuju se podaci o svim dobivenim proizvodima, koji su rezultat proizvodnih radnji, odnosno upisuju se i glavni dobiveni proizvodi i sporedni dobiveni proizvodi.
»Tarifna oznaka CT« i »Opis« – pojašnjenje su ista kao i kod polja 7.
»Normativ utroška« – navodi se predviđeni normativ utroška ili metoda po kojoj će se normativ izraditi.


9. Podaci o predviđenim aktivnostima

Navodi se priroda predviđenih aktivnosti (npr. pojedinosti o proizvodnim radnjama prema ugovoru o izvođenju poslova unutarnje i vanjske proizvodnje ili vrsti uobičajenih radnji), koje će biti izvedene na robi u okviru carinskog postupka. Upisuje se također i mjesto gdje će se te aktivnosti obavljati.
Ako je u polju 2. upisano više carinskih postupaka, iz opisa mora biti jasno razvidno, da li će se roba u carinske postupke stavljati naizmjence ili postupno (sukcesivno).
Napomena:
U slučaju da su uključeni i drugi izvođači postupka, upisuje se njihovo ime, adresa i funkcija.
U slučaju namjeravanoga prijenosa prava i obveza (članak 102. Carinskog zakona) u polju 9, ako je moguće, upisuju se podaci o preuzi­matelju prava i obveza.


10. Gospodarski uvjeti

Podnositelj zahtjeva mora navesti razloge u svezi s ispunjavanjem gospodarskih uvjeta, u svezi:
– Carinskog skladištenja: postoji gospodarska potreba za skladištenje;
– Unutarnje proizvodnje: s uporabom najmanje jedne između dvoznamenkastih oznaka, navedenih u dodatku za svaku tarifnu oznaku CT, koja je upisana u polju 7,
– Preradbe pod carinskim nadzorom: uporaba repromaterijala nabavljenog izvan carinskog područja omogućava, da se domaća proizvodnja razvija i održi u Republici Hrvatskoj.
Napomena:
U slučaju:
privremenog izvoza treba navesti članak ili članke, na temelju kojih se zahtijeva izdavanje odobrenja i podatke o vlasniku robe opisane u polju 7,
vanjske proizvodnje polje 10. se popunjava ako, (u skladu sa člankom 298. stavak 1. ove Uredbe) to zahtijeva carinarnica.


11. Carinarnica

a početka postupka

b završetka postupka

c nadzora

Upisuju se predložene carinarnice odnosno ispostave.

12. Istovjetnost

U polje 12. se upisuju predviđena sredstva za utvrđivanje istovjetnosti robe. Upisuje se najmanje jedna od sljedećih šifri:
1 – redni broj ili broj proizvođača
2 – stavljanje carinskih plombi, pečata ili drugih identifikacijskih oznaka
3 – informativni obrazac INF
4 – uzimanje uzoraka, ilustracija ili tehnički opisi
5 – uzimanje robe na analizu
6 – informativni obrazac, propisan prilogom 31 (podoban za vanjsku proizvodnju)
7 – druga sredstva za utvrđivanje istovjetnosti robe (treba ih pojasniti u polju 16 – »dodatni podaci«)
8 – nema dokaza za utvrđivanje istovjetnosti (primjenjuje se za privremeni uvoz).
Napomena:
U slučaju carinskog skladištenja to polje se popunjava ako se radi o predfinanciranoj robi ili ako to zahtijeva carinarnica.
Polje 12. ne popunjava se u slučaju unutarnje proizvodnje sa istovrijednom robom, vanjskoj proizvodnji s uobičajenim sustavom zamjene ili pri uporabi članka 299. stavak 3. ove Uredbe. Umjesto toga popunjava se polje 18. dodatnog obrasca »unutarnja proizvodnja« odnosno polje 19 do 21 dodatnog obrasca »vanjska proizvodnja«.


13. Rok za završetak postupka (mjeseci)

Upisuje se predviđeno vrijeme, potrebno za izvedbu proizvodnih radnji ili uporabu u okviru zahtijevanog carinskog postupka, odnosno postupaka iz polja 2. Rok počinje teći od dana kada je roba stavljena u carinski postupak. Rok ističe dobivanjem novog odobrenja carinski dozvoljenog postupanja ili uporabe, odnosno uporabe s namjerom zahtjeva za povrat carine po unutarnjoj proizvodnji (sustav povrata) ili da bi se po puštanju robe u slobodni promet po unutarnjoj proizvodnji, priznalo potpuno ili djelomično oslobađanje od carinskog duga.
Napomena:
– U slučaju carinskog skladištenja vrijeme je neograničeno, zato se polje ne popunjava,
– U slučaju unutarnje proizvodnje: kada rok za završetak ističe na određeni dan za svu robu stavljenu u postupak u određenom razdoblju, u odobrenju se može odrediti, da se rok za završetak automatski produži za svu robu, koja je toga dana još u postupku. Ako se zahtijeva to pojednostavnjenje, u polje 16 treba upisati »čl. 250/2« i navesti pojedinosti.


14. Pojednostavnjeni postupci
a                                                                                   b


Polje 14.a
Ako se namjeravaju uporabiti pojednostavnjeni postupci početka postupka, to se navodi najmanje jednom od sljedećih šifri:
1 – nepotpuna deklaracija
2 – postupak pojednostavnjenog deklariranja
3 – knjigovodstveni zapisi
Polje 14.b
Ako se namjeravaju uporabiti pojednostavnjeni postupci završetka postupka, to se navodi najmanje jednom od šifri navedenih u 14a.


15. Premještanje robe

U slučaju predviđenog premještanja robe ili proizvoda, predložene formalnosti premještanja se navode s jednom od sljedećih šifri:
1 – bez carinskih formalnosti između određenih mjesta, navedenih u odobrenju koji se zahtijeva
2 – premještanje od carinarnice početka do prostora podnositelja zahtjeva ili izvođača postupka ili mjesta uporabe, na temelju deklaracije za stavljanje robe u carinski postupak
3 – premještanje do izlazne carinarnice radi ponovnog izvoza u okviru carinskog postupka
4 – premještanje od jednog do drugog korisnika odobrenja.
Napomena:
Premještanje nije moguće, ako je mjesto odlaska ili dolaska robe skladište tipa B.


16. Dodatni podaci

Upisuju se svi dodatni korisni podaci.

17.
Potpisano ........................................ Datum ..........................
Ime .....................................


Ako se upotrebljava dodatni obrazac, umjesto ovoga se popunjava samo određeno polje (22, 23 ili 26).

II. dio
Napomene o dodatnim obrascima
Dodatni obrazac »carinsko skladištenje«


17. Skladište tipa

Upisuje se A, B, C, D ili E.

18. Prostori skladišta

Upisuje se točno mjesto, koje se namjerava uporabiti za carinsko skladište odnosno spremište, ako se zahtjev odnosi na skladište tipa E.

19. Rok za podnošenje popisa robe

Rok za podnošenje popisa robe moguće je predložiti.

20. Udio gubitka/kalo

Gdje je primjereno, navodi se udio gubitka/kalo.

21. Smještaj robe, koja nije u postupku carinskog skladištenja

Tarifna oznaka CT

 Opis

Kategorija/carinski postupak

 

 

 


»Tarifna oznaka CT« i »Opis«


Ako se predviđa uporaba općeg/skupnog smještaja, upisuje se osmeroznamenkasta tarifna oznaka CT, trgovačka kvaliteta i tehničke osobine robe. U svim ostalim slučajevima dovoljan je trgovački i/ili tehnički opis robe, odnosno ukoliko se radi o smještaju robe, koja nije u postupku, a u obliku je više različitih artikala, u podpolje »Tarifna oznaka CT » upisuje se »različito«. U tom slučaju se u podpolje »Opis« navodi priroda robe, koja je namijenjena smještaju.

Kategorija/carinski postupak

U stupac »Kategorija/carinski postupak« upisuje se određena šifra odnosno šifre:
1 – domaća poljoprivredna roba
2 – domaća industrijska roba
3 – strana roba (poljoprivredni proizvodi)
4 – strana roba (industrijska roba i proizvodi)
Navodi se također, mogući carinski postupak za robu.


22. Uobičajeno rukovanje s robom

Popunjava se u slučaju predviđenih uobičajenih rukovanja.

23. Privremeno iznošenje (namjena):

Popunjava se u slučaju predviđenog privremenog iznošenja robe.

24. Dodatni podaci

Navode se svi dodatni korisni podaci vezani uz polja 18 do 24.

Dodatni obrazac »unutarnja proizvodnja«

18. Istovrijedna roba

Tarifna oznaka CT

 Opis

 

 


Ako se predviđa uporaba istovrijedne robe, upisuje se osmeroznamen­kasta tarifna oznaka CT, trgovačka kvaliteta i tehničke karak­teristike istovrijedne robe, da se carinarnici omogući potrebno razlikovanje uvezene i istovrijedne robe. Pri tome se koriste šifre iz polja 12. Ako je istovrijedna roba na višem stupnju obrade nego uvozna roba, u polje 21 »Dodatni podaci« upisuje se odgovarajući podatak.


19. Prethodni izvoz

Ako se predviđa uporaba sustava prethodnog izvoza, navodi se rok u kojem se roba, koja nije iz Republike Hrvatske, mora deklarirati za postupak. Pri tom se uzima u obzir potrebno vrijeme za nabavu i prijevoz robe do carinskog područja.

20. Puštanje u slobodan promet bez carinske deklaracije

Ako se zahtijeva, da se dobiveni proizvodi ili roba u nepromijenjenom stanju puštaju u slobodan promet, upisuje se »DA«.

21. Dodatni podaci

Navode se svi dodatni korisni podaci vezani uz polja 18 do 20.

Dodatni obrazac »vanjska proizvodnja«

18. Sustav zamjene

Upisuje se odgovarajuća šifra odnosno šifre za sustav, ako je pred­viđen:
1 – uobičajeni sustav zamjene bez prethodnog uvoza
2 – uobičajeni sustav zamjene s prethodnim uvozom


19. Nadomjesni proizvodi

Tarifna oznaka CT

 Opis

 

 

Ako je predviđena uporaba uobičajenog sustava zamjene (moguće samo u slučaju popravka), upisuje se osmeroznamenkasta tarifna oznaka CT, trgovačka kvaliteta i tehničke karakteristike nadomjesnih proizvoda, da se carinarnici omogući potrebno razlikovanje između privremeno izvezene robe i nadomjesnih proizvoda. Pri tome se mogu koristiti šifre iz polja 12 »Istovjetnost«.

20. Uporaba članka 155. stavak 2. Carinskog zakona

Kada podnositelj zahtjeva nije osoba koja se brine za izvedbu postup­ka vanjske proizvodnje, odobrenje se izdaje (samo za robu podrijetlom iz Hrvatske) sukladno članku 155. stavku 2. Carinskog zakona. U polje 20 upisuje se »DA« i navode odgovarajući podaci.

21. Uporaba članka 299. stavak 3. ove Uredbe

Kada je priroda postupka vanjske proizvodnje takva, da nije moguće utvrditi, jesu li proizvodi dobiveni iz privremeno izvezene robe, u potpuno opravdanim slučajevima odobrenje za to će se izdati, pod uvjetom, da podnositelj zahtjeva priloži dovoljna jamstva, da roba, uporabljena u postupcima vanjske proizvodnje ima istu osmeroznamenkastu tarifnu oznaku CT, da je iste trgovačke kvalitete i jednakih tehničkih karakteristika kao i privremeno izvezena roba. U tu svrhu se koriste šifre, predviđene u polju 12 »Istovjetnost«.

22. Dodatni podaci

Navode se svi dodatni korisni podaci vezani uz popunjavanje polja 18 do 21.

 

PRILOG 24GOSPODARSKI UVJETI

 

A) Općenito:Ovaj prilog podrobnije objašnjava mjerila za gospodarske uvjete, koji se primjenjuju za postupak unutarnje proizvodnje.

 

B) Podrobnija mjerila u svezi s gospodarskim uvjetima pri unutarnjoj proizvodnji: 

Oznake i podrobna mjerila:

 

10. Neraspoloživost robe, proizvedene u Republici Hrvatskoj, koja ima osmeroznamenkastu tarifnu oznaku CT, koja je jednake trgovačke kakvoće i ima ista tehnička svojstva( usporediva roba) kao i uvozna roba, navedena u zahtjevu.

 

Neraspoloživost podrazumijeva situacije, kada proizvodnja usporedive robe u Hrvatskoj ne postoji, kada te robe nema na raspolaganju u dovoljnoj količini, da bi se izvodili predviđeni postupci oplemenjivanja, ili kada usporedive robe u Republici Hrvatskoj nije moguće pravovremeno nabaviti od strane podnositelja zahtijeva, da izvede ugovoreni trgovinski posao iako je pravovremeno podnio zahtijev. 

11. Iako je usporediva roba raspoloživa, nije ju moguće uporabiti, jer bi zbog njezine cijene planirani komercijalni posao bio ekonomski neisplativ.

 

Pri utvrđivanju je li cijena usporedive robe proizvedene u Republici Hrvatskoj takva, da bi ugovoreni komercijalni posao bio neekonomičan, neisplativ, potrebno je uzeti u obzir utjecaj, koji bi imala uporaba usporedive domaće robe na cijenu vlastitih dobivenih proizvoda i iz toga proizlazeći utjecaj na potražnju proizvoda na stranom tržištu. Pri tome se uzima u obzir:- usporedba između cijene, koju treba platiti za robu uvezenu radi unutarnje proizvodnje, bez plaćanja uvoznih davanja i cijene domaće usporedive robe, od koje se odbiju sva unutarnja davanja koja bi se morala vratiti prilikom izvoza, uključujući sve poticajne naknade isplaćene u okviru mjera poljoprivredne politike,

- cijenu, koju dobiveni proizvodi postižu na stranom tržištu, a koja je utvrđena na osnovi trgovačke korespondencije i drugih isprava;

 

12. Usporediva roba ne odgovara izrično postavljenim zahtijevima stranoga kupca dobivenih proizvoda ili dobiveni proizvodi moraju biti dobiveni iz uvozne robe, radi poštivanja propisa sa područja zaštite industrijskog odnosno komercijalnog vlasništva (ugovorne obveze).

 

30. Oznake se odnose na sljedeće primjere:

1.        ako se radi o izvođenju proizvodnih radnji u svezi s robom, koja nema komercijalnu namjenu;

2.        ako se radi o uvozu na unutarnu proizvodnju na osnovi ugovora sklopljenog između domaće i strane osobe, pri čemu plaćanje obuhvaća samo troškove proizvodnje (“lohn poslovi”);

3.        ako se radi o uobičajenim postupcima rukovanja iz članka 237. ove Uredbe;

4.        popravak;

5.        ako se radi o unutarnjoj proizvodnji dobivenih proizvoda, koji su dobiveni na osnovi prijašnjeg odobrenja za postupak unutarnje proizvodnje, za čije odobrenje je bilo potrebno provjeriti gospodarske uvjete;

6.        ako se radi o postupcima, kod kojih vrijednost uvezene robe po osmeroznamenkastoj oznaci CT po pojedinom podnositelju zahtjeva u kalendarskoj godini ne prelazi 40.000,00 kuna neovisno o broju proizvođača;

7.        ako se radi o gradnji, opremanju ili preuređenju civilnih zrakoplava ili satelita ili njihovih djelova.

 

99. Podnositelj zahtjeva je mišljenja da su ispunjeni gospodarski uvjeti iz drugih razloga, koji nisu navedeni u prijašnjim oznakama. Razlozi moraju biti navedeni u njegovom zahtijevu.PRILOG 24 A

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE MIŠLJENJA O ISPUNJENJU GOSPODARSKIH UVJETA
 


Podaci o podnositelju zahtjeva:

Naziv tvrtke:

 

Adresa:

 

Osoba za kontakt:

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

Podaci o robi koja se uvozi/izvozi:

Naziv robe:

 

Tarifni broj:

 

Vrijednost robe:

 

Količina robe:

 

Inozemni partner (naziv i adresa)

 

Zemlja:

 

Podaci o robi/usluzi koja se ugrađuje/obavlja u RH/izvan RH:

Naziv robe/usluge:

 

Vrijednost robe/usluge:

 

Količina robe/usluge:

 

Podaci o robi koja se izvozi kao konačni proizvod/uvozi kao dobiveni proizvod:

Naziv robe:

 

Tarifni broj:

 

Vrijednost robe:

 

Količina robe:

 

Zemlja izvoza:

 

 

Datum, ________________                                       ____________________________
                                                                                                     (žig i potpis)

Zahtjevu se prilaže:
1. Opis i tehničke karakteristike proizvoda/usluge
2. Obrazloženje zahtjeva s ispravama koje potvrđuju ispunjenje gospodarskih uvjeta sukladno članku 212. Uredbe za provedbu Carinskog zakona.
Zahtjev se podnosi na adresu:
a) za industrijske proizvode           b) za poljoprivredne i prehrambene proizvode te proizvode drvne industrije
Hrvatska gospodarska komora     Hrvatska gospodarska komora
Sektor za industriju                       Sektor za poljoprivredu, prehrambenu
Zagreb, Draškovićeva 45/IV         industriju i šumarstvo
                                                    Zagreb, Rooseveltov trg 2
 

 

PRILOG 24 BLISTA DOBIVENIH PROIZVODA NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODGOVARAJUĆA UVOZNA DAVANJA ZA KOJE SE OBRAČUNAVA CARINA SUKLADNO ČLANKU 131. STAVAK 1. TOČKA A) PODTOČKA PRVA CARINSKOG ZAKONA
 


Opis sporednih dobivenih proizvoda

Proizvodne radnje kojima nastaju

1

2

Otpaci, ostaci, talozi, odresci,
dijelovi otpadaka


Bilo koja obrada ili prerada

 

 

  

 

PRILOG 25

 

OBRAZAC ZA ZAVRŠETAK POSTUPKAUNUTARNJE PROIZVODNJE

 


1.

 


Naziv i sjedište korisnika odobrenja šifra korisnika odobrenja

 

2.

 


Proizvođač

 

3.

 


Broj odobrenja izmjena

 

4.

 

  

 

 Početak postupka

a) broj i godina jedinstvene carinske deklaracije, te carinska ispostava

b) podaci o uvezenoj robi

 

Trgovački i/ili tehnički opis Tarifna oznaka Količina Carinska vrijednost Stvarno utrošeno Ostalo 

5.

 

  

 

 Završetak postupka

a) broj i godina jedinstvene carinske deklaracije, te carinska ispostava

b) dobiveni proizvodi, uključujući otpatke i ostatke (kao u odobrenju)

 

Trgovački i/ili tehnički opis Tarifna oznaka Količina Carinska vrijednost Izvoz Puštanje u slobodan promet Ostalo 

6.

 


Carinski dopušteno postupanje ili uporaba za uvoznu robu u nepromijenjenom stanju

 

Mjesto: Potpis

ovlaštene osobe

Datum: Pečat

korisnika odobrenja

Potpis odgovorne osobe Pečat

korisnika odobrenja carinarnice
UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZAHTJEVA ZA OTPUST ILI POVRAT CARINE

 

1. U polje 1. upisuje se naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresa te šifra:a) podnositelja zahtjeva, koji raspolaže odobrenjem za postupak unutarnje proizvodnje (korisnik odobrenja);

b) proizvođača dobivenih proizvoda za koje se zahtijeva povrat carine.

 

2. U polje 2 upisuje se: broj odobrenja za unutarnju proizvodnju, zadnja dva mjesta godine donošenja odobrenja i šifra carinarnice koja je donijela odobrenje. Na isti način upisuje se izmjena odobrenja.

 

3. U polje 3 upisuje se carinarnica kod koje se podnosi zahtjev za povrat carine.

 

4. U polje 4 za svaku deklaraciju po kojoj je bila uvezena roba za unutarnju proizvodnju (puštena u slobodan promet), redom se upisuje roba koja je bila utrošena pri izradi dobivenih proizvoda za koje se zahtijeva povrat carine; broj i datum deklaracije, te šifra carinarnice koja je deklaraciju prihvatila; trgovački naziv robe (trgovački naziv mora biti čim točniji i u potpunosti u skladu s navedbom u fakturi, po kojoj je roba uvožena); količina robe za koju se zahtijeva povrat; carinska vrijednost koja mora biti potpuno jednaka vrijednosti koja je bila određena pri uvozu robe; iznos carine i drugih davanja koje je odredila carinarnica i koja su bila plaćena uz puštanje u slobodan promet; iznos carine i drugih davanja čije vraćanje se zahtijeva.

U slučaju da je bila izdana potvrda o porijeklu za robu bez porijekla, za tu robu ispunjava se također zadnji stupac, ako važi zabrana povrata carine za izdavanje potvrde o porijeklu.

Ako se podaci ne mogu upisati u ovo polje, upisuje se "VIDI PRILOG" i broj priloga u kojem su upisani svi zahtijevani podaci te pozivanje na taj zahtjev i odobrenje za postupak unutarnje proizvodnje.

 

5. U polje 5 upisuje se za svaku vrstu dobivenih proizvoda redom: deklaracija (na isti način kao u točki 4) za dobivene proizvode, trgovački naziv (tehnički opis), tarifna oznaka, količina, normativ, vrijednost, iznos carine i drugih davanja čije se vraćanje zahtijeva.

U polju "normativ" navodi se stvarno utrošena količina po jedinici proizvoda ili evidencijski broj normativa iz evidencija standardnih normativa.

 

6. U polje 6 upisuje se ukupni iznos zahtijevanog povrata carine i drugih uvoznih davanja.

 

7. U polje 7 upisuje se broj računa na koji treba doznačiti iznos vraćene carine.

 

8. U polje 8. navode se svi prilozi koji se podnose zajedno sa zahtjevom.

 

9. Polje 9 mora sadržavati mjesto, datum, pečat i potpis odgovorne osobe podnositelja zahtjeva.

 

10. Polje 10 sadrži potpis ovlaštene osobe carinarnice, pečat carinarnice, te broj i datum odobrenja povrata carine.

 

ZAHTJEV ZA OTPUST ILI POVRAT CARINE 

 


 

1.

 

NAZIV I SJEDIŠTE: _______________________ šifra korisnika odobrenja _________________________________

a) podnositelja zahtjeva ____________________________________________________________________________

b) proizvođača ___________________________________________________________________________________

 


 

2.

Broj odobrenja: izmjena odobrenja:

 

3.

CARINARNICA

 

 

 

4.PODACI O UVEZENOJ ROBI, za koju se zahtijeva povrat carine

Deklaracija / Carinarnica Trgovački naziv Tar. oz. Količina Vrijednost Iznos plaćene carine Iznos carine i dr. davanja

i dr. davanja čiji se povrat zahtijeva

Datum iznad 5%, 10%

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 


 

 

 

5.DOBIVENI PROIZVODI (izrađeni iz uvozne robe, za koju se zahtijeva povrat carine)

Deklaracija / Carinarnica Trgovački naziv Tar. oz. Količina Normativ robe Vrijednost Iznos carine i dr. davanja

Datum tehnički opis utroška čiji se povrat zahtijeva __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 


 

Normativ 6. Ukupan iznos povrata carine i drugih uvoznih davanja

 

7. Povrat doznačite na račun broj: ________________________

8. Broj priloga

9. Datum, mjesto i potpis podnositelja zahtjeva 10. Odobrenje povrata carine

Broj:


Datum: Pečat Potpis

 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZAHTJEVA ZA OTPUST ILI POVRAT CARINE

 

1. U polje 1. upisuje se naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresa te šifra:

a) podnositelja zahtjeva, koji raspolaže odobrenjem za postupak unutarnje proizvodnje (korisnik odobrenja);

b) proizvođača dobivenih proizvoda za koje se zahtijeva povrat carine.

 

2. U polje 2 upisuje se: broj odobrenja za unutarnju proizvodnju, zadnja dva mjesta godine donošenja odobrenja i šifra carinarnice koja je donijela odobrenje. Na isti način upisuje se izmjena odobrenja.

 

3. U polje 3 upisuje se carinarnica kod koje se podnosi zahtjev za povrat carine.

 

4. U polje 4 za svaku deklaraciju po kojoj je bila uvezena roba za unutarnju proizvodnju (puštena u slobodan promet), redom se upisuje roba koja je bila utrošena pri izradi dobivenih proizvoda za koje se zahtijeva povrat carine; broj i datum deklaracije, te šifra carinarnice koja je deklaraciju prihvatila; trgovački naziv robe (trgovački naziv mora biti čim točniji i u potpunosti u skladu s navedbom u fakturi, po kojoj je roba uvožena); količina robe za koju se zahtijeva povrat; carinska vrijednost koja mora biti potpuno jednaka vrijednosti koja je bila određena pri uvozu robe; iznos carine i drugih davanja koje je odredila carinarnica i koja su bila plaćena uz puštanje u slobodan promet; iznos carine i drugih davanja čije vraćanje se zahtijeva.

U slučaju da je bila izdana potvrda o porijeklu za robu bez porijekla, za tu robu ispunjava se također zadnji stupac, ako važi zabrana povrata carine za izdavanje potvrde o porijeklu.

Ako se podaci ne mogu upisati u ovo polje, upisuje se "VIDI PRILOG" i broj priloga u kojem su upisani svi zahtijevani podaci te pozivanje na taj zahtjev i odobrenje za postupak unutarnje proizvodnje.

 

5. U polje 5 upisuje se za svaku vrstu dobivenih proizvoda redom: deklaracija (na isti način kao u točki 4) za dobivene proizvode, trgovački naziv (tehnički opis), tarifna oznaka, količina, normativ, vrijednost, iznos carine i drugih davanja čije se vraćanje zahtijeva.

U polju "normativ" navodi se stvarno utrošena količina po jedinici proizvoda ili evidencijski broj normativa iz evidencija standardnih normativa.

 

6. U polje 6 upisuje se ukupni iznos zahtijevanog povrata carine i drugih uvoznih davanja.

 

7. U polje 7 upisuje se broj računa na koji treba doznačiti iznos vraćene carine.

 

8. U polje 8. navode se svi prilozi koji se podnose zajedno sa zahtjevom.

 

9. Polje 9 mora sadržavati mjesto, datum, pečat i potpis odgovorne osobe podnositelja zahtjeva.

 

10. Polje 10 sadrži potpis ovlaštene osobe carinarnice, pečat carinarnice, te broj i datum odobrenja povrata carine.Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə