Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Haymoritin hansı klinik forması konservativ müalicəyə davamsızdır?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə17/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

747) Haymoritin hansı klinik forması konservativ müalicəyə davamsızdır?

A) Haymoritin polipoz forması

B) Böyük perforativ dəlik ilə müşahidə edilən forması

C) Haymoritlərin xroniki forması

D) Sinusun dibinin postekstraksion tamlığının pozulması ilə müşahidə edilən haymoritlərin xroniki forması

E) İrinli eksudasiya ilə olan kəskin forması


Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


748) Odontogen haymoritlərdə sinusun selikli qişa membranın hansı hissəsi ən çox zədələnir?
A) Medial divarın selikli qişası

B) Aşağı divarının selikli qişası

C) Ön divarın selikli qişası

D) Yuxarı divarın selikli qişası

E) Medial və ön divar birlikdə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


749) Hansı diaqnostik taktika ilə odontogen haymoritin konservativ müalicəsinin effektivliyini təsdiqləmək olar?
A) Sinusun antiseptik işlənməsindən sonra mayenin sitoloji tətqiqatı ilə

B) Antiseptik işlənilmiş mayedə çürüntülü eksudatın izlərinin olması

C) Sinusların kontrast rentgen müayinəsi fonunda

D) Sinusun antiseptik işlənməsindən sonra alınmış mayenin qoxusuna görə

E) Sinusun boşluğuna onun dibinin 1/3 - ni təşkil edən qüsurunu hipertrofiyalaşmış selikli qişanın yerinə qaytarılması ilə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


750) Əng cibinin perforasiyası zamanı xəstə əsasən nədən şikayətlənir?
A) Göz nahiyəsində narahatlıq

B) Qonşu dişlərdə ağrılar

C) Ağız boşluğundan burun boşluğuna havanın keçməsi

D) Baş ağrıları

E) Həmin tərəfdə burun keçəcəyindən ifrazatın axması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


751) Əng cibinin quruluşuna görə hansı növləri var?
A) Pnevmatik, sklerotik, yuvalı

B) Pnevmatik, yuvalı, aralıq

C) Aralıq , pnevmatik, yuvalı

D) Sklerotik, sporadik ,aralıq

E) Pnevmatik ,aralıq, sklerotik
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


752) Odontogen haymoritin diaqnozunun təsdiqi zamanı hansı diaqnostik metod daha səmərilidir?
A) Kontrast rentgenoqrafiya

B) Diafanoskopiya

C) Histoloji

D) Rentgenoloji

E) Sitoloji
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


753) Dişin ekstraksiyasından sonra əng cibinin perforasiyası zamanı hansı klinik əlamətlər müşahidə edilir?
A) Diş yuvasından qanaxma, gicgah nahiyəsində ağrılar

B) Diş yuvasından hava qabarcıqları ilə birlikdə qanlı ifrazatın olması, yuvanın tamlığının yoxlanılması zamanı alətin daha dərinə keçməsi

C) Burundan qanaxma, hava qabarcıqları ilə qanlı ifrazat, gözlərdə ağrı

D) Burundan qanaxma, gözlərdə ağrılar, dəyişilmiş selikli qişanın hissəsinin diş yuvasından düşməsi

E) Burundan qanaxma, alın nahiyəsində ağrılar
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


754) Oroantral fistula zamanı həkimin taktikası necə olmalıdır?
A) Fistul yolunun plastikası ilə radikal haymorotomiya

B) Fistul yolunun körpüyəbənzər protezlə bərpası

C) Koaqulyatorla fistul yolunun bağlanması

D) Fistul yolundan əng cibinin hər gün antiseptik işlənməsi

E) Qoruyucu lövhənin hazırlanması
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


755) Radikal haymorotomiya zamanı naqil anesteziyasının hansı növü tətbiq edilmir?
A) İnfraortbital

B) Tuberal

C) Palatinal

D) Mandibulyar

E) Kəsici
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011Üz-çənə nahiyəsinin odontogen ilthabi xəstəlikləri . Abses və fleqmonalar

756) Çənələrin kəskin periostiti zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Kimyaterapiya

B) Antikoaqulyant terapiya

C) Rentgenoterapiya

D) Krioterapiya

E) Fizioterapiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-183

Tarix: 01.01.2011


757) Çənələrin kəskin odontogen ostemielitinin müalicəsi zamanı istifadə edilən osteotrop təsirə malik olan preparat hansıdır?
A) Penisillin

B) Linkomisin

C) Streptomisin

D) Kanamisin

E) Ampisillin
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241

Tarix: 01.01.2011


758) Çənələrin kəskin odontogen osteоmielitinin müalicəsi zamanı orqanizmin reaktivliyinin stimulasiyası üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Levamikol

B) Metilurasil

C) Korqlikon

D) Eritromisin

E) Kanamisin
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241

Tarix: 01.01.2011


759) Çənələrin kəskin odontogen ostemielitinin müalicəsi zamanı orqanizmin reaktivliyinin stimulyasiyası üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Levamikol

B) Kanamisin

C) Pentoksil

D) Eritromisin

E) Korqlikon
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241

Tarix: 01.01.2011


760) Çənələrin xroniki odontogen ostemieliti olan xəstələrdə sekvestrin formalaşması zamanı seçilən müalicə taktikası nədən ibarət olmalıdır?
A) Antibiotik müalicəsi

B) Səbəbkar diş nahiyəsində periostotomiya

C) Sekvestrektomiya

D) Manual terapiya

E) Fizioterapiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241

Tarix: 01.01.2011


761) Aşağıdakı preparatlardan hansı çənələrin xroniki osteomielitinin müalicəsi zamanı istifadə edilən osteotrop təsirə malik olan preparatlar sırasına aiddir?
A) Linkomisin

B) Kanamisin

C) Eritromisin

D) Ampisilin

E) Penisillin
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М. Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s.234-241

Tarix: 01.01.2011


762) Uyğunluğu təyin edin:

I – Çənəaltı üçbucaq

II – Udlaqətrafı nahiyyə

1 – ikiqarıncıqlı əzələnin ön və arxa qarıncıqlar

2 – çənənin daxili səthi

3 – medial qanadvari əzələ və qulaqətrafı tüpürcək vəzinin udlaq payı

4 – çənə-qanadvari tikiş
A) I – 1, 2; II – 3, 4

B) I – 1, 4; II – 2, 3

C) I – 2, 4; II – 1, 3

D) I – 3, 4; II – 1, 2

E) I – 1, 3; II – 2, 4
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 - 287

Tarix: 01.01.2011


763) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərini təyin edin:

I – yuxarı;

II – aşağı;

III – xarici;

IV – ön;

V – arxa.

1 – ikiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı

2 – ikiqarıncıqlı əzələnin arxa qarıncığı

3 – çənə cisminin daxili səthi

4 – çənə-dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyanın səthi layı

5 – boyun xüsusi fasiyanın daxili layı
A) I – 4; II – 5; III – 3; IV – 1; V - 2

B) I – 5; II – 4; III – 3; IV – 2; V - 1

C) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1; V - 5

D) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4; V - 5

E) I – 2; II – 5; III – 3; IV – 1; V - 4
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287

Tarix: 01.01.2011


764) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Çənə-dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyasının səthi layı

B) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı

C) İkiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı

D) Çənə cisminin daxili səthi

E) Çeynəmə əzələsi
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287

Tarix: 01.01.2011


765) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı

B) Çənə cisminin daxili səthi

C) Çənə-dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyasının səthi layı

D) Çənənin qalxan şaxəsinin daxili səthi

E) İkiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287

Tarix: 01.01.2011


766) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Bizvari çıxıntı

B) Çənə cisminin daxili səthi

C) Çənə - dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyasının səthi layı

D) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı

E) İkiqarıncıqlı əzələnin arxa qarıncığı
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287

Tarix: 01.01.2011


767) Çənəaltı üçbucağda lokalizasiya olunmur?

A) Limfatik düyünlər qrupu

B) Üz arteriyası

C) Üz venası

D) Çənəaltı tüpürcək vəzisi

E) Stenon axacağı


Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 - 287

Tarix: 01.01.2011


768) Çənəaltı üçbucaqda aşağıdakılardan hansı lokalizasiya etmir?
A) Bartalion axarı

B) Üz venası

C) Çənəaltı tüpürcək vəzisi

D) Limfa düyünləri qrupu

E) Üz arteriyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287

Tarix: 01.01.2011


769) Çənəaltı nahiyənin birincili infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Aşağı premolyarlar və molyarlar

B) Yuxarı köpək dişləri

C) Yuxarı molyarlar

D) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan yuxarı III molyar

E) Aşağı kəsici dişlər
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


770) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) Dilaltı nahiyə

B) Almacıq nahiyəsi

C) Göz yuvası

D) Gözyuvasıaltı nahiyə

E) Köpək çuxuru
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


771) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) Çənə-qanadvari nahiyə

B) Göz yuvası

C) Gicgahaltı çuxur

D) Gözyuvasıaltı nahiyə

E) Gicgah nahiyəsi
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


772) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Yuxarı köpək dişləri

B) Gözyuvasıaltı nahiyədə olan iltihabi proses

C) Bucaq venasının tromboflebiti

D) Çənəaltı tüpürcək vəzisi bakterial sialodenit

E) Epidemik parotit
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


773) Çənəaltı nahiyəsinin qeyri-odontogen absess olduğu halda daha tez-tez rast gəlinən infeksiyalaşma yolunu göstərin.
A) Otogen

B) Limfogen

C) Tonzilogen

D) Rinogen

E) Hematogen
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


774) Uyğunluğu təyin edin:

I – Çənəaltı üçbucaq

II – Çənəarxası nahiyə

1 – ikiqarıncıqlı əzələnin ön və arxa qarıncıqları

2 – çənənin daxili səthi

3 – gicgah sümüyünün məməvari çıxıntısı

4 – xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı
A) I – 1, 4; II – 2, 3

B) I – 3, 4; II – 1, 2

C) I – 1, 2; II – 3, 4

D) I – 2, 4; II – 1, 3

E) I – 1, 3; II – 2, 4
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


775) Uyğunluğu təyin edin:

I – Çənəaltı üçbucaq

II – Çənəarxası nahiyə

1 – boyun xüsusi fasiyanın daxili layı

2 – çənənin daxili səthi

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 1, 3; II – 2, 4

B) I – 1, 2; II – 3, 4

C) I – 1, 4; II – 2, 3

D) I – 3, 4; II – 1, 2

E) I – 2, 4; II – 1, 3
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286

Tarix: 01.01.2011


776) Çənəarxası nahiyənin sərhədlərini təyin edin.

I – yuxarı

II – aşağı

III – xarici

IV – ön

V – arxa

VI – daxili

1 – çənə çaxəsinin arxa kənərı və medial qanadvari əzələ

2 – gicgah sümüyünün məməvari çıxıntı

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı

5 – qulaqətrafı tüpürcək vəzinsinin aşağı payı

6 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 4; II – 5; III – 3; IV – 1; V – 2; VI – 6.

B) I – 5; II – 4; III – 3; IV – 2; V – 6 VI – 1.

C) I – 6; II – 5; III – 3; IV – 1; V – 4 VI – 2.

D) I – 3; II – 6; III – 2; IV – 1; V – 5 VI – 4.

E) I – 1; II – 2; III – 6; IV – 4; V – 5 VI – 3.
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


777) Çənəarxası nahiyəsinin sərhədlərinə aid olmaya anatomik strukturu göstərin.
A) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı

B) Gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstinin əzəlləri

C) Qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

D) Xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin aşağı payı
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


778) Çənəarxası nahiyənin sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

B) Xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı

C) Gicgah sümüyünün məməyəbənzər çıxıntısı

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinsinin aşağı payı

E) Çənənin daxili səthi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


779) Çənəarxası nahiyədə lokalizsiya etmir?
A) Daxili vidacı vena

B) Xarici yuxu arteriyası

C) Daxili yuxu arteriyası

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisi

E) Varton axarı
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286

Tarix: 01.01.2011


780) Çənəarxası nahiyədə lokalizasiya etmir?
A) Üz siniri

B) Xarici yuxu arteriyası

C) Çeynəmə əzələsi

D) Daxili vidacı vena

E) Daxili yuxu arteriyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


781) Çənəarxası nahiyənin infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Yuxarı molyarlar

B) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan yuxarı üçüncü molyar

C) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan aşağı üçüncü molyar

D) Aşağı kəsici dişlər

E) Yuxarı köpək dişləri
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


782) Çənəarxası nahiyənin infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) köpək çuxuru

B) Almacıq nahiyəsi

C) Göz yuvası

D) Gözyuvasıaltı nahiyə

E) Udlaqətrafı nahiyə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


783) Çənəaltı nahiyənin qeyri - odontogen abses olduğu halda daha tez-tez rast gəlinən infeksiyalaşma yolunu göstərin.
A) Otogen

B) Limfogen

C) Hematogen

D) Tonzilogen

E) Rinogen
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


784) Qulaqətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin sərhədlərini təyin edin:

I – yuxarı

II – aşağı

III – ön

IV – arxa

1 – xarici qulaq keçəcəyi və çənənin qalxan şaxəsinin arxa kənarı

2 – çənə cisminin aşağı kənarı

3 – çeynəmə əzələnin ön kənarı

4 – almacıq qövsünün və almacıq sümüyün aşağı kənarı
A) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4

B) I – 1; II – 4; III – 3; IV – 2

C) I – 4; II – 2; III – 3; IV – 1

D) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1

E) I – 4; II – 1; III – 3; IV – 1
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

Tarix: 01.01.2011


785) Uyğunluğu təyin edin:

I – Qulaqətrafı-çeynəmə

II – Çənəarxası nahiyyə

1 – çeynəmə əzələnin ön kənarı

2 – almacıq qövsünün və almacıq sümüyün aşağı kənarı

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 2, 4; II – 1, 3.

B) I – 1, 3; II – 2, 4.

C) I – 1, 4; II – 2, 3.

D) I – 1, 2; II – 3, 4.

E) I – 3, 4; II – 1, 2.
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286

Tarix: 01.01.2011


786) Odontogen ilthabı xəstəliklər hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) Şişəbənzər xəstəliklərə

B) Travmatik proseslərə

C) Spesifik ilthabı xəstəliklərə

D) Distrofik proseslərə

E) Qeyri - spesifik ilthabı xəstəliklərə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 254

Tarix: 01.01.2011


787) Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatına görə odontogen ilthabı xəstəliklər hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) Həzm sistemi xəstəliklərinə

B) İmmun sistem xəstəliklərinə

C) Tənəffüs sistemi xəstəliklərinə

D) Əzələ sistemi xəstəliklərinə

E) Sümük sistemi xəstəliklərinə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 161-182

Tarix: 01.01.2011


788) Odontogen ilthabı xəstəliklər hansı mənşəli ilthabi xəstəliklərə aiddir?
A) İrsi

B) Travmatik zədələnmələr

C) Parazitar

D) Virus


E) Bakterial
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 254-258

Tarix: 01.01.2011


789) Odontogen ilthabı xəstəlikləri əksər hallarda hansı törədicilər yaradır?
A) Aktinomiset

B) Koklar

C) Solğun treponema

D) Kox çöpləri

E) Difteriya çöpü
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-209

Tarix: 01.01.2011


790) Şarqorodskinin kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin təsnifatına görə əsasən çənə sümüklərinin strukturalarını zədələyən xəstəliklərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Kəskin periodontit

B) Odontogen haymorit

C) Kəskin perikoronarit

D) Kəskin periostit

E) Kəskin limfadenit
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180

Tarix: 01.01.2011


791) Kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin Şarqorodski təsnifatına görə əsasən çənə sümüklərinin strukturlarını zədələyən xəstəliklərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Kəskin limfadenit

B) Kəskin periostit

C) Kəskin perikoronarit

D) Kəskin osteomielit

E) Odontogen haymorit
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180

Tarix: 01.01.2011


Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin