Zako n o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro –mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1


Član 6. Nedovoljni postupci obrade ili preradeYüklə 3,37 Mb.
səhifə17/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,37 Mb.
#15935
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

Član 6.

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe tačke 2. ovog člana, sledeće operacije treba smatrati obradom ili preradom koja nije dovoljna da bi proizvod dobio status proizvoda sa poreklom, bez obzira da li su ispunjeni uslovi iz člana 5:

a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vreme prevoza i skladištenja;

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

v) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih materija za prekrivanje;

g) peglanje ili presovanje tekstila;

d) jednostavni postupci bojenja i poliranja;

đ) komišanje, beljenje, delimično ili u celini, poliranje i glaziranje žita i pirinča;

e) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

ž) guljenje, uklanjanje koštica i ljuštenje voća, oraščića i povrća;

z) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;

i) prebiranje, prosejavanje, sortiranje, razvrstavanje, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

j) jednostavno pakovanje u flaše, konzerve, čuture, kesice, sanduke, kutije, učvršćivanje na kartone ili ploče, itd., kao i svi ostali jednostavni postupci pakovanja;

k) dodavanje oznaka, nalepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže;

l) jednostavno mešanje proizvoda, bili oni različiti ili ne;

lj) mešanje šećera sa bilo koji materijalom;

m) jednostavno sklapanje delova kako bi se proizveo celovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na delove;

n) kombinacija dva ili više postupaka navedenih u tačkama od a) do lj);

nj) klanje životinja.

2. Kada se utvrđuje da li je obrada ili prerada izvršena na proizvodu nedovoljna u smislu tačke 1, svi postupci obavljeni na proizvodu u strani ugovornici izvoznici uzeće se u obzir zajedno.Član 7.

Kvalifikaciona jedinica

1. Kvalifikaciona jedinica za primenu odredbi ove konvencije je konkretni proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom kada se roba svrstava primenom nomenklature Harmonizovanog sistema.

Iz tog proizlazi da:

(a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili sklopa elemenata, svrstava u jedan tarifni broj Harmonizovanog sistema, takva celina čini jednu kvalifikacionu jedinicu;

(b) kad se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda svrstanih u isti tarifni broj Harmonizovanog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primene odredbi ove konvencije.

2. Kada se, u skladu sa Osnovnim pravilom 5 Harmonizovanog sistema, ambalaža svrstava zajedno sa proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porekla.Član 8.

Pribor, rezervni delovi i alati

Pribor, rezervni delovi i alati isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su deo normalne opreme i uključeni u njenu cenu ili koji nisu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim delom te opreme, mašine, uređaja ili vozila.Član 9.

Setovi

Setovi, kako su definisani Osnovnim pravilom 3 Harmonizovanog sistema, smatraju se proizvodom sa poreklom, kada sve komponente seta imaju poreklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda sa poreklom i proizvoda bez porekla, smatraće se proizvodom sa poreklom pod uslovom da vrednost proizvoda bez porekla ne premašuje 15% cene seta franko fabrika.Član 10.

Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo da li je neki proizvod sa poreklom, nije potrebno određivati poreklo onoga što je moglo biti korišćeno u njegovoj izradi, kako sledi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(v) mašine i alati;

(g) roba koja ne ulazi niti je namenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.GLAVA III

TERITORIJALNI USLOVI

Član 11.

Načelo teritorijalnosti

1. Osim u slučajevima predviđenim u članu 2. tačka 1. pod (v), članu 3. i tački 3. ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom navedeni u Glavi II moraju biti ispunjeni bez prekida u strani ugovornici izvoznici.

2. Osim u slučajevima predviđenim u članu 3, kada se proizvodi sa poreklom, izvezeni iz strane ugovornice u neku drugu zemlju vrate, moraju se smatrati proizvodima bez porekla, osim kada je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

(a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i

(b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Za sticanje statusa proizvoda sa poreklom u skladu sa uslovima iznetim u Glavi II neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van strane ugovornice izvoznice na materijalima izvezenim iz poslednje strane ugovornice i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:

(a) da su ti materijali u potpunosti dobijeni u strani ugovornici izvoznici ili su pre izvoza prošli obradu ili preradu koja premašuje postupke navedene u članu 6; i

(b) da je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

1) da je ponovno uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala; i

2) da ukupna dodata vrednost ostvarena van strane ugovornice izvoznice primenom odredaba ovog člana ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda sa poreklom.

4. Za potrebe tačke 3, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom izneti u Glavi II neće se primeniti na obradu ili preradu obavljenu van strane ugovornice izvoznice. Ali kada je, u listi u Aneksu II, za određivanje statusa porekla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrednost za sve ugrađene materijale bez porekla, ukupna vrednost materijala bez porekla ugrađenih na teritoriji strane ugovornice izvoznice, zajedno sa ukupnom dodatom vrednošću ostvarenom van ove strane ugovornice uz primenu odredaba ovog člana, ne sme premašiti navedeni procenat.

5. Za potrebe primene odredbi tač. 3. i 4. „ukupna dodata vrednost” znači sve troškove koji nastanu van strane ugovornice izvoznice, uključujući vrednost tamo ugrađenih materijala.

6. Odredbe tač. 3. i 4. neće se primeniti na proizvode koji ne ispunjavaju uslove navedene u listi u Aneksu II ili koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primene opšta odstupanja predviđena članom 5. tačka 2.

7. Odredbe tač. 3. i 4. neće se primenjivati na proizvode koji se svrstavaju u glave 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

8. Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van strane ugovornice izvoznice, treba da bude obavljena po postupku pasivnog oplemenjivanja, ili sličnom postupku.

Član 12.

Direktni transport

1. Povlašćeni tretman predviđen odgovarajućim sporazumom primenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uslove iz ove konvencije, koji se direktno transportuju između ili preko teritorija strana ugovornica sa kojima je moguća kumulacija porekla u skladu sa članom 3. Međutim, proizvodi koji čine jednu jedinstvenu pošiljku mogu se transportovati preko drugih teritorija i mogu se, ako to okolnosti nalažu, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim teritorijama, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja i da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kog postupka namenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi sa poreklom mogu se cevovodima transportovati preko drugih teritorija koje nisu teritorije izvozne i uvozne strane ugovornice.

2. Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz tačke 1. pružiće se carinskim organima strane ugovornice uvoznice podnošenjem:

(a) transportnog dokumenta koji obuhvata put od strane ugovornice izvoznice kroz zemlju tranzita; ili

(b) uverenja izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:

(1) koje sadrži tačan opis proizvoda;

(2) u kome se navodi datum istovara i ponovnog utovara proizvoda i, gde je to moguće, imena brodova ili druge oznake upotrebljenih prevoznih sredstava; i

(3) u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su se proizvodi nalazili u zemlji tranzita; ili

(v) u nedostatku pomenutih, sve druge uverljive dokumente.Član 13.

Izložbe

1. Na proizvode sa poreklom koji se šalju na izložbu u zemlju, osim onih navedenih u članu 3. sa kojima je kumulacija primenljiva i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u stranu ugovornicu, ostvariće olakšice prilikom uvoza u skladu sa odgovarajućim sporazumom pod uslovom da se carinskim organima dokaže:

(a) da je izvoznik poslao te proizvode iz strane ugovornice u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tamo izlagao;

(b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekom licu u drugoj strani ugovornici;

(v) da su proizvodi isporučeni za vreme ili odmah posle izložbe, u stanju u kojem su bili i upućeni na izložbu; i

(g) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišćeni ni za kakvu drugu svrhu osim pokazivanja na izložbi.

2. Dokaz o poreklu mora se izdati ili popuniti u skladu sa odredbama Glave V i predati carinskim organima strane ugovornice uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtevati dodatni dokumentarni dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3. Odredbe tačke 1. primenjuju se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organizuju u privatne svrhe u trgovinama i poslovnim prostorima sa namerom prodaje stranih proizvoda, i za vreme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.GLAVA IV

POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENjA

Član 14.

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

1. Materijali bez porekla koji se koriste u proizvodnji proizvoda sa poreklom u strani ugovornici, za koje je dokaz o poreklu izdat ili popunjen u skladu sa odredbama Glave V, neće u strani ugovornici biti predmet povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz tačke 1. primenjuje se na svaki postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobađenje ili neplaćanje, bilo delimično ili potpuno, carina ili dažbina sa istovetnim učinkom koje se u strani ugovornici izvoznici primenjuju na materijal upotrebljen u proizvodnji, ako se takav povraćaj, oslobađanje ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primenjuje kada se proizvodi dobijeni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće upotrebe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o poreklu mora biti spreman da u svakom trenutku, na zahtev carinskih organa, podnese sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi sa materijalom bez porekla, koji je upotrebljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povraćaj carine i da su sve carine ili dažbine sa istovetnim učinkom koje se primenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe tač. 1 - 3. takođe se primenjuju u vezi sa ambalažom u smislu člana 7. tačka 2, priborom, rezervnim delovima i alatima u smislu člana 8. i proizvodima u setu u smislu člana 9, ako su takvi proizvodi bez porekla.

5. Odredbe tač. 1 - 4. primenjuju se isključivo u vezi sa materijalima one vrste na koji se određeni sporazum primenjuje.

6. (a) Zabrana iz tačke 1. ovog člana neće se primenjivati u bilateralnoj trgovini između jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. sa jednom od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, sa izuzećem Izraela, Farskih ostrva i učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja EU, ako se proizvodi smatraju sa poreklom u izvoznoj ili uvoznoj strani ugovornici bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3.

(b) Zabrana iz tačke 1. ovog člana neće se primenjivati u bilateralnoj trgovini između Egipta, Jordana, Maroka i Tunisa ako se proizvodi smatraju poreklom iz jedne od nevedenih zemalja bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3.

7. Bez obzira na tačku 1, ugovorna strana izvoznica može, osim proizvoda svrstanih u Glave 1 do 24 Harmonizovanog sistema, primenjivati institut povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine ili dažbina sa istovetnim učinkom, koji se primenjuje na materijale bez porekla upotrebljene u proizvodnji proizvoda sa poreklom, u zavisnosti od sledećih odredbi:

(a) stopa carine od 4% ili niža stopa koja je na snazi u strani ugovornici izvoznici, naplaćivaće se za proizvode koji se svrstavaju u glave od 25 do 49 i od 64 do 97 Harmonizovanog sistema;

(b) stopa carine od 8% ili niža stopa koja je na snazi u strani ugovornici izvoznici, naplaćivaće se za proizvode koji se svrstavaju u glave od 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

Odredbe ove tačke neće se primenjivati na strane ugovornice navedene u Aneksu V ovog priloga.

8. Odredbe tačke 7. primenjivaće se do 31. decembra 2012. godine i mogu biti predmet revizije u skladu sa zajedničkim dogovorom.

GLAVA V

DOKAZ O POREKLU

Član 15.

Opšti uslovi

1. Proizvodi sa poreklom iz jedne strane ugovornice će kod uvoza u drugu stranu ugovornicu imati olakšice u okviru određenog sporazuma, ukoliko je podnet jedan od sledećih dokaza o poreklu:

(a) uverenje o kretanju robe EUR.1, čiji uzorak je dat u Aneksu IIIa;

(b) uverenje o kretanju robe EUR-MED, čiji uzorak je dat u Aneksu IIIb;

(v) u slučajevima iz člana 21. tačka 1, izjava (u daljem tekstu: „izjava o poreklu” ili „izjava o poreklu EUR-MED ”), koju izvoznik unosi u fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je reč i tako omogućava njihovu identifikaciju. Tekstovi izjave o poreklu dati su u aneksima IVa i IVb.

2. Bez obzira na tačku 1, proizvodi sa poreklom u smislu ove konvencije, će u slučajevima navedenim u članu 26. imati olakšice u okviru odgovarajućeg sporazuma bez obaveze podnošenja bilo kog od dokaza o poreklu navedenih u tački 1. ovog člana.Član 16.

Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe
EUR.1 ili EUR-MED

1. Uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinski organi strane ugovornice izvoznice na pismeni zahtev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

2. Za tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED i obrazac zahteva, čiji su uzorci dati u Prilozima IIIa i IIIb. Pomenuti obrasci popunjavaju se na jednom od službenih jezika na kojima je zaključen određeni sporazum i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva strane izvoznice. Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezervisanu za tu namenu, bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se horizontalna linija ispod zadnjeg reda opisa, a prazan prostor se precrtava.

3. Izvoznik koji podnosi zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED mora biti spreman da u svako doba na zahtev carinskih organa strane ugovornice izvoznice u kojoj je izdato uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ove konvencije.

4. Ne dovodeći u pitanje odredbe tačke 5. ovog člana, carinski organi strane ugovornice izvoznice izdaće uverenje o kretanju robe EUR.1 u sledećim slučajevima:

(a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

 • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla.

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

 • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih ugovornih strana, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

 • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3, sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla.

(v) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

 • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice ili iz strane ugovornice uvoznice, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od ostalih ugovornih strana, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, ili

 • ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3, sa kojima je kumulacija primenljiva, bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne od strana ugovornica iz člana 3, i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla.

5. Uverenje o kretanju EUR-MED izdaju carinski organi strane ugovornice izvoznice, ukoliko se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz strane ugovornice izvoznice, iz strane ugovornice uvoznice ili iz jedne od ostalih strana ugovornica iz člana 3. sa kojima je kumulacija primenljiva i ukoliko ispunjava ostale zahteve iz ove konvencije, u sledećim slučajevima:

(a) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i: • kumulacija je primenjena sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla, ili

 • proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2, ili

 • proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2.

(b) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. ili iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 1. i

 • kumulacija je primenjena sa materijalima poreklom iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla, ili

 • proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili

 • proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3.

(v) ukoliko su proizvodi izvezeni iz jedne od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. u jednu od strana ugovornica iz člana 3. tačka 2. i

 • kumulacija je primenjena sa materijalima sa poreklom iz jedne ili više ostalih strana ugovornica iz člana 3, pod uslovom da su uverenje EUR-MED ili izjava o poreklu EUR-MED izdati u zemlji porekla, ili

 • proizvodi mogu biti korišćeni u strani ugovornici uvoznici kao materijali u svrhu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz strane ugovornice uvoznice u jednu od ostalih strana ugovornica iz člana 3, ili

 • proizvodi mogu biti ponovo izvezeni iz strane ugovornice uvoznice u jednu od strana ugovornica iz člana 3.

6. Uverenje o kretanju robe EUR-MED u rubrici 7 sadrži jednu od sledećih napomena, na engleskom jeziku:

 • ukoliko je poreklo stečeno primenom kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica:

„CUMULATION APPLIED WITH” …......….(naziv zemlje/zemalja)

 • ukoliko je poreklo stečeno bez primene kumulacije sa materijalima poreklom iz jedne ili više strana ugovornica:

„NO CUMULATION APPLIED”

7. Carinski organi koji izdaju uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED preduzeće sve potrebne korake za proveru porekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ove konvencije. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom. Oni će takođe obezbediti da se obrasci navedeni u tački 2. pravilno popunjavaju. Posebno će proveravati da li je prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.

8. Datum izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED naznačava se u polju 11 uverenja.

9. Uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinski organi i stavljaju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbedi stvarni izvoz.Član 17.

Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe
EUR.1 ili EUR-MED

1. Bez obzira na član 16. tačka 9, uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi, ako:

(a) uverenje nije izdato u vreme izvoza zbog grešaka ili nenamernih propusta ili posebnih okolnosti; ili

(b) ako se carinskim organima dokaže da je uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED bilo izdato, ali pri uvozu nije bilo prihvaćeno zbog tehničkih razloga.

2. Bez obzira na član 16. tačka 9, uverenje o kretanju robe EUR-MED može se izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi i za koje je uverenje o kretanju EUR.1 izdato u vreme izvoza, pod uslovom da je carinskom organu dokazano da su ispunjeni uslovi navedeni u članu 16. stav 5.

3. Za primenu tačke 1. i 2. izvoznik će u svom zahtevu naznačiti vreme i mesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED, te navesti razlog svog zahteva.

4. Carinski organi mogu naknadno izdati uverenje o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED tek nakon što proverom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahteva slažu sa podacima iz odgovarajuće evidencije.

5. Naknadno izdata uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED moraju biti označena sledećom napomenom na engleskom jeziku:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

Uverenja o kretanju EUR-MED izdata naknadno primenom tačke 2. biće podnesena sa sledećom napomenom na engleskom jeziku:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no .......… [datum i vreme izdavanja])”

6. Napomena iz tačke 5. unosi se u rubriku 7 uverenja o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED.Yüklə 3,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin