Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasiYüklə 6,47 Mb.
səhifə1/232
tarix30.12.2021
ölçüsü6,47 Mb.
#20521
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   232


ORTA ƏSR ƏLYAZMALARI VƏ

AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİ

TARİXİ PROBLEMLƏRİ


Ümummilli lider Heydər Əliyevin

anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş


XIII Respublika elmi konfransının

M A T E R İ A L L A R I
(Bakı, 24 may, 2013)

Bakı – “Elm və təhsil” – 2013
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

MƏHƏMMƏD FÜZULİ adına ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU
ORTA ƏSR ƏLYAZMALARI VƏ

AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİ

TARİXİ PROBLEMLƏRİ


Ümummilli Lider Heydər Əliyevin

anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş


XIII Respublika elmi konfransının

M A T E R İ A L L A R I
(Bakı, 24 may, 2013-cü il)

Bakı – “Elm və təhsil” – 2013

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu elmi şurasının 23 yanvar 2013-cü il tarixli 1 №-li iclasının qərarı ilə nəşr edilir.

Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri (Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönü­mü­nə həsr olunmuş XIII Respublika elmi konfransının materialla­rı (Bakı, 24 may 2013-cü il). Bakı: “Elm və təhsil”, 2013, 528 s.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma kitabı xəzinələrin­dən biri sayılır. Burada Azər­bay­can və başqa mü­səl­man xalqlarının elm və mədəniy­yət tarixinə dair 50 mindən artıq müxtəlif çeşidli əl­yaz­ma­lar, arxeoqrafik sənədlər, qədim çap kitabları, əski mət­buat ma­terialları, elektron surətlər, mik­rofilmlər və müasir ədəbiyyat sax­la­nılır.

Əlyazmalar İnstitutunun müasir elmi-tədqiqat mərkəzi kimi tə­şək­külü ümummilli liderimiz, ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. O, yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik mü­nasibəti ilə Azər­bay­can xalqına 29 dekabr 2000-ci il tarixli müraciətində Azər­baycan xalqı­nın dünya sivilizasiyası qarşı­sın­dakı tarixi xid­mətlərini yüksək qiymət­ləndirərək demişdir: «İkinci minilliyin tarixi əyani surətdə göstərir ki, Azərbaycan xalqı dünya mədəniyyə­tin­də öz dəst-xətti ilə seçilən xalq­lar­dan­dır. Keçən iki min il ərzində bəşər sivilizasiyasının ayrıl­maz his­səsi kimi azərbaycanlılar dünya mə­də­niyyəti xəzinə­si­nə sanballı töh­fə­lər vermişlər. Bizim əcdadlarımız ibtidai insa­nın mədəniyyət sahəsində əldə etdiyi bütün nailiy­yət­lərdən fay­da­la­naraq, özünəməxsus zəngin mə­dəni-mənəvi irs yarat­mış­lar. Bunu istər Azərbaycan ərazisində ar­xeo­loji qazıntılar nəticə­sin­də tapılmış abidələr, istərsə də bu gü­nü­müzə qə­dər gəlib çatmış şifahi xalq ədəbiyyatı və yazı­lı ədəbi irsimiz sübut edir».

Hələ 1981-ci ildə H.Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdi­yi vaxtda partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazma­lar Fondunun fəaliy­yə­tinin daha da yaxşılaşdırıl­ması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisə­nin bazası möhkəmləndirilmiş, 1982-ci ildən bu akademik orqan Ba­kı­nın ən gözəl binaların­dan birində yerləşdirilmişdir.

1986-cı ilin oktyabrından yenidənqurma adı ilə bir sıra mü­əs­sisə­lə­rin birləşdirildiyi bir vaxtda SSRİ Nazirlər Soveti Səd­rinin birinci müa­vini H.Əliyevin yaxından iştira­kı və kömək­liyi ilə Respublika Əlyaz­malar Fondunun ba­za­sında Azərbay­can EA Əlyazmalar İnstitutu yara­dılmış­dır.

Nəhayət, 1996-cı ildə Əlyazmalar İnstitutu kollektivinin daha bir ar­zusu həyata keçmiş, Azərbaycan Respublika­sı­nın Pre­zidenti Heydər Əliyevin Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmiş­dir.

Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazma­lar İns­titutunun əməkdaşları ulu öndərimiz, ümummilli liderimiz Heydər Əlirza oğlu Əli­yevin müəssisəmizin tari­xindəki rolunu heç vaxt unutmurlar.Yüklə 6,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   232
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə