AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
Partlayış təhlükəli obyektlərdə təhlükəsizlik qaydalarını pozma 

223.1. Partlayış təhlükəli obyektlərdə və ya partlayış təhlükəli sexlərdə təhlükəsizlik 
qaydalarının pozulması, əgər bu əməl insan ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb ola 
bilərdisə— 
yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
223.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə 
səbəb olduqda— 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 224. 
Partlayıcı,  tez  alışan  maddələrin  və  ya  pirotexniki  məmulatın  uçotu, 
saxlanması, daşınması və istifadə edilməsi qaydalarını pozma 
Partlayıcı, tez alışan maddələrin və ya pirotexniki məmulatın uçotu, saxlanması, daşınması və 
istifadə edilməsi qaydalarını pozma, habelə bu maddələri və məmulatları poçtla və baqajla 
qanunsuz olaraq göndərmə, həmin əməllər ehtiyatsızlıqdan ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə  224‐1.  İkili  təyinatlı  mallardan  (işlərdən,  xidmətlər‐dən,  əqli  fəaliyyətin 
nəticələrindən) istifadə qaydalarını pozma 
Kütləvi  qırğın  silahlarının,  silahların,  hərbi  texnikanın  və  sursatların  yaradılmasında  və 
hazırlanmasında  istifadə  oluna  bilən  ikili  təyinatlı  mallardan  (işlərdən,  xidmətlərdən,  əqli 
fəaliyyətin  nəticələrindən)  sifariş  edilmiş  məqsədlər  üçün  istifadə  olunması  dövlətin  milli 
təhlükəsizliyi və maraqlarına zərər vurduqda — 
üç ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 224-2. İxrac rejimini pozma 
İxrac nəzarətinə düşən malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin), bu 
malların ixracına qadağan və ya məhdudiyyət qoyulmuş dövlətlərə və son istifadəçilərə İxrac 
olunması — 
bir ildən iki İlədək müddətə islah İşləri və ya üç ilədək müddətə azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə 
cəzalandırılır. 
Maddə 225. 
Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma 
225.1. Üzərinə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi vəzifəsi qoyulmuş şəxs 
tərəfindən bu qaydaların pozulması, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır 
və ya ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda— 

yüz manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlığın 
məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 
məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
225.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə 
səbəb olduqda— 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 226. 
Radioaktiv_materiallarla_qanunsuz_davranma'>Radioaktiv materiallarla qanunsuz davranma 
226.1. Radioaktiv materialları qanunsuz əldə etmə, saxlama, istifadə etmə, satma, başqasına 
vermə və ya dağıtma— 
iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
226.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə 
səbəb olduqda— 
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 227. 
Radioaktiv materialları talama və ya hədə‐qorxu ilə tələb etmə 
227.1. Radioaktiv materialları talama və ya hədə-qorxu ilə tələbə etmə— 
min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ildən beş ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
227.2. Eyni əməllər: 
227.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
227.2.2. təqsirkar tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 
227.2.3. həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olmayan zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq 
etmək hədəsi ilə törədildikdə— 
beş ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
227.3. Bu Məcəllənin 227.1 və ya 227.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər: 
227.3.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə
227.3.2. həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmək 
hədəsi ilə törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Maddə 228. 
Qanunsuz_olaraq_odlu_silah,_onun_komplekt_hissələrini,_döyüş_sursatı,_partlayıcı_maddələr_və_qurğular_əldə_etmə'>Qanunsuz  olaraq  odlu  silah,  onun  komplekt  hissələrini,  döyüş  sursatı, 
partlayıcı  maddələr və  qurğular  əldə  etmə,  başqasına  vermə,  satma,  saxlama,  daşıma  və 
gəzdirmə
KM2 
228.1. Qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı (yivsiz odlu ov 
silahı və həmin silah üçün döyüş sursatı istisna olmaqla), partlayıcı maddələr və qurğular əldə 
etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və ya gəzdirmə— 
iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
228.2. Eyni əməllər: 
228.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
228.2.2. təkrar törədildikdə— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
228.3. Bu Məcəllənin 228.1 və ya 228.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər mütəşəkkil 
dəstə tərəfindən törədildikdə— 
beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
228.4. Qanunsuz olaraq qaz silahını, soyuq silahı, o cümlədən tullayıcı silahı əldə etmə, satma 
və ya gəzdirmə, milli geyim ləvazimatı hesab olunan ərazilərdə və ya ovçuluq peşəsi ilə bağlı 
olaraq soyuq silahı gəzdirmə halları istisna olmaqla,— 
yüz altmış saatdan iki yüz saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: Bu maddədə göstərilən əşyaları könüllü surətdə təhvil verən şəxs, əgər onun əməllərində başqa cinayət əməlinin 
tərkibi yoxdursa, cinayət məsuliyyətindən azad edilir. 
Maddə 229. 
Qanunsuz olaraq silah hazırlama 
229.1. Qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatını, partlayıcı 
maddələri və qurğuları hazırlama, habelə odlu silahı təmir etmə— 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
229.2. Eyni əməllər: 
229.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
229.2.2. təkrar törədildikdə— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
229.3. Bu Məcəllənin 229.1 və ya 229.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər mütəşəkkil 
dəstə tərəfindən törədildikdə— 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
229.4. Qanunsuz olaraq qaz silahını, soyuq silahı, o cümlədən tullayıcı silahı hazırlama— 
yüz altmış saatdan iki yüz saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Qeyd: Bu maddədə göstərilən əşyaları könüllü surətdə təhvil verən şəxs, əgər onun əməllərində başqa cinayət tərkibi 
yoxdursa, cinayət məsuliyyətindən azad edilir. 
Maddə 230. 
Odlu silahı diqqətsiz saxlama 
Odlu silahın diqqətsiz saxlanılması ilə yaranmış şərait nəticəsində həmin silahdan başqa 
şəxsin istifadə etməsi ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki 
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 231. 
Silahın, döyüş sursatının, partlayıcı maddələrin  və  qurğuların mühafizəsi 
üzrə vəzifələri lazımınca yerinə yetirməmə 
Odlu silahın, döyüş sursatının, partlayıcı maddələrin və qurğuların mühafizəsi tapşırılmış şəxs 
tərəfindən öz vəzifəsinin lazımınca yerinə yetirilməməsi, onların talanmasına və ya məhv 
edilməsinə, yaxud digər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya 
edilməməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 232. 
Odlu silahı, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri və qurğuları talama və ya 
hədə‐qorxu ilə tələb etmə 
232.1. Odlu silahı, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri və 
qurğuları talama, yaxud hədə-qorxu ilə tələb etmə— 
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
232.2. Eyni əməllər: 
232.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
232.2.2. təkrar törədildikdə; 
232.2.3. şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 
232.2.4. həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olmayan zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq 
etmək hədəsi ilə törədildikdə— 
beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
232.3. Bu Məcəllənin 232.1 və ya 232.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər; 
232.3.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
232.3.2. həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmək 
hədəsi ilə törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla altı ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 

Maddə 233.
 İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu 
cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə 
İctimai qaydanı kobud surətdə pozan və ya hakimiyyət nümayəndəsinin qanuni tələblərinə 
tabe olmamaqla əlaqədar olan, yaxud nəqliyyatın, müəssisə, idarə və təşkilatın normal 
fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olan hərəkətlərin bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsini təşkil 
etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə— 
beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 
eyni müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır. 
Maddə 233-1. Qanunla mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən 
(mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaları qanunsuz olaraq hazırlama, əldə etmə, saxlama, 
daşıma, gəzdirmə, başqasına vermə və ya satma 
233-1.1. Qanunla mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) 
əşyaları qanunsuz olaraq hazırlama, əldə etmə, saxlama, daşıma, gəzdirmə, başqasına vermə 
və ya satma-  
əmlakı müsadirə edilməklə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
233-1.2. Eyni əməllər: 
233-1.2.1. bir qrup şəxs, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya 
cinayətkar birlik tərəfindən törədildikdə; 
233-1.2.2. təkrar törədildikdə; 
233-1.2.3. ağır nəticələrə səbəb olduqda-
əmlakı müsadirə edilməklə beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
Qeyd: qanunla mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyalardan hər hansı birinin 
qanunsuz olaraq hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanması, daşınması, gəzdirilməsi, başqasına verilməsi və ya satılmasına görə 
bu Məcəllənin digər maddələrində məsuliyyət nəzərdə tutulduqda, həmin əmələ bu maddənin qüvvəsi şamil edilmir. 
Maddə 233‐2. Sertifikatlaşdırılmamış rabitə vasitələrinin satışının təşkili 
Qanunvericiliklə sertifikatlaşdırılması tələb olunan rabitə vasitələrinin 
sertifikatlaşdırılmadan satışının təşkili dövlətin və milli təhlükəsizliyin qanunla qorunan 
mənafelərinə mühüm zərər vurduqda – 
min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən 
vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya 
edilməməklə iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 

Maddə 233‐3. Əməliyyat‐axtarış, kəşfiyyat və əks‐kəşfiyyat tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi üçün rabitə müəssisələrinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən zəruri şəraitin 
yaradılmaması 
Əməliyyat‐axtarış, kəşfiyyat və əks‐kəşfiyyat tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün rabitə 
müəssisələrinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən zəruri şəraitin yaradılmaması –
 beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya 
edilməməklə bir ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır. 
26-cı fəsil 
NARKOTİK VASİTƏLƏRİN VƏ PSİXOTROP MADDƏLƏRİN QANUNSUZ
DÖVRİYYƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR CİNAYƏTLƏR 
Maddə 234. 
Qanunsuz_olaraq_narkotik_vasitələri,_psixotrop_maddələri_və_ya_onların_prekursorlarını_hazırlama,_istehsal'>Qanunsuz  olaraq  narkotik  vasitələri,  psixotrop  maddələri  və  ya  onların 
prekursorlarını  hazırlama,  istehsal  etmə,  əldə  etmə,  saxlama,  daşıma,  göndərmə  və  ya 
satma 
234.1. Satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri 
şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə və ya saxlama— 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
234.2. Satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri əldə 
etmə və ya saxlama, hazırlama, istehsal etmə, emal etmə, daşıma, göndərmə, yaxud qanunsuz 
olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri satma— 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
234.3. Narkotik_vasitələrin_və_ya_psixotrop_maddələrin_istehlakı_üçün_tiryəkxanalar_təşkil_etmə_və_ya_saxlama'>Narkotik_vasitələrin_və_ya_psixotrop_maddələrin_istehlakına_təhrik_etmə'>Narkotik_vasitələri,_psixotrop_maddələri_və_ya_onların_prekursorlarını_talama_və_ya_hədə‐qorxu_ilə_tələb_etmə'>Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz hazırlanmasında və 
emalında istifadə etmək məqsədi ilə prekursorları hazırlama, əldə etmə, saxlama, göndərmə, 
daşıma və ya satma — 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 
ilə cəzalandırılır. 
234.4. Bu Məcəllənin 234.2 və 234.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər: 
234.4.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən 
törədildikdə; 
234.4.2. təkrar törədildikdə; 
234.4.3. külli miqdarda törədildikdə— 

əmlakı müsadirə olunmaqla beş ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
234.5. Narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri hazırlamaq üçün istifadə edilən və xüsusi 
nəzarət altında olan xammalın, prekursorların, alətlərin və ya avadanlıqların, habelə narkotik 
vasitələrin , psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını istehsalı, hazırlanması, emalı, 
saxlanması, buraxılması, satılması, bölüşdürülməsi, verilməsi, daşınması, göndərilməsi, əldə 
edilməsi, istifadə edilməsi, idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və ya məhv edilməsi 
qaydalarının, bu qaydalara riayət etməli olan şəxs tərəfindən pozulması— 
iki yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya beş ilədək müddətə müəyyən vəzifə 
tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə üç ilədək 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Qeyd: 
1. Narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını könüllü surətdə təhvil verən və ya narkotik 
vasitələrin, psixotrop maddələrin və ya onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlərin açılmasında və ya 
qarşısının alınmasında, bu əməlləri törətmiş şəxslərin aşkar edilməsində, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın tapılmasında 
fəal iştirak etmiş şəxs cinayət məsuliyyətindən azad edilir. 
2. Bu fəsildə göstərilən narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarı və digər 
miqdarları müvafiq qanunla müəyyən edilir. 
Maddə 235. 
Narkotik  vasitələri,  psixotrop  maddələri  və  ya  onların  prekursorlarını 
talama və ya hədə‐qorxu ilə tələb etmə 
235.1. Narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etmə— 
üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
235.2. Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz hazırlanmasında və 
emalında istifadə etmək məqsədi ilə prekursorları talama və ya hədə qorxu ilə tələb etmə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
235.3. Bu Məcəllənin 235.1 və 235.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər: 
235.3.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
235.3.2. təkrar törədildikdə; 
235.3.3. şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 
235.3.4. həyat və ya sağlamlıq üçün təhlükəli olmayan zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq 
etmək hədəsi ilə törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla altı ildən on ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
235.4. Bu Məcəllənin 235.1—235.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər: 
235.4.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
235.4.2. külli miqdarda törədildikdə; 

235.4.3. həyat və ya sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq 
etmək hədəsi ilə törədildikdə; 
235.4.4. əvvəllər talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etməyə görə iki dəfə və ya daha çox 
məhkum edilmiş şəxs tərəfindən törədildikdə— 
əmlakı müsadirə olunmaqla səkkiz ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır. 
Maddə 236. 
Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakına təhrik etmə 
236.1. Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakına təhrik etmə— 
üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ildən beş ilədək müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
236.2. Eyni hərəkətlər: 
236.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə ; 
236.2.2. təkrar törədildikdə; 
236.2.3. bilə-bilə yetkinlik yaşına çatmayan, iki və ya daha çox şəxs barəsində törədildikdə; 
236.2.4. zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmək hədəsi ilə törədildikdə— 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
236.3. Bu Məcəllənin 236.1 və 236.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər 
ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya başqa ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 237. 
Qanunsuz olaraq tərkibində narkotik maddələr olan bitkiləri kultivasiya 
etmə 
237.1. Qanunsuz olaraq tərkibində narkotik maddələr olan bitkiləri əkmə, yetişdirmə, onları 
(onların hissələrini) toplama, habelə çətənə, xaşxaş növlərini və ya tərkibində narkotik 
maddələr olan digər bitkiləri kultivasiya etmə— 
iki yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan 
məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
237.2. Eyni hərəkətlər: 
237.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
237.2.2. təkrar törədildikdə; 
237.2.3. külli miqdarda törədildikdə — 
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 238. 
Narkotik  vasitələrin  və  ya  psixotrop  maddələrin  istehlakı  üçün 
tiryəkxanalar təşkil etmə və ya saxlama 

238.1. Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakı üçün tiryəkxanalar təşkil 
etmə, saxlama və ya bu məqsədlər üçün binalar vermə — 
dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
238.2. Eyni hərəkətlər: 
238.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
238.2.2. təkrar törədildikdə — 
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
Maddə 239. 
Narkotik  vasitələri  və  psixotrop  maddələri  əldə  etmək  hüququ  verən 
reseptləri tibbi göstəricilər olmadan qanunsuz vermə və ya saxtalaşdırma 
Narkotik vasitələri və psixotrop maddələri əldə etmək hüququ verən reseptləri tibbi 
göstəricilər olmadan qanunsuz vermə və ya saxtalaşdırma— 
üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə ilə cəzalandırılır. 
Maddə 240. 
Güclü  təsir  edən və  ya  zəhərli  maddələrin  satış  məqsədilə  qanunsuz 
dövriyyəsi 
240.1. Narkotik vasitələrə və ya psixotrop maddələrə aid olmayan güclü təsir edən və ya 
zəhərli maddələri satış məqsədi ilə qanunsuz hazırlama, emal etmə, əldə etmə, saxlama, 
daşıma və ya göndərmə, habelə bu maddələri və ya onları hazırlamaq yaxud emal etmək üçün 
avadanlığı qanunsuz satma— 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
240.2. Eyni hərəkətlər: 
240.2.1. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 
240.2.2. təkrar törədildikdə— 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
240.3. Bu Məcəllənin 240.1 və 240.2-ci maddələrində göstərilən əməllər: 
240.3.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
240.3.2. külli miqdarda törədildikdə— 
dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
240.4. Güclü təsir edən və ya zəhərli maddələrin istehsalı, əldə edilməsi, uçotu, saxlanması, 
buraxılması daşınması və ya göndərilməsi qaydalarının pozulması ehtiyatsızlıqdan onların 
talanmasına və ya başqa mühüm ziyan vurulmasına səbəb olduqda— 
iki yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 
iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 
hüququndan məhrum edilməklə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə