Mtt III kurs imtahan sualları Pedaqoji psixologiya fənnindən imtahan suallarıYüklə 27,86 Kb.
səhifə1/5
tarix02.01.2022
ölçüsü27,86 Kb.
#35815
  1   2   3   4   5
MTT-III-kurs


MTT III kurs imtahan sualları

Pedaqoji psixologiya fənnindən imtahan sualları:

 1. Pedaqoji psixologiyanın mövzusu

 2. Pedaqoji psixologiyanın vəzifələri

 3. Pedaqoji psixologiyanın əsas sahələri

 4. Pedaqoji psixologiyanın meydana gəlməsi

 5. Pedaqoji psixologiyanın müasir vəziyyəti

 6. Biogenetik və sosiogenetik cərəyan

 7. Pedaqoji psixologiyanın inkişafına dair psixoloqların konsepsiyaları və nəzəriyyələri

 8. Pedaqoji psixologiyanın metodları

 9. Xarici ölkə psixoloqlarının əsərlərində şəxsiyyətin inkişaf məsələləri

 10. Pedaqoji psixologiyada şəxsiyyətin təşəkkülü və inkişaf məsələləri

 11. Tərbiyə psixologiyası haqqınad ümumi məlumat

 12. Məktəbyaşı dövründə şəxsiyyətin formalaşmasının psixoloji şərtləri

 13. Fəaliyyət insanın bir şəxsiyyət kimi formlaşmasının əsası kimi

 14. Fəaliyyətin əsas növləri haqqında

 15. Formalaşan tələbatlar motivlərin əsas mənnnbəyi kimi

 16. Tərbiyəvi işin üsul və formalarına psixoloji əsasları

 17. Tərbiyəvi işin üsul və formalaşmasına təsir edən amillər

 18. Şagirdlərin kollektivdə tərbiyəsi

 19. Əxlaqi şüur və əxlaqi davranışın formalaşmasının vəhdəti

 20. Çətin uşaqlar onların psixologiyası

 21. Çətin uşaqlarla işin əsas istiqamətləri

 22. Çətin uşaqların pedaqoji baxımsızlıqları və ailə tərbiyəsinin nöqsanları ilə baglılıgı

 23. Tərbiyənin idarə olunması problemləri

24.Ozünü tərbiyə haqqında anlayış

25.Pedaqoji psixologiyanın sahələri

26.Motiv haqqında anlayış

27. Şəxsiyyətin inkişafı və özünütərbiyə

28.Şagırdlərin kollektivdə tərbiyəsi

29. Şagirdin özünü tərbiyəsinin təşkili

30. Qzünütərbiyənin motivləri

31.Təlimin mahiyyəti və qanunauygunlugu

32. Təlim fəaliyyətinin strukturu

33. Təlim psixologiyası pedaqoji psixologiyanın ən mühüm sahələrindən biri kimi

34.Çətin uşaqlarla işin əsas istiqamətləri

35.Qyrənməyə qabillik problemi

36.Formalaşan tələbatlar motivlərin əsas mənbəyi kimi

37.Geridə qalan şagirdlərin psixoloji xüsusiyyətləri

38.Oyrənmənin müvəffəqiyyətinin təmin edən daxili,xarici amillər

39.Tərbiyənin idarə olunması problemləri

40.İnkişafetdirici təlim haqqında

41.Tərbiyəedici təlim haqqında

42.İnsan fəaliyyətinin daxili, xarici və şəxsi mənbələri haqında

43.Tərbiyə və özünü tərbiyə psixologiyası

44. Əxlaqi şüur və əxlaqi davranışınformalaşmasının vəhdəti

45. Müasir dərsə verilən psixoloji tələblər

46. Dərsdə problemli situasiya yaradılması yolları

47. Dərsdə yadda saxlanma təsirlərindən səmərəli istifadə etmənin şərtləri

48. Təlim materialının mənimsənilməsində təkrar-------

49. Oyrənməyə qabillik problemi

50. Təlim və psixi inkişaf haqqında psixoloq fikirləri

51.Tələbatlar haqqında anlayış

52. Təlimin təsnifi və tədris fəaliyyətinin təşkilində onun nəzərə alınması

53.Təlimin fəridləşməsi

54. Tədris işinin sinifdaxili (qrupdaxili) fərdiləşməsi

55. Müasir dərsə verilən psixoloji tələblər

56.Təlimin diferensasiyası

57.Problemli situasiyanın tipləri

58.Düzgün ümumiləşdirmə bacarıgının formalaşdırılması təlim prosesinin optimallaşdırılmasının müasir mühüm şərti

59. Təlimin mahiyyəti və qanunauygunlugu

60 Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı və onların məktəb təcrübəsində tətbiqi.

61.Təlimin texniki vasitələri haqqında anlayış

62.İnkişafetdirici və tərbiyəedici təlim

63.Xarici ölkə psixoloqlarının əsərlərində şəxsiyyətin inkişaf məsələləri

64. Təlim mötivlərin növləri haqqında

65.Təlimdə komputerləşmənin yeri

66.Təlimin fərdiləşməsi

67.Əsas fəaliyyət tipi uşaqlarda şəxsiyyətin formalaşması

68.Pedaqoji psixologiyanın mövzusu

69.Pedaqoji psixologiyanın məqsədi

70.Pedaqoji psixologiyanın vəzifələri

71.Gənc nəslin tərbiyəsində ailənin rolu

72.Pedaqoji psixologiyanın əsas sahələri.

73.Pedaqoji psixologiyanın başqa elmlərlə əlaqəsi

74.Təlim , fəaliyyət və psixi inkişaf haqqında fikriləriniz

75.Təlimin müfəffəqiyyəti üçün psixoloji cəhətdən bir-biri ilə baglı olan amillər nəyi öyrədirlər,kimi öyrədirlər,necə öyrədirlər

76.Şagirdlərin kollektivdə tərbiyəsi

77.Məktəbli şəxsiyyəti və onun formal təsir edən amillərin öyrənilməsi tərbiyə prosesinin idarə edilməsinin mühüm şərti kimi

78.Tələbatlar fəallıgın mənbəyi kimi

79.Oyrənməyə qabilliyin ümumi və xüsusi növləri

80.Təlim motivləri və şagirdlərin tələbatı sahəsinin formalaşması

81.Şəxsiyyətin formalaşmasında mühitin rolu

82.Şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin rolu

83 Pedaqoji psixologiyanın yaş psixologiyası ilə əlaqəsi

84. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin psixoloji əsasları

85. Kollektivdə şagirdlərin tərbiyəsi

86.Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri

87.Pedaqoji fəaliyyət müəllimin peşə fəallıgının əsasıdır

88.Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri

89.Müəlllimin cəmiyyətdə yeri və funksiyaları

90.Müəllimin şəxsiyyəti və ona verilən psixoloji tələblər

91.Müəllimin pedaqoji vərdişləri

92. Müəllimin pedaqoji bacarıqları

93.Müəllim şəxsiyyətinin pedaqoji fəaliyyətdə rolu

94.Pedaqoji psixologiyanın meydana gəlməsi

95.Fəaliyyət və şəxsiyyətin formalaşması

96. Tərbiyə psixologiyası haqqında ümumi məlumat

97.Pedaqoji kollektivə rəhbərlik

98.Pedaqoji kollektiv haqqında

99.Müəllimin qarşılaşdıgı münasibətləri və pedaqojo kollektivdə psixoloji iqlim

100. Dərsin psixoloji təhlili

101. Dərsin psixoloji təhlilinin təxmini sxemi

102.Şagird şəxsiyyətinin psixoloji xarakteristikası

103.Şagird şəxsiyyəti və sinif kollektivinin öyrənilməsi

104.Sinif kollektivinin öyrənilməsi və onun psixoloji –pedaqoji xarakteristikasını tərtib etmək üçün təxmini sxem

105. Müəllimin psixoloji mərifəti

106. Müəllimin qarşılaşdıgı psixoloji çətinliklərin tipləri

107. Gənc müəllimlərin şagirdlərlə ünsiyyətindəki çətinlik

108. Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri

109.Pedaqoji psixologiyanın yaranmasında Uşinskinin rolu

110.Müəllimin pedaqoji fəaliyyətində səmərəliliyinin psixoloji göstəriciləri

111.Pedaqoji ünsiyyətin ümumi xarakteristikası

112.Pedaqoji ünsiyyət üslubu və ustanovka haqqında

113.Müəllimin şagirdlərlə ünsiyyət üslubu,onların qarşılıqlı əlaqəsi

114.Biogenetik cərəyan nümayəndələri fikirləri haqqında

115.Müəllimin dərsdə şagirdlərlə ünsiyyəti zamanı əmələ gələn şərti davranış modelləri

116.Müəllimin pedaqoji mərifəti

117.Şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsir prosesində sosial-nəzarət və sosial normaların rolu

118. Pedaqoji fəaliyyət müəllimin peşə fəallıgının əsasları

119.Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri

120.Pedaqoji fəaliyyətin pedaqoji elmlərin müxtəlif sahələri tərəfindən öyrənilməsi

121.Sosiogenetik cərəyan nümayəndələrinin fikirləri.

122.Əxlaqi şüur və əxlaqi davranışın formalaşmasının vəhdəti.

123.Dərsin psixoloji təhlilinin təxmini sxemi

124.Təlimin diferensiyası

125.Müəllimin şəxsiyyəti və ona verilən psixoloji tələblər

126.Təlimin mahiyyəti haqqında

127.Ozünü tərbiyə psixologiyası

128.Oyrənməyə qabilliyin növləri.

129.Fəaliyyət haqqında anlayış

130.Fəaliyyətin insan həyatında rolu

131.Pedaqoji psixologiyanın uşaq psixologiyası ilə əlaqəsi

132.Pedaqoji psixologiyanın ümumi psixologiya və pedaqogika ilə əlaqəsi

133. Pedaqoji psixologiyanın tədqiqat metodları

134.Şəxsiyyətin formalaşmasında tərbiyənin rolu

135.Biogenetik və sosiogenetik cərəyanların fərqli cəhətləri

136.Tərbiyənin idarə olunması problemi

137.Müasir dərsə verilən psixoloji tələblə:Didaktik vəzifə

138.Dərsdə problemli situasiya yaradılması yolları: obyektiv səbəbləri

139.Dərsdə problemli situasiya yaradılması yolları: subyektiv səbəbləri

140.L.S.Vıqotskinin təlim inkişaf haqqında fikirləri.

141.Çətin uşaqlarla işin əsasları

142.Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı

143.Məktəb təcrübəsində kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı

144Tərbiyənin üsul və vasitələri haqqında

145.Məktəbli şəxsiyyəti və onun formalaşmasına təsir edən amillər

146.Məktəbli şəxsiyyəti və onun formalaşmasına təsir edən amillərin öyrənilməsi tərbiyə prosesinin idarə edilməsinin mühüm şərti kimi

147.Müasir dövrdə pedaqoji psixologiyanın vəzifələri

148.Sosiogenetik və biogenetik cəhətlərin fərqli cəhətləri

149.İnsan həyatında fəaliyyətin rolu150. Şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsir prosesində sosial normaların rolu

Yüklə 27,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə