MÜNDƏRĠcat beynəlxalq münasġBƏTLƏr və ĠQTĠsadġyyatYüklə 2,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/20
tarix01.01.2017
ölçüsü2,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

BEYNƏLXALQ İPƏK YOLU KONFRANSI 16-17 OKTY
ABR
 2015 / NAXÇIV
AN


 
MÜNDƏRĠCAT 
 
BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR VƏ ĠQTĠSADĠYYAT 
 
1. 
Məhərrəmov Saleh

İpək Yolu ticarət əlaqələrinin  Naxçıvanda 
kənd təsərrüfatının  inkişafında təsiri..............................................  10 
2.  Karabulut  Kerem-  Türkiye-Azerbaycan  sosio-ekonomik  ilişkile-
rinin anlamı ve önemi......................................................................  12 
3.  Səbzəliyev  Sifariz-  Azərbaycanda  təşəkkül  tapan  milli  uçot  və 
hesabat sisteminin Beynəlxalq Standartlara transformasiyası........  12 
4.  Hüseynov  Yusif-  Hər  gün  irəliləyən,  yeniliyən  və  yenilənən 
inkişaf  modeli..................................................................................  14 
5.  Ġsayev  Elbrus-  Tarixi  və  müasir  ipək  yolunun  Naxçıvanın 
diplomatik, iqtisadi və mədəni həyatında rolu.................................  14 
6.  Qasımov Cavadxan-  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası: tarixi  ipək 
yolu üzərində inkişaf edən məşğullq potensialı...............................  16 
7.  Mahmudov  Ceyhun-  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  iqtisadiy-
yatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında “Böyük İpək Yolu” 
layihəsi  çərçivəsində  Bakı-Tbilisi-Qars  dəmiryolu  xəttinin 
rolu...................................................................................................  17 
8.  Ġmanova 
Mehriban
Naxçıvan  Muxtar  Respublikasında 
sənayeninin inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri......................
  18 
9.  Nəcəfova  Aynur-  XIX  əsrdə  Naxçıvan  mühitində  Şərq  və  Qərb 
sivilizasiyalarının qarşılıqlı təsiri....................................................  20 
10.  Qasımov Dilsuz
 - 
Qədim "İpək Yolu"nun bərpası reallıqdır..........  21 
11.  Qafarov  Vasif-  Cənubi  Qafqazda  ərazi,  sərhəd  mübahisələri  və 
İstanbul konfransı............................................................................  23 
12.  Həmidov  Mahir-  Müstəqil  Azərbaycan  dövlətinin  siyasətində 
“Yumşaq güc” amili........................................................................  24 
13.  Babanlı YəhyaNaxçıvandan diaspor quruculuğuna doğu...........  25 
14.  Hüseynova Elmira, Babayeva KönülThe image of Nakhchivan 
in travellers’ account…………………………………………...…  27 
15.  Məmmədova  Günel-  Moskva  konfransında  (1921)  Naxçıvanın 
statusu məsələsi................................................................................  28 
16.  Ğaffari  Mehdi,  Mehdi  RoĢdi  Maleki-  Ortancı  yüzyılda  ipek 
yolunun durumu...............................................................................  29 
17.  Dəhəqi Mahmud CəfəriNaxçıvan: ipək yolunda iqtisadiyyat və 
mədəniyyət mübadiləsi mərkəzi...................................................... 
30 
18.  Cahidzadə  Naim
Naxçıvanın  iqtisadi  inkişaf  strategiyasında 
sahibkarlıq mexanizmi.....................................................................
  31 

Beynəlxalq  İpək Yolu  
 
 

19.  Cəfərov  Ġsrafil-  Müstəqillik  dövründə  Azərbaycanda  turizmin 
inkişafı..............................................................................................  33 
20.  Məmmədov  Zakir-  Azərbaycanın  ixrac  potensialının  artırılma-
sında neft strategiyasının rolu.........................................................  35 
21.  Bağırov ĠsmayılMüstəqilliк dövründə Azərbaycan  Respubliкa-
sinda
 
vergilərin yaranması və inкişaf  tarixi...................................  36 
22.  Heydərov  Xəyal-  “Böyük  İpək  Yolu”nun  Naxçıvanın  sahibkar-
lığında rolu......................................................................................  38 
23.  Yunusova  Gülnar-  Beynəlxalq  əlaqələrimizin  inkişafında 
Heydər Əliyev fenomeni (Azərbaycan-Yaponiya əlaqələri əsasın-
da)....................................................................................................  39 
24.  Beybudova  Nurlanə-  Naxçıvan  şəhərinin  İpək  Yolu  ilə  iqtisadi-
mədəni əlaqələri...............................................................................  40 
 
 
TARĠX, ARXEOLOGĠYA VƏ ETNOQRAFĠYA 
 
1.  Hacıyev  Ġsmayıl-  Naxçıvan  Azərbaycanda  dövlətin  yaranması-
nadək  olan  dövrdə  (ən  qədim  zamanlardan  –  e.ə.  IV  minil-
liyədək)............................................................................................  43 
2.  Səfərli FəxrəddinGilançay körpüləri.......................................... 
44 
3.  Qədirzadə  Hacı  Qadir-  V.Qriqoryevin  “Naxçıvan  əyalətinin 
statistik  təsviri”  əsərində  əhalinin  məşğuliyyəti  və  ticarət 
məsələləri.........................................................................................  45 
4.  BaxĢəliyev Vəli, Quliyeva Zeynəb, Rzayeva RuhiyyəYeni yol 
yaşayış yerində arxeoloji araşdırmalar..........................................  46 
5.  ġahverdiyev  Zəhmət-  Çar  Rusiyasının  Naxçıvanda  müstəmlə-
kəçilik  modeli  və  ona  qarşı  mübarizə  tarixindən  (XIX-XX  əsrin 
əvvəlləri)..........................................................................................  47 
6.  Atnur  Ġbrahim  Ethem-  Türk-sovyet  ilişkilerinin  oluşumunda 
Nahçıvan faktoru.............................................................................  48 
7.  ġükürov  Kərim-  Naxçıvanın  demoqrafiya  tarixi  (1920-ci  ildən 
müasir dövrədək).............................................................................  49 
8.  Kazımbəyli  Ġbrahim-  XIX  yüzilliyin  əvvəllərində  İrəvan 
bölgəsində  əhalinin  demoqrafik  vəziyyəti,  yerləşməsi,  etnik 
tərkibi...............................................................................................  50 
9.  Zamanov  Elçin-  XX  yüzilliyin  əvvəllərində  böyük  dövlətlərin 
Cənubi Qafqaz siyasətində Naxçıvan..............................................  50 
10.  Xəlilov  Toğrul-  Naxçıvanın    erkən  tunc  dövrü  abidələrindən  
tapılan  dulusçu məhsullarının xüsusiyyəti və semantikası.............  52 
11.  Orucov  Asəf-  Orta  əsr  Naxçıvan  şəhəri  maddi  mədəniyyətinin 
bəzi xüsusiyyətlərinə dair (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)....................  53 
12.  Əliyev ElvinQarabağlar  kurqanları...........................................  54 
   
 

Tezislər 
 

13.  Abasov A
zər
Erməni vandalları tərəfindən Naxçıvan ərazisində 
dağıdılmış  İpək  yolu  üzərindəki  tarixi  abidələr  və  yaşayış 
məskənləri1(918-1920-ci illərdə)....................................................  55 
14.  Babayev Elvin- Qədim türklər və İpək Yolu...................................  56 
15.  Fərhadov Əli- Qədim İpək yolu və onun uğrunda mübarizə  (VI 
əsr İran-Bizans-Göytürk münasibətləri əsasında)..........................  57 
16.  Süleymanova  Xəyalə-  XVIII  əsrin  ikinci  yarsında  Azərbaycan 
xanlıqlarının Osmanlı imperiyası ilə münasibətləri........................  58 
17.  Zeynalova Xanım- Naxçıvan Səfəvilər dövründə..........................  59 
18.  Кафарзаде  Ламия-  Об  игнорировании  англоязычными 
исследователями  Тюркского  компонента  в  этнополитичес-
кой истории раннесредневекового Азербайджана....................  60 
19.  Abdullayev  Arzu-  Ümumi  dəyərlərə  əsaslanan  vahid  Avropaya 
doğru................................................................................................  62 
20.  Məmmədov 
Emin-  Naxçıvanın  qədim  dövr  tarixinin 
öyrənilməsində Şərur bölgəsinin eneolit dövrü abidələrinin yeri...  63 
21.  Kəlbi
zadə 
Elnur-  Əfşarlar  imperiyası  dövründə  Naxçıvanın 
tarixi-coğrafiyasının bəzi məsələlərinə dair....................................  64 
 
 
COĞRAFĠYA 
 
1.  Bababəyli Nazim- XVI əsr və XIX əsrin əvvəllərində böyük ipək 
yolu  üzərində  Naxçıvan  diyarının  iqtisadi  coğrafi  səciyyəsinə 
dair..................................................................................................  66 
2.  Hacıyev  Sahib-  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasında  orta  dağlıq 
torpaqlarının ekoloji şəraiti............................................................  67 
3.  Qurbanov  Əli,  Bababəyli  Nigar-  Naxçıvan  ərazisindən  keçən 
karvan yollarının fiziki-coğrafi xüsusiyyətlərinə dair.....................  68 
4.  Ġmat  Fatih-  Osmanlı  mənbələrində  Naxçıvanın  sosial-iqtisadi, 
coğrafi vəziyyəti haqqında məlumatlara dair.................................  69 
5.  Quliyeva  Ġlahə-  Talışın  dağ  meşə  landşaftlarının  rekreasiya 
potensialının qiymətləndirilməsi.....................................................  70 
6.  Səfərov  Arif-  Tarixi  İpək  yolu  və  Naxçıvan  MR-in  müasir  kənd 
təsərrüfatının müqayisəli inkişaf tarixindən...................................  73 
7.  Smaqulov  Erbulat,  Ержигитова  А.А-  Город  Сауран  на 
великом шелковом пути…………………………....……………  76 
8.  Yergiqitova Aysulu- Торговая гавань в степи:  город Сауран.  80 
9.  Amanova  ġahnaz-  Acınohur  öndağlığı  və  ona  bitişik  ərazilərin 
landşaftlarının müasir ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi......  81 
10.  Əliyeva ġəfəq- Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində antro-
pogen fəaliyyət nəticəsində təbii landşaftların deqradasiyası
........
  83 

Beynəlxalq  İpək Yolu  
 
 

MƏDƏNĠYYƏT VƏ TƏHSĠL 
1.  Əliyev  Ġsmayıl-  “Divanü-  Lüğat-it-türk”ə  müasir  Azərbaycan 
türkcəsi baxımından bir yanaşma...................................................  85 
2.  Quliyev Əbülfəz- Dialekt coğrafiyası və dialektoloji atlas........... 
86 
3.  Nağısoylu Möhsün- Hacı  Məhəmməd  Naxçıvaninin  elmi-ədəbi 
və kitabşünaslıq  fəaliyyəti  haqqında.............................................  87 
4.  Hüseyni  Səccad-  İpək  yolu  üstə    yeni  Müsəlman  Culfaların 
yaranması haqqında........................................................................  88 
5.  Muradov  Vidadi-  XVIII  –  XX  əsrin  əvvəllərində  Naxçıvan 
diyarında pambıq parça istehsalı...................................................  89 
6.  Mehdiyeva Aytən- Zengilan kız kaleleri....................................... 
90 
7.  Qəhrəmanov  Əli-  Naxçıvanda  teatrın  formalaşması  və 
inkişafında yerli ziyalıların rolu (1905-1920)................................  91 
8.  Əbilova  Zəkiyyə-  Məhəmməd  Əli  Naxçıvaninin  tələbəsinə 
verdiyi icazənamə...........................................................................  92 
9.  Hüseynova  Həcər-  Azərbaycan  dilinin  inkişafında  Heydər 
Əliyevin tarixi  rolu.........................................................................  93 
10.  Ġsmayılov  Məftun-  Elastik  lövhə,  sıxılan   özlü    maye  və  sərt 
divardan  əmələ  gələn  hidro-elastik  sistemə  təsir  edən  hərəkətli 
yükün dinamikası haqqında……………………………………… 
94 
11.  Əliyev  Məftun-  İnformasiya  cəmiyyətinin  formalaşmasında 
elektron universitetin rolu...............................................................  95 
12.  Babayeva  ZərövĢən-  Biologiyanın  tədrisində  multimedialı 
interaktiv dərslərin hazırlanması....................................................  98 
13.  Ġsmayıl Zülfiyyə- İpək yolu üzərində yerləşən Naxçıvan və Şərqi 
Anadolunun dialekt və şivələrində qədim tarixin izləri..................  99 
14.  Muradoğlu Nizami- Əylisdə qədim türk mədəniyyəti................... 
101 
15.  Behbudova Aypara- Naxçıvanda kitabxanaların tarixi................  102 
16.  Orhan  Söyləməz
-
 
İpək  Yolu  üzərində  təhsilin  inkişafının  yeni 
üfiqləri: “Qafqaz” Universitetlər Birliyi........................................  103 
17.  Zülfüqarov RəĢad-
 
Culfa şivələrində təsərrüfat leksikası.............  104 
18.  Zülfüqarova  Sevil-  Naxçıvan    kitabxanaları:  modernləşmə 
yolları axtarışında...........................................................................  105 
19.  Əhmədli  Salatın-  Hüseyn    Cavidin  irsinə  əbədiyaşarlıq 
qazandıran ümummilli lider Heydər  Əliyev..................................  107 
20.  Quliyeva  Fizzə-  Naxçıvanın  qədim  sənət  nümunələrindəki  xaç 
işarələrinin semantik məzmunu......................................................  108 
21.  Cəfərov  Əlvan-  Orxon-Yenisey  abidələrində  işlənən  qoşma  və 
ədatların müasir Azərbaycan dili ilə müqayisəsi............................  109 
22.  Qaibova Ġradə- Azərbaycan milli maddi-mənəvi irsi və Naxçıvan 
xəttatları...........................................................................................  110 
23.  Məmmədov Rza- Genç bireylerde bireycilik ve kolektivzm.......... 
112 

Tezislər 
 

 
 
FĠLOLOGĠYA 
 
1.  Абдуллабекова  Г.Г.-  Гусейн  Джавид  в  польской  тюрко-
логии...............................................................................................  120 
2.  Əliyeva -Kəngərli GülĢən- Qədim türk yurdu ulu Naxçıvan........  121 
3.  Həsənova Sədaqət- Azərbaycan ədəbi dili tarixinin XX yüzilliyin 
II yarısına aid mərhələsində Naxçıvan ədəbi mühitinin söz-ifadə 
yaradıcılığı prosesindəki rolu  (Hüseyn Razi, Müzəffər Nəsirli və 
Validə Hüseynovanın yaradıcılıq örnəkləri əsasında)....................  122 
4.  Əsgərova  Qənirə-  Azərbaycan  ədəbi  dili  tarixində  XX    əsrin  II 
yarısında  Naxçıvan  ədəbi  mühitinin  rolu  (Hüseyn  Razinin 
yaradıcılığı əsasında)......................................................................  123 
5.  Qasımov  Ramiz-  Qədim  və  orta  əsrlər  dövründə  Naxçıvanda 
ədəbiyyatın inkişaf istiqamətləri.....................................................  124 
6.  Əsgərov  Bəxtiyar-  İ.Hüseynovun  "Məhşər"  romanında  tarixi 
şəxsiyyətlərin bədii obrazı..............................................................  126 
7.  Əliyeva Nuray-  Naxçıvan dialektində frazeoloji birləşmələr.......  127 
8.  Nəcəfov  Əzizağa-  Nizaminin  “Xosrov  və  Şirin”  əsərində 
Azərbaycan Atabəyləri....................................................................  128 
9.  Məmmədova  NüĢabə-  Naxçıvanda  ədəbi    inkişaf(1900-2000-ci 
illərdə).............................................................................................  129 
10.  Əliyeva Nurlana-  XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti....................... 
130 
11.  Həsənov Əkrəm- Naxçıvan şairəsi Qönçəbəyim...........................  131 
12.  HəĢimov  Əli-  Naxçıvan  ədəbi  mühitində  tarixi  povest: 
problemlər, perspektivlər, gözləntilər.............................................  132 
13.  Orucova  Aygün-  Muxtariyyət  ərəfəsində  Naxçıvan  “Molla 
Nəsrəddin” jurnalında....................................................................  133 
14.  Nəcəfov  Elxan-  XVII-XVIII    əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatının  epik  
şeir nümunələrində  süjet qaynaqları.............................................  134 
15.  Abuzərli  Anar-  Türk  xalqları  ədəbiyyatşünaslığının  bəzi 
özünəməxsusluqları.........................................................................  136 
16.  Ġsmayılova Nərgiz- Məmməd Səid Ordubadi yaradıcılığına Şərq 
və Qərb kontekstində baxış.............................................................  137 
24.  Səfərova Əfsanə - Naxçıvanda   memarlıq abidələri.....................  112 
25.  Məmmədzadə  Müjkan-  Tələbələrdə  idarəetmə  mədəniyyətinin 
formalaşdırılması pedaqoji problem kimi.......................................  114 
26.  Əliyev  Tahir,  Sultanova  Sevda-  Azərbaycan  kinomatoqrafiya 
sənətinin inkişafında Naxçıvanın coğrafi-təbii imkanlarının rolu..  115 
27.  Ġsmayılova  Zülfiyyə-  Ulu  öndər  Heydər  Əliyev  və  Naxçıvan 
Pedaqoji Texnikumu........................................................................  117 
28.  Məmmədova ġahnaz- İdarəetmə psixologiyası.............................  118 

Beynəlxalq  İpək Yolu  
 
 

17.  Kərimova  Samirə-  Azərbaycanlıların  soyqırımı  bədii  ədəbiy-
yatda................................................................................................  138 
18.  Həsənov  Mehman-  Böyük  ədəbiyyatın  əbədi  karvan  yolunda: 
Cəlil Məmmədquluzadədən Çingiz Aytmatovadək........................ 
139 
19.  Osmanova  Gülnar-  H.Cavidin  “İblis”  əsərində  mifoloji  
düşüncə və ümumbəşəri ideya.........................................................  141 
20.  Zeynalov  Arif-
 
Обучение  русским  фразеологизмам  в 
азербайджанской аудитории…………..………………………  142 
 
 
FOLKLORġÜNASLIQ 
 
1.  Əliyeva-Kəngərli Aybəniz- Naxçıvan folklorunun janr poetikası  144 
2.  Babaxanlı  Gülbəniz-  Azərbaycan  folkloru    Ərtoğrol    Cavidin  
tədqiqatlarında................................................................................  145 
3.  Rzasoy  Seyfəddin-  Nuh  haqqında  əfsanələrin  yayılma  sahələri, 
süjet və obrazları.............................................................................  146 
4.  Kamal Rüstəm- Naxçıvan epik folklorunda hədislərin yeri..........  147 
5.  Babayev Rafiq- Məkanın xüsusi semantikası (Naxçıvan mətnləri 
əsasında).........................................................................................  148 
6.  Rzayev  Firudin-  Naxçıvan  ərazisindəki  prototürk  tayfa 
adlarının yaranmasında qədim türk mifi........................................  149 
7.  ġərifova  Salidə-  Онтологические  связи  эпоса  «Китаби  Деде 
Коркут» с Великим шелковым путем……………………….…  150 
8.  Nemətova  Sədaqət-  Epik  mətnlərin  toplanması  tarixindən 
(Naxçıvan materialları əsasında)....................................................  152 
9.  Qasımova  Fidan-  Naxçıvan  folklor  örnəklərinin  xarakterik 
cəhətləri (Şərur nümunələri əsasında)............................................  153 
10.  Hüseynzadə  Əkrəm-  “Oğuz  Kağan”  dastanında  epik  ənənənin 
özünəməxsusluğu............................................................................  154 
11.  Qaliboğlu 
Elçin 
(Ġmaməliyev)- 
Azərbaycan 
yaradılış 
əfsanələrində  Ucubılıx  (Ucuqulu)  obrazı(Naxçıvan  materialları 
əsasında).........................................................................................  155 
12.  Qəsəbova Ġlhamə- Naxçıvan və Qazax aşıqlarının ortaq və fərqli 
cəhətləri...........................................................................................  156 
13.  Məmmədov  XankiĢi-  “Kitаbi-Dədə  Qоrqud”da  paremioloji 
vahidlər...........................................................................................  157 
14.  Pertovî Tayyibe Rad, YaĢar YeĢim Amaç- Nasreddin hocanın 
ipek yolu  civarındakı ülkelerde halk kültürü üzerindeki etkisinin 
incelenmesi......................................................................................  158 
15.  Əliyeva  ġölə-  Uşaq  folklorunda  sanamalar  və  təkərləmələr 
(Naxçıvan materialları əsasında)....................................................  158 

Tezislər 
 

Yüklə 2,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə