Prešovská UNIVERZITA V prešove pedagogická fakultaYüklə 4,55 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/14
tarix07.01.2017
ölçüsü4,55 Mb.
#4524
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
 
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE  
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybrané aspekty 
komunikačnej dimenzie e-learningu 
 
 
 
doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. 
Mgr. Martina Adamkovičová, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prešov 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recenzovali: 
Dr.h.c prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. 
 
Prof. PaedDr. Martin Bílek, Ph.D. 
 
doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D. 
 
 
Jazyková úprava:  
 
PhDr. Daniela Strömplová 
Grafický návrh obálky:  
Mgr. Jana Migašová, PhD. 
Vydal:  
  Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 
v Prešove 
 
 
© Jana Burgerová a Martina Adamkovičová 
© Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2014 
 
 
ISBN 978-80-555-1146-7 
EAN  9788055511467 

 
PREDHOVOR 
 
„Najväčší komunikačný problém spočíva v tom,  
že nepočúvame ľudí, aby sme im porozumeli.  
Počúvame ich, aby sme im odpovedali“.  
(neznámy autor) 
 
Predmetom vedeckej  monografie sú komunikačné a kooperatívne  aspekty 
vzdelávania s dôrazom na vzdelávanie v prostredí podporovanom informač-
nými a komunikačnými technológiami. Jej obsah, rovnako aj samotný proces 
prípravy  pritom  reflektujú  obe  uvedené  dimenzie,  a to  komunikáciu 
i kooperáciu, v praktickej i teoretickej rovine.  
Tímovú spoluprácu považujeme za nevyhnutnú súčasť života. Univerzitné 
pracoviská,  prostredníctvom  spoločných  pracovných  projektov  a  osobných 
vzťahov, „tímového  ducha“ podporujú a udržiavajú.  Túto myšlienku zdô-
razňuje  aj  skutočnosť,  že  monografia  bola  spracovaná  aj  vďaka  konzultá-
ciám, diskusiám, spoločným pracovným stretnutiam s odborníkmi v jednot-
livých oblastiach vzdelávania, ktorí prispeli svojim profesionálnym aj osob-
nostným vkladom do jej zrodu.  
Veľmi si vážime spoluúčasť odborníkov z českého vysokoškolského pro-
stredia. Našu úprimnú vďaku adresujeme predovšetkým doc. PaedDr. Marti-
ne Maněnovej, Ph.D., Mgr. Dávidovi Bosému, PhD. za pomoc pri štatistic-
kom spracovaní kvantitatívnych dát, PhDr. Monike Bobákovej, PhD. za po-
moc pri distribúcii a vyhodnocovaní osobnostných inventárov NEO FFI. Ďa-
kujeme našim cteným recenzentom, Dr.h.c prof. PaedDr. Gabrielovi Švejdo-
vi, CSc., prof. PaedDr. Martinovi Bílekovi, Ph.D. a doc. PhDr. Ivane Šimo-
novej, Ph.D. za ich postrehy, podnety a pripomienky.  
V neposlednom  rade  ďakujeme  študentom  Pedagogickej  fakulty  Prešov-
skej univerzity v Prešove za ochotu participovať na realizovanom výskume.  
Vďaka  intenzívnemu  virtuálnemu  kontaktu,  prostredníctvom  online  nástro-
jov  Moodle,  ako  aj  osobnému  kontaktu  pri  realizácii  ohniskových  skupín 
a interview, sa nám podarilo priblížiť k sebe nielen profesionálne, ale aj ľud-
sky. Podarilo sa nám „búrať“ hranice učiteľ - študent a budovať novú dimen-
ziu vzťahu.    
V závere  by  sme  rady  vyslovili  neskromné  želanie,  aby  sme  vo  svete, 
v ktorom sme svedkami boja za pravdu, hľadali predovšetkým porozumenie. 
Porozumenie  založené  na  empatickej  komunikácii  a spolupráci  oslobodenej 
od rivality.  
 
autorky 

 
OBSAH 
ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK ......................................................... 6 
ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK .............................................................. 8
 
ÚVOD............................................................................................................... 9 
1
  DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE (DiV) ...................................................... 11 
1.1
 VYMEDZENIE POJMU DiV ............................................................... 11 
1.2
 HISTORICKÝ KONTEXT DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA ....... 12 
1.3
 ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY DiV ........................................... 12 
1.4
 DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE S ELEKTRONICKOU  
   
PODPOROU .......................................................................................... 13 
2
  IKT VO VZDELÁVACOM PROCESE ..................................................... 15 
3
  ELEKTRONICKÉ VZDELÁVANIE, E-LEARNING .............................. 21 
3.1
 SYSTEMATICKÉ VYMEDZENIE E-LEARNINGU ......................... 21 
3.1.1
 Technologické formy e-learningu ................................................. 24 
3.2
 E-LEARNING V STRATEGICKÝCH DOKUMENTOCH EÚ .......... 30 
3.3
 LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS .......................................... 31 
3.3.1
 LMS Moodle ................................................................................... 34 
4
  KOMUNIKÁCIA A KOOPERÁCIA V EDUKAČNOM PROCESE ....... 36 
4.1
 KOMUNIKÁCIA .................................................................................. 36 
4.2
 KOOPERÁCIA ..................................................................................... 39 
4.3
 ONLINE NÁSTROJE PODPORUJÚCE KOMUNIKÁCIU A 
KOOPERÁCIU ...................................................................................... 42 
4.3.1
 Komunikácia a kooperácia v kontexte nástrojov  
   
LMS MOODLE ................................................................................... 48 
5
  OSOBNOSŤ ................................................................................................ 52 
5.1
 VYMEDZENIE POJMU OSOBNOSŤ ................................................. 52 
5.2
 OSOBNOSŤ V KONTEXTE PSYCHOLÓGIE OSOBNOSTI ........... 52 
5.3
 PREHĽAD TEÓRIÍ OSOBNOSTI ....................................................... 53 
6
  KVALITA V KONTEXTE INTEGRÁCIE TECHNOLÓGIÍ 
 
DO VZDELÁVANIA ................................................................................. 60 
6.1
 KVALITA V KONTEXTE E-LEARNINGU ....................................... 61 
7
  VÝSKUM A Z NEHO VYPLÝVAJÚCE ZISTENIA ............................... 67 
7.1
 VÝCHODISKOVÝ STAV DISKUTOVANEJ PROBLEMATIKY ... 67 

 
7.2
 FORMULÁCIA VÝSKUMNÉHO PROBLÉMU, VÝSKUMNÝCH 
CIEĽOV, HYPOTÉZ A ÚLOH VÝSKUMU ....................................... 68 
7.3
 METODOLÓGIA VÝSKUMU ............................................................ 71 
7.3.1
 Pedagogický experiment ................................................................ 72 
7.3.2
 Kvantitatívna analýza špecifických nástrojov LMS Moodle .... 76 
7.3.3
 Ohniskové skupiny ......................................................................... 76 
7.3.4
 Interview ......................................................................................... 77 
7.3.5
 Spracovanie dát .............................................................................. 77 
7.3.6
 Výskumná  vzorka ......................................................................... 77 
7.3.7
 Etapy výskumu ............................................................................... 78 
7.4
 VÝSLEDKY KVANTITATÍVNEHO VÝSKUMU ............................. 79 
7.4.1
 Výsledky pedagogického experimentu ......................................... 79 
7.4.2
 Výsledky kvantitatívnej analýzy špecifických 
 
 
 nástrojov LMS Moode..................................................................98 
7.5
 VÝSLEDKY KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU ............................. 100 
7.5.1
 Výskumná správa z ohniskových skupín................................... 101 
7.5.2
 Výskumná správa z pološtruktúrovaných interview ............... 107 
7.5.2.1
  „Amatérske LMS“ .................................................................. 108 
7.5.2.2
  Moodle „bez očakávaní“ ........................................................ 114 
7.5.2.3
  Komunikácia ........................................................................... 116 
7.5.2.4
  Spolupráca .............................................................................. 120 
7.6
 
ZHRNUTIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU, 
 
   
NAŠE ODPORÚČANIA ..................................................................... 123 
ZÁVER .......................................................................................................... 128
 
RESUMÉ ....................................................................................................... 129
 
SUMMARY .................................................................................................. 130
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ........................................ 131
 
PRÍLOHY...................................................................................................... 140

 
ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK  
ZOZNAM OBRÁZKOV 
Obrázok 1  Typológia využitia IKT v primárnej škole................................. 19 
Obrázok 2  E-learning = technology-based learning .................................... 22 
Obrázok 3  E-learning = web-based learning = online learning ................... 22 
Obrázok 4  Formy e-learningu ...................................................................... 23 
Obrázok 5  Vývoj foriem elektronického vzdelávania ................................. 24 
Obrázok 6  Možnosti pripojenia k LMS v praxi ........................................... 26 
Obrázok 7  Možnosti kombinácie nástrojov pre tvorbu kombinovaných 
študijných programov, kombinovaných predmetov .................. 28 
Obrázok 8  Vzťah extroverzie - introverzie a stability - lability .................. 57 
Obrázok 9  Charakteristiky osobnostných faktorov Big Five ...................... 58 
 
ZOZNAM GRAFOV 
Graf 1 
Výsledky pretestu u kontrolnej a experimentálnej skupiny 
študentov ........................................................................................ 80 
Graf 2 
Kontrolná a experimentálna skupina - dimenzia Neuroticizmus/ 
Emocionalita .................................................................................. 82
 
Graf 3 
Kontrolná a experimentálna skupina - dimenzia Extraverzia ........ 83 
Graf 4 
Kontrolná a experimentálna skupina - dimenzia Otvorenosť ........ 83 
Graf 5 
Kontrolná a experimentálna skupina - dimenzia Prívetivosť ........ 84 
Graf 6 
Kontrolná a experimentálna skupina - dimenzia Svedomitosť ..... 84 
Graf 7 
Hodnotenie oblasti: Dostupnosť učiteľa ........................................ 89 
Graf 8 
Hodnotenie oblasti: Komunikácia s učiteľom ............................... 89 
Graf 9 
Hodnotenie oblasti: Diskusia ......................................................... 90
 
Graf 10 
Hodnotenie oblasti: Spolupráca ..................................................... 90 
Graf 11 
Výsledky položky: Učiteľ je zapálený pre svoj predmet............... 91 
Graf 12 
Výsledky položky: Učiteľ vie motivovať študentov ..................... 92 
Graf 13 
Výsledky položky: Učiteľ na vyučovaní vytvára príjemnú 
atmosféru ........................................................................................ 92 
Graf 14 
Výsledky položky: Učiteľ na vyučovaní aktivizuje študujúcich ... 93 
Graf 15 
Výsledky položky: Učiteľ má dobrý vzťah k študentom .............. 93 
Graf 16 
Početnosť  prístupov do kurzu - experimentálna skupina ............. 99 
Graf 17 
Početnosť prístupov do kurzu - kontrolná skupina ........................ 99 
Graf 18 
Počet prístupov  ku špecifickým nástrojom e-learningového 
kurzu............................................. ............................................... 100
 

 
ZOZNAM TABULIEK 
Tabuľka 1  Využívanie LMS na pedagogických fakultách slovenských 
VŠ...............................................................................................33 
Tabuľka 2  Typy komunikácie v e-learningu ............................................... 38 
Tabuľka 3  Nástroje podporujúce spoluprácu a komunikáciu ...................... 43 
Tabuľka 4  Možnosti využitia synchrónnej a asynchrónnej komunikácie ... 43 
Tabuľka 5  Reliabilita dotazníka ................................................................... 75 
Tabuľka 6  Etapy výskumu ........................................................................... 78 
Tabuľka 7  Popisné charakteristiky - vstupný vedomostný test ................... 79 
Tabuľka 8  Porovnanie - vstupné vedomostné testy ..................................... 80 
Tabuľka 9  Popisné charakteristiky: kontrolná skupina typológia 
osobnosti................................................... ................................. 81
 
Tabuľka 10  Popisné charakteristiky: experimentálna skupina typológia 
osobnosti ..................................................................................... 81
 
Tabuľka 11  Kontrolná a experimentálna skupina - t-test .............................. 81 
Tabuľka 12  Popisné charakteristiky sledovaných oblastí: kontrolná 
skupina..................... .................................................................. 85
 
Tabuľka 13  Popisné charakteristiky sledovaných oblastí: experimentálna 
skupina ....................................................................................... 86
 
Tabuľka 14  Popisné charakteristiky indexu celkovej spokojnosti: kontrolná 
skupina ....................................................................................... 86
 
Tabuľka 15  Popisné charakteristiky indexu celkovej spokojnosti: 
experimentálna skupina .............................................................. 86 
Tabuľka 16   Kontrolná a experimentálna skupina - t-test 
 
 
a Mann-Whitney test .................................................................. 88 
Tabuľka 17  Korelačná tabuľka indexov Diskusia a Spolupráca ................... 94 
Tabuľka 18  Korelačná tabuľka indexov Dostupnosť učiteľa  
 
a Komunikácia s učiteľom ......................................................... 95
 
Tabuľka 19  Korelačná tabuľka indexov Extraverzia a Spolupráca............... 96 
Tabuľka 20  Korelačná tabuľka indexov Neuroticizmus/Emocionalita  
 
a Komunikácia s učiteľom ......................................................... 97
 
Tabuľka 21  Popisné charakteristiky - počet prístupov do e-learnigového 
kurzu ........................................................................................... 98
 
Tabuľka 22  Výsledky t-testu a Mann-Whitney testu pre H1
0
 ....................... 98
 
 

 
ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK  
CBT 
 
Computer-Based Training 
CD 
 
Compact Disc 
CD-ROM 
 
Compact Disc Read - Only Memory 
CMS 
 
Content Management Systems 
CPS 
Customer - Process - Supplier 
DiV 
 
Dištančné vzdelávanie 
DVD-ROM   
Digital versatile Disc Read - Only Memory 
EKP 
 
Enterpise Knowledge PlatformTM 
ELMS 
 
Enterprise Learning Management System 
EÚ 
 
Európska únia 
FA 
 
Frequelnty Asked Questions 
GNU (GPL)  
General Public Licence 
GPS 
 
Global Positioning System 
IKT 
 
Informačné a komunikačné technológie 
IPO 
 
Input - Process - Output 
ISDN 
 
Integrated Services Digital Network 
LCMS 
 
Learning Content Management System 
LMS 
 
Learning Management System 
MEMS 
 
Micro Electro Mechanical System 
NEO-FFI 
Neo Five Factor Inventory = Neo päťfaktorový osobnostný 
inventár 
PDA 
 
Personal Digital Asistent 
RFID 
 
Radio Frequency Identification 
UMPC 
 
Ultra Mobile Personal Computer 
USB 
 
Universal Serial Bus 
VLE 
 
Virtual Learning Environment 
WBT 
 
Web-Based Training 
WWW 
 
World  Wide Web 


ÚVOD 
Vplyv  IKT  a internetu  na  súčasnú  spoločnosť,  vzdelávací systém  nevyní-
majúc, možno označiť ako fenomenálny.  
V odborných diskurzoch zaznievajú na implementáciu nových technológií 
do výučby odlišné názory. Na jednej strane sa stretávame s podporou integ-
rácie informačných a komunikačných technológií do vzdelávania, a naopak, 
zaznievajú aj názory, ktoré k ich masívnemu využívaniu vo vzdelávaní pri-
stupujú opatrne, ba až skepticky. 
V kontexte  voľby  implementácie  informačných a  komunikačných  techno-
lógií do vzdelávania, musíme byť schopní zadefinovať a popísať cieľ, napl-
nenie ktorého budeme distribúciou obsahu sledovať, rovnako ako mať jasnú 
predstavu  o systémoch,  ktorými  bude  distribúcia  realizovaná.  V peda-
gogickom ponímaní nejde teda iba o rozhodnutie z pohľadu voľby technoló-
gií, ale aj o zohľadnenie podmienok a kontextu, v akých sa bude elektronické 
vzdelávanie  realizovať.  Aby  nám  zvolené  vzdelávacie  stratégie  pomáha-
li dosahovať  vytýčené  ciele,  pokladáme  za  nevyhnutnosť  tieto  podmienky 
poznať a relevantným kontextom porozumieť.  
Nami  realizovaný výskum sme preto situovali do integrovaného výučbo-
vého prostredia LMS Moodle a pokúsili sme sa objasniť dimenziu komuni-
kácie  a kooperácie,  podporovanú  prostredníctvom  špecifických  nástrojov 
LMS Moodle z niekoľkých dôvodov.  
V prvom  rade  sme  pri  voľbe  výskumného  problému  reflektovali  aktuál-
nosť  témy,  ktorá  je  v ukotvená  v  legislatívnom  prostredí  určujúcom  smero-
vanie výchovy a vzdelávania na Slovensku (legislatíva EU - Lisabonská stra-
tégiaAkčný plán  eEurope 2005, protokol  e-learning,  zákon  č. 245/2008 Z. 
z., tzv. školský zákonzákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávanízá-
kon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancochzákon č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školáchMilénium - národný program výchovy a vzdelávania
projekty InfovekDIGIPÉDIA 2020 - koncepcia informatizácie rezortu škol-
stva a z nej vyplývajúce stratégie, akčné plány a projekty.  
V  uvedených  dokumentoch  opakovane  rezonujú  pojmy  ako  celoživotné 
vzdelávanie,  kľúčové  kompetencie  (medzi  nimi  digitálne  kompetencie),  in-
formačná gramotnosť, využívanie informačných a komunikačných technoló-
gií vo vzdelávaní. 
V druhom rade sme považovali za zaujímavé poodhaliť vnímanie využitia 
nových technológií vo výučbe z pohľadu Y generácie, ktorá je považovaná za 
technologicky zdatnú a otvorenú prijímaniu „e-noviniek“ vo vzdelávaní. Na 
e-learning sme sa vo výskume zamerali ako na vzdelávanie, prinášajúce nové 
možnosti  komunikácie  a kooperácie  prostredníctvom  systému  na  riadenie 

10 
výučby  Moodle.  V neposlednom  rade  voľbu  skúmanej  oblasti  ovplyvnili 
skúsenosti  Pedagogickej  fakulty  Prešovskej  Univerzity  v  Prešove  v   imple-
mentácii e-learningu do výučby, ako aj osobné preferencie autoriek predkla-
danej monografie a ich záujem o sociálne aspekty online vzdelávania. Meto-
dológia výskumu bola ovplyvnená absenciou výskumov, ktoré by k proble-
matike komunikácie a kooperácie v e-learningu pristupovali z hľadiska kva-
lity. 
Ambíciou  nami  predkladanej  monografie  bola  analýza  komunikačnej 
a kooperačnej  dimenzie  e-learningu  -  konkrétnych  nástrojov  LMS  Moodle 
podporujúcich  komunikáciu  a kooperáciu  (Chat,  Diskusné  fórum,  Správy 
a Wiki)  a  skúmanie  ich  vplyvu  na  subjektívne  hodnotenie  e-learningového 
kurzu z pohľadu študentov.  
Zaujímalo  nás,  aký  bude  pohľad  študentov  na  špecifické  nástroje  LMS 
Moodle, do akej miery prejavia ochotu komunikovať a kooperovať prostred-
níctvom týchto nástrojov. Budú ich vnímať ako bariéru, či ako podporu elek-
tronického vzdelávania?  Pristupujú ku online technológiám,  ako tvrdia nie-
ktorí kritici, iba ako ku potenciálnemu zdroju zábavy, voľnočasovému vyži-
tiu  a vo  vzdelávaní  sa  uspokoja  nanajvýš  tak  so stiahnutím  elektronických 
študijných textov a mailovým odovzdaním zadaných úloh?  
V rámci predkladanej monografie sa v úvode venujeme problematike diš-
tančného vzdelávania a e-learningu, oblasťou nášho záujmu je komunikácia 
a kooperácia s dôrazom na ich podporu v prostredí LMS Moodle v kontexte 
základných  dimenzií  psychológie  osobnosti  s dôrazom  na  osobnostné  cha-
rakteristiky.  Teoretické  východiská  sme  spracovali  v kontexte  najnovších 
vedeckých poznatkov publikovaných v odborných prácach autorov (Zounek, 
Klement, Drlík a kol., Wright, Mareš, Mitlzlaff, Reddi, Tinio, Catana, Nistro, 
Slotte, Alfadly a i.).  
Ťažisko našej práce je v predloženom výskume, v ktorom sme k skúmanej 
problematike  pristupovali  v rámci  zmiešaného  dizajnu  výskumu,  ktorý  nám 
umožnil  kombináciu  prístupov  (kvalitatívneho i  kvantitatívneho)  a interpre-
táciu  výskumných zistení  v širších  súvislostiach.  V empirickej  časti  rozpra-
covávame dizajn výskumného projektu, s dôrazom na podrobný popis meto-
dológie  výskumu.  Zber  dát  sme  realizovali  prostredníctvom  metód  kvalita-
tívneho výskumu (ohniskové skupiny a hĺbkové interview) a ako hlavnú  me-
tódu kvantitatívnej časti výskumu sme zvolili pedagogický experiment. 
Výsledky výskumu v rámci kvalitatívneho i kvantitatívneho prístupu inter-
pretujeme samostatne, súhrnnú interpretáciu najvýznamnejších výskumných 
zistení reflektujeme v záveroch z výskumu, reflektujúcich aj potreby praxe. 

11 


Yüklə 4,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə