Tibet'li bir rahip olarak bilinen ünlü Lobsang Rampa'­Yüklə 6,06 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/19
tarix09.04.2020
ölçüsü6,06 Mb.
#30802
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Lobsang Rampa - Antiklerin Mağarası
Bes Zihin, 37-48, 469963, Kindî ve Felsefesi[980]-sayfalar-1-5,9-10,119-127, lobsang rampa Üçüncü Göz, 016, 37-48, 438874245-Dv, dimdikemeksiz pelin

Sevgili  Okuyucular, 
Tibet'li  bir  rahip  olarak  bilinen  ünlü  Lobsang  Rampa'­
nın,  Tibet'teki  yaşamını  ve  okült  eğitimini  konu  alan  bir 
dizinin  ilk  kitabı 
ile  sizlerle  yeniden  buluşmaktan  mutluluk 
duymaktayız. 
Bu  eserin  ardı  sıra,  Lobsang  Rampa'nın  birkaç  eserini 
de  yayına  hazırlamaktayız.  Birbirini tamamlayan bu kitapla­
rın içeriği:  Rampa'nın, okültizmin önemli merkezi olan Tibet 
ıııabctlerinde,.(inisiyatik) özel eğitimler  sonucunda  elde et­
miş olduğu bilgilerinden meydana gelmiştir. 
Rampa,  bu deneyimlerini içtenlikle ve  coşkuyla paylaş­
maktadır.  Sade ve akıcı bir anlatımla,  gizli bilgileri,  herkesin 
anlayabileceği bir düzeyde  gözler  önüne  sermektedir! ... 
Bu  kitapta  okuyacaklarınız,  ruhsal  bilgisi  olmayanlarca 
biraz  fantastik  karşılanabilir.  Fakat  Rampa,  bunun  böyle  ol­
madığını  anlaşılır  bir  cümle  ile ortaya  koymuştur: 
·· 
Bu  kitap,  Hayatm  Kanunları 'na  çok sıkı  bir  bağlılık­
la elde edilmiş güçlerin ve  Tibet'in daha biiyük Lama manas­
ıırlarından seçilmiş  çalışmaların ve  uzun  hir  hayatın meyve­
sidiı: 
·· 
Onbir  Yayınları  olarak,  nitelikli  eserleri  seçip  sizlere 
sunmak  temel  prensibimizdir.  Öğretici  ve  varlığı  geliştirici 
bilgiler  içeren bu  kitabı,  zevkle  okuyacağınızı  umuyoruz .... 
Sevgi !erim izle, 
Metin Albasan 
ONBİR YAYINLARI 

ANTİKLERİN 
MAGARASI 
Tibetli  Dr. 
Lama 
LOBSANG RAMPA 
ONBİR  YAYINLARI 

ONBİR  YAYINLARI 
ANTİKLERiN  MAGARASI 
Lobsang  Rampa 
THE CAVE  OF THE ANCIENTS 
©Bu  kitabın  tüm  yayın  hakları  ONBIR  YAYINLARl'na aittir. 
ONBİR YAYINLARI 
Yayın  Dağıtım  Reklam  Prodüksiyon  T ic. 
Emekyemez  Mah. Okçu  Musa  Cad.  Tutsak sok.  No: 
!6/ 1 0  
Karaköy  - ISTANBUL 
Tel: 
021 2  238 67 81 
Faks: 
021 2  237  16 30 
e-mail:  onbiryayinlari@mynet.com 
metinalbasan@hotmail.com 
ISBN: 
978-9944-180-08-5 
Yayın  Yönetmeni  :  Mehmet ALBASAN 
Kitap  Editörü 
:  Metin ALBASAN 
Çeviren 
:  Yüksel AKÇİL 
Kapak  Tasarım 
:  Derya  DİBLEN 
Dizgi 
· 
ONBIR  YAYINLARI 
Baskı 
• 
Barış Matbaa Mücellit 
Tel: 
(02 1 2) 674 85 28 
Birinci Baskı: Aralık 2007 

ÖN SÖZ 
Bu, okült hakkında ve  insanın güçleri hakkında bir kitap­
tır.  Bu, 
''yabancı kelimelerin " 
olmadığı,  Sanskritçenin  olma­
d ığı, ölü dil lerin  hiç  olmadığı, sade  bir kitaptır.  Normal  insan 
nesne leri  BİL M EK  ister.  Normal  yazarların  bile  anlamadığı 
kel imeleri tahmin etmek istemez!  Eğer bir yazar  işini bil iyor­
sa,  yabancı  bir  d i l   kullanarak  bilgi  eksikl iğini  gizlemeksizin 
İngi l izce yazabi l ir. 
Çok  fazla  insan  anlamsız  sözcüklerde  tak ı l ır.  Hayatın 
Kanun ları basittir.  Sahte dinlerle ya da esrarengiz mezhepler­
le giydirilmeye hiç gerek yoktur.  Ne  de 
"kehanet vahiy/erin­
den "  
herhangi  birini  suçlamaya  gerek  vardır.  Eğer  HER­
HANGİ  BİRİ, 
onlar  için çal ışırsa aynı 
"vahiyleri" 
alabil ir. 
Ne  cennetin  anahtarlarını  el inde  tutan  bir din  vardır,  ne 
de  ayakkabılarını çıkarmak yerine,  başında şapkasıyla kilise­
ye  girdiği  için  bir  kişi sonsuza kadar lanetlenmeyecektir.  Ti­
bet'te  Lama  manastır girişleri: 
"Bin Keşiş,  Bin Din " 
yazıtını 
taşır.  Son Çağrı geldiği zaman elde edeceğin; ya 
"Senden Bek­
lenildiği Gibi Davran " 
sözünü  kucaklamak ya  da 
"Arzu etti­
ğine inanmakt1r " 
Bazı ları  için  içsel  bilgi; sadece  bu  ya  da  şu  mezhebe  ka­
tı larak  veya  gerçek  bir  abone lik  ücreti  ödeyerek  elde  edi-


"ANTİKLERİN  MAGARASI " 
lebi lir,  der.  Hayatın  Kanun ları  ise, 
"Ara 
ve 
Bulacaksın " 
der. 
Bu  kitap,  Hayatın  Kanunlarına  çok sıkı  bir  bağl ı l ıkla  el­
de ed ilmiş güçlerin  ve Tibet'in daha  büyük  Lama manastırla­
rından  seçi lmiş çal ışmaların  ve  uzun  bir hayatın  meyvesid ir. 
Bu,  eski  Antikler  tarafından  öğreti lmiş  bilgidir.  Mısır  Pira­
mitleri'nde, And  Dağları'nın Yüksek Tapınaklarında  ve dün­
yadaki  Okült  bilginin  en  büyük  deposunda,  Tibet'in  Dağla­
rı'nda yazılmıştır. 
T. 
LOBSANG  RAMPA 


BÖLÜM  BİR 
Gece  ı l ık,  tatlı  ve  yılın  bu  zamanı  için  alışılmadık dere­
cede  sıcaktı.  Rüzgarsız  havada  yavaşça  yükselen  tütsünün 
hoş  kokusu,  ruhsal  durumumuzu  sakinleştiriverdi.  Daha  u­
zaklarda güneş,  H imalayaların yüksek zirvelerinin ard ında a­
lev l i   bir i htişamla,  sanki  gelecek  gün lerde  Tibet'i  sırı lsıklam 
edecek  kanın  bir uyarısıyla.  karla  giyd iri lmiş dağ zirve lerini 
kan  kırmızısı bir renge  boyayarak  batıyordu. 
Uzayan  gölgeler  Potala'nın  ikiz  zirvelerinden  ve  bizim 
Chakpori'den  yavaşça  Lhasa  şehrine  doğru  süründü.  Aşağı­
m ızda, sağ tarafta,  H indistan'dan gelen gecikmiş bir tac ir ker­
van ı,  yönünü  Pargo  Kal ing'e  ya  da  Batı  kapısına  çev irdi.  En 
gerideki  sofu  hacılar,  h ızla yaklaşan  gecen in  kad ife  karanl ı­
ğına yakalanmış olmaktan  korkuyorlarm ış gibi, Lingkor yo lu 
turlarında yersiz bir telaşla h ızland ılar. 
The  Kyi  Chu  ya  da  Mutlu  Nehir,  den ize  uzanan  sonsuz 
yolculuğunda  biten  gün  için  hediye  olarak  parlak  ışık  yansı­
lamaları  fı rlatarak,  neşey le  aktı.  Lhasa  şehri. yağ  kand illeri ­
nin altın ışıltı larıy la parl ıyordu. Günün sonunda Potala yak ın­
larından  notaları  vadi  boyunca yuvarlanan  ve yankı lanan.  ka­
ya  yüzeylerinden  seken  ve  değişen  ses  rengiyle  hiıe 
dönen 


"ANTİKLERİN 
MAGARASI ,,  
b i r  troınpet sesi  duyuldu. 
Bild ik sahneyi  seyrettim.  Potala "daki gi.ini.in  kapanışında 
baştan  sona. her dereceden  keşişin  işlerine koşuştururken  gö­
ri.indi.iklcri  binlerce  pencerey i  seyrettim .  Dev  binaların  tepe­
si nde. altın li.irbelerin yanında tek  bir şekil, yalnız ve uzaklara 
bakarak  durdu.  Güneşin  son  ışıkları,  dağ  bölgelerinden  aşa­
ğıya  batarken  tekrar  bir  trompet  duyuldu  ve  dinsel  şarkının 
derin  sesi,  aşağıdaki  Tapınaktan  yükseldi.  l şığın  son  izleri 
hızla  soldu.  Gökyüzündeki yı ldızlar hızla,  mor bir zemin üze­
rine konulan  mücevherlerin  parlakl ığına kavuştu.  B i r  meteor 
gökyüzünü  baştan  sona geçerek  parladı  ve  bir sigara  dumanı  ' 
gibi  yeryüzüne  düşmeden  önce,  son  ateşin  görkemli  bir pat­
lamasıyla birden alevlend i. 
"Güzel  bir gece  Lobsang.' " 
ded i,  sevi len  bir  ses.  Lama 
M ingyar Dondup'u setam lamak  için çev iklikle ayaklarım ı n  ü­
zerine  yüksel irken, 
"Güzel bir gece gerçekten " 
d iyerek  kar­
şılık  verdim.  Bir duvarın  kenarına  oturdu  ve  ben imde  otur­
mam ı  isted i .   Yukarıyı  i şaret  ederek, 
"O  insanlarm farkmda 
n11sın?  Senin  ve  benim  benzediftimiz  o  insanlarm farkmda 
mısın? " 
Onu,  aptalca  seyrettim.  Gökyüzündeki  y ı ldızlara 
nasıl  benzeyebi l irdim? Lama.  asi l  başıyla  ve  yakışıkl ı l ığıyla 
büyük  bir adamd ı. Yine de  o,  bir y ı ldız  koleksiyonuna  ben­
zemiyordu!  Şaşkın  ifademe  güldü. 
"Tam  olarak  öyle  Lob­
sang,  tam  olarak  öyle " 
d iyerek  gülümsedi.  Şeyler,  daima 
göründükleri  gibi  değildirler,  demek  isted im.  Eğer,  bütün 
Lhasa  Vadisini  dolduracak  büyüklükte 
"Om.' Ma-ni pad-me 
Hum " 
yazarsan,  insanlar onu okuyamayacaktı.  Bu,  onlar  için 
anlaşı lamayacak  kadar  büyük  olacaktır.  Durdu  ve  aç ıkla­
masını takip ettiğimden  em in olmak  için  bana  baktı  ve sonra 
devam  etti : 
"Aynı şekilde yıldızlar gerçek şeklini te.\pit ede­
meyeceğimiz kadar çok büyiiktürla" 
Ak l ını  kaçırıp  kaç ırmad ığına  baktım.  yı ld ızlar  bir  şey 


"BÖLÜM  BİR,, 
biçim inde mi? Y ı ld ızlar, elbette y ı ldızd ı !  Vadiyi dolduran çok 
büyük  yazıyı  düşündüm  ve  ölçüsü  yüzünden  okunamaz  ol­
duğunu ...  Kibar ses  devam  etti: 
"Kendinin büzülerek bir kum 
tanesi kadar küçüldüğünü düşün. O zaman ben sana nasıl gö­
rünecektim?  Kendini daha da küçük olarak farzef;  o  kadar 
küçük ki,  kum tanesi senin için bir dünya kadar büyük olsun. 
O zaman  ben  nasil görünecektim? " 
Durdu  ve  delici  bir  şe­
ki lde bana baktı. 
''Acaba" 
dedi, 
"ne görecektin? "
O
raya otur­
dum  ve  beynim  düşünceden  felç  olmuş,  ağzım  karaya  yeni 
ç ı kmış balı k  gibi esned i .  
"Görecektin  Lobsang, " 
ded i  Lama. 
"Karanlıklarda yü­
zen, genişçe bir alana dağılmış bir grup dünyayı, küçük ölçü­
lerin yüzünden aralan uçsuz bucaksız uzayla aynlmış dünya­
lar gibi bedenin moleküllerini görecektin. Dünyalar etrafında 
dönen dünyaları görecektin.  Psişik-ruh merkezleri olan  'gü­
neşleri' görecektin.  Bir evren görecektin!" 
Beynim  gıcırdad ı .  
Kaşlarım ın  üzerindeki  'mekanizmaya'  neredeyse  küfrederken 
bütün  bu  ilginç  heyecan land ırıcı  bilgi leri  takip  etmek  için, 
tüm gücümü  harcayarak şiddetl i  bir ürpermey le sarsıldım. 
Rehberi m  Lama  M i ngyar  Dondup  bana  doğru  uzandı ve 
çenemi  kibarca  kald ırdı. 
"Lobsang! " 
d iyerek  kıkırdadı, 
"göz­
lerin beni takip etme çabasıyla şaşı oluyor. " 
Gülerek  geriye 
yaslandı  ve biraz kendime  gelebi lmem  için  bana birkaç· daki­
ka  verdi. Sonra, 
"Cübbemin kumaşına bak, dokun ona! " 
Giy­
diğim  yırtık,  pırtık  eski  elbiseyi  seyrederken  olağanüstü  ah­
makça his lerle onun dediğini yaptım . 
"Bu. dokunmak için ol­
dukça pürüzsüz hir giysidir.  İçinden karşı  tarafı  göremezsin. 
Fakat onu bir mercekle on defa büyütüp içinden hakllğım ha­
yal et.  Her bir ipi.  burada gördüğünden on de.fa daha ince; 
yak yünü  ipliklerinin  inceli,�ini  düşün.  İpliklerin  arasından 
ışığı görebilecek/in. Fakat onu bir milyon kere büyüt ve üzeri­
ne tırmanmak için çok kocaman olacak olan her hir ipi arala-


"ANTİKLERİN  MAGARASI,, 
yarak içinden bir alı geçirebilecek/in!" 
Şimdi  gösterilen bu  şey  beni duygulandırdı. Oturdum  ve 
düşündüm.  Başımı  sal layarak  Lama'n ın  söyled iği  gibi. 
"Eli, 
ayağı tutmaz yaşlt bir kadtn gibi efendim " 
ded im sonunda. 
"O 
zaman bütün yaşam ve dünyalw: serpiştirilmiş birçok yaşam­
dır. "  "Bu.  o  kadar  basit değil" 
d iye  cevaplad ı .  
"Fakat daha 
rahat  otur  ve  sana 
Antiklerin  Mağarası 
'nda  keşfettiğimiz 
bilginin biraztnı anlatacağım. " 
Antiklerin Mağarası. ..  çok ko­
yu  bir  merakla  bağırdım. 
"Bana onu ve yolculuğunu anlata­
cakttn.1 " 
Rehberim. 
"Evet! Evet! "  
diye  bağırdı. 
"Anlatacağım 
fakat ilkönce Atlan/is günlerinde olduklartna inanılan Antik­
lerin, o insanlartn hayattnı ele almama izin ver. " 
Yüksek Lamaların bir gezisinde keşfettiği ve yeryüzünün 
çok  genç  olduğu  bir çağdan  insart  eliyle  yapı lmış  şeyler ve 
muhteşem  bilgi deposunu  içeren Antiklerin  Mağarası 'na  giz­
l ice, çok fazla i lgi duyuyordum. 
Rehberim  de çok  istediğimi  bil iyordu.  Ama o,  hazır o­
lana  kadar  h ikayenin  an latı lmasını  beklemenin,  boşuna  ola­
cağını  anladım.  Çünkü  henüz benim  için zamanı  deği ldi. Ti­
bet'in seyrek ve saf havasının biraz donuklaştırd ığı  üzeri miz­
deki  y ı ldızlar,  bütün  görkem iyle  parladı .   Lama  Manastırı  ve 
Tapınaklardaki  ışıklar  bir bir ,soluyordu.  Uzaktan  gece  hava­
sının taşıdığı  bir köpeğin  hüzünlü  uluması  ve  altım ızda  Shö 
kasabasındaki  köpeklerin  karşılık  veren  hav lamaları  geldi. 
Gece sakin. hatta ölü gibiydi .  Yeni doğmuş ay ın yüzünde, bir 
baştan  bir başa  sürüklenen  bulutlar yoktu.  Dua bayrakları  di­
reklerinde  gevşek  ve cansız  sarkıyorlard ı.  Bir yerlerden  ger­
çekle  ilgisi  olmay ıp  batı l   inançla  i lgili  olan,  Tanrı 'nın  takdi­
rini elde etmenin boş üm idiyle, bazı dindar keşiş lerin, bir Dua 
Çarkını çevirişinin  c ı l ız  tıkırtıları  geld i .  
Lama rehberim gii lümsedi v e  
"her birinin inanıştna göre, 
her birinin ihl�l"l/Cl/1ll Xdre .. .  Törensel dinlerin  koşul/art.  bir 
1 0  

"BÖLÜM  BİR,, 
avuntudan çok daha fazladır.  Yolun yeterince yukarısına he­
nüz çıkamamış olanları ne kınam af ıyız,  ne de  desteklemeden 
durabilmeliyiz. İnsanın doğasını sana anlatacağım Lobsang" 
ded i.  Her  zaman  bana,  sevgi  ve  nezaket  gösterm iş  tek  kişi 
olan  bu  adama  kendimi  çok yakın  hissettim.  Bana olan  gü­
venini  haklı  çıkarmak  için  dikkatle  d inledim.  En  azından 
böyle başlad ım. Ancak yakında  büyüleyici  olan  konuyu  bu l­
dum.  Sonra  gizlenmem iş bir istekle dinledim. 
"Bütün  dünya  titreşimlerden  yapılmıştır.  Bütün  hayat, 
bütün  cansız  olanlar  titreşimlerden  ibarettir.  Hatta,  hiçbir 
parçacığın diğerine  dokunamadığı,  sadece havada asılı  bir 
parçacık kütlesi olan kudretli Himafayalar bile, " 
dedi  Lama.· 
"Dünya;  evren  çevresinde fırıl fırıl döndüğü,  ufacık madde 
parçacıklarından ibarettir. Güneş'in çevresinde dönen, daima 
aralarındaki  mesafeyi  koruyan,  asla  birbirlerine  dokunma­
yan  dünyalara sahip  olduğu gibi,  böylece  var olan her şey 
dönen dünyalardan oluşmuştur. " 
Durdu ve beni gözledi. Bel­
ki  bütün  bun ların  anlayışımın  ötesinde  olup olmad ığını  me­
rak ediyordu. Fakat onu  kolayca takip edebiliyordum. 
"Kolorvayanla (Durugörü) Tapınakta görebildiğimiz ha­
yaletler,  insanlardır.  Bu dünyayı terk etmiş ve orada molekül­
leri çok geniş dağılmış, en yoğun duvarın tek bir molekülüne 
dokunmaksızın içinden geçebilen "hayalet "  durumuna geçmiş 
yaşayan insanlar" 
d iyerek devam  etti. 
"Şerefli Hoca " 
dedim, 
"bir  'hayalet ' bizi geçerken sürtündüğü zaman niçin bir ür­
perme hissederiz? " 
Rehberim: 
"Her molekül,  her küçük  'gü­
neş ve dünya' sistemi,  insanın makinelerle üre/fiği türde elek­
trik değil, fakat daha saf türde  bir elektrik yüküyle çevrelen­
miştir. BclZI geceler gökyüzü boyunca parıldadığını gördüğü­
müz elektrik ... Yeryüzünün kutuplarındaki Aurora Borealis ya 
da  Kuzey Işıkları gibi.  Böylece,  kastedilen  bu  madde parça­
cığına en çok Kuzey Işıkları sahiptir.  Bir 'hayalet ".  çok yakı-
1 1  

"ANTİKLERİN  MAGARASI" 
mmıza gelerek, auranuza yumuşak hir şok verir ve böylece hu 
ürpermeyi hissederiz. " 
Etrafım ızdaki  gece  durgundu.  Sessizl iği  rahatsız  etm iş 
bir rüzgarın nefesi yoktu .  Sadece Tibet gibi ülkelerde olan bi­
ri nin  bildiği  bir sessizlik  vardı. 
"O zaman gördüğümüz Aura 
hir elektrik boşalması mı? " 
diye  sordum. 
"Evet.' " 
d iyerek ce­
vapladı  Lama  Mingyar  Dondup. 
"Tihet  dışındaki  ülkelerde 
arazi boyunca çekilmiş,  yüksek voltajda elektrik akımı taşı­
yan tellerde elektrik mühendis/eri tarafindan hir  'hale etkisi' 
gözlendi ve tamndı.  Bu  'hale etkisinde ' teller.  hir hale ya da 
auramn  mavimsi  ışığıyla  çevrelenmiş  olduğu  görünür.  Bu, 
daha çok karanlıkta, sisli gecelerde gözlendi.  Elbette görebi­
lenler için her zaman hu vardır. " 
Düşüncel i olarak bana baktı. 
"Chungking'e  tıp eğitimine gittiğin zaman,  beyninin elektrik 
da/ga/armı gösteren hir alet kullanacaksın. Bütün hayat,  hü­
tün hu varlıklar.  elektrik ve titreşimdir. " 
"Şimdi şaşırd1n1!" 
diye cevaplad ım. 
"Hayat nasıl titreşim . 
ve elektrik olabilirdi?  Birini anlayabilirim, fakat her ikisini 
değil" "Fakat sevgili Lobsang'ım!" 
diyerek güldü Lama. 
"Ha­
reket  olmadan  titreşim  olmadan  elektrik  olamaz!  Elektriği 
üreten harekettir. Bu yüzden ikisi birbiriyle yakından ilişkili. 

Şaşkınlığımı  görerek  kaşlarını  çattı  ve  telepatik  güçleriyle 
düşüncelerimi  okudu. 
"Hayır!" 
dedi. 
"Sadece  herhangi  bir 
titreşim yapamayacak! Şöyle  açıklamama izin  ver:  buradan 
sonsuza uzanan gerçekten büyük bir müzik k/av;�esi hayal et. 
Katı olarak saydığımız titreşim o klavyede bir nota ile temsil 
edilecektir.  Sonraki sesi temsil etmeliydi  ve  hir sonraki gör­
meyi temsil edecektir.  Diğer notalar hisleri,  düşünceleri,  ni­
yetleri  ve yeryüzü  üzerindeyken  anlayamayacağımız  şeyleri 
gösterecektir.  Bir köpek.  hir  insanın yapabileceğinden  daha 
yiiksek nota/an duyabilir ve hir  insan,  hir köpeğin yapabile­
ceğinden  daha düşük  nota/an  duyabiliı�  Kelimeler  köpeğe, 
1 2  

"BÖLÜM  BİR,, 
onun duyabileceği yüksek bir tonda söylenebilseydi,  insan o­
nu bilemeyecekti. Bu nedenle bir dünyalı, duru iş iti özel hedi­
yesine sahip olduğu zaman, Ruh Dünyası varlıkları yeryüzün­
de olanlarla iletişime geçebilir. " 
Lama  durdu  ve  birazcık  güldü, 
"Seni yatağından alıko­
yuyorum Lobsang.  Fakat kendine gelmen için sabah dinlen­
men olacak. " 
Açık havada çok parlak yıldızlara  doğru  yuka­
rısını  işaret  etti .  Antiklerin  Mağarası  ziyaretinden  ve oradaki 
harika  aletleri,  Atlantis  günlerinden  bu  yana  bozulmadan 
korunmuş aletleri denemeden bu yana, kendimi garip a l ışkan­
l ıklarla sık  sık eğlendiriyorum. En  küçük virüsten bile küçük, 
iki  küçük sezgi l i  yaratığı düşünmeyi seviyorum. Ne şeklinde 
oldukları önemli değil. Sadece zek i  olmalarına  ve süper alet­
lerinin o lması bana yeter.  Onları,  kendi küçücük dünyalarının 
bir açık aral ığından ç ı ktıkları n ı  hayal et (şimdi bizim olduğu­
m uz  gibi!). 
"Hayret!  Güzel  bir gece!" 
diye  bağırdı m  Ay'a; 
dikkatle gökyüzüne doğru  bakarak.  O, 
"Evet" 
d iye cevaplad ı .  
"Bir kişiye  hayatın amacında  merak uyandırıyor;  biz neyiz, 
nereye  gidiyoruz? " 
Sonsuz  düzenlerinde  gökler  boyunca  a­
kan y ı ldızları seyrederek uzun  uzun düşündü. 
"Dünyalar, mil­
yonlarca,  milyarlarca sınırsızdır. Merak ederim, kaç tanesin-· 
de yaşam  var?  Saçmalık.'  Kutsal  şeylere  saygısızlık!  Gü­
lünç!, 
"d iyerek kekeled i .  
"Tanrı İmgesi olarak yaratıldığınızı 
size anlatan ra
J;ı
ipler, onu anlatmadıkları için mi bu dünyanız 
haricinde  hayat  olmadığını  biliyorsun?  Ve  diğer yaşamlar, 
tamamen bize  benzemedikçe  nasıl  var olabilir.  Hayır,  müm­
kün değil,  e!)pritüelliğini kaybediyorsun!" 
Ay,  yavaşça yürür­
ken çok kötü  bir sin irle  kendi  kendine  homurdandı, 
"Biliyor­
sun,  onlar yanılabilirdi,  onlar yanılabilirdi!" 
Lama  Mingyar 
Dondup  bana  doğru  gülümsedi  ve 
"Onun bende  bir devamı 
bile var.' 
Biraz  uzak  laboratuvarda,  bizim  bi limimizin  hayal  ede-
13 

"ANTİKLERİN  MAGARASI ,, 
meyeceği  mikroskopları,  fantastik  güçlerinin  var  olduğu  iki 
bilim adamı  çalışıyordu.  B iri, bir tezgahta  bükülmeden  için­
den bakı lan süper bir m ikroskoba gözlerini yapıştırdı. Aniden 
taburesini  cilalı zem inde  bir sıyırma  sesiyle  geri  çekerek  işe 
başladı .  
"Bak Chan!" 
d iyerek Asistanını çağırdı. 
"Gel ve bak 
buna!" 
Chan  ayağa  kalktı.  Heyecan lanm ış  olarak  am iri n in 
yanına yürüdü  ve  m ikroskobun  önünde  oturdu. 
"Lamın üze­
rinde bir kurşun sü(fürünün milyonda bir parçası var,  bir göz 
at  ona!" 
dedi  am ir.  Chan,  kontrol leri  ayarladı  ve  sürprizin 
ürkütmesiyle  ıslık çaldı .  
"O! "  
d iye  bağırdı, 
"bu bir teleskop­
tan evrene bakmak gibi. Alevli güneşler, bir yörüngede dönen 
gezegenler! "  
Amir hasretle  konuştu; 
"aşağıdaki her dünyayı 
görecek kadar yeterli büyütmeye sahip olup olamayacağımızı 
merak ediyorum.  Orada hayat olup olmadığını merak ediyo­
rum!" "Saçmalrk" 
dedi, Chan  kabaca. 
"Elbette sezgili bir ha­
yat yok. Rahipler Tanrı 'mn İmgesi olarak yaratıldığımızı söy­
ledikleri için olamaz.  Orada Zeki Hayat nasıl olabilir? " 
Üzerim izdeki  yıldızlar  kend i  yörüngelerinde  döndüler; 
sınırsız ve sonsuz. Gülümseyen Lama M ingyar Dondup,  cüb­
besine  uzandı  ve  H indistan  ötesinden  bütün  yol larla  getiril­
miş çok değer veri len  bir kutu  kibriti öne uzattı .  Yavaşça bir 
k ibrit çıkard ı  ve yukarı  kaldırdı ve sonra onu üfleyip söndür­
dü! 
"Yaradıhş ve sona eriş " 
dedi. 
"Alev alan kibrit başı, her 
biri arkadaşlarından uzakta patlayan binlerce parçacığı .fiş­
kırttı.  Her biri ayrı bir dünya oldu.  tamamı bir evren oldu.  Ve 
alev söndürüldüğünde evren sona erdi.  O dünyalar üzerinde 
hayat  olmadığını  söyleyebilir  misin? " 
Ne  demek  isted iğini 
anlamayarak  şüpheyle  ona baktım. 
"Onlar dünyalar olsaydı 
lobsang ve üzer/erinde hayat olsL�lYiı,  dünyalardaki o hayat 
milyonlarca yıl  sürmüş  olacaktır.  Biz  sadece  tııtuşturu/muş 
bir  kibrit  miyiz?  Üzüntülerimiz  ve  muılulııklarrında.  daha 
çok  üzüntiilerle.1 .. .  Bunun sonsuz  bir  dünya olduğunu düşii-
1 4  

"BÖLÜM  BİR,, 
nerek burada yaşamıyor muyuz? Bunu düşün, yarın biraz da­
ha konuşacağız. " 
Ayağa kalktı ve benim görüş alanımdan çık­
tı. 
Çatıya  ve  aşağıya  inen  merdivenin  üst ucunu, el  yorda­
m ıyla körce  i lerleyerek  tesadüfen  bu ldum.  Direklerinde  çen­
tiklerden  oluşan  merdivenlerim iz,  Batı  dünyasında  kullanı­
lanlardan  farklıdır.  B irinci  çentiği  buldum.  İkincisini  ve  ü­
çüncüyü,  sonra  ayağım  orada  birinin  bir  kandi lden  dökmüş 
olduğu yağ ile kaydı .  Uyuyan  keşişlerden pek çok protestolar 
yükselirken, gökyüzünde  olduğundan  daha fazla "yıldız"  gö­
rerek  büyük  bir gürültüyle aşağıya yuvarlandım.  Karan l ığın 
içinden  bir el göründü.  Başıma ziller çalan  bir tokat  attı. Ça­
bucak ayağa fı rlad ım ve  karanl ığın örtüsünün güveni l irliğine 
kaçtım. Müm kün olan  sessizl ikle uyumak  için bir yere yerleş­

Yüklə 6,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə