Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə129/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   ...   171

sonta -ən sonda: sonabaxa. sonabara. çox sonra. çox keçəndən son. - sonabara işlər onamağ (düzəlməyə) başlardı.

sontan sondan. üsdən. - him basılmış gəlmiş üstündən yapı, qaldırırsan bir duvar, üsdən qapı.

sonu - sonu sonunda: axir axirdə.
- sonu saymazlıq: güdə beyinlik. olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik.
- sonu sonlar: sonabaxa. axir axirlər. - sonu sonlar işləməyə başlamışdı.
-
süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş. (süycü: dadlı). (gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək). (ağzın açıb deyənlər: ağzın açıb , gözün yumubdeyənlər).
-
kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.
-ölməm deyən çox, sonu bir gün yox
, biri əkir güllənir, bir yaxır küllənir.
-nərsənin sonu: sonuş. aqibət. sərncam. axir. -. -çox üzücü sonuş.
-başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu nədir.
-hər yuxunun bir sonu , min ağrının bir donu.
-tüstü sonsuz dadlı, sonu dönülməz acı!.

sonuc qoyuc. sərəncam.

sonuc səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. bitəl. çarpım. yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

sonuclatmaq sonculatmaq. qoyuclatmaq. qoyculatmaq. sərəncam çəkmək.

sonucsuz güdük. yarıtmaz. törəksiz. tökənsiz. sığınsız. nəticəsiz.

sonucu -sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma: savsata. səfsətə. çaxnaş. doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac.

sonumuz -nə it hürür, karavan yürür, gələn yoxdu hər nə çürür, yoxluq olur sonumuz, ağ çuxadur donumuz.

sonun -sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız, qanmayız, bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm)
-
söyləməz ön sonun oyla. (oyla: düşün).

sonuna -hər nəyin qutarmağına, sonuna yaxın bölümü: çitil. sitil. önson. ətək (# sonöt: sonötə: nərsənin qutarmasından son sürə)
- sonuna soğan əkmək: bitirmək. yox edmək. - birinə, nərsiyə soğan doğramaq: birnə toxunmaq. bir dadlıya acı qatmaq. - baş soğan: dib soğan.
-sonuna çıxmaq: silkmək. silkəmək. silkətmək. tökətmək. bitirtmək. üzmək.

sonunca savınca. sonğıca. dalınca. izincə.

sonuncu sonki. son. axirinci. - sonki salıva görə: axirinci sorağa, xəbərə görə. - ilin sonki günü. - sonki gəzək: son dəfə.
-nərsənin sonuncu bölmü, damlası: sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti.
-erkək üçün mutlu seviş birinci, qadın üçün mutlu seviş sonuncu
-işin sonuncu incəliklərin işləyib bitirmək: sabanvemə. suvermə. suvarma.

sonunta sonunda. sonğunda. axirində. -işlərin sonğunda düşdü araya.
-ələyib ələyib, sonunda kəpəyin una qatmaq. (gördüyü işi poxlamaq). (işsiz qalıb töküb yığmaq)
- sonu sonunda: axir axirdə.

sonuntan sonradan. daha sonra. geyindən. - sonradan ökünərsin: daha sonra döğünərsin, peşmanlarsın.
-
sonundan izləb, iz kəsib düşmək: çox yaxından izləmək.

sonusıra arxasıra. arxasından. gerisıra. gerisindən. iş bitəndən son. hər nə olub bitəndən son.

sonuş nərsənin sonu. aqibət. sərncam. axir. -çox üzücü sonuş.

sonuşmaq müncərr olmaq. nəticələnmək.

sop sovub. soğub. soba. kötək. çubuğ. batın. batım. güvənlik güclərinin işlətdiyi dəğənək.

sopa sapa. sava. sova. 1. nərsənin içinə görə yanı, qırağı. kənar. - şəhərdən sava keçən yol: kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar. 1. boş, havayı atış, çalış. amaca dəğməyən, isabət edməyən atış. - sova düşmək: boşa gedma. 1. (sapan. savan. sopan. sovan) gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.
-uzun sopa, dəğənək: sallama. - hərsi əlinə bir sallama alıb alma ağaclarının canına düşdülər.

sopan sovan. sapan. savan. (sapa. sopa. sava. sova). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

soplamaq sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq. kötəkləmək. çubuğlamaq. batınlamaq. batımlamaq. batumlamaq. dəğnəkləmək.

soplaşmaq sovbalaşmaq. soğbalaşmaq. sobalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq. batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq. dəğnəkləşmək.

sopsi sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopus. sobı. söbi. məxrut. qoni. üzü, biçimi uzunsov hər nə.

sopus sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni. üzü, biçimi uzunsov hər nə.

sora 1. sonra. qalı. artıq. daha. - sonra nə deyim. - sən belə dediyindən sonra, mən nə edəbilirim. - bundan qalı yaşam nəyə gərək. - qalı nə oldu. - qalı qalı nə oldu, anlat baxlım. - öləndən qalı nə yapabilir. 1. son. sonra. < savın. bə'd.

soraq sorağ. 1. sorat. sevgi. tələb. xahiş. rica. 1. selen. səs. sav. salqı. xəbər. bilgi. 1. . sorat. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. sızak. sızık. diləş. iltimas. xahiş. 1. sorğa. salığ. salı. sal. xəbər. - ondan çoxdandı salım yox. - sizin bundan salız varıdı mı. - yarın bu işin salın tutarsız: xəbərin alarsız. 1. sorğa. salıt. səlit. söz. xəbər. - səlit gəzdirmək: söz gəzdirmək. 1. sorğa. xəbər. 1. sığaş. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorat. rica, xahiş.
- sorğa sorağ: sələn çələn. səs sov. xəbər ətər.

soraqi soraki. sonraki. savınrağı. savrağı. axirinci. - son yuxu: sönük. ölüm.

soraqıc soralaqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

soraqın sorağın. yanıtın. cəvabın . -doğru soru, sorağın yarısı. (sorağın: yanıtın. cəvabın).

soraqış sorağış. sorğayış. götəriş. götrüş. açığlayış. bildiri. bildirim. anlatı. iləti. (xəbər vermə) tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş.

soraqla sorağla. yanıtla. cəvabla . -fəlsəfə sorquyla başlır, sorağla sürür. (sorquyla: sualla) .

soraqlamaq sorağlamaq. sorğamaq. soramaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.

soraqlanmaq sorağlanmaq. sorğalanmaq. salanmaq. salğanmaq. salqılanmaq. xəbər verilmək.

soraqlantırılmaq sorağlandırılmaq. sorğalandırılmaq. salandırılmaq. salğandırılmaq. salqılandırılmaq. xəbər verdirilmək.

soraqlantırmaq sorağlandırmaq. sorğalandırmaq. salandırmaq. salğandırmaq. salqılandırmaq. xəbər verdirmək.

soraqlaşmaq sorağlaşmaq. 1. sorğalaşmaq. savlaşmaq. söyləşmək. salqılaşmaq. xəbərləşmək. 1. sorğalaşmaq. savlaşmaq. yoxlamaq. ağız aramaq. xəbərləşmək. - kimdən bu sözləri yoxladın. - ilk axşamdan yoxlamağa el içinə, küçələrə casutlar saldı.

soraqlatmaq sorağlatmaq. 1. sorğalatmaq. salqılatmaq. salamaq. salatmaq. salğamaq. xəbər vermək. 1. sorğalatmaq. savırmaq. xəbərləmək. anlatmaq. tanlatmaq. tanıtmaq. bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək. rapor vermək.

soral -saval soral: sorsal. sual cəvab. suval cəvab.

soralaqıc soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

soralamaq soğalamaq. sovalamaq. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. 1. (> sarancamlamaq. sırıncamlamaq) bəzəyib düzəltmək. pirayiş edmək. 1. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. iyilətmək. yaxcılatmaq. islah edmək. 1. sıralamaq. mürəttəb, münəzzəm edmək.

soramaq sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.

soramayız -sürülər gibi gediyoruz, hər nə dediz yapiyoruz, düşünməyiz, soramayız, qanmayız, bu yol sonun tamu içrə görüyoruz. (tamu: cəhənnəm).

soran sürən. sıyran. süryən. minarə. minarə kimi uzuna olan hər nə. 1. saran. cəzzab. sahir.
-qansoran: sağırqa. sağırtqa. kənə. qan sorucu əngəl.
-su soran, çəkən nərsə: sonğıra. sorğa. sövğirə. somra. > süngər. isfənc.

soraş 1. sığaş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimasi dua. 1. sığaş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimas. 1. sığaş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. rica, xahiş. 1. sığaş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sipas. minnətdalıq. həmd. şükr. lütf. mərhəmət. şəfqət. 1. soğraş. somruş. sındıraş. sınğıraş. sinğirəş. içəri alma. - qum suyu soğruşar. 1. sorağ. sorat. sorayış. soğaş. soğayış. sızak. sızık. diləş. iltimas. xahiş.

soraşmaq 1. sığınmaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. diləyişmək. iltimas edmək. 1. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.

sorat 1. . sığaş. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. rica, xahiş. 1. . sorağ. sevgi. tələb. xahiş. rica. 1. sorağ. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. sızak. sızık. diləş. iltimas. xahiş.

soratlamaq sorlatmaq. salmaq. salmaq. salıtmaq. salımaq. qoymaq. açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə bir oyuna salınamam.

sorayış 1. sığaş. soraş. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimasi dua. 1. sığaş. soraş. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimas. 1. sığaş. soraş. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. rica, xahiş. 1. sığaş. soraş. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sipas. minnətdalıq. həmd. şükr. lütf. mərhəmət. şəfqət. 1. sorağ. sorat. soraş. soğaş. soğayış. sızak. sızık. diləş. iltimas. xahiş.

sorayışmaq 1. . sığınmaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. diləyişmək. iltimas edmək. 1. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.

sorfə (sorfə (fars)}. < sərpə. asqıraq. içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş.

sorqa sorğa. 1. sorağ. xəbər. 1. sonğıra. sövğirə. somra. > süngər. isfənc. su soran, çəkən nərsə. 1. sorağ. salıt. səlit. söz. xəbər. - səlit gəzdirmək: söz gəzdirmək. 1. sorağ. salığ. salı. sal. xəbər. - ondan çoxdandı salım yox. - sizin bundan salız varıdı mı. - yarın bu işin salın tutarsız: xəbərin alarsız.
- sorğa sorağ: sələn çələn. səs sov. xəbər ətər.

sorqalanmaq sorğalanmaq. sorağlanmaq. salanmaq. salğanmaq. salqılanmaq. xəbər verilmək.

sorqalantırılmaq sorğalandırılmaq. sorağlandırılmaq. salandırılmaq. salğandırılmaq. salqılandırılmaq. xəbər verdirilmək.

sorqalantırmaq sorğalandırmaq. sorağlandırmaq. salandırmaq. salğandırmaq. salqılandırmaq. xəbər verdirmək.

sorqalaşmaq sorğalaşmaq. 1. sorağlaşmaq. savlaşmaq. yoxlamaq. ağız aramaq. xəbərləşmək. - kimdən bu sözləri yoxladın. - ilk axşamdan yoxlamağa el içinə, küçələrə casutlar saldı. 1. sorağlaşmaq. savlaşmaq. söyləşmək. salqılaşmaq. xəbərləşmək.

sorqalatmaq sorğalatmaq. 1. sorağlatmaq. salqılatmaq. salamaq. salatmaq. salğamaq. xəbər vermək. 1. sorağlatmaq. savırmaq. xəbərləmək. anlatmaq. tanlatmaq. tanıtmaq. bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək. rapor vermək.

sorqamaq sorğamaq. 1. sorağlamaq. soramaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq. 1. soğlamaq. sormaq. içəri çəkmək.

sorqat sorğat. çökət. soğat. soxat. qoçan. qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu) otrağ.

sorqayış sorğayış. sorağış. götəriş. götrüş. açığlayış. bildiri. bildirim. anlatı. iləti. (xəbər vermə) tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş.

sorqayıt - silgik sorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab.

sorqılmaq sorğılmaq. soğulmaq. çəkilmək. dartılmaq. sinğmək (içəri cummaq. azaymaq). - sular soğuldu: toprağa sindi. - mal davarın sütü soğuldu. - qanı soğulmuş, əti tökülmüş bir gənc. - pəs sənin qeyrətin hara soğuldu: geddi.

sorqu - yanlış sorqu düz yolları qapıyar, əğri yollar hamarlayıb yapıyar.

sorquyla sualla . -fəlsəfə sorquyla başlır, sorağla sürür. (sorağla: yanıtla. cəvabla) .

sorlatmaq soratlamaq. salmaq. salmaq. salıtmaq. salımaq. qoymaq. açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə bir oyuna salınamam.

sormaq 1. soğramaq. 1. soğurmaq: . somurmaq. sığırmaq. sınğırmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. }.

sorsal 1. quruş. sual cəvab. 1. saval soral. sual cəvab. suval cəvab.

sorsıq sosur. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman altdan su yeridən. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında.

sortturmaq sortdurmaq. sotdurmaq. somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. 1. somurub, içinə çəkmək. 1. üzün asmaq. qaş qabağ sallamaq. - başın aşağ salıb, sortdurub oturmuş.

sortuq sortuğ. sağdıran. istismarçı. müstə'mərəçi.

sortuq sortuğ. 1. kisəçi. əmic. rüşvətxor. rüşvətçi. 1. sağan. istismarçı. 1. somuran. sömürən. istismarçı.

sortuqmaq sortuğmaq. sağmaq. istismar edmək.

sortul sağlın. sortun. istismar olunun.

sortun sağlın. sortul. istismar olunun.

sortutma qısdırma. qıstırı. əmitmə. rüşvət. rüşvət vermə.

sortutmaq otarmaq. hörütləmək. hörələmək. kisələmək. sıylamaq. sığlamaq. saylamaq. yalatmaq. yalamatmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək.

soru -doğru soru, sorağın yarısı. (sorağın: yanıtın. cəvabın)
-fəri' qol, yol, soru: salma.
-çətin soru
: çındır. -bir çındırı ya sindir ya sındır ya at. (çındır: 1. diş kəsmə qarın açmaz tikə. 1. çətin soru)
-çətin soru, məsələ: sarqac.

sorucu -qan sorucu əngəl: sağırtqa. kənə. qansoran.

soruq > soluğ. soluş. içəri alınan hava, nəfəs, dəm. soluş. (# salış: dışarı verilən hava, nəfəs, dəm)
-sarı soruğ: soğar solağ. suyu çəkilmiş, solmuş. arığ soluq. lağır züğürt.

sorulan -sorulan, əmilən nərsə, kimsə:somurqa. sömürgə.

sorulmamış sığıntı. sığtı. sığıt. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. istənməmiş. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq.

sorulmaz -arı soxnaq varlıdan, bal dəğəri sorulmaz. (soxnaq: sancmamış).

sorumaq salbamaq. sambamaq. samlamaq. sallamaq. bilsənmək. yoxlamaq.

sorumtul -sorumtul, rəhrufsuz, sağlıqsız görnüşlü: sartısqa.

sorunuşmaq sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. kef əhval, hal əhval tutmaq, soruşmaq.

sorur -bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur) .

soruşmaq -kef əhval, hal əhval tutmaq, soruşmaq: sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. sorunuşmaq.

sorutqamaq soğutqamaq. (üz gözün büzmək) qırılmaq. incimək. - soğutqamadan qarşıvı dinlə.

sorutmaq somurtdurmaq. sorutdurmaq. sortdurmaq. sotdurmaq. 1. somurub, içinə çəkmək. 1. üzün asmaq. qaş qabağ sallamaq. - başın aşağ salıb, sortdurub oturmuş.

sorutturmaq sorutdurmaq. somurtdurmaq. sorutmaq. sortdurmaq. sotdurmaq. 1. somurub, içinə çəkmək. 1. üzün asmaq. qaş qabağ sallamaq. - başın aşağ salıb, sortdurub oturmuş.

soruya - bu soruya onu salmayın. (salmaq: soxmaq. dəxil edmək. dəxalət vermək).

sorvası sobası. uzun sovu -qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu) otrağ: soğat. soxat. sorğat. çökət. qoçan.

sorvaş savraş. savruz. sovraş. sovruz. sorvuz. uzun, hündür olan nərsə.

sorvaz salğar. salvar. salva. > sərv. uca. uzun. - salva boylum.

sorvazlamaq salğarlamaq. salvarlamaq. - salva (səlv) kimi sorvazlanmış bir qız uşağı.

sosur sorsıq. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman altdan su yeridən. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında.

sosurtmaq sallamaq. sallatmaq. sarkıtmaq. sarqıtmaq. təhdid edmək. müşrif edmək.

sotturmaq sotdurmaq. sortdurmaq. somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. 1. somurub, içinə çəkmək. 1. üzün asmaq. qaş qabağ sallamaq. - başın aşağ salıb, sortdurub oturmuş.

sov 1. sav. salxaq. ayrı. dalqı. münfəsil. 1. sav. soy. söz. söy.
- səs sov. sələn çələn. sorğa sorağ. xəbər ətər.
- söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.
-sav sov: dəlik deşik.
- söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

sova sava. 1. gec. yuba. - çox sava qalma, qaranlığ düşür. - sava gəldin hər nə qurtulmuş. - sava girdi tez çıxdı. 1. çağından, başqalarından gec yetişən, pişən. - sava yemiş: gec yetişən yemiş. - sava əkin: gec əkilmiş olma. - yağış yağsa sava əkinlərdə yaxşı olur. 1. savayı. savrı. sayrı. səyri. alahı. ayrı. başqa. sayirə. saerə. qeyri. - sava sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!. 1. fəslindən dış yetiştirilən yemiş. sezondışı. - sava armıd. 1. sapa. sopa. nərsənin içinə görə yanı, qırağı. kənar. - şəhərdən sava keçən yol: kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar. 1. sapa. sopa. boş, havayı atış, çalış. amaca dəğməyən, isabət edməyən atış. - sova düşmək: boşa gedma. 1. sapa. sopa. (sapan. savan. sopan. sovan) gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

sovaq sovağ. 1. soğaq. suvaq. boş. alağ. işsiz. -sovağ qalmaq: boş bekar, alağ qalmaq. 1. savağ. sərp. xərc. 1. savağ. iş arasında qılınan aralıq. çatığ. tənəffüs. sinğiş. siniş. sınğış. sınış. istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq. 1. savağ. suvarıldığdan son su artığının axıtıldığı yer. 1. savağ. gərəksiz nərsə. 1. savağ. savlağa. savacağ. savac. supab. daşan nərsənin aldığı yol.

sovaq sovaq. savağ. sokak. soxaq. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). 1. sökük. gədik. daş duvar arasından açılan yol. (surax (fars)}. 1. dara düdük küçə. təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). 1. soxulma yeri. 1. suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu. güdük. 1. lülə. kanal. 1. sökmük. qaçaq yol. ana yoldan ayılan yol.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə