Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


nətənlərə -doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağacYüklə 13,47 Mb.
səhifə69/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   171

nətənlərə -doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac: savsata. səfsətə. çaxnaş. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.

nətir -başı çəkməyən bilməz, tulalı arvad nədir, hər ikisin doyursan, sonu deyər bu nədir.
-yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır başyazısın başına.
- bu nədir?: püf! sassıq əkən: dilənib, əl çatmaza qarşı söylənir.
-kölə olduğun qanamayan, ərklik nədir qanmaz.

nətür nəcür . -nəcür, nətür, nasıl istərsə: kefinə sıra. kefinə görə.

nəyi -bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək: sınıtmaq. sıynıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq.

nəyilə -dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən üçün.

nəyimlə -bir avuc topraq, birazda suyum ben, nəyimlə övünəyim, işdə buyum ben. (mevlana).

nəyin -hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. qarmaşıq. kompilikə. kompileks. biləşik. muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu.
-nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz çaşata.

nəyisə -çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox yediyin qəmdən ötür.

niqərançıl nigərançıl. sakınqan. qayğılanan.

niqərançılıq nigərançılıq. niyəranlıq. singinlik. sakınca. sakıntı. narahatlıq.

niqəranlıq nigəranlıq. niyərançılıq. singinlik. sakınca. sakıntı. narahatlıq.

nininə - siçan sığmaz nininə, qəlbir bağlar dibinə.

nisqil -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.

nisqilin -qoşa qalıb yalnızlığın utdursa, yalnız qalıb çək qoşalıq nisgilin.

nisqilli -açıldı qəfəs, girdi içəri, nisgilli biri sevəcən biri.

nitəliyi -sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi: . sıxılıvcan. sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət). yoğuluvcan. yoğluvcan. - qazların sıxılcanlığıv: qabiliyyəti təraküm.

niyə - niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez gedəsən.

niyəran -singin, niyəran olmayın: sanışmayın. qağışmayın. narahat olmayın.

niyərançıl sakınqan. qayğılanan.

niyərançılıq nigərançılıq. niyəranlıq. singinlik. sakınca. sakıntı. narahatlıq.

niyəranlıq nigəranlıq. niyərançılıq. singinlik. sakınca. sakıntı. narahatlıq.

noqta noxda. salğar. ovsar. yüyən. cilov. qənaət. (qayda. usul. idarə). - özüvə güman, salğarlı dolan.

nola -nola nola: lülə lüə. lola lola. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə. sərə sərə. dərə dərə. gərə gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. saz saz. dizə dizə.

novtan novdan. suğul. suvul. soğul. sovul. borcıq. borqıc. şıratan.

nöqərizəm - mən nökərizəm: mən kiçiyəm : (təbriz sayağı deyim).

nöqərliq nökərlik. salvaş. sarvaş.

nuqtə damıt. -ən önəmli damıt, nuxdə: can alıcı damıt, nuxdə. sins.

oba -köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

obaştan obaşdan. sabahdan.
-obaşdan yeməyi: sökün > sükün. obaşdanlıq.

obaştanlıq obaşdan. 1. sökün > sükün. obaşdan yeməyi. 1. çapurluğ. çağurluq. çaxurluq. sapurluq. səhərlik.

ocaq ocağ. quruluş. qur. bina. salıq. saltav. salçav. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad. bünyad. nəhad.
-evlərdə ısınma üçün qurulan üstü örtülü ocağ: küysü. (< küy: qor. od). kürsü.
-dərə daşın sel alsın, ocaq başın sağ olsun. (daşın: dışın)
-
kişi görkü söz, ocaq görkü köz. (görkü: yaraşığı. gözəlliyi)
-kötü yoldaşın qadası, ocax qazanın qarası. (kötüyə yanaş qarası, yoldaşın, qazana yanaş qadası).
-
sevgilinin qadasını alası, sevgi ocaq gözəlliklər balası.
- ocaq başı boş qalmaz, boş ocaqda kəs durmaz. (ocaq başı :ocaq yansa).

ocaqa -qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli: qurumsaq.

ocaqı -yedit qonağı, yıxsın ocağı.

ocaqıl ocağıl. qurumsal. qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal. qurquncul. qurqucul. qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. orqanik. sazimani. təşgilati.

ocaqın -qazan asma üçün ocağın üstünə qoyulan daş: quruşdaşı.

ocaqlama ocağlama. kürəni. kürəmi. bütünü. hammısı. topdan. tümü. tamamı. - onlar ocağlama belədirlər. - dünya işləri ocağlama quruluşdan tərsdir. - ocaxlama alışveriş: ümdə ticarət. - tarlanın ortası ocağlama daşlıqdır, kotan batmır.

ocaqta - ocaq başı boş qalmaz, boş ocaqda kəs durmaz. (ocaq başı :ocaq yansa).

ocur öcür. şolay. solay.

oq ox. 1. oxaq. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. qızaq. şəhvət. 1. soxa. qol. sap. şiş.
- çatar barğa doğru yük, tuşlar amac doğru ox.
- kiçik ox, şiş: soxucaq. sökücək.
-ox gəritmək: saplamaq. oxu yaya qoymaq.
-ox qabı: oxluq.
-ox qabı: sapma. saçma. çapma. gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt. bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.
-ox qabı: soğuş. soxluq. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan. sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə)
-sıxma, tovlama, dartma, çəkməklə atılan ox, güllə: sıxma. çaxma. tirbaran.
-sınıq ox, çalıq yay: xəli' silah olmuş.
- ox salmaq: oxlamaq.
- təmrənli ox atmaq: soğar (soxar) salma.

oqaq oxaq. ox. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. qızaq. şəhvət.

oqal -savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu:kəpək. kəvək (moğol) xəvəh (moğol) kəvəl. səbus < savus.

oqaş oxaş. oxlaş. sıraş. sıralış. düzüş. tənzim. tarazış. çatğaş. çatğaşlama. suvalama. sıvalama. həmsəthləmə. miyzanlama.

oqat oğat. 1. onğat. onat. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. 1. onğat. onat. sağlam. doğru. keçərli. olqamır. onqamır. - sağlam qanıt.

oqçu oxçu. oğruc. oğruş. qoşsaq. qoşsar. ərkəkçi qadın, dişiçi ər. şəhvətran.

oqçul oxçul. oxqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

oqçulluq oxçulluq. oxqulluq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

oqçunmaq oxçunmaq. oxlanmaq. oğrunmaq. oğranmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. şəhvətlənmək.

oqqul oxqul. oxçul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

oqqulluq oxqulluq. oxçulluq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

oqlama oxlama. salğa. salav. odsava. güllələmə. tirbaran.

oqlamaq oxlamaq 1. (ox, yay gərmək, çəkmək) saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. 1. sibləmək. sinləmək. kibləmək. çıplamaq. önəmsəmək. aldırmaq. dikləmək. dəğər vermək. 1. ox salmaq.
- qaranlığı oxlamaq: quyuya daş atmaq. (quyu:qoyu. tuman. duman. tutqunluq. qaranlıq). güman, fərziyyə ilə davranmaq.

oqlan -qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ: duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə bulunma sözü).
-bəsləmə qız, oğlan: sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. evə alınıb bəslənən uşağ.

oqlanmaq oxlanmaq. oxçunmaq. oğrunmaq. oğranmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. şəhvətlənmək.

oqlaş oxlaş. oxaş. sıraş. sıralış. düzüş. tənzim. tarazış. çatğaş. çatğaşlama. suvalama. sıvalama. həmsəthləmə. miyzanlama.

oqlatlı -çox oğladlı: sırdüşüt. sıxdüşüt. sıxtöküt. çox törütlü, törüklülü, tuxumlu.

oqlav oxlav. axlov. ucu iti çubuğ. ox. ərkəklik yaraqı. sik. (1. < saçmaq. 1. soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək) .

oqlava oxlava. sarqac.

oqlu oxlu. oğurlu. oğralı. qızaqlı. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. şəhvətli.
-quyruqoğlu: çayana (əğrəbə) oxşar böcək.

oqma oğma. ovma. yoğruq. yoğurma. masaj.

oqmac oğmac. ovmac. yoğmac. undan yapılan şorba.

oqmaq oğmaq. 1. sığallamaq. 1. sıtğamaq. sıxdamaq. malamaq. - əl qolumu sıtğatdım.

oqra - oğra gəlmək: oğura gəlmək: oğur edmək, yapmaq: sevişmək istəmək.

oqraçıl oğraçıl. oğurqul. oğurçul. oxqul. oxçul. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

oqraçıllıq oğraçıllıq. oğurqulluq. oğurçulluq. oxqulluq. oxçulluq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

oqraq oxraq. sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.

oqralı oğralı. oğurlu. oxlu. qızaqlı. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. şəhvətli.

oqranmaq oğranmaq. oğrunmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. şəhvətlənmək.

oqru oğru. salğınçı. çalğunçu.

oqruc oğruc. oğruş. oxçu. qoşsaq. qoşsar. ərkəkçi qadın, dişiçi ər. şəhvətran.

oqrun oğrun. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında.

oqrunmaq oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. şəhvətlənmək.

oqrunu -eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun. (tuşsun: tutsun). (qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin).

oqruş oğruş. oğruc. oxçu. qoşsaq. qoşsar. ərkəkçi qadın, dişiçi ər. şəhvətran.

oqsalamaq oğsalamaq. sığarmaq. sığarlamaq. sağarlamaq. sağar kimi edmək.

oqşac oxşayıcı. -erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac , sıvayan, yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. (< sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.

oqşama oxşama. 1. oyxşama. sığaş. sıyğaş. sıypaş. (>sipas (fars) sepas (fars)}. sıvazlama. sıyvazlama. 1. sağun. soğun. yas, matəm türküsü. novhə.
-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən bəzək düzək baxşıdır.

oqşamaq oxşamaq. 1. sığamaq 1. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır. 1. siləmək. siyləmək. sıylamaq. nazlamaq. 1. silmək. siləmək. qaşağılamaq. tımarlamaq. boylamaq. 1. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. sıyamaq. sıyğamaq. sığamaq. nazlamaq. təltif edmək. 1. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək. 1. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. söymək. söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək. sığamaq. nazın çəkmək. 1. sıypamaq. sıpamaq. sıvamaq. sıvazlamaq. sevmək. 1. sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq. şımarlamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək.
-oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq: sıyamaq. sığamaq.

oqşamaq oxşamaq. siyəmək. sığamaq. siləmək. nazlamaq. - üz gözün siyədi.

oqşamaz - türk sayağına oxşamaz: türk sayın yarıtmaz: (sayın: kimi).
-sözü sözə oxşamaz, ağzı sözdən boşamaz. (boşamaz: boşalmaz).

oqşanış oxşanış. siliniş. sıvanış.

oqşanmaq oxşanmaq. 1. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək. 1. sıyanmaq. sıyğanmaq. sığanmaq. nazlanmaq. qırcanmaq.

oqşar -adama oxşar yamandan, yaxşıya oxşar ilandan qorx.
-çayana (əğrəbə) oxşar böcək: quyruqoğlu.
-nərsədə oluşan sınır (əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər: saçar <> sağar. saçağ <> sağac. sığıc. sığır.

oqşarı oxşarı. simanı. siməni. sımanı. səməni. bənzəri. kimi. - kişisimən: kişisi. insansıl.
-doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.

oqşaş oxşaş. 1. oxuş. yaruş. yağuş. sezgi. 1. sıyaş. sıyğaş. sığaş. siyləş. sıylaş. nazlaş. təltif ediş. 1. sıypaş. sıpaş. sıvaş. sıvazlayış. sevəş.

oqşatma -bənzətmə, oxşatma əki: siman. simən. sıman. səmən. - kişisimən: kişisi. insansıl.

oqşatmaq oxşatmaq. sınıtmaq. sıynıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək.
-mala oxşatmaq: sığırlamaq. mal saymaq.

oqşayasan oxşayasan. yoğasan. toxdadasan. dərman edəsən. -qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan.

oqşayıcı oxşayıcı. oxşac. -erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac , sıvayan, yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. (< sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.

oqşuncuq oxşuncuq. qolçaq. gözəl. -quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq (oxşuncuq: qolçaq. gözəl). (bular böyüdükdə tərsləşirlər).

oqşur - sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur: söğüt suya, qazıq qata.

oqtu -umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə. (oxdu batar gözüvə: kor olarsan).

oqu - sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.

oqu - sancı oxu: sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq, həllac) çubuğu.
-oxu yaya qoymaq: saplamaq. ox gəritmək.
-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

oqub -oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq: sıyamaq. sığamaq.

oquclamaq oğuclamaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. bağışlamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın.

oqucu oxucu. şakırçı. şağırçı. şağıçı. şarkıçı. çağırçı. çağıçı. çaxırçı. ötücü. ötəçi. əzgiçi. mahnıçı. türküçü. yırçı. nəğməçi. müğənni.

oquq oğuq. öğük. sıxıq. əzik. qırıq. balcıq. parcıq.
-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

oquqan oxuğan. 1. savadlı. savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. yarac. yaraclı. yaraşlı. etgili. gözü açıq. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı. 1. oxumuş. savadlı.

oqul oxul. - gürdək oxul: böyük mədrəsə. (gurdak: gürdək: hər nəyin irisi, yekəsi).

oqulluq oğulluq. qızlıq. sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti. özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək.

oqulmuş -oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

oqulu -çoxdan durub düşman toxur torunu, bağlı qoyur türkcə açan okulu.

oquma oxuma. 1. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. əzgi. türkü (xalq mahnısı) yır. nəğmə. 1. şakır. şağır. şarkı. çağır. çaxır. ötmə. ötüş. təğənni. tərənnüm. (sarqa (sanskirit)) .

oqumaq oxumaq. 1. sərimək. sıramaq. 1. səyrimək. səğrimək. ötmək. 1. sayramaq. sağramaq. səyrəmək. səyrəmək. ötmək. avaz, nəğmə söyləmək. 1. şakımaq. sağımaq. sağrımaq. səyrimək. ötmək.

oqumuş oxumuş. oxuğan. savadlı.

oquntu -savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu:kəpək. kəvək (moğol) xəvəh (moğol) kəvəl. səbus < savus.

oquntuları -taxıl saplarının oğuntuları: sapan > saman.

oquntulu -döğülmüş buğda, dənənin arda qalan çapığ, oğuntulu qabığı: səbus < çapus. kəpək (< çəpək).

oquntusu -başda oluşan dəri oğuntusu: səbus < çapus. kəpək (< çəpək). qoğaq.
-nərsənin oğuntusu, xırdası: xırda. xırdağ. rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək (< sava. savağ). - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.

oqur oğur. yoğur. yoruğ. qaçaq. örtülü, gizli iş.
- oğur edmək, yapmaq: oğura gəlmək: oğra gəlmək: sevişmək istəmək.

oqura - oğura gəlmək: oğra gəlmək: oğur edmək, yapmaq: sevişmək istəmək.

oqurçul oğurçul. oğurqul. oğraçıl. oxqul. oxçul. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

oqurçulluq oğurçulluq. oğurqulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

oqurqul oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul. oxçul. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

oqurqulluq oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

oqurlamaq oğurlamaq. 1. sapqınlamaq. sıpqınlamaq. sıpqıtmaq. çıpqınlamaq. çıpqtmaq. 1. çalmaq. qapqmaq. ribudən < urbamaq. vurmaq. 1. sırlatmaq. cırlatmaq. 1. sıyıqlamaq. çalmaq.

oqurlanmaq oğurlanmaq. 1. sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq. 1. sıyıqlanmaq. çalınmaq.

oqurlar oğurlar. çalğar. çalar. - acığan çalğar, quduran qalxar.

oqurlu oğurlu. oğralı. oxlu. qızaqlı. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. şəhvətli.

oqurluq -oğurluq edən utanmaz, üstünə gələn utanmış.

oquş oxuş. oxşaş. yaruş. yağuş. sezgi.
-söğüş oğuş: çıpıt yoğuş. lə'nət rəhmət.

oquşlu -xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli: . sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. - sayraq şarkıçı.

oquşmaq oxuşmaq. səğrəşmək. ötüşmək.

oquşu oxuşu. ötüşü. - quş ötüşü, oxuşu: quşçalı. quşötü.

oqutulmuş -iri oğutulmuş nərsə: gürküt. kütgür.

oquya - düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.

oquyan -bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə: sayaçı. savaçı.
-durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca: sərçə. səçə. çıpcığ. səğirçə. (> səriçə (fars)}. quş türü.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə