1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

85. 
Ə
n cox sistem sklerodermiyada z
ədələ
nir:
A) çiyinl
ə
r v
ə
 bald
ı
r
B) kür
ə
k v
ə
 qar
ı
n
C) ba
ş
 v
ə
 gövd
ə
D) üz v
ə
 bil
ə
k
E) dirs
ə
k
86. Xroniki pankreatit zaman
ı
 n
ə
cis olur:
A) yagl
ı
B) a
ğ
 r
ə
ngd
ə
C) qara r
ə
ngd
ə
D) melena
E) qanl
ı

87. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 orta diametrli damarlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
sini göst
ə
rir?
A) Takayasu arteriiti
B) düyünlü poliarteriit
C) Horton x
ə
st
ə
liyi
D) 
Ş
enleyn-Henox purpuras
ı
E) leykositoplastik d
ə
ri vaskuliti
88. Qaraciy
ə
r sirrozlu x
ə
st
ədə
 qaraciy
ə
r komas
ını
n s
əbə
bi a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 ola
bil
ə
r?
A) tiazid diuretikl
ə
rin q
ə
bulu
B) uzunmüdd
ə
tli barbituratlar
ı
n q
ə
bulu
C) sadalananlardan ham
ısı
D) bunlardan heç biri
E) qida borusu varikoz gen
ə
lmi
ş
 venalar
ı
n qanaxmas
ı
89. Vegener x
ə
st
ə
liyi zaman
ı ə
sas müalic
ə
 preparat
ı
:
A) plakvenil
B) siklofosfamid
C) delagil
D) metotreksat
E) diklofenak
90. Osteoartroz zaman
ı
 Bu
ş
ar düyünl
ə
ri harada 
əmələ
 g
ə
lir?
A) diz oynaqlar
ı
nda
B) distal falanqaaras
ı
 oynaqlarda
C) birinci daraq falanqaaras
ı
 oynaq
D) dirs
ə
k oynaqlar
ı
nda
E) proksimal falanqaaras
ı
 oynaqlarda
91. Podaqrada 
ə
n çox hans
ı
 oynaq z
ədələ
nir?
A) mil-bil
ə
k oyna
ğı
B) bud-çanaq oyna
ğı
C) aya
ğı
n I ayaqdara
ğı
-falanqa oyna
ğı
D) proksimal falanqalararas
ı
 oynaq
E) diz oyna
ğı

92. Hans
ı
 ioniz
ə
etm
əyə
n radio dal
ğ
alar
ı
 daha böyük bioloji f
ə
all
ığ
a malikdirl
ə
r?
A) Dekametrli (QD)
B) Gektametrli (OD)
C) Mikrodal
ğ
alar (OYT)
D) Ultraq
ı
sa (ÇYT)
E) Kilometrli (UD)
93. HBV- infeksiyas
ını
n hans
ı
 markeri peyv
ə
ndl
ə
nmi
ş
 insanlarda mü
ə
yy
ə
n olunur:
A) HbcAg
B) HBV-DNA
C) anti-HBc (HbcAb)
D) HbeAg
E) anti-HBs (HbsAb)
94. Çarqa-Stross x
ə
st
ə
liyinin diaqnostik meyarlar
ını
 göst
ə
rin:
1.astma;
2.oynaqlarda a
ğrı
;
3.a
ğ
ciy
ə
rl
ə
rd
ə
 infiltrat;
4.d
ə
rid
ə
 eritematoz s
ə
pgil
ə
r;
5.eozinofiliya;
6.periferik neyropatiya;
7.proteinuriya.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) 4,6,7
B) 1,6,7
C) 2,5,6
D) 1,3,5
E) 3,4,5
95. 25 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 diz v
ə
 a
şı
q-daban oynaqlar
ı
nda 
şiş
kinlik, a
ğrı ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə
 h
ə
kim
ə
müraci
ə
t etmi
ş
dir. Anamnezind
ə
 mü
ə
yy
ə
n olur ki, x
ə
st
ə
 3 h
ə
ft
ə ə
vv
ə
l k
ə
skin
ba
ğı
rsaq infeksiyas
ı
  keçirmi
ş
dir. X
ə
st
əyə
 ilkin diaqnoz qoyun:
A) podaqra
B) revmatik polartrit
C) revmatoid artrit

D) hemorragik vaskulit
E) reaktiv artrit
96. Dermatomiozitin müalic
ə
sind
ə
 a
şağı
dak
ı
 d
ə
rmanlardan hans
ı ə
sas preparat
hesab olunur?
A) delagil
B) voltaren
C) prednizolon
D) korinfar
E) kolxisin
97. Sadalananlardan hans
ı
 üzvu fosfor z
əhə
rl
ə
nm
ə
sinin 
ə
lam
ə
ti deyildir?
A) Midriaz
B) Hipersalivasiya
C) Bradikardiya
D) Mioz
E) Bronxoreya
98. 
Ş
enleyn- Henox x
ə
st
ə
liyinin diaqnostik meyarlar
ını
 göst
ə
rin:
1.d
ə
rid
ə
 purpuralar;
2.oynaqlarda a
ğrı
;
3.temperaturun yüks
ə
lm
ə
si;
4.x
ə
st
ə
nin ya
şı
 20-d
ə
n azd
ı
r;
5.a
şağı ə
traflarda  ödem;
6.abdominal a
ğrı
;
7.b
əlğə
mli öskür
ə
k.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) 1,4,6
B) 1,5,7
C) 1,3,7
D) 2,5,6
E) 1,3,4
99. Qaraciy
ə
rin sirrozu xronik hepatitd
ə
n f
ə
rql
ə
nir:
A) sitolitik sindromun olmas
ı
 il
ə
B) xolestatik sindromun olmas
ı
 il
ə

C) parenximatoz sar
ılığı
n olmas
ı
 il
ə
D) portakaval v
ə
 kava-kaval anostomozun olmas
ı
 il
ə
E) xolemiyan
ı
n olmas
ı
 il
ə
100. Sistem dermatomiozitin 
ə
sas diaqnostik 
ə
lam
ə
ti:
A) 
ə
traflar
ı
n proksimal 
əzələlə
rinin g
ə
rginliyi
B) 
ə
traflar
ı
n proksimal 
əzələlə
rinin a
ğrı
lar
ı
C) 
ə
traflar
ı
n proksimal 
əzələlə
rinin q
ı
colmalar
ı
D) 
ə
traflar
ı
n proksimal 
əzələlə
rinin z
ə
ifliyi
E) 
ə
traflar
ı
n proksimal 
əzələlə
rinin titr
əmələ
ri
101. Xoral
ı
 kolitin a
ğı
rla
ş
malar
ı
na aiddir:
A) toksikidilatasiya
B) bütünsadalananlar
C) ba
ğı
rsaqqanaxmas
ı
D) yo
ğ
unba
ğı
rsa
ğı
nperforasiyas
ı
E) yo
ğ
unba
ğı
rsa
ğı
nx
ə

ə
ngi
102. Sistem dermatomiozitd
ə
 h
ə
zm sisteminin z
ədələ
nm
ə
si hans
ı
 kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
özünü biruz
ə
 verir?
A) disbakterioz
B) 12-barmaq ba
ğı
rsa
ğı
n xoras
ı
C) ba
ğı
rsaq keçm
əmə
zliyi
D) disfagiya
E) m
ədə
 xoras
ı
103. Hans
ı
 oynaqlarda sinovial maye olmur?
A) ellipsli oynaqlarda
B) y
əhə
rvari oynaqlarda
C) amfiartrozlarda
D) yast
ı
 oynaqlarda
E) diartrozlarda
104. Osteoartroz zaman
ı
 rentgenoqrammada hans
ı
 xarakterik d
ə
yi
ş
iklik görünür?
1.osteoporoz;
2.oynaq yar
ığını
n daralmas
ı
;

3.osteofitl
ə
r;
4.subxondral osteoskleroz;
5.oynaq s
ə
thind
ə
 çoxlu eroziyalar;
6.ankiloz.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) 1,2,6
B) 2,4,6
C) 2,3,4
D) 1,3,5
E) 3,5,6
105. Ku
ş
elevski simptomu hans
ı
 patologiyada t
ə
yin edilir?
A) qonartroz
B) qonartrit
C) koksartroz
D) sakroileit
E) podaqra
106. Revmatoidli artritin müalic
ə
sind
ə
 bazis preparat
ı
 kimi hans
ı
 daha geni
ş
 istifad
ə
olunur?
A) delagil
B) sulfasalazin
C) azatioprin
D) krizanol
E) D-penisilamin
107. Xroniki pielonefritin mualic
ə
sind
ə
 istifad
ə
 olunur:
A) vitaminl
ə
r
B) qlükokortokosteroidl
ə
r
C) interferon
D) antibiotik
E) immunodepressant
108. Bexterev x
ə
st
ə
liyind
ə
 ür
ə
k-damar sisteminin z
ədələ
nm
ə
si EKQ-d
ə
 özünü nec
ə
göst
ə
rir?

A) His d
ə
st
ə
si ayaqc
ığını
n blokadas
ı
B) Morqani-Adams-Stoks sindromu il
ə
 inki
ş
af ed
ə
n tam AV-blokada
C) sol v
ə
 sa
ğ
 m
ədə
ciyin hipertrofiyas
ı
D) WPW-sindromu
E) miokard infarkt
ı
109. Bexterev x
ə
st
ə
liyinin 
ə
sas kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
ri:
1.dermatit;
2.uveit;
3.vaskulit;
4.aftoz stomatit;
5.arterial hipertenziya;
6.artrit;
7.cinsi orqanlar
ı
n aftozlu yaralar
ı
.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) 1,3,5
B) 4,5,6
C) 2,4,7
D) 3,6,7
E) 3,5,6
110. H
ədə
fvari eritrositl
ə
r hans
ı
 x
ə
st
ə
lik üçün xarakterdir:
A) oraqvari hüceyr
ə
 anemiyas
ı
B) talassemiya
C) d
ə
mirdefisitli anemiya
D) sideroaxrestik anemiya
E) irsi sferositoz
111. Onur
ğ
a sütununun boyun 
ş
öb
ə
sinin osteoxondrozunun birinci 
ə
sas 
ə
lam
ə
ti:
A) servikal diskalgiya
B) v
ətə
r refleksl
ə
rinin azalmas
ı
C) 
əzələ
 atrofiyas
ı
D) visseral sindromlar
E) lumbalgiya

112. Osteoartrozlu x
ə
st
ə
nin qan
ı
n ümumi analizind
ə
 hans
ı
 patologiya mü
ş
ahid
ə
olunur?
A) eritrositoz
B) normal olur
C) trombositopeniya
D) leykositoz
E) leykopeniya
113. Arteriola v
ə
 venulalar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si hans
ı
 sistemli vaskulit üçün xarakterikdir?
A) Takayasu x
ə
st
ə
liyi
B) düyünlü poliarteriit
C) Bexçet x
ə
st
ə
liyi
D) 
Ş
enleyn-Henox x
ə
st
ə
liyi
E) gicgah arteriiti
114. Obstruksiyaedici tromboangitin 
ə
sas etioloji amili:
A) arterial hipertenziya
B) bakteriya
C) tütün q
ə
bulu
D) alkoqolun q
ə
bulu
E) virus
115. Obliterasiyaedici tromboangiitin 
ə
sas kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
ri:
A) a
şağı ə
traflar
ı
n i
ş
emiyas
ı
, s
ə
thi tromboflebit, tromboemboliya
B) Reyno sindromu, d
ə
rin tromboflebit, tromboemboliya
C) damarlar
ı
n aterosklerotik d
ə
yi
ş
iklikl
ə
ri, a
şağı ə
traflar
ı
n i
ş
emiyas
ı
D) növb
ələşə
n axsaql
ı
q, Reyno sindromu, miqrasiyaedici flebit
E) ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
, d
ə
ri s
ə
pkil
ə
ri, d
ə
rin tromboflebit
116. Xronik pielonefritin a
ğı
rla
ş
mas
ıdı
r:
A) böyr
ə
kda
şı
 x
ə
st
ə
liyi
B) böyr
ə
k v
ərə
mi
C) böyr
ə

şiş
i
D) xroniki böyr
ə
k çat
ı
zmazl
ığı
E) amiloidoz

117. C-reaktiv zülal hans
ı
 hüceyr
ələ
rd
ə
 sintez olunur?
A) eozinofill
ə
rd
ə
B) leykositl
ə
rd
ə
C) limfositl
ə
rd
ə
D) hepatositl
ə
rd
ə
E) osteofitl
ə
rd
ə
118. Dermatomiozitli x
ə
st
ələ
rd
ə
 ölümün 
ə
n çox rast g
ələ
n s
əbə
bi:
A) a
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ını
n tromboemboliyas
ı
B) miokard infarkt
ı
C) böyr
ə
k çatmamazl
ığı
D) ür
ə
k çatmamazl
ığı
E) udma akt
ını
n pozulmas
ı
 il
ə ə
laq
ə
dar qida kütl
ələ
ril
ə
 aspirasiya
119. Birincili v
ə
 ikincili Reyno sindromunun diaqnozunu hans
ı
 instrumental üsulla

yin etm
ə
k olur?
A) rentgenoqrafiya
B) kompyuter tomoqrafiya
C) ultras
ə
s müayin
ə
D) kapillyarskopiya
E) densitometriya
120. Trombositoz hans
ı
 x
ə
st
ə
liyin diaqnostik göst
ə
ricisi say
ılı
r?
A) sistem sklerodermiya
B) Kavasaki x
ə
st
ə
liyi
C) dermatomiozit
D) Bexterev x
ə
st
ə
liyi
E) k
ə
skin revmatik q
ı
zd
ı
rma
121. Hans
ı
 halda t
ə
cilihe modializ müalic
ə
sin
ə
 göst
ə
ri
ş
 vard
ı
r:
A) oliqouriya
B) anasarka
C) yüks
ə
k hiperkaliemiya
D) a
ğı
r hipertenziya
E) metabolikalkaloz

122. 
İ
nsan immunoqlobulinl
ə
rinin 
ə
sas hiss
ə
sini hans
ı
 sinif t
əş
kil edir?
A) 
İ
gM
B) 
İ
gE
C) 
İ
gG
D) 
İ
gD
E) 
İ
gA
123. Diareya v
ə
 ba
ğı
rsaq qanaxmas
ı
 çox vaxt bu x
ə
st
ə
liyin ba
ş
lan
ğıcı
nda olur:
A) SPRU
B) bütün qeyd edil
ə
nl
ə
r
C) xroniki enterit
D) Kron x
ə
st
ə
liy
ı
E) qeyri spesifik yaral
ı
 kolit
124. K
ə
skin faza zülallar
ı
na komplementin hans
ı
 komponentl
ə
ri aiddir?
A) C3,C4
B) C1q, C1s
C) C50, C1r
D) C2, C1r
E) CH50, C1s
125. K
ə
skin faza zülallara n
ə
 aiddir?
A) haptoqlobin, seruloplazmin, C-reaktiv zülal
B) C-reaktiv zülal, fibrinogen, DNT-y
ə
 qar
şı
 AT
C) seromukoid, C-reaktiv zülal, ANA
D) C-reaktiv zülal, difenilamin reaksiyas
ı
, ANA
E) seromukoid, ANA, fibrinogen
126. Felti sindromunun 
ə
sas a
ğı
rla
ş
mas
ı
:
A) ANA-n
ı
n artmas
ı
B) uveit
C) bald
ı
rda trofik xoralar
D) leykositoz
E) hektik tipli h
ə
rar
ə
t
127. K
ə
skin istilik vurma keçirmi
ş şə
xsl
ə
rd
ə
 tez-tez mü
ş
ahid
ə
 edilir:

A) Hiperh
ə
ssas pnevmonitl
ə
r
B) S
ə
s apparat
ını
n x
ə
st
ə
likl
ə
ri
C) 
Ə
traflar
ı
n soyuq neyrovaskuliti
D) Yuxar
ı ə
traflar
ı
n vegetativ-sensor polinevropatiyas
ı
 sindromu
E) 
İ
stiliy
ə
 tolerantl
ığı
n azalmas
ı
128. Böyükl
ə
rd
ə
 Still sinromunun 
ə
sas 
ə
lam
ə
ti:
A) bo
ğ
az a
ğrısı
, eritematoz-papulyoz s
ə
pkil
ə
r, artrit
B) leykopeniya, miokardit, disproteinemiya
C) Reyno sindromu, digital arteriit, qlomerulonefrit
D) eritrositoz, RF-un pozitiv, ANA artmas
ı
E) amiloidoz, revmatoid düyünl
ə
r, anemiya
129. Qeyri-bakterial leykosituriya, proteinuriya, hematuriya simptomlar
ı
 birlikd
ə
olduqda hans
ı
 diagnoz haqq
ı
nda fikirl
əşmə
k olar:
A) interstisialnefrit
B) sistit
C) qlomerulonefrit
D) pielonefrit
E) dismetabolik nefropatiya
130. Proksimal v
ə
 t
ənə
ffüs 
əzələlə
rinin z
ədələ
nm
ə
si daha çox xarakterdir:
A) rabdomioliz
B) lovastatin q
ə
bulu
C) hipotireoz
D) dermatomiozit
E) miozit
131. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rin hans
ı
nda göz qapaqlar
ını
n z
ədələ
nm
ə
si diaqnostik
meyarlardan biridir?
A) revmatizm
B) revmatik polimialgiya
C) sistem q
ı
rm
ızı
 qurde
şənə
yi
D) dermatomiozit
E) sistem sklerodermiya

132. Leykozlar
ı
n t
ə
snifi n
əyə ə
saslan
ı
r?
A) anamnestik m
ə
lumatlara
B) x
ə
st
ə
nin ya
ş
am müdd
ə
tin
ə
C) x
ə
st
ə
liyin hüceyr
ə
 substrat
ını
n yeti
şgə
nlik d
ərəcə
sin
ə
 gör
ə
D) x
ə
st
ə
liyin klinik t
ə
zahürl
ə
rin
ə
E) müalic
ə
nin effektivliyin
ə


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə