1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə2/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

43. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 d
ə
yi
ş
iklikl
ə
rxolestaz sindromu üçün xarakter deyil?
A) q
ələ
vi fosfotazan
ı
n s
ə
viyy
ə
sinin artmas
ı
B) konyuq
ə
 olunmam
ış
 hiperbilirubinemiya
C) hiperxolesterinemiya
D) 5 – nukleotidazan
ı
n s
ə
viyy
ə
sinin artmas
ı

E) qamma-qlütamil-trans-peptidazan
ı
n s
ə
viyy
ə
sinin artmas
ı
.
44. Podaqra tofusu:
A) oynaqlar
ə
traf
ı
 toxumalarda urat v
ə
 amorf kütl
ələ
rin toplanmas
ı
B) d
ə
rialt
ı
 toxuman
ı
n b
ə
rkl
əşmə
si
C) toxumalarda Ca-un çökm
ə
si
D) d
ə
rialt
ı
 iltihabi qranuloma
E) toxumalarda xolesterinin toplanmas
ı
45. Hemofiliya A hans
ı
 laxtalanma faktorunun irsi defisitidir?
A) VIII
B) IX
C) VII
D) V
E) X
46. S
əhərə
 yax
ı
n saatlarda oynaq a
ğrı
lar
ı
 tutmalar
ı
 hans
ı
 x
ə
st
ə
lik üçün xarakterdir:
A) revmatoid artrit
B) osteoartroz
C) psotiatik artrit
D) reaktiv artrit
E) podaqra
47. Vibrasiya növl
ə
rind
ə
n hans
ı
 insan
ı
n bütün b
ədə
ni boyunca daha yax
şı
 yay
ı
laraq
orqanizmin bir çox orqan v
ə
 sisteml
ə
ri üçün rezonansl
ı
 hesab olunur?
A) Yüks
ə
k tezlikli
B) Orta v
ə
 yüks
ə
k tezlikli
C) Orta tezlikli
D) A
şağı
 tezlikli
E) Vibrasiyan
ı
n yay
ı
lmas
ı
 onun tezliyind
ə
n as
ılı
 deyil
48. A
ğı
r formal
ı
 dekompressiya x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
 kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
r özünü göst
ə
rir:
A) Dekompressiya zaman
ı
 v
ə
 ya onun bitm
ə
sinin ilk d
ə
qiq
ələ
rind
ə
n
B) Dekompressiyadan 12-24 sat sonra
C) T
ə
krar dekompressiya zaman
ı
D) Dekompressiyadan 1-2 saat sonra
E) Dekompressiyadan 3-4 saat sonra
49. Podaqra diaqnozu qoyulur:

a) oynaqlarda mexaniki a
ğrı
;
b) s
əhə
r h
ərəkə
tsizlik;
c) daraqfalanqa oynaq
ı
nda artrit;
d) qanda sidik tur
ş
usunun miqdar
ını
n artmas
ı
;
e) rentgenoloji müayin
ədə
 de
ş
ikaçan (q
ıfı
laçan) simptomu.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) a,b
B) c,d,e
C) b,c
D) a,b,c
E) a,d
50. Tofus n
ə
dir?
A) toxumada uratlar
ı
n toplanmas
ı
B) osteofit
C) qranuleman
ı
n iltihab
ı
D) toxuma da olan xolesterin
E) d
ə
rialt
ı
 hüceyr
ələ
rin y
ıgı
lmas
ı
51. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 öd kis
ə
si sanc
ı
lar
ı
 üçün daha xarakterikdir?
A) diareya
B) bunlardan ham
ısı
C) sa
ğ
 qab
ırğ
a alt
ı
nda olan k
ə
skin a
ğrı
lar
D) qusma
E) q
ı
zd
ı
rma
52. Kolxisini q
ə
bul etdikd
ə
 yax
şı
 n
ə
tic
ə
 hans
ı
 x
ə
st
ə
lik üçün diaqnostik test hesab
olunur?
A) osteoartroz
B) sistem sklerodermiya üçün
C) podaqra üçün
D) revmatoid artrit üçün
E) Reyter x
ə
st
ə
liyi üçün
53. Oynaq q
ığı
rda
ğını
n qal
ı
nl
ığı
 normada n
ə
 q
ədə
r olur?

A) 1 sm
B) 0-3 mm
C) 2 sm
D) 1-7 mm
E) 3 sm
54. Revmatoid artritin rentgenoloji göst
ə
ricil
ə
ri:
a) osteoporoz;
b) eroziya;
c) osteofitoz;
d) onurgaaras
ı
 ossifikasiya;
e) birt
ərə
fli sakroileit.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) b,c
B) c,d
C) a,b
D) a,b,c
E) c,d,e
55. Podaqra artritinin k
ə
skin dövründ
ə
 hans
ı
 preparat
ı
 t
ə
yin etm
ə
k olmaz?
A) kolxisin
B) allopurinol
C) diklofenak
D) nimesil
E) prednizolon
56. Diabet nefropatiyas
ını
n klinikaya q
ədə
r ki m
ə
rh
ələ
sind
ə
 hans
ı ə
lam
ə
tl
ə
r olur:
1) nefrotiksindrom
2) mikro albuminuriya
3) hematuriya
4) yumaqc
ığı
n hiperfiltrasiyas
ı
5) böyr
ə
k qan dövran
ını
n artmas
ı
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4
D) 2, 3, 5
E) 2, 4, 5
57. Q
ı
rm
ızı
 qurd e
ş
eneyind
ə
 oynaq sindromuna (QQE) aiddir;
a) kontrakturan
ı
n inki
ş
af
ı
;
b) böyük oynaqlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si;
c) kiçik oynaqlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si;
d) mialgiyan
ı
n olmas
ı
;
e) artralgiya v
ə
 artrtin olmas
ı
.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) c,d,e
B) c,d
C) a,b,c
D) a,b
E) b,c
58. K
ə
skin leykoz üçün xarakterik deyil:
A) eritrositoz
B)  leykositoz (leykemik variant zaman
ı
 blastlar hesab
ı
na)
C)  leykopeniya (aleykemik variant) q
ı
zd
ı
rma v
ə
 infeksion a
ğı
rla
ş
malarla
D)  trombositopeniya hemorragik sindromla
E)  trepanobiopsiya zaman
ı
 sümük iliyinin blastmetaplaziyas
ı
59. QQE zaman
ı
 hans
ı
 simptomokompleks x
ə
st
ə
liyin proqnozunu mü
ə
yy
ə
n etm
əyə
daha çox köm
ə
k edir?
A) kardit
B) d
ə
ri eritemas
ı
C) vaskulit
D) artrit
E) nevrit
60. QQE zaman
ı
 böyr
ə
kl
ə
rin z
ədələ
nm
ə
si özünü hans
ı
 formada biruz
ə
 verir?
A) amioloidoz
B) pielonefrit

C) böyr
ə
kda
şı
 x
ə
st
ə
liyi
D) papilyar nekroz
E) qlomerulonefrit
61. Sistem q
ı
rm
ızı
 qurd e
ş
eneyind
ə
 d
ə
ri d
ə
yi
ş
ikliyin
ə
 hans
ı
 aid deyil:
A) üzd
ə
 eritrematoz dermatit (k
əpənə
k simptomu)
B) kapillyarit
C) fotosensibilizasiya
D) keç
ə
llik (dazl
ı
q)
E) d
ə
rinin ödemi v
ə
 solgunla
ş
mas
ı
 (maskalanm
ış
 sif
ə
t)
62. Da
ğ
 x
ə
st
ə
liyinin optimal müalic
ə
 metodudur:
A) Oksigenl
ə
 inhalyasiya
B) Normobarik hipoksikasiya
C) Bronsgeni
şlə
ndirici vasit
ələ
rl
ə
 inhalyasiya
D) Antioksidant (E vitamini) preparatlar
ını
n t
ə
yin edilm
ə
si
E) Qlükozan
ı
n C vitamini il
ə
 damardaxili yeridilm
ə
si
63. A
şağı
dak
ı
 laborator göst
ə
ricil
ə
rd
ə
n hans
ı
 QQE üçün xarakterikdir?
A) trombositoz
B) eritrositoz
C) sial tur
ş
usunun miqdar
ını
n artmas
ı
D) hiperqammaqlobulinemiya
E) DNT-y
ə
 qar
şı
 antitelin titrinin yüks
ə
lm
ə
si
64. Böyr
ə
kl
ə
rin konsentrasion funksiyas
ını
 göst
ərə

ə
n asan üsul:
A) Neçiporenko s
ı
na
ğı
B) Kakovski-Addis üsulu
C) Amburje üsulu
D) Hovardüsulu
E) Zimniski s
ı
na
ğı
65. Hans
ı
 göst
ə
riciy
ə
 gör
ə
 qaraciy
ə

şiş
ini qaraciy
ə
r sirrozundan f
ə
rql
ə
ndirm
ə
k olar:
A) düyünlü qaraciy
ərə
 gör
ə
B) sar
ılı
q
C) bilirubinin artmas
ı
na gör
ə
D) aminotransferazan
ı
n s
ə
viyy
ə
sinin artmas
ı
na gör
ə

E) alfa-fetoproteinin s
ə
viyy
ə
sinin artmas
ı
na gör
ə
66. Sistem sklerodermiyada hans
ı
 ür
ə
k qapa
ğı
 daha tez z
ədələ
nir?
A) a
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ı
 qapa
ğı
B) mitral
C) mü
ş
ahid
ə
 olunmur
D) aortal
E) üçtayl
ı
67. Erk
ə
n revmatoid artritin müalic
ə
nd
ə
 birinci s
ı
ra preparatlar hans
ı
lard
ı
r:
A) delagil
B) sitostatikl
ə
r
C) qeyri steroid iltihab
ə
leyhin
ə
 d
ə
rmanlar
D) kortikosteroidl
ə
r
E) q
ızı
l preparatlar
ı
68. Sistem sklerodermiyan
ı
n erk
ə
n kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
ri:
A) Reyno sindromu, d
ə
ri v
ə
 oynaq z
ədələ
nm
ələ
ri
B) Reyno sindromu, damar v
ə
 m
ədə
-ba
ğı
rsaq z
ədələ
nm
ələ
ri
C) Reyno sindromu, böyr
ə
k v
ə
 sinir sisteminin z
ədələ
nm
ələ
ri
D) Reyno sindromu, damar v
ə
 endokrin v
ə
zl
ə
rin z
ədələ
nm
ələ
ri
E) Reyno sindromu, ür
ə
k v
ə
 a
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin z
ədələ
nm
ələ
ri
69. Sadalananlardan hans
ı
 vibrasiya x
ə
st
ə
liyinin kompleks patogenetik müalic
ə
sin
ə
daxil deyildir?
A) Neyrodinamik pozuntular
ı
n normalla
ş
mas
ı
B) Termot
ə
nziml
əmə
 prosesl
ə
rinin normalla
ş
mas
ı
C) Mikrosirkulasiyan
ı
n v
ə
 bütövlükd
ə
 periferik qan dövran
ı
n yax
şı
la
ş
mas
ı
D) Trofik pozuntular
ı
n aradan qald
ırı
lmas
ı
E) Sensor-motor sisteminin funksiyalar
ını
n yax
şı
la
ş
mas
ı
70. Sistem sklerodermiya d
ə
ri z
ədələ
nm
ə
sinin ard
ıcı
ll
ığı
:
A) maserasiya, atrofiya, indurasiya
B) b
ə
rk ödem, maserasiya, atrofiya
C) b
ə
rk ödem, hipertrofiya, atrofiya
D) hipertrofiya, atrofiya, maserasiya
E) b
ə
rk ödem, indurasiya, atrofiya

71. Makronodulyar sirrozda 
ə
sas ön
ə
 ç
ı
xan simptom hans
ıdı
r:
A) xolestaz
B) sar
ılı
q
C) qaraciy
ə
r hüceyr
ə
 çat
ış
mazl
ığı
D) assit
E) portal hipertenziya
72. H
ə
qiqi sklerodermik böyr
ə
k yarand
ığı
 zaman seçim preparat
ı
 hans
ıdı
r?
A) nativ plazma
B) qlükokortikosteroidl
ə
r
C) beta-blokatorlar
D) angiotenzinçevirici fermentin inhibitoru
E) sitostatikl
ə
r
73. Xroniki pankreatiti 
ə
n çox yaradan s
əbə
b?
A) ödda
şı
 x
ə
st
ə
liyi
B) 
ə
lav
ə
 c
ə
ki
C) hiperlipedemiya
D) alkoqol
E) xroniki virus infeksiyas
ı
74. Sistem sklerodermiyda ür
ə
k-damar sisteminin z
ədələ
nm
ə
si hans
ı
 s
əbə
bd
ə
n
olur?
A) mitral stenoz
B) septik endokardit
C) aortal çatmamazl
ı
q
D) iriocaql
ı
 kardioskleroz
E) eksudativ perikardit
75. Fövq
ə
lad
ə
 toksik pestisidl
ə
r sinfin
ə
 aiddir, birind
ə
n ba
ş
qa:
A) Oktametil
B) Fosfakol
C) Armin
D) Sayfos
E) Matafos
76. Revmatoid artritin diqnostik meyarlar
ı
na hans
ı
lar daxildir?

1.b
ədə
n temperaturunun yüks
ə
lm
ə
si;
2.oynaqlar
ı
n simmetrik z
ədələ
nm
ə
si;
3.distal falanqalararas
ı
 oynaqlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si;
4.oynaqlar üz
ə
rind
ə
 q
ı
zart
ı
;
5.s
əhə
rl
ə
r buxovlanma sindromu;
6.a
ğrı
lar
ı
n efemer xarakter da
şı
mas
ı
;
7.üç v
ə
 daha çox oynaqlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) 1, 3, 7
B) 2, 4, 6
C) 1, 4, 5
D) 2, 5, 7
E) 1, 2, 6
77. QQE III aktivlik d
ərəcə
sinin klinik göst
ə
ricil
ə
ri:
A) adheziv plevrit
B) eksudativ eritema
C) eksudativ perikardit
D) cuzi ar
ı
qlama
E) poliartralgiya
78. Sistem sklerodermiyan
ı

ə
sas diaqnostik 
ə
lam
ə
ti:
1.Reyno sindromu;
2.limfoadenopatiya;
3.sklerodermik d
ə
ri;
4.poliartralgiya;
5.teleangioektaziya;
6.osteoliz
7.polimiozit.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) 1,2,7
B) 3,4,7
C) 1,3,6

D) 1,4,6
E) 1,5,7
79. Portal hipertenziya sindromuna a
şağı
dak
ı
lardan biri aid deyil:
A) splenomeqaliya
B) assit
C) ödem
D) m
ədə
nin kardial hiss
ə
sinin venalar
ını
n gen
ə
lm
ə
si
E) ginekomastiya
80. Sistem q
ı
rm
ızı
 qurde
şənə
yind
ə
 d
ə
rid
ə
 d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r hans
ı
 formada olur?
A) üzüy
əbə
nz
ə
r eritema
B) m
ə
xm
ərə
k s
ə
pgil
ə
ri
C) papula v
ə
 rozeola 
şə
klind
ə
 eritema
D) k
əpənəkşə
killi eritema
E) depiqmentasiya
81. 
Əgə
r x
ə
st
ə
nin eritrositl
ə
ri 7 mln.,leykositl
ə
ri 13000, trombositl
ə
ri 600000 olarsa,
hans
ı
 x
ə
st
ə
likd
ə

ş
übh
ələ
nm
ə
k olar?
A) infeksion neytrofilyoz
B) xroniklimfo leykoz
C) eritremiya
D) xronikmielo leykoz
E) ikincili eritrositoz
82. 38 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 qad
ı

ə
ll
ə
rin tez-tez soyumas
ı
ndan, keyl
əşmə
sind
ə
n, bud v
ə
 bald
ı
r
nahiy
ə
sind
ə
 d
ə
rinin b
ə
rkim
ə
sind
ə
n, udma akt
ını
n pozulmas
ı
ndan 
ş
ikay
ə
t edir.
Müayin
ə
 zaman
ı ə
lin d
ə
risi soyuq, b
ə
rk v
ə şiş
kindir. Bud v
ə
 bald
ı
r nahiy
ə
sinin

risini s
ı
xd
ı
qda bükü
şlə

əmələ
 g
ə
lmir. 
Ə
lin distal falanqalar
ını
n uclar
ı
nda kiçik
çap
ı
qlar görünür. X
ə
st
ə
nin diaqnozunu t
ə
yin edin:
A) Reyno sindromu
B) revmatoid artrit
C) sistem q
ı
rm
ızı
 qurde
şənə
yi
D) düyünlü poliarteriit
E) sistem sklerodermiya

83. SSD yard
ı

ı ə
lam
ə
tl
ə
rini göst
ə
rin:
1.kalsinoz;
2.teleangioktaziya;
3.osteoliz;
4.limfadenopatiya;
5.trofik pozulmalar;
6.sklerodermik daktiliya
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) 1,2,5
B) 3,4,6
C) 2,4,5
D) 2,3,5
E) 1,4,6
84. Civ
ə
 il
ə
 z
əhə
rl
ə
nm
ə
nin patogenezi 
şə
rtl
ə
nir:
A) Qanda methemoqlobinin yaranmas
ı
 il
ə
B) Civ
ə
nin toksik t
ə
sirinin patogenezi m
ə
lum deyil
C) Qana hemolitik t
ə
sir il
ə
D) Xolinesteraz
ı
n f
ə
all
ığını
n pozulmas
ı
 il
ə
E) Fermentl
ə
rin sulfhidril qruplar
ını
n birl
əşmə
si il
ə


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə