1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə7/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

266. Xolestaz
ı
n biokimy
ə
vi göst
ə
ricil
ə
ri a
şağ
dakilard
ı
r:
A) disproteinemiya, timol v
ə
 sulema s
ı
na
ğ
lar
ını
n d
ə
yi
şmə
si
B) bilirubinin, q
ələ
vi fosfatazan
ı
n artmas
ı
, hiperxolesterinemiya
C) ALaT, ASaT, LDQ4,LDQ5 artmas
ı
D) amilaza miqdar
ını
n artmas
ı
E) ALaT, ASaT artmas
ı
267. Sadalanlardan hans
ı
 karbokoniozlara aid deyil:
A) Antrakoz
B) Talkoz
C) Qrafitoz
D) His pnevmokoniozu
E) Bütün sadalananlar
268. Qaraciy
ə
r x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
 a
şağı
daki nömr
ə
li p
ə
hriz m
ə
sl
əhə
tdir:
A) 7
B) 5
C) 2

D) 6
E) 4
269. Qaraciy
ə
r sirrozu olan x
ə
st
ədə
 ç
ə
kilmi
ş
 di
ş
 yerind
ə
n qanaxma var. Trombosit
18,0x109/l, protr. miq. 85%, fibrinogen 3,5 qr/l. Qanaxman
ı
n s
əbə
bi n
ə
dir?
A) trombositopeniya
B) intoksikasiya m
ənşə
li damar daxili laxtalanma sindromu
C) mü
ştərə
k K-vitaminind
ə
n as
ılı
 faktorlar
ı
n defisiti
D) sadalananlar
ı
n heç biri düz deyil
E) trombositopatiya
270. D
ə
ri qa
şı
nmas
ı
, konyuq
ə
olunmu
ş
 bilirubinin, q
ələ
vi fosfataza, xolesterinin
artmas
ı
 a
şağı
daki sindrom ü
ş
ün xarakterikdir:
A) qaraciy
ə
r hüceyr
ə
vi sar
ılı
q
B) qaraciy
ə
rin daxili xolestaz
ı
C) hemolitik sar
ılı
r
D) Kriqler -Nayar sindromu
E) Jilber sindromu
271. Hans
ı
 metod hepatomeqaliyan
ı
n s
əbə
binin d
ə
qiql
əş
dirilm
ə
sind
ə
 daha
informativdir.
A) qan z
ə
rdab
ı
nda q
ələ
vi fosfotazan
ı
n s
ə
viyy
ə
sinin t
ə
yin olunmas
ı
B) qaraciy
ə
rin radioizotop skanla
şdırı
lmas
ı
C) selektiv angioqrafiya
D) qaraciy
ə
rin biopsiyas
ı
E) USM
272. Onkotik t
ə
zyiqin a
şağı
 dü
şmə
si zaman
ı
 göst
ə
ril
ə
n preparat optimald
ı
r:
A) fizioloji m
ə
hlul
B) qlükoza
C) plazma
D) albumin
E) bütün yuxar
ı
da adlar
ı
 sadalananlar
273. Xroniki hepatit v
ə
 qaraciy
ə
r sirrozunu differensasiya etm
ə
k üçün informativ
müayin
ə
 metodu:

A) qaraciy
ə
rin v
ə
 öd kis
ə
sinin rentgenoqrafiyas
ı
B) qaraciy
ə
rin biopsiyas
ı
C) radionuklid müayin
ə
si (sintiqrafiya)
D) kompyuter rentgen tomoqrafiyas
ı
E) ultras
ə
s müayin
ə
si (sonoqrafiya)
274. Hans
ı
 x
ə
st
ə
lik üçün yuxar
ı
 t
ənə
ffüs yollar
ını
n xoral
ı
nekrotik z
ədələ
nm
ə
siv
ə
böyr
ə
kl
ə
rin z
ədələ
nm
ə
si xarakterikdir:
A) hemarragikvaskulit
B) d
ə
rmannefropatiyas
ı
C) Veqenerqranulomatozu
D) amiloidoz
E) xronikiqlomerulonefrit
275. Qaraciy
ə
r sirrozu zaman
ı
 ödeml
ə
r üçün birind
ə
n ba
ş
qa ham
ısı
 xarakterikdir:
A) assitl
ə
 mü
ştərə
k olmas
ı
B) hipertrixoz
C) sar
ılı
q
D) hörümç
əyəbə
nz
ə
r angioma
E) venoz kollaterallar
ı
n inki
ş
af
ı
276. Q
ə
bizlik zaman
ı
 m
ə
sl
əhə
t bilinir:
A) noxud
B) kartof
C) a
ğ
 çör
ə
k
D) süd
E) çu
ğ
undur
277. Qaraciy
ə
r sirrozu xroniki hepatitd
ə
n a
şağı
dak
ı ə
lam
ətə
 gör
ə
 f
ə
rql
ə
nir:
A) xolemiya sindromuna gör
ə
B) parenximatoz sar
ılığ
a gör
ə
C) porto-kaval v
ə
 kava-kaval anastomozun mövcudlu
ğ
una gör
ə
D) xolestatik sindroma gör
ə
E) sitolitik sindroma gör
ə
278. Sistem sklerodermiyan
ı
n inki
ş
af
ı
nda HLA sisteminin hans
ı
 lokuslar
ı
 daha
böyük 
əhə
miyy
ə
t da
şıyı
r?

A) HLA-DR 3, HLA-DR 4, HLA-DR1
B) HLA-B 27, HLA-B 35, HLA-B 24
C) HLA-DR 5, HLA-DR 4, HLA-B 27
D) HLA-DR B1, HLA-DR2, HLA-B27
E) HLA-DR 5, HLA-DR 3, HLA-DR 2
279. Qaraciy
ə
r sirrozu zaman
ı
 hemorragik sindromun 
ə
sas yaranma s
əbə
bi:
A) qaraciy
ə
r t
ərə
find
ə
n laxtalanma faktoru olan protrombin v
ə
 fibrinogenin yaranmas
ını
n
pozulmas
ı
B) öz trombositl
ə
rin
ə
 qar
şı
 autoantitell
ə
rin yaranmas
ı
C) periferik qanda trombositl
ə
rin miqdar
ını
n azalmas
ı
D) sadalananlar
ı
n ham
ısı
E) damar divar
ını
n immun kompleksl
ə
r t
ərə
find
ə
n z
ədələ
nm
ə
si
280. T
ə
zyiq alt
ı
nda olan oksigenl
ə
 v
ə
 ya yüks
ə
k parsial t
ə
zyiqli oksigenl
ə
nəfə
salamada a
ğı
r z
ədələ
nm
ələ
r zaman
ı
 inki
ş
af edir:
A) Yüks
ə
klik x
ə
st
ə
liyi
B) Kesson x
ə
st
ə
liyi
C) Sinir sisteminin z
ədələ
nm
ə
si
D) A
ğ
 ciy
ə
rl
ə
rin fibrozu
E) 
İ
ndifferent qazlar
ı
n narkoloji t
ə
siri
281. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ıgı
nda hans
ı
 biokimy
ə
vi d
ə
yi
ş
iklik olur?
A) hiperalbuminemiya
B) dislipidemiya
C) urobilinuriya
D) hiperbilurinemiya
E) hiperkreatininemiya
282. Qaraciy
ə
r sirrozunun diaqnostikas
ı
nda 
ə
sas müayin
ə
:
A) aminotransferazan
ı
n miqdar
ı
B) bilirubinin miqdar
ı
C) bromsulfalein s
ı
na
ğı
D) bunlardan heç biri
E) Timol s
ı
na
ğı
283. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 portal sirrozun a
ğı
rla
ş
mas
ı
 deyil:

A) qida borusu venalar
ı
n varikoz qanaxmas
ı
B) qaraciy
ə

şiş
i
C) xolesistit
D) qanaxma
E) ensefalopatiya
284. Vegener qranulomatozunun diaqnostik meyarlar
ını
 göst
ə
rin:
1.burun v
ə
 a
ğı
z bo
ş
lu
ğ
unda iltihab;
2.temperaturun yüks
ə
lm
ə
si;
3.abdominal a
ğrı
;
4.sidikd
ə
 d
ə
yi
ş
iklik;
5.poliartralgiya;
6.biopsiya m
ə
lumat
ı
.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) 1,4,6
B) 2,4,5
C) 1,5,6
D) 2,3,4
E) 2,4,6
285. Qaraciy
ə
r sirrozu zaman
ı
 assitin yaranma s
əbə
bi hans
ıdı
r:
A) ikincili hiperaldosteronizm
B) hipoalbuminemiya
C) portal hipertenziya
D) sadalananlardan ham
ısı
E) sadalananlardan heç biri
286. Revmatoid artrit zaman
ı
 böyr
ə
yin z
ədələ
nm
ə
sini a
ş
kar etm
ə
k üçün informativ
müayin
ə
 üsulu:
A) izotopR-qrafiya
B) USM
C) kontrast uroqrafiya
D) böyr
ə
yin biopsiyas
ı
E) Zimnitski s
ı
na
ğı

287. Sistem sklerodermiyada a
ğ
ciy
ə
rl
ə
rd
ə
 d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r hans
ı
 formada özünü büruz
ə
verir?
A) plevrit
B) bronxoektaziya
C) pnevmoniya
D) pnevmoskleroz
E) bronxit
288. Qaraciy
ə
r komas
ı
 t
ə
hlük
ə
si zaman
ı
 a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 p
ə
hrizd
ə

hdudla
şdırı
lmal
ıdı
r?
A) zülal
B) karbohidrat
C) maye
D) ya
ğ
lar
E) mineral duzlar
289. ”Ya
ğlı
” diareya üçün xarakterik deyil
A) gil 
şə
klind
ə
 defekasiya
B) steatoreya
C) s
ıyığ
a b
ə
nz
ə
r defekasiya
D) sulu defekasiya
E) sutkada 2-4 d
əfə
 defekasiya
290. Qaraciy
ə
r sirrozunun patogenezin
ədə
 rol oynam
ı
r:
A) plazman
ı
n kolloid-osmotik t
ə
zyiqinin azalmas
ı
B) bo
ş
 venan
ı
n s
ıxı
lmas
ı
 zaman
ı
 qaraciy
ə
rd
ə
n venoz ax
ını
n pozulmas
ı
C) qaraciy
ə
rd
ə
n venoz qan
ı
n ax
ımını
n blokadas
ı
 il
ə ə
laq
ə
dar limfa sintezinin artmas
ı
D) antidiuretik hormonun parçalanmas
ını
n artmas
ı
E) qanda estrogenl
ə
rin s
ə
viyy
ə
sinin artmas
ı
291. Kalkulyoz xolesistitin diaqnozunda hans
ı
 müayin
ə
 metodu h
ə
lledicidir:
A) m
ədə
nin rentgenoskopiyas
ı
B) xolesistoqrafiya
C) USM
D) retroqrad pankreato-xolangioqrafiya
E) duodenal zondlama

292. Hans
ı
 simptom 
ə
sas
ı
nda xroniki hepatitin qaraciy
ə
r sirrozuna keçm
ə
sini
ehtimal etm
ə
k olar:
A) xolestaz sindromu
B) qaraciy
ə
rin sintetik funksiyas
ını
n azalmas
ı
C) hemorraqik sindrom
D) portal hipertenziya sindromu
E) sitoliz sindromu
293. Ku
ş
elyovski simptomu hans
ı
 oynaqlar
ı
n z
ədələmə
sind
ə
n x
əbə
r verir?
1.f
əqərə
 sütunu oynaqlar
ı
;
2.simfizin;
3.oma-qalça oyna
ığını
;
4.ileo-sakral birl
əşmələ
ri.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) 1,3
B) 2,4
C) 1,3,4
D) 3,4
E) 4
294. Mexaniki sar
ılığı
n s
əbə
bi ola bilm
ə
z:
A) xoledoxolitiaz
B) qaraciy
ə
rin birincili biliar sirrozu
C) fater m
əmə
ciyinin strikturu
D) m
ədə
alt
ı
 v
ə
zinin ba
ş
 hiss
ə
sinin 
şiş
i
E) ikincili biliar sirroz
295. Revmatoid artritin 
Ş
teynbroker
ə
 gör
ə
 neç
ə
 rentgenoloji m
ə
rh
ələ
si var?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 6
E) 2
296. Qaraciy
ə
r daxili xolestaz haqq
ı
nda hans
ı
 göst
ə
ricinin artmas
ı
 x
əbə
r verir:

A) q
ələ
vi fosfotazan
ı
n artmas
ı
B) bromsulfalein s
ı
na
ğı
C) 
γ
-qlobulinin s
ə
viyy
ə
si
D) aminotrasferazan
ı
n s
ə
viyy
ə
si
E) tur
ş
 fosfatazan
ı
n s
ə
viyy
ə
si
297. Stabil davam ed
ə
n postnekrotik sirroz diaqnozu qoyulmu
ş
 42 ya
şlı
 qad
ı
nda

fl
ətə
n a
ğı
rla
ş
ma ba
ş
 vermi
ş
dir, qad
ı
nda q
ı
colmalar, hu
ş
un itm
ə
si, artan sar
ılı
q
əmələ
 g
ə
lmi
ş
dir. A
ğı
rla
ş
man
ı
n s
əbə
bini hans
ı
 müayin
ə
 il
ə
 t
ə
yin etm
ə
k olar:
A) saya 
əzələyə
 qar
şı
 antitell
ə
r
B) 
α
-fenoproteinin miqdar
ını
n t
ə
yini
C) bromsulfalein s
ı
na
ğı
D) plazmada ammonyak
ı
n t
ə
yini
E) 
γ
-qlobulinin t
ə
yini
298. N
ə
cisd
ə
 parçalanmam
ış
 ni
ş
astan
ı
n tap
ı
lmas
ı
:
A) diareya
B) steatoreya
C) melena
D) kreatoreya
E) amiloreya
299. Xroniki kolit üçün daha xarakterikdir:
A) x
ə
st
ə
liyin tez-tez rast g
ə
lin
ə
n s
əbə
bi helmintozlard
ı
r
B) dayan
ı
ql
ı
 q
ə
bizliy
ə
 gör
ə
 kolonoskopiya apar
ı
lmal
ıdı
r
C) x
ə
st
ə
liyin k
ə
skinl
əşmə
si zaman
ı
 kortikosteroidl
ə
r t
ə
yin olunur
D) sadalananlar ham
ısı
 düzdür
E) selikli qi
ş
an
ı
n xoral
ı
 z
ədələ
nm
ə
si xarakterikdir
300. Sistem q
ı
rm
ızı
 qurde
şənə
yinin klassik triada 
ə
lam
ə
tl
ə
ri:
1.artrit;
2.qlomerulonefrit;
3.miokardit;
4.dermatit;
5.endokardit;

6.serozit;
7.pnevmonit
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) 1,4,6
B) 4,5,7
C) 2,3,6
D) 3,5,6
E) 1,3,7
301. Qeyri-spesifik xoral
ı
 kolitin müalic
ə
si a
şağı
dak
ıdı
r:
A) bütün sadalananlar
B) ishal
ə
leyhin
ə
C) ba
ğı
rsaq mikrofloras
ını
 normalla
şdı
ran
D) iltihab
ə
leyhin
ə
E) immunodepressantlar
302. III d
ərəcə
li soyuma xarakteriz
ə
 edilir:
A) Epidermisin s
ə
thi qat
ı
 z
ədələ
nm
ə
si
B) Epidermisin bazal qat
ını
n köpükcükl
ə
rin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
si il
ə
 z
ədələ
nm
ə
si
C) Yum
ş
aq toxumalar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
D) Sümükl
ə
rin z
ədələ
nm
ə
si
E) D
ə
ri v
ə
 d
ə
rialt
ı
 toxuman
ı
n nekrozu
303. Qeyri-spesifik xoral
ı
 kolitd
ə
 c
ə
rrahi müdaxil
ə
 üçün mütl
ə
q göst
ə
ri
ş
:
A) perforasiya
B) maliqnizasiya
C) yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n toksiki dilatasiyas
ı
D) bütün sadalananlar
E) qeyri-effektiv hemostatik terapiya n
ə
tic
ə
sind
ə
 yaranan qanaxma
304. Renal böyr
ə
k çat
ış
mazl
ıgı
nda olmur:
A) böy
ə
kd
ə
n k
ə
nar obstruksiya
B) böyr
ə
k damarlar
ını
n z
ədələ
nm
ə
si
C) hemoliz
D) ekzogen intoksikasiya
E) böyr
ə
kd
ə
 iltihab x
ə
st
ə
lik
305. Qeyri-spesifik xoral
ı
 kolitin qeyri-aktiv fazas
ını
n rektoskopik 
ə
lam
ə
ti:

A) selikli qi
ş
an
ı
n qeyri-iradi qanaxmas
ı
B) pozulmu
ş
 damar 
şə
kli
C) kontakt qanaxmas
ı
D) xoralar
ı
n olmas
ı
E) fibroz 
ə
rpin olmas
ı
306. Qaraciy
ə
r sirrozunun 
ə
sas s
əbə
bi:
A) virus hepatiti
B) uzunmüdd
ə
tli xolestaz
C) qan dövran
ı
 çat
ış
mazl
ığı
D) d
ə
mir mübadil
ə
sinin pozulmas
ı
 (hemoxromatoz)
E) h
ə
zmin pozulmas
ı
 sindromu
307. Qeyri-spesifik xoral
ı
 kolitin 
ə
n xarakterik 
ə
lam
ə
tini göst
ə
rin:
A) düyünlü eritema
B) duru n
ə
cisin olmas
ı
C) tezl
əş
mi
ş
 qanl
ı
 ishal
D) qar
ı
n nahiy
ə
sind
ə
 yay
ı
lm
ış
 a
ğrı
E) poliartralgiya
308. Revmatoid vaskulitin 
ə
sas a
ğı
rla
ş
mas
ı
:
A) allopesiya
B) hiperlipoproteidemiya
C) burun qanaxmas
ı
D) annulyar s
ə
pgil
ə
r
E) arterial hipertenziya
309. Alveolyar-kapilyar membran
ı
n diffuziya qabiliyy
ə
tinin 
əhə
miyy
ə
tli d
ərəcədə
pozulmas
ı
 xarakterik deyil:
A) Sideroz istisna olmaqla bütün pnevmokoniozlar üçün
B) Alveolyar-kapilyar membran
ı
n diffuziya qabiliyy
ə
tinin 
əhə
miyy
ə
tli d
ərəcədə
 pozulmas
ı
bütün növ pnevmokaniozlar üçün xarakterik deyil
C) Sideroz v
ə
 silikatoz istisna olmaqla bütün pnevmokoniozlar üçün
D) Asbestoz, berrilioz v
ə
 dig
ə
r hiperh
ə
ssas pnevmonitl
ə
r istisna olmaqla bütün
pnevmokoniozlar üçün
E) Sideroz, silikatoz v
ə
 siderosilikoz istisna olmaqla bütün pnevmokoniozlar üçün


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə