1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə8/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285.99 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

310. Xroniki enterit v
ə
 kolitin etioloji s
əbə
bini göst
ə
rin:

A) infeksiya
B) ibtidail
ə
rin invaziyas
ı
C) qeyd olunan bütün s
əbə
bl
ə
r
D) helmint invaziyas
ı
E) alimentar faktor
311. Qeyri spesifik yaral
ı
 kolitd
ə
 selikli qi
ş
ada a
şağı
daki d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r olur:
A) hiperemiya, ödem, kontakt qanaxma
B) qeyd olunan bütün hallarda
C) selikli qisan
ı

şə
klinin itm
ə
si, psevdopolipl
ə
r
D) qeyd olunan 
ə
lam
ə
tl
ə
rin heç biri
E) ödemli v
ə
 hiperemik selikli qi
ş
an
ı
n xorala
ş
mas
ı
312. Xronik xolesistitin k
ə
skinl
əşmə
sind
ə
 seçim d
ə
rman:
A) xoleretikl
ə
r
B) hipolipidemik d
ə
rmanlar
C) analgetikl
ə
r
D) spazmolitikl
ə
r
E) antibiotikl
ə
r
313. 20 ya
şlı
 sa
ğ
lam ki
ş
id
ə
 q
ə
fl
ətə
n qanl
ı
 ishal, qar
ı
n nahiy
ə
sind
ə
 tutma
şə
killi a
ğrı
lar

 q
ı
zd
ı
rma ba
ş
 vermi
ş
dir. X
ə
st
ə
liyind
ə
n bir neç
ə
 h
ə
ft
ə
 sonra o h
ə
kim
ə
 müraci
ə
t
etmi
ş
dir. Proktosiqmoskopiya zaman
ı
 selikli qi
ş
an
ı
n qanaxmas
ı
 a
ş
kar
olunmu
ş
dur.Ehtimal olunan diaqnoz:
A) xoral
ı
 kolit
B) virus qastroenteriti
C) kollagen koliti
D) i
şlə
dicil
ə
rd
ə
n çox istifad
ə
 etm
ə
E) psevdomembranoz kolit
314. 60 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 qad
ını
 son üç ild
ə
 diz oyna
ğı
nda a
ğrı
 narahat edir. A
ğrı
 h
ərəkətə
ba
ş
layanda v
ə
 pill
əkə
ni qalxark
ə
n daha da art
ı
r. X
ə
st
ə
nin oyna
ğı
na baxanda
oyna
ğı
n h
ə
cminin böyüm
ə
si mü
ə
yy
ə
n edilir. Rentgenoqrammada diz oyna
ğı
na
oynaq yar
ığını
n daralmas
ı
 v
ə
 osteofitl
ə
r a
ş
kar edilir.X
ə
st
əyə
 hans
ı
 diaqnozu
qoyard
ını
z?
A) qonartroz

B) revmatoid artrit
C) Bexterev x
ə
st
ə
liyi
D) Reyter sindromu
E) psoriatik artrit
315. Sümük iliyind
ə
nüv
ə
ni 
ə
hat
ə
 ed
ə
n d
ə
mir qranulal
ı
 çoxlu miqdarda
sideroblastlar
ı
n tap
ı
lmas
ı
 hans
ı
 hal üçün xarakterdir?
A) talassemiya
B) oraqvari hüceyr
ə
 anemiyas
ı
C) sideroaxrestik anemiya
D) d
ə
mirdefisitli anemiya
E) irsi sferositoz
316. Qeyri-spesifik xoral
ı
 kolit üçün xarakterdir:
A) q
ə
bizlik
B) göb
əkə
traf
ı
 nahiyy
ədə
 a
ğrı
C) ür
ə
kbulanma
D) qusma
E) tez-tez qanla qar
ışı
q duru stul
317. Nefrotik sindroma aiddir:
A) leykosituriya, proteinuriya, hipoproteinemiya
B) hematuriya, proteinuriya, hipoproteinemiya
C) hipertenziya, proteinuriya, hipoproteinemiya
D) 
şiş
kinlikl
ə
r, hematuriya, leykosituriya
E) 
şişlə
r, proteinuriya, hiperxolesterinemiya
318. Yaral
ı
 kolitin ba
ğı
rsaqdan k
ə
nar simptomu:
A) ham
ısı
 aiddir
B) iridosiklit
C) eritema
D) artrit
E) sakroileit
319. Sadalanan simptomlardan hans
ı
 qaraciy
ə
rin biliar sirrozunun daha erk
ə
n
ə
lam
ə
tidir:
A) AST v
ə
 ALT-nin yüks
ə
lm
ə
si

B) di
ş ə
tind
ə
n qanaxma
C) xolinesterazan
ı
n s
ə
viyy
ə
sinin azalmas
ı
D) dala
ğı
n böyüm
ə
si
E) d
ə
ri qa
şı
nmas
ı
320. Göb
ə

ə
traf
ı
nda a
ğrı
 a
şağı
daki xroniki x
ə
st
ə
lik zaman
ı
 a
ş
karlan
ı
r:
A) kolit
B) xolesistit
C) pankreatit
D) hepatit
E) enterit
321. 35 ya
şı
ndak
ı
 x
ə
st
ə
 sa
ğ
 boyun limfa düyünl
ə
rinin böyüm
ə
sind
ə
n, t
ə
rl
əmədə
n,

ri qa
şı
nmas
ı
ndan 
ş
ikay
ə
t edir. Bir neç
ə
 h
ə
ft
ə
dir ki, x
ə
st
ə
dir. Müayin
ə
zaman
ı
üzvl
ə
rd
ə
 d
ə
yi
ş
iklik a
ş
karlanmad
ı
, ancaq limfositl
ə
rin miqdar
ı
 12%t
əş
kil edir.
Diaqnoz?
A) xronik limfoleykoz
B) k
ə
skin limfoleykoz
C) infeksion mononukleoz.
D) v
ərə
m limfadeniti
E) limfoqranulomatoz
322. Q
ə
bizlik zaman
ı
 p
ə
hriz:
A) 4
B) 3
C) 10
D) 2
E) 1
323. Düyünlü poliarteriit zaman
ı
 ür
ə
kd
ə
 hans
ı
 patologiya a
ş
kar edilir:
A) kardioskleroz
B) fibroplastik endokardit
C) koronarit
D) quru perikardit
E) miokardit

324. S-var
ı
 ba
ğı
rsaq iltihab
ı
 zaman
ı
 a
ğrı
 lokalizasiya olunur:
A) sol qalça nahiy
ə
sind
ə
B) sa
ğ
 qab
ırğ
aalt
ı
C) 
ğ
öb
ələ
traf
ı
D) epiqastral
E) sa
ğ
 qalça nahiy
ə
sind
ə
325. Pielonefrit zaman
ı ə
sasl
ı
 diaqnoz qoyulur:
A) bel nahiyy
ə
sind
ə
 a
ğrı
B) bakteriuriya
C) sidik ifraz
ını
n a
ğrılı
 olmas
ı
D) EÇS qalxmas
ı
E) titr
ə
tm
ə
326. Sidikkis
ə
si-sidik axar
ı
 reflyuksun diaqnostikas
ı
nda hans
ı
 müayin
ə
 üsulu
istifad
ə
 olunur?
A) retroqradpielorafiya
B) damardaxiliurografiya
C) ultras
ə
smüayn
ə
D) kompyutertomoqrafiya
E) sistouretrografiya
327. 
İ
rriqoskopiya il
ə
 yoxlan
ılı
r:
A) m
ədə
B) qida borusu
C) yo
ğ
un ba
ğı
rsaq
D) nazik ba
ğı
rsaq
E) 12 barmaq ba
ğı
rsaq
328. Hemolizin göst
ə
ricisi deyil:
A) z
ə
rdab d
ə
mirinin miqdar
ını
n artmas
ı
B) sidikd
ə
 urobilinin miqdar
ını
n artmas
ı
C) dala
ğı
n böyüm
ə
si
D) r
ə
ng göst
ə
ricisinin a
şağı
 olmas
ı
E) retikulositoz

329. Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n biopsiyas
ı
 zaman
ı ə
ld
ə
 olunan hans
ı
 m
ə
lumat xoral
ı
kolit
diaqnozunu t
ə
sdiql
ə
yir:
A) selikli qi
ş
an
ı ə
hat
ə
 ed
ə
n iltihabi d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r
B) qal
ı
q epitelinin reaktiv hiperplaziyas
ı
C) q
ədə
hvari hüceyr
ələ
rin say
ını
n azalmas
ı
D) a
şağı
dak
ı
lar
ı
n ham
ısı
E) kriptalar
ı
n absesi
330. Ostreoartrozda hans
ı
 oynaq
ı
n z
ədələ
nm
ə
si olur?
a) falanqaaras
ı
;
b) diz;
c) bud-çanaq;
d) daraq-falanqa;
e) mil-bil
ə
k.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) a,b
B) c,d,e
C) c,d
D) b,c
E) a,b,c
331. N
ə
cisd
ə
 neytral piyin tap
ı
lmas
ı
 n
ə
yin 
ə
lam
ə
tidir:
A) melenan
ı
n
B) diareya
C) amiloreyan
ı
n
D) steatoreyan
ı
n
E) kreatoreyan
ı
n
332. Elektrik qaynaqç
ı
lar
ı
nda pnevmokoniozun inki
ş
af
ı
na s
əbə
b olan
yüks
ə
kdispersli aerozol t
ə
rkibi:
A) S
əbə
st silisium dioksidi
B) Manqan v
ə
 xrom oksidl
ə
ri
C) Bütün sadalananlar
D) Azot oksidi v
ə
 ozon
E) D
ə
mir tozu

333. Qara r
ə
ngli n
ə
cis:
A) steatoreya
B) diareya
C) melena
D) amiloreya
E) kreatoreya
334. A
şağı
da göst
ə
ril
ə
n flora daha çox hallarda pielonefritin inki
ş
af
ı
na s
əbə
b olur:
A) streptokokk
B) klebsiella
C) ba
ğı
rsaq çöpl
ə
ri
D) anaerob bakteriyalar
E) viruslar
335. 
İş
emik kolit zaman
ı
 proses daha cox lokalizasiya olunur.
A) kor ba
ğı
rsaqda
B) düz ba
ğı
rsaqda
C) s-vari ba
ğı
rsaqda
D) ç
ə
nb
ə
r ba
ğı
rsa
ğı
n qaraciy
ə

ə
yriliyind
ə
E) ç
ə
nb
ə
r ba
ğı
rsa
ğı
n dalaq 
ə
yriliyi nahiy
ə
sind
ə
336. Sistem dermatomiozit zaman
ı ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n d
ə
ri z
ədələ
nm
ə
si:
A) annulyar s
ə
pgi
B) digital nekroz
C) d
ə
ri tofuslar
ı
D) heliotrop s
ə
pgi
E) d
ə
rialt
ı
 düyünl
ə
r
337. Revmatoid artritin müalic
ə
sind
ə
 bioloji agentl
ə
rin t
ə
yinin
ə ə
sas göst
ə
ri
ş
:
A) oynaq ankilozlar
ı
B) 
ə
sas
ə
n oynaqlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si il
ə
 ged
ə
n forma
C) ba
ş
qa bazis preparatlar
ını
n z
ə
if effektivliyi
D) mono-oliqoartrit 
şə
klind
ə
 ged
ə
n RA
E) RA ba
ş
lan
ğı
c m
ə
rh
ələ
si, minimal f
ə
all
ı
q
338. Xronik xolesistit üçün hans
ı
 simptom xarakterik deyil:

A) Vasilenko-Lepen simptomu
B) Ortner simptomu
C) Myüssi simptomu
D) Kera simptomu
E) Mendel simptomu
339. 25 ya
şı
ndak
ı
 q
ı
z u
ş
aql
ı
qdan 
ə
traflar
ı
n d
ə
risind
ə
 yaranan v
ə
 izsiz keçib ged
ə
n
papulyoz- hemorragik s
ə
pgil
ə
rd
ə

ə
ziyy
ə
t ç
ə
kir. X
ə
st
ə
liyin növb
ə
ti k
ə
skinl
əşmə
si
səbə
bind
ə
n x
ə
st
ə
xanaya daxil olub. Qan
ı
n müayin
ə
si: koaqulyasion hemostaz v
ə
qanaxma zaman
ı
 d
ə
yi
ş
ilm
ə
yib. Qaytan v
ə
 çimdik simptomu müsb
ə
tdir.
Diaqnoz?
A) hemofiliya
B) trombositopeniya
C) hemorragik vaskulit (
Ş
enleyn- Henox x
ə
st
ə
liyi)
D) trombositopatiya
E) Randyu- Osler x
ə
st
ə
liyi
340. Qanda hans
ı
 biokimy
ə
vi d
ə
yi
ş
ikl
ı
kl
ə
r mexanik
ı
 sar
ılı
q üçün xarakterikdir:
A) konyuqasiya olmam
ış
 hiperbilirubinemiya
B) ALT v
ə
 AST-nin daha çox artmas
ı
C) konyuqasiya olmam
ış
 hiperbilirubinemiya, ALT v
ə
 AST-nin artmas
ı
D) konyuqasiya olmu
ş
 hiperbilirubinemiya,
E) konyuqasiya olmu
ş
 hiperbilirubinemiya, q
ələ
vi fosfatazan
ı
n artmas
ı
341. Kurvazye somptomu hans
ı
 tip sar
ılı
qda olur:
A) qaraciy
ə
r üstü
B) Hemolitik
C) Qara ciy
ə
r daxili
D) qaraciy
ə
r alt
ı
E) Parenximatoz
342. A
şağı
dak
ı
 müayin
ə
 üsullar
ı
ndan hans
ı
 qeyri-spesifik xoral
ı
 kolitin
diaqnostikas
ı
nda daha informativdir:
A) rektoromonoskopiya
B) n
ə
cisin mikrobioloji analizi

C) n
ə
cisd
ə
 gizli qan
ı
n t
ə
yini
D) fizikal müayin
ə
E) irriqoskopiya
343. Hemofiliyan
ı
n diaqnostikas
ı
nda a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı əhə
miyy
ə
t k
ə
sb edir?
A) fibrinogenin t
ə
yini
B) aktivl
əş
mi
ş
 hiss
ə
vi tromboplastin vaxt
ını
n t
ə
yini
C) qanaxma müdd
ə
tinin t
ə
yini
D) plazminogenin t
ə
yini
E) protrombinin t
ə
yini
344. X
ə
st
ədə
 öd kolikas
ı
ndan sonra sar
ılı
q v
ə
 yüks
ə
k q
ış
zd
ı
rma ba
ş
lam
ışdı
r . Qan
analizind
ə
 EÇS 50 mm/saat, Leykositoz-16 min. Daha çöx ehtimal olunan s
əbə
b:
A) Jilber sindromu
B) hemoxromtoz
C) xolangit
D) Konovalov-Vilson x
ə
st
ə
liyi
E) Badda-Kiari sindromu
345. D
ə
niz s
ə
viyy
ə
sind
ə
n 0,5 km-d
ə
n 2 km-
ə
 q
ədə
r yüks
ə
klikd
ə
:
A) Da
ğ
 x
ə
st
ə
liyi inki
ş
af edir
B) 
Əzələ
 yükün
ə
 uy
ğ
unla
ş
ma a
şağı
 dü
ş
ür
C) Indifferent zonad
ı
r
D) 
İ
ntelektual i
ş
 qabiliyy
ə
tinin a
şağı
 dü
şmə
si v
ə
 itm
ə
si ba
ş
 verir
E) Fiziki i
ş
 qabiliyy
ə
tinin a
şağı
 dü
şmə
si v
ə
 itm
ə
si ba
ş
 verir
346. Öd kis
ə
sinin diskineziyas
ı
 zaman
ı
 istifad
ə
 olunan müayin
ələ
r:
1) Duodenal zondlama,
2) Qan
ı
n klinik analizi,
3) USM,
4) Dinamik xolesinsitoqrafiya,
5) Qara ciy
ə
rin funksional probas
ı
.
A) 2,3,5
B) 2,4
C) 2,4,5
D) 1,5

E) 1,3,4
347. Pielonefritin müalic
ə
si zaman
ı
 sidiyin tur
ş
u reaksiyas
ını
n q
ələ
vi reaksiyas
ı
na

yi
ş
dirilm
ə
sinin optimal üsulu:
A) soda v
ə
 askorbin tur
ş
usunun daxil edilm
ə
si
B) xlorid tur
ş
usu v
ə
 antasidl
ə
rin t
ə
tbiq edilm
ə
si
C) zülall
ı
 v
ə
 bitki m
ənşə
li qidalar
ı
n növb
ə
liliyi
D) zülall
ı
 qidan
ı
n m
ə
hdudla
şdırı
lmas
ı
 v
ə
 antasidl
ə
rin daxil edilm
ə
si
E) bitki m
ənşə
li v
ə
 zülall
ı
 qidalar
ı
n m
ə
hdudla
şdırı
lmas
ı
348. A
ğı
r qaraciy
ə
r ensefalopatiyas
ı
 zaman
ı
 hans
ı
 terapiya s
ə
hvdir:
A) laktuloza
B) hemosorbsiya
C) albumin infuziyas
ı
D) neomisin
E) amonyakin qanda azaldilmas
ı
349. Transudativ assitd
ə
 adekvat olmayan müalic
ə
 üsulu:
A) yataq rejimi
B) diuretikl
ə
rin istifad
ə
si
C) albumin v
ə
 poliqlyukin infuziyas
ı
D) parasentez
E) s
ə
rh
ə
dsiz Na q
ə
bulu
350. Vilson-Konovalov x
ə
st
ə
liyind
ə ə
sa smüalic
ə
 preparat
ı
:
A) fenobarbital
B) askorbin tur
ş
usu
C) tiaminxlorid
D) D-penisillamin
E) ursodeoksixol tur
ş
usu
351. Xronik benzol intoksikasiyas
ı
 zaman
ı
 anemiyan
ı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə